Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Vijftien extra camera's in 2018

23/10/17 om 14:08 - Bijgewerkt om 22:29

Op de gemeenteraad raakte bekend dat de stad volgend jaar vijftien extra camera's inplant. Dit was sowieso voorzien, maar werd nog eens benadrukt na de overlast van de laatste weken, onder meer aan de spiraalbrug.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Vijftien extra camera's in 2018

© GF

 • Thomas Dubois

  Dit was het dan!

  Het is pas iets voor half elf en het openbare gedeelte van de gemeenteraad zit er al op. We maken graag volgende afspraak op maandag 20 november om 19 uur, live op kw.be naturlijk!

  Een overzicht van het belangrijkste uit deze gemeenteraad vrijdag in De Weekbode.

 • Thomas Dubois

  Vlaams Belang wil onderhoud met De Lijn

  "In een onlangs verschenen artikel in een krant lezen we dat 85 procent van de bevraagde burgemeesters klagen over onvoldoende inspraak bij de vervoersmaatschappij De Lijn", stelt Cyriel Ameye (Vlaams Belang). "Zowel minister Weyts als De Lijn benadrukken dat door de goedkeuring van het concept van basisbereikbaarheid het openbaar vervoer anders zal georganiseerd zal worden. De gemeenten en steden zouden meer inspraak krijgen, niet zozeer als het gaat over de centrale assen, maar wel over alle vertakkingen daarvan en de lokale initiatieven. Dat zal gebeuren via zogenaamde vervoersregio's, waarin de gemeenten samenwerken. Dit zou de stiptheid ten goede komen volgens De Lijn."

  "Wat zijn de gevolgen nu voor Roeselare? Ons stadsnetwerk moet grondig geüpdatet worden. Maar daar beslist toch het stadsbestuur samen met De Lijn in eerste instantie over en niet de naastliggende gemeenten. En wat lokale initiatieven betreft, wij kennen er maar één in onze stad, namelijk De Link. Trouwens het zit het met de evaluatie van het gesubsidieerde proefjaar. En wat die vervoerregio's betreft, Roeselare is verbonden met zijn naastliggende gemeenten door centrale assen waar het stadsbestuur minder inspraak in zou hebben, dus..."

  "Wat de stiptheid betreft, Roeselare voorziet bij de herinrichting van wegen zoveel mogelijk busbanen om die zo optimaal te maken. Het schoentje spant echter bij De Lijn die geen oog heeft om de nodige aansluitingen te verzekeren. Vroeger stonden er bijvoorbeeld borden aan het station die een cijfercombinatie aangaven. Bij een groen cijfer mocht de bus vertrekken, bij een rood niet want de trein en of andere bus had vertraging zodat er iets gewacht diende te worden om de nodige aansluiting te verzekeren. Dit is ook weg gevallen. Wij vragen ons dus af: hoe ziet het stadsbestuur de samenwerking met de lijn te verbeteren? Zeker in het licht van de invoering van de zogenoemde vervoerregio's en de manier waarop zij zullen gevormd worden. Het lijkt ons dus meer dan opportuun om hierover een bijzondere commissie samen te roepen met de belangrijkste betrokken partijen."

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "Men stapt af van de basismobiliteit naar de basisbereikbaarheid", klinkt het. "In de Westhoek zijn ze bezig met een proefproject. En dat draait goed. Maar alles draait rond budget en dat is vaak de wrevel bij De Lijn omdat het budget nog niet aanwezig is."

  "Binnenkort starten we in Midden West-Vlaanderen met een vervoersregioraad om voorbereid te zijn en te weten hoe we de toekomst zien qua vervoer, maar het gaat vooral om regionale lijnen. Wat stadslijnen en vervoer op maat betreft, hebben we een stadsmodel opgesteld, maar de vraag is of er genoeg budget zal zijn. Maar het is nog te vroeg om hier dieper op in te gaan."

 • Thomas Dubois

  N-VA krijgt geen extra mobiliteitsstudie voor Oekene

  Er is nog een tweede toegevoegd punt door Frederik Declercq (N-VA). "Op de raadscommissie openbare werken en mobiliteit van 6 februari 2017 vroegen wij wat de eventuele mobiliteits- en leefbaarheidseffecten zouden zijn op Oekene n.a.v. de komst nieuwe campus AZ Delta. Toen werd gesteld dat er eigenlijk geen negatieve effecten te verwachten vielen. Onze vraag om over te gaan tot opmaak van een impactstudie werd niet nodig geacht."

  "Recente bevraging bij Oekenaars leert ons echter dat de komst van de campus toch heel wat, meestal mobiliteitsgerelateerde bezorgdheden opwekt... Wij zouden dan ook willen vragen dat er vanuit het College alsnog opdracht wordt gegeven tot opmaak van een impactstudie. Deze moet eventuele te verwachten problemen inzake mobiliteit, parkeerdruk, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bijkomend zwaar verkeer, algemene leefbaarheid,... in kaart brengen en een anticiperend, proactief beleid in de hand werken."

  Stefaan Van Coillie: "Wij delen deze bezorgdheid, we moeten vermijden dat Oekene overspoeld wordt door auto's. Bij te grote wachtrijen, kan men de lichtenregeling aanpassen. En als men in het centrum van Oekene zou parkeren, zou men maatregelen nemen."

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "Ik begrijp de bezorgdheid van Oekene want men ziet het grote gebouw oprijzen, de parking aangelegd zijn en dan weet je dat het A3-knooppunt nog moet starten. Bovendien groeit de druk op mobiliteit overal, wegens het grote autobezit. Als we nu kijken wat er al allemaal gebeurd is aan studies sinds de start in 2009 tot nu, dat zijn er een heel pak. Van het MER bij het afgeven van de bouwvergunning van het ziekenhuis met 1.450 parkeerplaatsen, onderverdeeld in aparte parkings met 205 voor dokters, meer dan 600 voor personeel, 500 voor bezoekers, veertien voor minder mobielen, enz. We vroegen ook om bijkomende bushaltes en dat is meegenomen, onder meer met een extra halte aan Accent Business Park. We hebben de definitieve bevestiging dat er daar met voorrang, bij de start van de werking van AZ Delta, het openbaar vervoer de site aandoet. We hopen daardoor minder persoonlijk vervoer richting site te hebben."

  "In opdracht van Vlaanderen zijn er vijf studies gebeurd om de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt met de E403 en zo te bestuderen", gaat Griet verder. "De Sint-Martinusstraat zal bovendien afgesloten worden. We zien dat die nu echt wordt gebruikt als sluipweg, dat is bijkomend verkeer voor Oekene. Dat verkeer zal er niet meer zijn. Het fietsverkeer en het voetgangersverkeer zal wel verder door kunnen via die straat. Ik denk dat we genoeg middelen genomen hebben voor een muur rond Oekene. Die flank, ook eventueel langs de Burgemeesterstraat, zal sowieso afgesloten blijven."

 • Thomas Dubois

  Geen uitweg voor bewoners met woning langs Spoorweglaan

  "In 2016 werd het reeds aangekaart door mijn collega Brecht maar aangezien we nog geen verandering zien willen we volgend punt nogmaals naar de gemeenteraad brengen", begint Filiep Manhaeve (N-VA). "Sinds het aanpassen van de spoorwegovergang in de Leopold III laan naar een tunnel is de Spoorweglaan een dode straat geworden. Er rijden nog nauwelijks wagens en dit terwijl het een straat is die vanuit het centrum loopt tot aan de kleine ring."

  "De bewoners van de Stationsdreef die met hun eigendom grenzen aan de Spoorweglaan zijn al lang vragende partij om een uitweg te krijgen. We begrijpen dat dit vroeger niet opportuun was met de drukke weg. Maar ondertussen is de functie van de weg zo veranderd dat deze uitwegen geen belemmering meer veroorzaken. Er zijn twee bewoners die wel toestemming kregen om een uitweg te voorzien. De parkeerdruk in de Stationsdreef is al hoog. De 14.810 euro aan retributies van vorig jaar bewijzen dit."

  "De afsluiting wegnemen zou dus voor de bewoners en voor de stad een goeie zaak zijn. Zo krijgen ook de bewoners allemaal hetzelfde mogelijkheden. Het is ook niet opportuun om te wachten op een nieuw verkeerscirculatieplan want het huidige bestuur heeft al een duidelijke keuze gemaakt naar de functie van de weg. Graag had ik dan ook volgend punt ter stemming gelegd: 'De stad geeft de toestemming aan wie een aanvraag doet om een uitweg te maken via de Spoorweglaan om de afsluiting weg te nemen of zorgt dat de afsluiting op deze plaats wordt weggenomen.'"

  Schepen Griet Coppé: "Ik begrijp de vraag als men geen bestuursfunctie heeft. Voor hen persoonlijk zou dit een meerwaarde zijn voor de woning op zich en een hoger comfort, maar we kunnen dit nu niet toestaan. De ontwikkeling van de mogelijke Forenzenparking speelt hier een rol in. Heel binnenkort komt er een bouwaanvraag met een grote ruimtelijke ontwikkeling. Nu is er minder verkeer op de Spoorweglaan, maar op termijn kan dat anders zijn."

  "Het is de bedoeling om de bus via Spoorweglaan richting station te laten rijden en dat vanuit verschillende richtingen. Dat twee bewoners er wel gebruik van mogen maken, dat klopt niet. Er zijn twee laad- en loszones waar men leveringen kunnen binnenhalen. Dit zijn geen persoonlijke in- en uitritten."

 • Thomas Dubois

  Sharon van La Escalera gezicht van museumcafé

  Samen met de opening van het nieuwe Wielermuseum in het voorjaar van 2018, kan ook het museumcafé van start gaan. Voor de uitbating wordt gezocht naar een externe exploitant. Het museumcafé zal in concessie gegeven worden voor een periode van negen jaar. De Stad wenst een uitbating volledig aansluitend op het concept van het nieuwe museum, met de mogelijkheid tot eten en drinken voor zowel de (museum)bezoekers, passanten als inwoners.

  De openbare oproep tot exploitatie van het museumcafé leverde zes kandidaten op. Na een selectie in twee fasen werd de meest geschikte kandidaat-exploitant gekozen. De concessie wordt gegund aan mevrouw Sharon Ramboer en de heer Marc Carlisle.

  Sharon is nu nog bekend als het gezicht van La Escalera. Het pand waar ze zit, gaat echter binnenkort tegen de vlakte, waardoor ze op zoek moest naar iets nieuws.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Dit gaat verder dan wat men destijds voorzag", klinkt het. "Het zou een horecazaak worden die enkel open is tijdens openingsuren en bij evenementen. Dit café is ruim open en dus ook concurrentie voor de horeca in de stad. Is dit afgetoetst met het Horecamanagement. Er is een investeringsbudget van 150.000 euro. Mooi, maar hoeveel is er jaarlijks voorzien voor onderhoud. Daarnaast hoop ik op een Nederlandstalige benaming."

  Maarten Vinckier (Open VLD): "Wij delen de mening over concurrentie. Maar ik begrijp dat je niemand vindt om het uit te baten als het maar beperkte tijd open is, het moet rendabel zijn", zegt hij.

  José Debels: "Het is een extra café, dat kunnen we niet ontkennen. Er zal dus wel concurrentie zijn. Maar het concept rond wielrennen in combinatie met museum is ook anders en dat vonden we ook terug in de voorstellen die we kregen van de kandidaat uitbaters. Het wordt een wielergericht aanbod met de vele wielerbieren, die je elders niet vindt. Qua eten zal het ook aangepast zijn, zoals boterhammen met beleg."

  "Wat de naam betreft houden we rekening met het Vlaams karakter van de koers, maar het kan evengoed een bekende naam met een West-Vlaams karakter zijn."

 • Thomas Dubois

  Nieuwe vzw moet opvolging dierenasiel verzekeren, nog geen nieuwe locatie bekend

  In het verleden nam vzw Blauw Kruis de verantwoordelijkheid over de goede werking van het dierenasiel op zich. Door interne spanningen ging de vzw verloren. De stad kon de verdere werking verzekeren, onder meer dankzij de samenwerking met Buurt & Co.

  Het huidige dierenasiel kent evenwel een aantal beperkingen.

  1/ Wat betreft de locatie. Het gebouw is eigendom van de stad. De bestemming is evenwel niet correct waardoor er geen structurele verbouwingen of uitbreidingen meer kunnen gebeuren terwijl de maximumcapaciteit op bepaalde moment reeds overschreden werd.

  2/Daarnaast mist het asiel financiële inkomsten. Door de invoering van het duo-legaat gebeuren aanzienlijke giften ten aanzien van vzw's met sociale doelstellingen. De huidige structuur leent zich hier niet toe.

  3/Tenslotte mist de werking een zekere professionaliteit op het vlak van management.

  In het bestuursakkoord werd de optimalisatie van de werking van het dierenasiel opgenomen.

  Daardoor ontstond het idee om terug een private VZW op te richten met volgende partners. Buurt en Co, Vives en de Stad. Op deze manier zou gepoogd worden een antwoord te bieden aan voornoemde beperkingen.

  Tegelijk zou ook de nodige ervaring opgedaan worden over de financiële haalbaarheid van een nieuw asiel, desgevallend in een intergemeentelijk kader. Binnen Mid-west gebeuren hiertoe de nodige voorbereidende gesprekken.

  Dat alles moet resulteren in de oprichting van de vzw Dierenasiel Regio Roeselare.

  Filiep Bouckenooghe: "De plaats waar we nu zitten, dat loopt af. Er is geen uitbreiding meer mogelijk. Nu zijn we aan het aftasten. Voor welke regio moeten we een dierenasiel inrichten. We willen dit centraliseren. We hopen deze legislatuur nog te bepalen hoeveel gemeentes er mee doen. Qua locaties zijn er een aantal denkpistes, maar het hangt af van de grootte waarin we meespelen en er is nog niets concreet."

 • Thomas Dubois

  Schenking maquette aan de stad

  De stad Roeselare krijgt regelmatig schenkingen aangeboden. Schenkingen worden steeds aanvaard onder opschortende voorwaarde van definitieve aanvaarding door de gemeenteraad. Op geregelde tijdstippen worden de schenkingen gegroepeerd aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Diverse particulieren wensen documenten, foto's, voorwerpen, ... aan de Stad Roeselare te schenken. De schenkingen worden verricht om het erfgoedpatrimonium van de Stad te verruimen. De geschonken documenten en voorwerpen worden aan de Stad gegeven om ze verder te beheren. Alle schenkingen gebeurden kosteloos en alle eigendomsrechten werden door de schenkers aan het stadsbestuur afgestaan.

  Serviceclub Kiwanis Roeselare 1 heeft een traditie in het plaatsen van maquettes. In samenspraak met de Provincie, de Stad en de eigenaar van het Sterreboskasteel, dhr. Luc Glorieux, wordt een miniatuurmaquette van het Sterreboskasteel in de nabijheid van het kasteel geplaatst.

  Kiwanis verklaart bereid te zijn het beeld van de maquette van het Sterreboskasteel na te laten aan de Stad Roeselare mits de Stad bereid is dit beeld in goede staat te onderhouden en het te laten plaatsen op een duidelijk zichtbare plaats in de stad, waar het een meerwaarde geeft aan de stad en er een duidelijke herkenning zal zijn door het ruime publiek.

  In hun brief van 13 juli 2017, gericht aan de heer Luc Glorieux, eigenaar van de grond gelegen voor het kasteel, vragen ze zijn akkoord om het beeld daar te kunnen plaatsen. Deze werd positief beantwoord op 20 september 2017. Er zijn verder geen lasten hieraan verbonden tenzij het feit, dat de Stad bereid dient te zijn om het opnieuw om niet ter beschikking te stellen aan Kiwanis Roeselare 1 wanneer de Stad niet langer bereid zou zijn dit beeld in de publieke ruimte van de stad te plaatsen of van plan zou zijn te vervreemden.

  Van de zijde van de Stad is er het engagement om dit beeld op zorgvuldige wijze te onderhouden en te (laten) belichten, over te gaan tot herstel in geval van beschadiging en dit correct te verzekeren.

  Immanuel De Reuse: "Het is mooi dat mensen dingen schenken. Maar ik zie dat WieMu ook tal van petjes, truitjes en weet ik veel verzamelt. Waar stockeren men dat allemaal? Het kan toch niet zijn dat men van elke renner alles heeft."

 • Thomas Dubois

  Nu ook Albert Biesbrouckstraat

  De nieuwe verkaveling van Durabrik-Lapeirre in de Honzebroekstraat krijgt de straatnaam Albert Biesbrouckstraat. Dat werd door alle betrokken adviesraden goedgekeurd.

 • Thomas Dubois

  Dat is just!

  Al voelen de klinkers zich toch wat gediscrimineerd. Unia?

 • Thomas Dubois

  Werken in het Roobaertpark (bis)

  Ook voor het gedeelte Zuidoost, aan de Gitsestraat, staan er de nodige voorbereidende werken op het programma. Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van riolering (afvalwater en regenwater), aanleg van infiltratie- en bufferbekkens, aanleg van wegenis, voetpaden en groenvoorzieningen.

  De toegang tot de site wordt genomen via de Gitsestraat. Ten noorden zijn de gronden begrensd door huizen en tuinen grenzend aan de Gitsestraat, ten zuiden door huizen en tuinen van de Bobijnstraat, ten westen door het nog aan te leggen Roobaertpark 2 en ten oosten door de Gitsestraat.

  Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen. Het hemelwater van de woningen en verharde wegenis wordt via betonbuizen aangesloten op de open infiltratie en bufferbekkens. Daarna wordt het vertraagd afgevoerd op de open waterlopen door het park van de aanpalende verkaveling "Roobaertpark 2".

  Er werd een beschikbaar buffervolume van meer dan 2x de opgelegde norm van 410m³/ha verharding voorzien. Het afvalwater wordt opgevangen in grés buizen en wordt aangesloten op de bestaande gemengde riolering in de Gitsestraat.

  Wegenis

  De verkaveling wordt ingericht als woonerf en heeft bijgevolg een variabele rooilijnbreedte. Dit woonerf dient tevens als ontsluiting voor deze kleine woonlob. Er kan er in beperkte mate geparkeerd worden. Daarvoor zijn er zes openbare parkeerplaatsen voorzien. Er zijn ook fietsparkings voorzien.

  Iedere woning heeft minimaal één private autostaanplaats op het lot of in een nabijgelegen parkeerpocket om de eigen wagens te kunnen parkeren. Daarmee wordt voldaan aan de parkeerverordening van stad Roeselare en wordt anderzijds tegemoetgekomen aan de ambitie om het aantal parkeerplaatsen beperkt te houden. De verharde ruimte die noodzakelijk is om alle woningen te bereiken, wordt aangelegd in kleinschalige materialen en wordt begeleid door groenvakken.

  Er wordt een heraanleg voorzien van de Gitsestraat langsheen de verkaveling waarbij de straat een rooilijnbreedte van 12 m krijgt. Hiervoor wordt de weg opgebouwd uit twee rijbanen van 3m in beton. Tussen de twee rijbanen wordt een groene berm/gracht voorzien van 2,36 m.

  Groenaanleg

  De groenaanleg bestaat uit groenaanplantingen in de woonstraat en een park. Bij de beplanting ligt de nadruk op inheemse planten aangevuld met gecultiveerde soorten. Hierbij is voorzien in bijenplanten en onderhoudsvriendelijke aanplantingen. De groenaanleg in de straten is opgebouwd rond het concept prairiebeplanting. Dit zorgt voor een heel gevarieerd beeld in de straat. Het park is ingericht als een landschapspark met verschillende thema's die het park identiteit en karakter geven. Het park vormt één geheel met het aanpalende park van de verkaveling "Roobaertpark 2".

  Fasering van de werken

  In een eerste fase worden enkel de infrastructuurwerken voor de verkaveling zelf uitgevoerd. De Gitsestraat zelf kan pas aangepakt worden na grondafstand van de omliggende te ontwikkelen zones. Er zijn 14 loten waarvan 8 voor ééngezinswoningen en 6 voor stapelwoningen.

  De aanlegkosten worden geraamd op 752.974,26 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de verkavelaar. Er zijn 50 werkdagen voorzien.

 • Thomas Dubois

  Werken in het Roobaertpark

  Tussen de Gitsestraat en de Robaardstraat starten binnenkort de eerste wegenis- en rioleringswerken, ook de groenaanleg komt al deels aan bod. Het gaat om vrij uitgebreide werken. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen. Het gaat om het Noordoost gedeelte.

  Het hemelwater van de woningen en verharde wegenis wordt via betonbuizen aangesloten op de open infiltratie- en bufferbekkens. Deze bufferbekkens worden vertraagd afgevoerd naar een open gracht langs de Gitsestraat die vervolgens via open waterlopen door het park van de aanpalende verkaveling Roobaertpark 2 afgevoerd wordt richting Hooglede.

  Er werd een beschikbaar buffervolume van meer dan 2x de opgelegde norm van 410m³/ha verharding voorzien.

  Het afvalwater wordt opgevangen in grés buizen en wordt via een pompstation aangesloten op de bestaande riolering in de Robaardstraat.

  Wegenis

  De wegenis voorziet enerzijds in de ontsluiting van de woonontwikkeling voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers en wordt anderzijds ingericht als ontmoetingsplaats en verblijfsruimte. Binnen huidig project komen verschillende types van inrichting voor:

  Straten 1 en 2 worden ingericht als een buurtontsluitingsstraat. Dit zijn woonstraten bestaande uit een asfaltweg met naastliggend voetpad en parkeermogelijkheden. Er wordt gewerkt met langsparkings die verder in de verkaveling talrijker worden om ook de parkeerdruk uit deze erven op te vangen en het verkeer uit de erven te weren.

  Enkel bij straat 2 wordt dieper in de verkaveling een ander profiel toegepast met ingegroende parkings langs de ene kant van de straat en langs de andere kant een voetpad. Aansluitend op de buurtontsluitingen worden een aantal erven voorzien. Een aantal van deze erven maken verbinding met de groenzone en zijn een soort uitlopers van het buurtpark. Andere erven worden voorzien van een smalle rijweg die eindigt op een pleintje of worden eerder als speelstraat ingericht.

  De erven worden ingericht met de nadruk op 'wonen', 'ontmoeten' en 'verblijven'. Het gemotoriseerd verkeer is hier niet gewenst. De inrichting van de erven straalt dit ook uit door de toepassing van kleinschalig materiaal, analoog met de voetpaden uit de buurtontsluitingsstraat.

  De bestaande Gitsestraat langsheen de verkaveling zal ook dienen als ontsluiting en wordt vernieuwd tot aan lot 83. Ze wordt heringericht als volwaardige woonstraat met een asfaltweg en parkings.

  Iedere woning heeft minimaal één private autostaanplaats op het lot of in een nabijgelegen parkeerpocket. Voor bezoekers zijn er 60 afgebakende parkeerplaatsen binnen de verkaveling. In de erven is het verboden om te parkeren. In de ontsluitingsstraten wordt het parkeren buiten de hiervoor afgebakende plaatsen sterk afgeraden gezien dit hinderend kan zijn voor een vlotte toegang tot de woonlobben. Er zijn op verschillende plaatsen in de verkaveling ook fietsparkings voorzien.

  Enerzijds wordt er voldaan aan de parkeerverordening van de stad Roeselare en anderzijds wordt er tegemoetgekomen aan de ambitie om het aantal parkeerplaatsen beperkt te houden.

  Groenaanleg

  De groenaanleg bestaat uit groenaanplantingen in de woonstraten en een park. Bij de beplanting ligt de nadruk op inheemse planten aangevuld met gecultiveerde soorten. Hierbij is voorzien in bijenplanten en onderhoudsvriendelijke aanplantingen. De groenaanleg in de straten is opgebouwd rond het concept prairiebeplanting. Dit zorgt voor een heel gevarieerd beeld in de straat.

  Het park is ingericht als een landschapspark met verschillende thema's die het park identiteit en karakter geven. Binnen de parkzones zijn de infiltratie- en bufferbekkens voor regenwater voorzien die geïntegreerd zijn in de parkaanleg. Door het park zijn verschillende wandelpaden voorzien die de verkaveling met het park verbinden.

  Fasering werken

  Vanwege de grote omvang van het project worden de werken uitgevoerd in 3 fasen:

  Fase 1: Aanleg infrastructuur voor loten 1 t.e.m. 68. (150 werkdagen)

  Fase 2: Aanleg infrastructuur voor loten 69 t.e.m. 127, aanleg groenzone volledige verkaveling en heraanleg deel Gitsestraat. (160 werkdagen)

  Fase 3: Aanleg infrastructuur voor loten 128 t.e.m. 181. (70 werkdagen)

  Er zijn 181 loten voorzien waarvan 165 voor ééngezinswoningen en 16 voor stapelwoningen. De aanlegkosten worden geraamd op 3.612.160,69 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de verkavelaar.

  N-VA vreest te weinig publieke parkeerplaatsen.

  Een simulatie van het Roobaertpark.

  Een simulatie van het Roobaertpark. © GF

 • Thomas Dubois

  Het oordeel van het publiek

 • Thomas Dubois

  Bloemkoolstraat en Bonenstraat

  Ondertussen zijn de straatnamen ook bekend voor de nieuwe verkaveling van Matexi aan de Izegemseaardeweg. Het gaat om Bloemkoolstraat, Bonenstraat en Erwtenstraat.

 • Thomas Dubois

  Kurt Geldhof legt de eed af

  Kurt Geldhof legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA. Hij volgt Maxim Deweerdt op die naar Kortrijk is verhuisd. Hij is twaalfde opvolger en komt ruim een jaar voor het einde van de legislatuur in de gemeenteraad terecht. Om toe te treden tot de gemeenteraad moet hij bij voorzitter Ria Vanzieleghem de eed afleggen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

  Kurt Geldhof.

  Kurt Geldhof. © STEFAAN BEEL

 • Thomas Dubois

  Breder netwerk moet vereenzaming tegengaan

  "Wat doet het bestuur om vereenzaming in de stad aan te pakken? Welke acties worden ingepland? Wanneer en hoe zijn die georganiseerd?", is Gerdi Casier (SP.A) kort en bondig.

  Filiep Bouckenooghe (Groen): "Dat je die vraag nu stelt, is heel terecht. We zitten in de herfst, de winter komt dichterbij, de eenzaamheid slaat wat meer toe. Eenzaamheid wordt nogal geassocieerd met senioren, dat is niet altijd zo, ook heel veel jongeren worden met eenzaamheid geconfronteerd, ook nieuwkomers, enz. De doelgroep is groter dan men verwacht. Waarmee zijn we dan bezig? Het hebben van een netwerk maakt een groot verschil. Wie een netwerk bezit, kent ook de kracht. We moeten daar op inzetten. Dat kan niet met één maatregel, het is een verzameling van vele kleine maatregelen om mensen uit hun isolement te halen."

  "We moeten het aanbod bekendmaken bij de mensen die het moeten weten, zoals de maatschappelijk werkers. Daarmee hebben we de Welzijnswijzer, Elk Telt, enz. Ten tweede is het de bedoeling om mensen uit het isolement te halen. We moeten inspanningen doen. Ten derde stimuleren we sociale contacten op basis van vertrouwen, laagdrempelige ontmoetingen, leiden naar vrije tijd. Mobiele jongerenwerkers bijvoorbeeld. Verder moeten we ontmoetingsplaatsen om het netwerk uit te breiden stimuleren zoals De Tovertuin waar kinderen ook uit hun isolement worden gehaald, de Kom-Af, enz."

 • Thomas Dubois

  Stad heeft geen ruimte voor extra mensen tijdens de verkiezingen

  "Volgend jaar deze tijd zijn de verkiezingen al voorbij", begint Steven Dewitte (Groen). "Ik stond even stil bij het verloop van de vorige verkiezingen. Daarbij viel mij iets op. Veel mensen kijken er naar uit om hun stem uit te brengen en willen zelf voldoen aan de opkomstplicht. Door omstandigheden valt dit hen echter zwaar. Hierbij denk ik aan jonge ouders met kleine kinderen (in het bijzonder alleenstaande ouders) maar ook aan ouderen die minder mobiel zijn en zeker ook aan mensen met een beperking."

  "Deze burgers hebben het moeilijk bij het aanschuiven, bij de papieren rompslomp en bij het betreden van het bekende hokje. Vanuit de politiek willen we iedereen zo veel mogelijk activeren om zelf zijn stem uit te brengen en tegelijk het aantal volmachten beperken. Een democratisch principe. We willen ook jongeren warm maken voor politiek en hen opvoeden tot burgerzin. We willen daarnaast ook generaties dichter bij elkaar brengen. Om deze redenen lijkt het ons een positief idee om als stadsbestuur een oproep te lanceren naar de jeugdverenigingen en de zorgopleidingen om die ouderen en andersvaliden te begeleiden bij de stembusgang. Uiteraard geldt de oproep ook voor niet georganiseerde jongeren die zich hiervoor geroepen voelen."

  "Een tweede mogelijkheid is dat diezelfde jongeren voor opvang en animatie instaan voor de kleintjes terwijl mama of papa hun stem uitbrengen. Dit kan zowel worden aangeboden in de gewone stembureaus als in de woonzorgcentra waar een stembureau is geïnstalleerd. Is het stadsbestuur bereid deze oproep naar de Roeselaarse jeugd lanceren en zo ja is het stadsbestuur ook bereid de regie van dit vrijwilligerswerk op zich te nemen?"

  Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): "Het is een mooie vraag. U zal misschien ontgoocheld zijn door mijn antwoord. Bij de organisatie van de verkiezingen besteedt de stad veel aandacht aan de toegankelijkheid van de stembureaus. We nemen de nodige maatregelen om alles zo optimaal mogelijk in te richten. Met altijd een hellend vlak. Altijd parkeerplaatsen voor mindervaliden vlakbij het stembureau en altijd een aangepast hokje voor mensen met een beperking. In 2014 werden er voor het eerst stembureaus ingericht in een aantal woonzorgcentra, om zo de drempel nog te verlagen. Normaal zal De Waterdam daar volgend jaar ook bijkomen. Na afloop doen we ook telkens een evaluatie. Als we merken dat de locatie te moeilijk is, dan zoeken we naar een alternatief."

  "Op uw voorstel kunnen we niet ingaan. Om dit te verwezenlijken vraagt dat drie mensen per bureau, 57 in totaal. We zouden dat onvoldoende kwalitatief kunnen invullen. Daarom zetten we maximaal in op het bestaande om dat zo goed mogelijk te laten verlopen."

 • Thomas Dubois

  Sigarettenpeukhouders moeten voor propere stad zorgen

  "Rond zwerfvuil en opruimen ervan bestaan er een aantal actieplannen en dat is nodig. Aangezien er bijna nergens binnen mag gerookt worden (handelszaken, openbare gebouwen) worden veel peuken op straat gegooid. Tot ergernis van velen, al kan ik als roker ook meegeven dat veel rokers hun peuken liever in een asbak of vuilbak deponeren. Ik stel dan ook graag de vraag of de stad een specifiek beleid voert of wil voeren rond het vermijden van peuken op straat? Kunnen er verregaande afspraken gemaakt worden met horeca? Misschien is er ook bijzondere aandacht nodig bij verzamelplaatsen voor jongeren? Kunnen handelaars hierin betrokken worden?", vraag Bert Wouters (Groen) zich af.

  Marc Vanwalleghem (CD&V): "De mensen ergeren zich hier inderdaad aan, zeker de niet-rokers. Bij opruimacties komt dit erg veelvuldig voor. Het is een vorm van zwerfvuil die je overal aantreft", klinkt het. "Het is ook niet gemakkelijk om ze efficiënt op te kuisen. Het wegwerpen is verboden. In principe kan hiervoor een GAS opgemaakt worden. Ook voor horecazaken geldt dat, zij worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. Ze moeten dagelijks de omgeving proper houden en instaan voor het afval door het gebruik van het terras. Sinds het rookverbod vergroot het probleem. Het is bovendien een erg tijdrovend project. Er is nu een proefproject in de stationsomgeving met sigarettenpeukhouders, eentje per ingang, twee in totaal. Er komen er ook in de stad, telkens vergezeld van een vuilnisbak."

 • Thomas Dubois

  Toerist in eigen stad groot succes

  "Deze zomer werd de actie Toerist in eigen stad - Fier op Roeselare gelanceerd", zegt Greet Verhelle (CD&V). "Niet alleen de klassieke toeristische attracties zoals het Wiemu, de Rodenbachbrouwerij en het kasteel van Rumbeke kwamen hierbij aan bod. Ook enkele minder gekende, maar daarom niet minder interessante initiatieven zoals het kappers- en het filmmuseum werden extra in de kijker gezet."

  "De tijdelijke tentoonstelling in het SASK rond Draad-poppentheater werd eveneens door talrijke bezoekers gesmaakt. Beantwoordde deze actie aan het vooropgezette doel? Hoe waren de reacties van de deelnemende toeristen, maar ook die van de betrokken organisatoren? Komt er volgend jaar een vervolg aan deze actie, eventueel met enkele andere toeristische attracties of in een vernieuwde vorm?"

  Dirk Lievens: "De actie was een groot succes, van bij het begin. We wilden een ruimer aanbod voorzien, ook voor individuele bezoekers aan de stad. We hebben het eigen aanbod in de kijker gezet, laat de mensen fier zijn op de stad. Er zijn op zowat alle plaatsen duidelijk meer bezoekers. Volgend jaar gaan we hierop verder. We gaan het aanbod vernieuwen en het aantal bezoekmomenten nog uitbreiden.

 • Thomas Dubois

  Nog eens vijftien extra camera's in Roeselare

  "De laatste weken zijn er een aantal gewelddadige incidenten geweest. Er was de oproep om een aanrander op te sporen via het TV programma 'Faroek'. Verder werden er niet één maar wel degelijk drie kinderen aangerand door een bende jongeren. Een dertienjarige jongen werd geslagen en moest met een hersenschudding in het ziekenhuis worden opgenomen. De twee andere kinderen konden wegfietsen. Aan de spiraalbrug hokken er voortdurend hangjongeren die daar niet thuis horen. Op 17 oktober 2017 werd op het 'Oud Kerkhof' een oudere heer lastig gevallen door een bende jongeren. Hij was er het graf van zijn overleden vrouw aan het poetsen naar aanleiding van Allerheiligen", horen we van Lieve Lombaert (N-VA).

  "Deze incidenten zijn zeker niet alleenstaand. De plaatsen waar dergelijke incidenten voorkomen, veranderen voortdurend. Er zijn immers tal van locaties waar door gebrek aan rechtstreeks zicht en zodoende gebrek aan sociale controle een onveilige omgeving is ontstaan. Wat zal het huidig bestuur ondernemen om van Roeselare een veiliger stad te maken? Wat is jullie plan van aanpak?"

  De vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) sluit daar bij aan. "Roeselare - eens een vredig provinciestadje - komt de laatste tijd vooral in beeld met voor onze stad onrustwekkende (nieuwe) vormen van criminaliteit", klinkt het. "Ik keer nog niet te ver in de tijd terug als ik u allen herinner aan de jonge fietser die vorig jaar na een avondje uit van zijn fiets werd geslagen. Zinloos geweld. Ondertussen volgen de feiten zicht op. Onze kinderen voelen zich niet meer veilig. Ik moet ongetwijfeld het VTM- opsporingsprogramma met Faroek niet in herinnering brengen. Daar werd een jong meisje aan de fietsenstalling van het station lastig gevallen. Gelukkig kon ze haar uit de voeten maken en vluchten naar een hotel waar ze - en iedereen kent de camerabeelden- zich kon losmaken van de aanvaller en erger voorkomen. Ondertussen zijn er al drie gevallen van geweldpleging tegen jonge kinderen ter hoogte van de spiraalbrug. Kinderen rond de leeftijd van 13-14 jaar. Hoog tijd dus om in te grijpen en een actieplan op te stellen. Wat doet onze stad om dergelijk zaken te voorkomen, hoe grijpt men in? Hoe werkt men samen met de scholen om de kinderen te wapenen tegen dergelijke vormen van criminaliteit? Misschien moet er eens gesproken worden. Op welke signalen moet men letten, wat kan er gevaarlijk zijn en bij wie kunnen ze terecht als er iets is?"

  Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "Over de feiten kan ik geen details verstrekken. Het onderzoek is lopend. Dit is niet aanvaardbaar en moet bestreden worden. Ik heb vorige zaterdag zelf contact opgenomen met de politie en de korpschef wat er aan de hand is. Ik heb toen gevraagd om het nauw te onderzoeken, het signaal gegeven als bestuurlijk verantwoordelijke. Ik heb ook advies gevragen voor een aantal toekomstige structurele maatregelen."

  "Nu voorzien we al een en ander. Ik ben voorstander van een kordate aanpak. Veiligheid is een prioriteit voor deze ploeg. Als het gaat over opvolging hebben we het cameraschild komen we van acht camera's in 2014 en hebben we nu 56. Daarnaast zijn er private camera's. Dit jaar gaan we er nog vijf extra in werking stellen en volgend jaar zijn er nog eens vijftien die volgen, onder meer op het oud kerkhof en het Kerelsplein. We doen dat telkens op plaatsen die geadviseerd worden. Als er indicaties zijn van gevaarlijke plaatsen, dan doen we acties, maar we gaan dat niet met de fanfare voorop doen, maar we investeren daar in. De screening van plaatsen in openbaar domein is belangrijk, daarvoor is 1788 perfect. Door hard werkende stadsdiensten kunnen we daar snel iets aan doen. Die screening moeten we tijdig herhalen."

  "In Roeselare zijn we ondergefinancierd geweest. In vergelijking met andere centrumsteden krijgen we veel minder en dus volstaan die niet. Ook al is het dubbel. De criminaliteitscijfers dalen, zowel van fietsdiefstallen als inbraken, maar er blijven nog heel wat zaken die we kunnen doen. We ijveren om dat historische tekort recht te zetten. Ook qua gemeenschapswachten zitten we met een tekort. We willen er meer voorzien en gaan het zelf financieren. We gaan het aantal substantieel verhogen. Die zetten we flexibel in, in samenspraak met de gemeenschapswachten en afhankelijk van de nood."

  Lieve Lombaert: "We zijn blij met een aantal dingen die u voorstelt en waar we achter staan, zoals nultolerantie, het kordaat zijn, enz. De uitbreiding van de camera's is ook een goed punt, maar we pleiten ook voor inzetten ANPR-camera's bij invalswegen, zodat we weten wie de stad binnenkomt. Ook willen we nog steeds dat het oud kerkhof 's nachts gesloten blijft. Er is veel vandalisme en mensen voelen zich er onzeker."

  "We weten dat bij netheid, er een groter gevoel is van veiligheid. Hangjongeren zorgen effectief voor een onveilig gevoel, zoals aan de spiraalbrug."

  Immanuel De Reuse: "De communicatie is erg belangrijk. We moeten de kinderen niet bang maken, maar wel degelijk informeren en dat doen wanneer het ijzer heet is."

 • Thomas Dubois

  Justine Pillaert hekelt verdeling budget 'spelen met de stad'

  "Wie goed kijkt, ziet dat er in de stad hier en daar iets kleins verandert. Ik heb het niet over de grootste werken, maar over de details. Street art, speelprikkels, mobiele speelcontainers ... Allemaal goedbedoelde kleine initiatieven om de stad kindvriendelijker te maken, iets waar wij als N-VA-fractie ook zeker achter staan", stelt Justine Pillaert (N-VA).

  "Dat totaalproject gebeurt onder de noemer 'spelen met de stad'. Ook de buitenspeeldag, het project stadsdichter en de participatietrajecten met jongeren vallen daaronder. Mijn vraag daarover luidt als volgt: Welke doelgroep wordt precies beoogd met het project? Wat is de meerwaarde voor die doelgroep? Welk budget werd daarvoor voorzien en wat werd er tot nu al aan het project uitgegeven?"

  Schepen Michèle Hostekint (SP.A): "De doelstelling is de stad een stuk kindvriendelijker te maken door een aantal structurele maatregelen en tijdelijke initiatieven", klinkt het. "We willen kwalitatieve invulling aan de publieke ruimte. De doelgroep is ieder kind en iedere jongere, maar ook iedere inwoner en bezoeker van de stad. Een kindvriendelijke is ook een menselijke stad, want de investeringen komen iedereen ten goede."

  "We hadden voor de derde keer al de Zomerspeelplaats, met veel plezier en een fijne ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en ouderen. De speelplaats krijgt na de zomer een nieuwe bestemming met de bedoeling om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De speelcontainers focussen dan weer op een jonger publiek, neem 3 tot 12 jaar."

  "Het globaal budget dat we hiervoor voorzien is 14 euro per kind of jongere in Roeselare. In totaal gaat het om 239.000 euro, waarvan 57.000 euro nog open voor deze legislatuur."

  Justine Pillaert: "Dat is heel mooi, maar wat is de return? Ik merk toch vaak een belabberde opkomst zoals bij het afsluitfeest of het Kinderatelier en als ik zie hoeveel er al uitgegeven is, dan vraag ik mij af aan wat allemaal. Bij een analyse zie ik dat er veel budget, 122.000 euro, naar erelonen voor deskundigen gaat. Dit is geen spelen met de stad, maar spelen met het geld van de stad."

  Michèle Hostekint: "Je gaat heel scherp door de bocht, het is meer dan 'een beetje urban art' projecten, we hebben duidelijk verteld naar waar het geld gaat en ik merk heel veel plezier bij de kinderen. Voor alle duidelijkheid: er is nog maar 114.000 euro van de 239.000 uitgegeven."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!