Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Meensesteenweg niet aangepakt voor 2023

20/11/17 om 14:37 - Bijgewerkt om 23:02

De stad Roeselare en AWV hebben een studie besteld voor een veiligere Meensesteenweg. Die studie moet toelaten om snel te reageren als er zich financiële middelen voordoen. Al is dat niet voor direct. Voor 2023 worden er geen middelen verwacht en dus ook geen grote aanpassingen aan deze belangrijke as richting Roeselare.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Meensesteenweg niet aangepakt voor 2023

© Foto JCR

 • Thomas Dubois

  Twee keer live in december

  Het zit erop voor vandaag. KW.be maakt graag een dubbele afspraak in december, op maandag 17 en dinsdag 18 december. Daarbij komt ook de begroting voor 2018 aan bod.

 • Thomas Dubois

  Stad doet meer inspanningen tegen seksuele intimidatie

  Tot slot nog een punt over seksuele intimidatie en geweld door Greet Verhelle (CD&V). "Op 25 november is het de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer geweld en dit enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Op 25 november dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat ze dit geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren."

  "Ook in België organiseren verschillende overheden en socio-culturele organisaties jaarlijks mee een wittelintjes actie. Met de actie van deze avond willen we met de meerderheidsfractie dit jaar extra aandacht vragen voor de problematiek van geweld en seksuele intimidatie binnen de stadsdiensten en in het straatbeeld."

  "Met deze actie willen we niet zeggen dat het stadsbestuur geen inspanningen levert en niet goed bezig is. We willen in het kader van het huidige klimaat wel extra aandacht vragen rond dit thema. Seksuele intimidatie komt in allerlei vormen voor. Zo kan het gaan om dubbelzinnige of seksistische opmerkingen, intieme vragen over het privé-leven, onnodig aanraken en gluren, maar ook om aanranding en verkrachting. De gevolgen voor het slachtoffer mogen niet onderschat worden. Intimidatie kan onder meer functioneringsproblemen, gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben."

  "Volgende cijfers bevestigen de nood aan actie omtrent dit thema:

  - 1 op de 3 werknemers wordt geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer;

  - Vrouwen hebben 2 keer meer kans om slachtoffer te worden van ongewenst seksueel gedrag dan mannen; hetzelfde geldt voor alleenstaanden

  - De daders van ongewenst seksueel gedrag zijn vooral mannen (78%);

  - De sectoren die het meest gevoelig zijn voor seksuele intimidatie op het werk zijn sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren;

  - Uitzend- of interimkrachten en vervangers zijn vaker het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag dan medewerkers met een vast contract;

  - 31,7% van de vrouwelijke poetshulpen en gezinshelpsters is al het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk."

  "De onthullingen rond Harvey Weinstein, Kevin Spacey, het ontslag van Bart De Pauw, de vele #MeToo-getuigenissen zwengelen het debat aan rond dit thema en leren ons dat seksisme en misbruik overal voorkomen: in alle lagen van de bevolking en in veel sectoren."

  "Daarom vragen we het volgende. De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om waar mogelijk haar inspanningen inzake het creëren van een veilige werkomgeving nog te intensifiëren en dat in het bijzonder voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie."

  "De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om binnen de stadsdiensten nog meer te communiceren en te sensibiliseren inzake de problematiek van geweld en ongewenst seksueel gedrag binnen de werksfeer, en dat op basis van het reeds bestaande protocol ter zake (opgenomen in het arbeidsreglement) dat stipuleert dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en dat ook handvaten aanreikt voor mensen die slachtoffer zijn."

  "De gemeenteraad gaat akkoord dat er een sensibiliseringscampagne wordt opgezet in het straatbeeld die duidelijk informeert over geweld en ongewenst seksueel gedrag en die stipuleert dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en die ook handvaten aanreikt voor mensen die slachtoffer zijn."

  Schepen Henk Kindt (SP.A): "We delen uw bekommernis voor meer dan 100 procent. Respect voor iedereen en op elk gebied is van groot belang, ook binnen ons stadsapparaat dragen we dag hoog in het vaandel. Onze preventiedienst is niet alleen bezig met het fysieke welzijn, maar ook met het psychosociale welzijn. Ik denk dat we daarin als voorbeeld gelden."

  "We werken op een preventieve manier. Maar medewerkers die slachtoffer zijn geweest de kans om hierover met een leidinggevende te kunnen babbelen of met een vertrouwenspersoon en dat geldt voor alle situaties, van conflictsituaties tot burn-out of seksuele intimidatie. We hebben zeven vertrouwenspersonen, waaronder vier vrouwen. Er is ook een mogelijkheid om bij een externe persoon terecht te kunnen, dit in een sfeer van vertrouwelijkheid."

  "In de praktijk kan ik zeggen dat we sinds 2008 geen formele procedure hebben gehad, wel enkele informele, maar dan gaat het over verschillende vormen van psychosociale risico's en dat kunnen we niet opsplitsen. We doen dus al heel wat inspanningen om grensoverschrijdend bedrag te bestrijden. Dat neemt niet weg dat we dat nog kunnen intensifiëren. We zullen nog meer communiceren en sensibiliseren."

  "U vraagt een externe campagne. Dat hebben we besproken. Het lijkt een goede suggestie. We bekijken wat er mogelijk is hierrond."

 • Thomas Dubois

  Stad wil verder inzetten op wegwerken drempels voor mensen met een beperking

  Justine Pillaert (N-VA) wil de European Disability Card in Roeselare. "Vorige maand werd de European Disability Card in België ingevoerd. Mensen met een beperking kunnen deze kaart aanvragen en zo gemakkelijk aantonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een beperking. Vervolgens kunnen zij met deze kaart van voordelen genieten die de toegankelijkheid tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en vereenvoudigt."

  "De kaart werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap zelf want soms is een beperking niet meteen visueel waarneembaar. Niet direct zichtbare beperkingen zijn bijvoorbeeld doofheid, blindheid, autisme ... Bovendien pleegt de kaart, in tegenstelling tot medische documenten ter bewijs, geen inbreuk op de privacy. Het project ligt volledig in lijn met het initiatief van de Europese Commissie. Naast België, werken er ondertussen ook zeven andere EU-landen aan mee. Dat zijn Malta, Finland, Italië, Cyprus, Estland, Slovenië en Roemenië. Gaandeweg zullen zeker nog bijkomende landen aansluiten. De kaart draagt dus bij tot een inclusiever Europa."

  "Door de European Disability Card ook in de stad Roeselare te erkennen, kunnen we dus bijdragen tot een inclusievere stad. De voordelen die de stad Roeselare aan de kaart koppelt, kan de stad zelf uitwerken en kunnen uiteenlopend zijn van aard. Een voordeel kan financieel zijn in de vorm van een korting, gratis toegang of een gratis begeleider, maar kan ook faciliterend werken zodat de toegang tot sport, cultuur en vrije tijd verbetert. Ik denk bijvoorbeeld aan aangepaste, toegankelijke en voorbehouden plaatsen in CC De Spil en op andere locaties. Of een gespecialiseerde gids (die bijvoorbeeld gebarentaal kent) in het Wielermuseum. Ook aangepaste brochures, in braille of vereenvoudigde taal, kunnen een cultureel evenement, een uitstap of een museum al heel wat toegankelijker maken. Door de kaart te erkennen, voordelen aan te bieden en die voordelen openbaar te communiceren, werkt de stad Roeselare actief mee aan een inclusieve maatschappij en geeft ze het goede voorbeeld aan particulieren die uiteraard ook hun eigen voordelen kunnen aanbieden. Daarom leg ik graag onderstaande punten ter stemming voor."

  "Stad Roeselare en OCMW Roeselare aanvaarden de European Disability Card binnen de eigen OCMW- en gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen", klinkt het. "Stad Roeselare en OCMW Roeselare stimuleren en promoten bij lokale ondernemingen de toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability Card. Bovendien zullen zij de kaart ook bij de inwoners bekend maken. Indien de voordelen van niet-financiële aard zijn, kan de kaart eventueel gecombineerd worden met de voordelen van een vrijetijdspas. Indien de voordelen wel van financiële aard zijn of overlappen met de voordelen van de vrijetijdspas, kan de houder slechts via een van beide documenten voordelen bekomen."

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Wat de essentie betreft van uw vraag, kunnen we dat volmondig onderschrijven. Wat de aanvaarding betreft, willen we dat doen. Maar er zijn een paar zaken die ik wil bespreken. Als het gaat om creëren van voordelen, moeten we opletten. We stellen voor om de drempels en moeilijkheden voor mensen met een beperking weg te werken. Dat is anders dan voordelen. Want dit is geschreven voor een omgeving waar er geen vrijetijdskaart bestaat. We vinden dat we hier bij moeten blijven voor zij die het moeilijker hebben om zaken te betalen."

  "We mogen geen verwarring zaaien dat mensen met een beperking ook mensen zijn met financiële moeilijkheden."

  "We hebben een amendement geschreven die hier voor een groot stuk aan tegemoet komt. In artikel 1 dat we deze kaart aanvaarden en we zijn bereid om de geleverde en toekomstige toestand hieraan te linken en bekend te maken. We werken verder aan ons inclusiebeleid om personen met een beperking op een zelfstandige manier cultuur, vrije tijd en sport te laten beleven. We focussen ons hier vooral op het wegwerken van de drempels waarmee ze geconfronteerd worden in ons eigen aanbod en waar mogelijk bij externen."

 • Thomas Dubois

  Er komt geen herinneringsmuur op de Roeselaarse begraafplaatsen

  Er zijn ook nog enkele toegevoegde punten. Eerst en vooral door Lieve Lombaert (N-VA) voor het plaatsen van een herinneringsmuur op de Roeselaarse begraafplaatsen. "Overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging moet een niet-geconcedeerd graf minstens tien jaar bewaard worden. Deze grafrust van tien jaar wordt ook gewaarborgd in artikel 13 van het gemeentelijk begraafplaatsreglement van 1 januari 2015."

  "De niet-geconcedeerde graven worden door de gemeente na die grafrust van tien jaar ontruimd. Voor veel mensen is het graf van hun overledene de plek om afscheid te nemen, te rouwen of te herinneren. Door het verdwijnen van het graf is er geen plek meer om naar terug te gaan. Vaak is de ouderlijke woning inmiddels door 'vreemden' bewoond, verbouwd of in een aantal gevallen verdwenen."

  "Veel mensen hebben nood aan een lokaliseerbare plaats om bij momenten naar toe te kunnen gaan. Daarom wordt voorgesteld om op elke begraafplaats een herinneringsmuur te plaatsen waar bij het verdwijnen van een graf een plaatje aangebracht waarop de naam van de overledene en de datum van zijn(haar) geboorte en overlijden wordt aangebracht. Op die manier wordt een blijvende herinnering aan alle overleden Roeselaarse inwoners bewaard."

  Lieve hoopt op het volgende:

  - Op alle begraafplaatsen van Roeselare wordt een herinneringsmuur opgericht.

  - Bij het ontruimen van een graf wordt op de herinneringsmuur een plaatje aangebracht met de naam van de overledene en de datum van zijn (haar) geboorte en overlijden.

  - De kosten voor de aanmaak van de uniforme herinneringsplaatjes zijn ten laste van de gemeente.

  Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): "Het is een emotionele vraag", stelt hij. "Binnen Roeselare wordt de periode van tien jaar steeds gerespecteerd. De reden waarom men hiervoor kiest is om financiële redenen, maar ook bewust. Men kan dit vergelijken met een plaatje aan de strooiweide. Dat plaatje kan voor 50 euro en dat tien jaar lang."

  "Elk jaar stellen we vast dat een derde ervoor kiest om geen plaatje te voorzien. Het aantal aanvragen om dat herdenkingsplaatje te verlengen na tien jaar is heel miniem, slechts enkelen. Zo stellen we voor om het voorstel waarbij men kosteloos een plaatje voorziet niet op te nemen. We hebben er begrip voor. En mochten we betekenisvolle aanvragen merken, dan kunnen we daarop ingaan, maar er is geen vraag naar."

 • Thomas Dubois

  Aandeel Roeselare in Zone Midwest voor 2018

  In de brandweerzone Zone Midwest heeft iedere stad of gemeente een jaarlijkse dotatie. Voor Roeselare die als volgt:

  - 2.567.838,30 euro als exploitatietoelage.

  - 590.812 euro als investeringstoelage.

 • Thomas Dubois

  Meensesteenweg wordt aangepakt, maar niet voor 2023

  Tal van partners slaan de handen in elkaar om de schoolomgeving in de Meensesteenweg aan te pakken. Zeker ter hoogte van de Sint Lodewijkschool is het probleem groot. Het doel van de veranderingen aan de gewestweg is: de verkeersveiligheid voor de scholieren te verbeteren; hun verplaatsingen te voet, met de fiets, bus, tram, trein of carpool te bevorderen en een evenwicht na te streven tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers.

  Concreet betekent dat onder meer: snelheidsbeheersing, verbetering van de oversteekbaarheid, bescherming van de voetgangers en de fietsers, en veilige in- en uitstapmogelijkheden voor scholieren die met bus of tram komen of die met de auto worden gebracht. De herinrichting moet gerealiseerd worden zonder het parkeeraanbod te verruimen en mag geen ingrepen bevatten die in hoofdzaak het wegbeeld verfraaien of vooral de commerciële context verbeteren.

  In eerste instantie wordt onderzocht hoe dit mogelijk is. Het gaat om een studie samen met AWV, waar Roeselare de trekker is. De kosten voor de studie, die 12 maanden in beslag zal nemen, worden gedeeld. "We moeten klaar zijn met de beleidnota tegen dat er eventuele financiële middelen zijn. Al moet ik er aan toevoegen dat er voor 2023 geen financiële middelen zullen zijn;"

  "Eindelijk", zegt Cyriel Ameye. "De plannen liggen hier al sinds 2011 voor. De volledige Meensesteenweg is een onveilige weg, zeker voor fietsers en voetgangers. Graag had ik een verwijzing gezien naar het provinciaal uitvoeringsplan van 2012 waarin men het aantal op- en afritten wil beperken. Daarbij verwijs ik graag naar Euro Shop waar er heel wat zijn. Op zondagochtend is het enorm. Vroeger met de automarkt, nu de rommelmarkt. Wat de kant van Euro Shop zelf betreft is de zichtbaarheid nul door het groen en de weg. Ik pleit voor één afrit naar rechts. Een voorbeeld daarvan is de op- en afrit aan de Floralux. Ik wil hier een amendemente voor indienen."

 • Thomas Dubois

  Knip in de Maria's Lindestraat komt er sowieso

  In de gemeenteraad werd er meer duidelijkheid geschept rond de kmo-zone aan de Kaasterstraat. De activiteiten worden afgestemd op de aanpalende woonwijk. "Dit door economische activiteiten die de woonwijk niet/wel hinderen toe te laten/niet toe te laten, alle bedrijven in de kmo-zone verplicht te laten ontsluiten via een nieuwe weg op de Koestraat. Dit om te vermijden dat het verkeer in functie van de kmo-zone doorheen de omliggende woonwijken zal rijden en het sluipverkeer tegen te gaan in de wijken tussen de ring en stadscentrum door een knip voor autoverkeer te voorzien in de Maria's Lindestraat en Kaasterstraat."

  Cyriel Ameye (Vlaams Belang): "De knip dient om sluipverkeer te weren, maar die is er nu al. Ik denk dat er nog veel extra hinder zal komen aan het kruispunt met de Moorseelsesteenweg. Hoe zien jullie dit op te lossen?"

  "Wij onthouden ons", zegt Frederik Declercq. "Wij zijn geen liefhebber van een knip in de straat. Dat zal voor een extra druk zorgen in de Koestraat, die er niet op voorzien is. Er moeten sowieso werken komen aan het kruispunt van de ring met de Moorseelsesteenweg. Ik had gehoord dat de knip er niet zou komen."

  Nathalie Muylle (CD&V): "De knip is een onderdeel van de RUP en komt er sowieso, net zoals er een ventweg moet komen om de kmo-zone te ontsluiten. De knip moet paal en perk stellen aan het doorgaand sluipverkeer. Waar hij het best wordt geplaatst, moeten we nog onderzoeken. Wanneer de knip en wanneer de ventweg, is nu nog in onderzoek."

 • Thomas Dubois

  Nu ook Robert De Manstraat

  Binnen de nieuwe verkaveling aan de Gitsestraat komt er een Robert De Manstraat, vernoemd naar de voormalige Roeselaarse burgemeester (1965-1967). De nieuwe wegenis geeft geen aansluiting op andere straten, waardoor de bereikbaarheid eenvoudig en duidelijk blijft.

 • Thomas Dubois

  N-VA schenkt cactus aan Griet Coppé voor haar mobiliteitsbeleid

  Frederik Declercq heeft nog een presentje voor Griet Coppé: "We willen u alvast bedanken voor uw bijdrage aan de stadskas, die niet min is (verwijzend naar de inkomsten van de ANPR-camera. We geven u geen ruiker bloemen, maar wel een cactus. Het gevoel dat veel mensen krijgen over het mobiliteitsbeleid in onze stad."

 • Thomas Dubois

  Vertegenwoordigers

  Vervolgens zijn er tal van punten met vertegenwoordigers voor algemene raden, goedkeuring van de agenda en dergelijke meer. Onder meer voor Ethias, de WVI, De Watergroep, Gaselwest, Figga, TMVW, vzw Het Portaal en De Spil.

 • Thomas Dubois

  Varia

  Daarna is het aan de gewone agenda met enkele overdrachten van grond. Bovendien werd er opnieuw een budget voorzien voor de dienst Wegen en Mobiliteit voor het uitvoeren van een aantal herstellingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het volgende. De werken kunnen variëren in grootte. Van kleinere werkjes > 50m² tot de heraanleg van een school omgeving. Het opbreken en het omzichtig opbreken van bestaande verhardingen, trottoirbanden en straatkolken. Het aanleggen van nieuwe verhardingen in betontegels of betonstraatstenen of bitumineuze verhardingen of natuursteen of betonverharding met inbegrip van het leveren en plaatsen en het herplaatsen van trottoirbanden. Het leveren en plaatsen van straatkolken en het uitvoeren van de aansluitingen op de riool of inspectieput. Het plaatsen van anti-parkeerpalen. Hiervoor is er een budget van ongeveer 100.000 euro per jaar.

 • Thomas Dubois

  Aantal overtreders aan doorgang Jules Lagaelaan blijft hoog

  Tot slot komt ook de ANPR-camera nog aan bod, bij monde van Frederik Declercq (N-VA): "Op 16 november 2015 werd de ANPR-camera aan het station op het einde van de Jules Lagaelaan operationeel. Ondanks de genomen maatregelen blijft het aantal inbreuken op dagbasis (20 à 25) significant hoger dan het aantal dat initieel werd ingeschat (twee per dag)... Komen er nog bijkomende maatregelen om het aantal inbreuken alsnog te doen dalen? Ondertussen hebben we de kaap van de 40.000 betalende inbreuken gerond, goed voor 90.000.000 Belgische frank extra. Wij zijn voorstanders om de Jules Lagaelaan opnieuw te openen."

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "Ik wil enkele puntjes op de 'i' zetten. We hebben gezegd dat twee overtredingen per dag volstond om de camera terug te verdienen. Maar het hangt af van de mensen. Er hangt drie keer in grote letters aangegeven dat men er niet mag doorrijden. Er is nu ook nog een groot digitaal bord. We hebben de infrastructuur aangepast met paaltjes, wat een grote verandering is. Wie de beweging naar rechts wil maken, moet wel heel veel manoeuvres maken. Een beweging die je niet mag maken. Als de mensen de wegcode niet kennen, dan volgen er boetes. En als je het over twintig registraties hebt, blijken die cijfers volgens de waarnemers al bij al nog heel laag volgens de politie. In Kortrijk hangen ook zo'n camera's en daar stel ik vast dat er 18 GAS-boetes per dag zijn. Dan zijn deze redelijk gelijklopend. Ter hoogte van de Delaerestraat, Jan Mahieustraat met de Ooststraat, wat al lang autovrij is, dan zien we daar tien GAS-boetes per dag via de ANPR-camera. Dat betekent dat heel veel autobestuurders de wegcode niet respecteren. We moeten de veiligheid waarborgen en dat doen we via de ANPR-camera."

 • Thomas Dubois

  Stad in project voor minder restafval

  Bert Wouters (Groen) stelt de vraag hoe we het restafval kunnen verminderen. "Naast zwerfvuil, een hardnekkig en moeilijk probleem, is ook de hoeveelheid restafval iets waar nog stappen kunnen gezet worden. Er waren tests met uitbreiding van de PMD-fractie naar PMD+ of een roze zak waar ook folies in mogen. In Mechelen zien we bijvoorbeeld dat dit goed werkt. De roze zakken zijn er trouwens tien keer goedkoper dan de restafvalzakken, 25 cent tegenover 2,5 euro. Een andere textielaanpak, wijkcomposteren, enz. zijn nog andere mogelijkheden. Maar ook bewustmaking is een belangrijk onderdeel van deze problematiek. Welke stappen zal de stad, samen met Mirom, zetten om mensen nog meer te doen sorteren, restafval te verminderen? Op welke fracties zit er nog een ruime marge?"

  Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): "Het restafval zou nog naar beneden mogen, dat blijkt ook uit het nieuwe uitvoeringsafval van het huishoudelijk afval. Met dat nieuwe plan, werd gekozen om meer op maat van de lokale besturen te werken. Roeselare behoort tot de veertien regionale steden waar men beogen om het restafvalcijfer van 151 kg per jaar te verkrijgen. Daarbij is kennisuitwisseling belangrijk, OVAM speelt daarbij een verbindende rol. Het is te vroeg om drastische stappen te zetten. Niet alle acties kunnen zomaar op andere steden gekopieerd worden."

 • Thomas Dubois

  Citie app moet meer zijn dan enkel tonen waar er parking is

  "Wanneer je de sociale media wat volgt of op straat vraagt naar de grootste ergernissen van de mensen, dan krijg je heel vaak het zelfde te horen: zwerfvuil en hondenpoep. En daar kunnen we ook nog wildplassen aan toevoegen of het moeilijk vinden van vrije parkeerplekken", horen we van Steven Dewitte (Groen).

  "De oplossing hiervoor is misschien simpeler dan we denken, we hebben ze namelijk op zak. Zowat 80 procent van de Vlamingen heeft een smartphone. Wanneer hierop de citie-app geïnstalleerd is, zijn de laatste twee problemen, het vinden van een toilet of een parkeerplek, alvast opgelost. Een plannetje met vuilnisbakken en poepbuizen lijkt me makkelijk toe te voegen aan de app, zodat ook de excuses van 'ik vond geen vuilbak' tot het verleden zullen behoren. Nu heb ik er echter niet meteen zicht op in welke mate de citie-app marcheert, twee jaar na de lancering. Hebben veel Roeselarenaars hem staan op hun smartphone en zijn ze er tevreden mee? Ziet de middenstand er een meerwaarde in? Welke uitbreidingen worden er gewenst? Vandaar dus mijn vraag: Hoe zetten we als slimme stad in op een ruimer, veelvuldiger en makkelijker gebruik van de citie-app?"

  Burgemeester Kris Declercq: "We zijn er twee jaar geleden mee gestart, dat was een Roeselaars idee, een digitale spaarkaart leek ideaal als nieuwe manier om aan handel te doen. Sommigen kiezen voor het klassieke model, anderen gaan voor een tussenweg. Het aantal gebruikers is flink gestegen, ik ben zelf aan het sparen (ik krijg ofwel een gratis scheerbeurt of een zachte knuffel). Dit is een systeem dat aanslaat, maar er is nog werk aan. Het idee werd door een Antwerps bedrijf gestart en loopt ondertussen in verschillende steden. De ambitie was er altijd om er meer mee te doen, een echte stadsapp. Je vindt niet alleen of er plaats is op de parking, de toiletten, hartdefibrillatoren, enz. We willen meer geven. We willen ook de evenementeninformatie en de voorgestelde informatie erin steken."

 • Thomas Dubois

  Vergunning verkaveling in Kardinaal Cardijnlaan geweigerd

  Geert Huyghe (CD&V) stelt zich vragen bij de verkaveling die mogelijk in de Kardinaal Cardijnlaan komt. "De laatste weken is er in de pers en op sociale media heel wat te doen geweest over de nieuwe verkaveling die wordt gepland op het einde van de Kardinaal Cardijnlaan. De buurt maakt zich zorgen over de woonkwaliteit van deze nieuwe verkaveling. Volgens hen zou daar in het verleden heel wat afval gestort zijn, die zou kunnen zorgen voor een mogelijke vervuiling van de gronden."

  "Graag, mevrouw de schepen een antwoord op volgende vragen. Is de stad hiervan op de hoogte? Hoe ver staat de behandeling van de verkaveling? Is het openbaar onderzoek reeds afgerond? Hoeveel bezwaren werden ingediend? Wat zegt het bodemattest uitgereikt door Ovam over deze gronden? Wanneer kunnen we een beslissing verwachten? Hoe verloopt de communicatie met de buurt?"

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Er zijn verschillende voorstellingen voor verkavelingen ingediend, waaronder één concreet", klinkt het. "Dit terrein was vroeger een oude stortplaats in de stad, met huishoudelijk afval, dat er verbrand is geweest. We spreken voor de jaren 80. Heel die problematiek was al eens aan bod gekomen begin de jaren 2000 toen de mensen er zijn gaan wonen. Vanuit OVAM was er onderzoek en moeten vaststellen dat de vervuiling heel miniem was, dus geen nood aan saneren."

  "Er was een hele periode van rust. De eigenaar die de gronden heeft verkocht kon dat doen met een blanco bodemattest, door de onderzoeken begin 2000. In kader van de nieuwe verkaveling die werd ingediend (waar wij opmerkingen bij hadden) volgde er een openbaar onderzoek met zestien bezwaren. Daarbij zijn heel concrete plaatsen met vuil en chemisch afval naar voor gekomen. Putten die gemaakt zijn dieper dan het onderzoek begin 2000. Dit was informatie die OVAM moest zien. Zij komen terug op het attest dat ze uitgereikt hebben in 2000 met bijkomend onderzoek naar die gronden. Een bureau is aangesteld. Als stad moesten we een beslissing nemen en we hebben vorige week beslist om dit niet naar de gemeenteraad te brengen en de verkaveling nu al te weigeren op basis van enkele inhoudelijke aspecten, maar vooral door het onderzoek."

  "De buurt is heel belangrijk, zij weten waar er gegraven geweest is. De komende weken en maanden zullen we een oriënterend bodemonderzoek doen en op basis daarvan een diepgaander onderzoek doen. Zo kunnen we voor eens en voor altijd uitklaren wat de toestand is."

 • Thomas Dubois

  Stad roept op om voedseloverschotten aan sociale organisaties te geven

  "Een gemeente of stad kan zeker bijdragen aan een samenleving waarin voldoende en gezonde voeding voor iedereen evident en toegankelijk wordt", stelt Mieke Van Hootegem (N-VA). "Vandaag bestaan er al diverse lokale acties met betrekking tot gezonde en betaalbare voeding. Ik denk aan sociale kruideniers of samenwerkingsverbanden met veilingen, buurtwinkels en landbouwers (voedseloverschotten). Scholen kunnen ook een steentje bijdragen door acties te ondernemen om gezonde en betaalbare voeding te promoten."

  "Anderzijds verdient de aanpak van voedselverspilling een grotere aandacht. Jaarlijks wordt één derde van het voedsel bestemd voor consumptie verspild. Uiteraard moet het lokale beleid in de eerste plaats ook de bron van elk voedselverlies aanpakken: het vermijden van voedseloverschotten. Maar eenmaal er een overschot is, moet deze voeding op een zinvolle manier kunnen terecht komen nl. bij zij die er nood aan hebben. Welke lokale acties ondersteunt de stad reeds in het kader van de geschetste problematiek? Hoe verloopt de samenwerkingsovereenkomst van de stad en het OCMW met Colruyt aangaande het project 'aan tafel met 1-2-3 euro'?"

  Schepen Bart Wenes (CD&V): "Ik zie hier twee componenten; het sociale, wat doen we met de voedseloverschotten en wat ondernemen we als OCMW en duurzaamheid. We investeren in personeelsinzet in De Graancirkel, nu nog op site Noord, maar later op de bPost-site. We hebben via hen al een aantal samenwerkingsovereenkomsten met een aantal grootwarenhuizen."

  "We roepen de handelaars op om overschotten aan De Graancirkel te geven, waar de nood groot is. Daarnaast geeft de stad RSL ook een tussenkomst op welzijnsvoorzieningen rond het sociaal restaurant en herverdeling van voedsel zoals het Mannahuis en de Sint-Vincentiusvereniging in Beveren."

  "Wat het klimaataspect betreft, zetten we meer en meer in op hoeveproducten (Lokaal), ook de overschotten van de REO Veiling worden herverdeeld naar De Graancirkel en andere sociale organisaties. Tot slot werken we samen met de vzw Impact onder de vorm van Foodwaste RSL."

 • Thomas Dubois

  Verbinding met Trakelweg blijft afgesloten

  "Ondanks de hoge- belastingen en grondlasten in Roeselare zijn er gelukkig nog steeds talrijke investeerders zoals de industrie rondom het kanaal waar dagelijks vlug een 500 man direct- en honderden indirect worden tewerkgesteld", vertelt Francis Reynaert (Open VLD). "Om deze tewerkstelling te blijven verzekeren werd een tijdje terug het bedrijf Hanekop aan de Trakelweg aangekocht door de samenwerking van een 3-tal grote spelers rondom ons kanaal."

  "Dank aan de ondernemers en gelukkig voor het behoud van onze Roeselaarse economie runnen zij drie nu samen op beide kanten v/h kanaal honderden meters ver alle fabrieken en opslag vanaf de kop van de vaart. Het is ten gevolge deze aankoop en de geplande investeringen op deze site Hanekop dat het toch zeer opportuun lijkt om de afgesloten rijweg aan de kop van de vaart terug te openen. Dit natuurlijk om de omliggende bedrijven toe te laten vlot te kunnen laden- en lossen maar het allerbelangrijkste om deze verplaatsingen 'veilig' voor de zwakke weggebruiker te kunnen laten uitvoeren."

  "Het blijft een industriële omgeving en men kan toch het op termijn aankomend stijgend vrachtverkeer tussen beide kanten niet verplichten via de Veldstraat naar de site Hanekop te rijden. Men kan toch begin 2017 niet eerst de Veldstraat fietsaantrekkelijk maken door lijnen op de rijweg te plaatsen om dan 1 tot 2 jaar later het gestegen vrachtverkeer tussen deze fietsers te laten gaan slalommen. En dit, na eerst de vrachtwagens en vele opleggers door een bus-, fiets- en schoolomgeving te hebben laten wringen met alle gevaar van dien. Dit zou een tekort aan lange termijn visie betekenen en zeker egoïstisch wezen naar de zwakke weggebruiker toe. Ook een draaibeweging via de Schaapsbrug zou volledig in strijd zijn met het fijne stof, de veiligheid en ecologisch onverantwoord kilometers te laten omrijden om op een steenworp te gaan laden of lossen. Zijn er daar al binnen het beleid afspraken rond gemaakt en wordt hier zeker rekening mee gehouden in het toekomstige mobiliteitsplan?"

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "We hebben het mobiliteitsplan goedgekeurd en een visie uitgeschreven. Daarin staat niet opgenomen dat de Trakelweg opnieuw open gaat. De mensen van het industriegebied moeten richting Schraapbrugge en Bruanebrug, niet richting Veldstraat. Voor de begroting van volgend jaar kan ik al zeggen dat het stuk vanaf de rotonde aan het zwembad tot de rotonde aan de brandweerkazerne onderzocht wordt hoe we dit infrastructureel aanpakken om een goede visie uit te werken."

 • Thomas Dubois

  Glad wegdek door combinatie pekelen en structuur asfalt

  Stefaan Van Coillie (CD&V) kwam nog eens terug op de plotse gladheid een jaar geleden, met enkele ongevallen tot gevolg. "De winter is al even komen piepen en dan moet Roeselare klaar zijn met zijn strooiplan. Vorige winter waren er spekgladde wegen in het centrum waarvan de oorzaak niet bekend was. Eén van de denkpistes was een reactie van het strooizout op het asfalt. Is de oorzaak van de gladheid al bekend? Kan dit in de toekomst vermeden worden?"

  Schepen José Debels (CD&V): "Na het onderzoek is gebleken dat de oorzaak te wijten was aan een combinatie van twee oorzaken. Door te veel te strooie en te pekelen wordt een fijne laag op het wegdek gevormd die gladheid veroorzaakt. Ten tweede was de samenstelling van de asfaltlaag. Die was minder stroef (omdat ze kalkhoudend is). We hebben na die vaststelling enkele preventieve maatregelen genomen. Het pekelen hebben we uitgeschakeld op die plaatsen, daar strooien we enkel nog. De strooiroute werd bijgestuurd, zodat men minder op dezelfde plaats strooit. De medewerkers van de wachtdienst hebben instructies gekregen om te stoppen met strooien op een plaats waar al werd gestrooid."

 • Thomas Dubois

  Stad open voor meer buurtcomposteren, maar kan niet systematisch

  Gerdi Casier (SP.A) hoopt dan weer dat er in Roeselare kan ingezet worden op buurtcomposteren. "Ik heb me laten informeren door de stad Torhout die zowel in sensibiliseren, informeren en daadwerkelijk handelen inzake composteren en buurtcomposteren een duidelijk verhaal heeft. Kan het Roeselaarse beleid nog meer inzetten op buurtcomposteren? En een samenwerkingsverband realiseren tussen het stadsbestuur, de milieudienst en de Roeselaarse compostmeesters om dit tot uitvoering te brengen?"

  "Van waar de vraag? Waarom? Wat was de aanleiding? Omdat bewoners van appartementen en serviceflats geen compostbak kunnen plaatsen, in hun geval deponeren ze dan ook hun gft-afval in de restafvalzak die dan vervolgens richting verbrandingsoven vertrekt. Door dit te vermijden zou de stad waardevolle grondstof kunnen genereren die in de parken gebruikt kan worden, in tijden van klimaatswitch en een mooie doelstelling, een schitterende uitdaging. Omdat ik merk bij de stad Torhout dat men dit aangrijpt om de burger te sensibiliseren (er is een duidelijk plan van activiteiten) en om de burger te informeren (de lijst composteerbaar / niet composteerbaar is een belangrijke informatieve bron). Omdat ik merk dat een duidelijke organisatie ook rendeert - mensen worden geïnformeerd over waar, openingstijden en hoe deelnemen - resulteert in daadwerkelijke deelnemers (180 appartementsbewoners nemen deel aan project park Ravenshof met een gemiddelde van 100 bezoekers per week)."

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "We kunnen hier meer op inzetten en we staan hier 100 procent achter. Omwillen van het milieu-aspect, maar ook omwille van het sociale. Nu hebben we een aantal mensen die compostmeester zijn en die de technische kant kennen. Zij zijn bereid iets te doen. Als dit van onderuit komt, kunnen we dit ondersteunen. Maar we kunnen niet zomaar een wijkcomposteerplaats maken. We hebben dat nu al op onder meer Wallemeers (Volkstuinen) en Licht & Ruimte."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!