Live Herbeleef de provincieraad van 27 oktober : ruimingswerken op de Dikkebusvijver en andere waterwerken

27/10/16 om 11:31 - Bijgewerkt om 17:21

Het is meer dan tien jaar geleden dat de Dikkebusvijver nog eens werd geruimd en het is meer dan nodig dat dit nu weer eens gebeurt. Via de Kemmelbeek komen in deze vijver immers tonnen vruchtbare aarde uit de Heuvellandse akkers terecht. Hierdoor komt ook de functie als wachtbekken in het gedrang, want de Dikkebusvijver beschermt Ieper tegen wateroverlast.

Herbeleef de provincieraad van 27 oktober : ruimingswerken op de Dikkebusvijver en andere waterwerken

© Mario Carton

 • Jos Remaut

  De zitting wordt gesloten

  Na nog een aantal punten rond grondruil of grondverwerving voor de provinciale domeinen, en het aannemen van een reglement voor een nieuwe provinciale wedstrijd rond goede klasprojecten over WO I', kwamen nog een aantal niet-prioritaire agendapunten, waarna de zitting gesloten wordt.

  "November wordt een erg drukke maand voor deze provincieraad, maar we laten de mensen die straks vakantie hebben daar eerst wat van genieten", zo besluit voorzitster Eliane Spincemaille.

 • Jos Remaut

  Extra recreatieve wandelweg maar ook speelbos in Wallemote-Wolvenhof

  Voor de aanleg van een recreatieve wandelweg tussen de provinciedomein (kant Hollebeekstraat) en de nabijgelegen Molstraat, worden twee percelen grond onderling omgeruild die even groot zijn : 16 a 85 ca. Door de ruil komt er meer ruimte vrij om een pad aan te leggen dat voldoende breed is.Deze ruil kadert in ruimere werken in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Naast de aanleg van een recreatief wandelpad, wordt binnenkort een avontuurlijk speelbos van 5 ha aangelegd, in samenwerking met de stad Izegem. Er komt onder andere een uitkijktoren, een hangbrug, een avonturenparcours, een amfitheater, wilgenhutten, een kabelbaan en een boomgaard.

  Deze werken worden geraamd op zo'n 130.000 euro. Vanaf het voorjaar 2017 zal het speelbos toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

 • Jos Remaut

  Ruimingswerken op de Dikkebusvijver zullen een jaar duren

  Deze ruimingwerken zijn nodig omdat grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de (kleine) Kemmelbeek. De Kemmelbeek kent een groot verval en loopt door een erosiegevoelig gebied.

  Het ruimen van de vijver is nodig om de drie oudige functie van de vijver te vrijwaren: wachtbekken tegen wateroverlast in Ieper, drinkwaterproductie en recreatie. Bovendien levert het ruimen een verbetering van het biotoop op, waardoor ongewenste soorten die de waterkwaliteit beïnvloeden (vb. blauwwieren die in ondiep water floreren) minder kansen krijgen.

  De ruimingswerken maken ook deel uit van een groter Europees Interreg V-project 'Ecosystem' waarbij het verbeteren van de biodiversiteit centraal staat.

  Deze werken gebeuren in een samenwerking met de stad Ieper en de Watergroep. De kostprijs wordt geraamd op 712.435 euro, exclusief btw. Er wordt 55 % Europese subsidie voorzien (via het project 'Ecosystem'). De Provincie en de stad delen de kosten, na aftrek van de Europese subsidie. De watergroep betaalt een vergoeding voor het oppompen van drinkwater.

  De werken worden in het voorjaar van 2017 aangevat en zullen ongeveer een jaar duren.

  Het slib wordt gedeponeerd in het grootste van de twee bestaande slibbekkens en zal na verloop van tijd ontwateren. Daarvoor moet het bekken gebruiksklaar gemaakt worden: het afzetten van de bomen en het verhogen van de bermen.

  De aanslibbing van Dikkebusvijver is duidelijk gelinkt aan de erosieproblematiek in het hoger gelegen afwateringsgebied van de Kemmelbeek. Over een afstand van 5 kilometer kent de beek een verval van 35 meter. Daarom wordt er ook werk gemaakt van erosiebestrijding. Recent werd er een 3-jaar durend Leaderproject goedgekeurd om hier rond te werken. Het project gaat binnenkort van start. Nog voor het jaareinde worden hierover infovergaderingen georganiseerd.

 • Jos Remaut

  Er komt een noodpomp op de Plassendalevaart in Snaaskerke

  Het noodpompgemaal is voorzien ter hoogte van de Kanaalweg bij de dorpskern van Snaaskerke en is nodig om de waterproblematiek in de buurt aan te pakken: het teveel aan regenwater in Snaaskerke en het noorden van Gistel verloopt via het vlak poldergebied. In geval van nood loopt het teveel aan water in het kleine bufferbekken. Van daaruit zal het water overgepompt kunnen worden met een vijzelpomp naar het kanaal.

  De werken worden in totaal geraamd op 373.464,61 euro, exclusief btw, en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De stad Gistel stond in voor de aankoop van de gronden en de studiekosten die nodig waren voor de opmaak van de plannen en het bestek.

  Voor de uitvoering worden 80 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor mei 2017. De werken vormen een geheel met de al in uitvoering zijnde rioleringswerken in de dorpskern van Snaaskerke - Gistel en de aanleg van fietspaden van de Oostendebaan tot Oudenburg langs het kanaal Plassendale - Nieuwpoort door het Agentschap Wegen en Verkeer.

 • Jos Remaut

  Guido Decorte aan Luc Coupillie : “U bent de IJzerboomgaard aan het opblazen !”

  Aha, we zijn toe aan het punt over het leveren en plaatsen van speeltoestellen op het provinciedomein Ijzeboomgaard in Diksmuide. En natuurlijk : het gaat vooral over de munitie die dinsdag gevonden is op de werf in de buurt van de Ijzerdijk.

  Luc Coupillie (N-VA) vond dat dit punt maar meteen beter uitgesteld werd. "We moeten ons toch eens serieus bezinnen over de toekomst van dit domein. Het feit dat we dit ontwikkelen op een terrein waar veel oorlogsmunitie kan liggen, zal het domein altijd een negatief imago bezorgen. Welke ouder wil zijn kinderen laten spelen op een bommenveld ?", aldus Coupillie, die al had aangestipt dat er aanvankelijk geen budgetten waren voorzien voor het vooraf scannen en bommenvrij maken van het terrein.

  Eric De Keyser (SP.A) vond dat Coupillie toch wl schromelijk overdreef : "U bent nooit een minnaar geweest van de Ijzerboomgaard en grijpt dit nu aan om het helemaal in een kwaad daglicht te stellen. Er wordt daar haast dagelijks gegraven en gewerkt in die buurt, en nu er plots een vondst van munitie is, zet u de boel op zijn kop."

  Dit was ook de reactie van gedeputeerde Guido Decorte, die echt wel kwaad was. "Mijnheer Coupillie, u blaast de Ijzerboomgaard bij deze gewoon op, dit is niet eerlijk. Wij zullen er alles aan doen om dit terrein volledig munitievrij te maken, en de implicatie op de timing zal allicht zo zwaar niet zijn, volgende week is het trouwens bouwverlof. En er was wél in budgetten voorzien voor voorafgaand onderzoek van de terreinen."

  Lies Laridon (CD&V), tevens burgemeester van Diksmuide, was nog een stukje giftiger : "Mijnheer Coupillie, ik hoop dat u, als straks op korte afstand van de Ijzerboomgaard de aanleg van de Diksmuidse ring aan de orde is, dan ook de boel weer niet gaat opblazen met uw bommenverhaal. Zodat ze zich in Brussel misschien wéér vragen gaan stellen..."

  Luc Coupillie antwoordde dat zijn fractie niét tegen de Ijzerboomgaard is, maar wel tegen de bouw van de, volgens hem afschuwelijke, loods.

  Coupillie had ook nog een voorstel om op een deeltje van het domein, aan de kant van de spoorweg, een zonnepanelenpark aan, te leggen. Volgens Erik De Keyser absoluut geen goed idee, wegens veel te afschuwelijk. Guido Decorte sloot af met "Daar kan geen sprake van zijn, want Infrabel verbiedt dit."

 • Jos Remaut

  Licht op groen voor werken aan Acasus in Veurne

  Het gaat om de herinrichting van Acasus, het provinciaal centrum rond duurzaam wonen, bouwen en renoveren in de Pannestraat in Veurne.

  Acasus groepeert de projectwerking van de POM West-Vlaanderen inzake duurzaam bouwen en renoveren en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie West-Vlaanderen. Ook Resoc Westhoek investeerde hierin.

  Al deze partners willen op de site onder andere werk maken van een starters-, een advies-, een toon- en een opleidingspunt. Concreet betekent dit dat er werk gemaakt wordt van een duidelijkere toegang met ontvangstbalie, een logische circulatie, een publieke ontmoetingsruimte met tentoonstellingsmogelijkheid, kantoren voor starters en een duurzame uitstraling.

  De werken worden geraamd op 1.364.288,47 euro, inclusief btw. De werken zullen zo'n 280 werkdagen duren. De verbouwing wordt gestart in het voorjaar van 2017 en zal tegen eind 2018 afgewerkt zijn. Denc!Studio maakt een totaalvisie van de site op. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met ruimtelijke duurzaamheid, duurzaam energiegebruik, watergebruik en materialengebruik.

  Tegelijk wordt ook werk gemaakt van de omgevingsaanleg. Het ontwerp hiervan werd opgemaakt door landschapsbureau Studio Basta.

 • Jos Remaut

  De provincieraad bespreekt het bestek en de gunningswijze voor de omgevingsaanleg op de site van Inagro, het centrum voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw, in Beitem

  De opdracht omvat de voorbereidende (grond)werken, het aanleggen van drainage met aansluiting op de bestaande riolering, het plaatsen van geprefabriceerde lijnvormige elementen, het aanleggen van funderingen in steenslag en schraal beton en het aanleggen van verhardingen in asfalt, betonstraatstenen, betontegels en ongewapend beton.

  Naast de (her)aanleg van de wegen wordt ook nieuw meubilair voorzien, zoals fietssteunen, een fietsberging en schuifpoorten.

  De werken worden in totaal geraamd op 524.174,37 euro, exclusief btw, en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de uitvoering worden 80 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2017.

 • Jos Remaut

  Speievaart wordt verbeterd voor betere afwatering van De Moeren

  De provincieraad buigt zich over de aankoop van percelen grond aan de Speievaart in Veurne. Deze verwerving is nodig om geplande waterbeheersingswerken uit te voeren om het waterbeheer in De Moeren te verbeteren. Dankzij de extra gronden kan een alternatieve afwatering van het Ringslot langs het tracé van de Speievaart voorzien worden. Van daaruit kan het water overgepompt worden naar het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, om het dan in Nieuwpoort in de zee te laten lopen

  De gronden zijn gelegen in Veurne (De Moeren) en De Panne (Adinkerke), aan beide zijden van de E40, ter hoogte van het geplande pompstation aan de Duinkerkestraat. Het gaat over een totale oppervlakte van 3.712 m². De totale aankoopprijs bedraagt 23.540 euro.

  De werken maken deel uit van het Europees Interreg V-project 'Mageteaux' waarbij een verbetering van de waterbeheersing van de Franse en Vlaamse Moeren gerealiseerd zal worden.

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts over PRUP Kleinstedelijk gebied Knokke Heist : "Waar is de open ruimte naartoe ?"

  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) opende de besprekingsronde rond dit PRUP. Hij vroeg vooral aandacht voor betaalbaar wonen voor de plaatselijke bevolking.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) trok vol ornaat van leer tegen de show die rond heel de ruimtelijke bestemming van Knokke-Heist werd en wordt opgevoerd. Hij vroeg zich vooral af waar de open ruimte tussen Knokke en Westkapelle, ooit een polderdorp, naartoe is. "Maar ik wist het al tien jaar geleden toen de nieuwe ziekenhuiscampus werd ingeplant : de hele open ruimte tussen Knokke en Westkapelle wordt ooit volgebouwd. Het ziet ernaar uit dat ik gelijk krijg. Er worden natuurlijk wel een aantal lolly's, zoethoudertjes, uitgedeeld, zoals de creatie van een groene as van Westkapelle naar Knokke, maar ik wil nog wel eens zien wat het wordt."

  Ondanks deze grandioos geformuleerde kritiek, kondigde Ravyts aan dat zijn fractie ja zou stemmen, en hij nodigde zijn Groen-collega Schotte uit van ook op de groene knop te drukken. Want volgens hem zit er heel veel groen in het plan, als je dat begrip maar ruim genoeg interpreteert.

  Toch zal Gerda Schotte (Groen) rood drukken : haar fractie kan zich in dit plan absoluut niet vinden. "Ik vraag me echt af wat de bevolking hier allemaal zal van vinden, we zijn benieuwd wat het openbaar onderzoek allemaal zal opleveren."

  Ook Hugo De Plecker (Open VLD) en Annie Vandenbussche (CD&V), beiden inwoners van Knokke-Heist, kwamen nog tussen, maar enkel met lovende woorden.

 • Jos Remaut

  Extra ruimte voor ziekenhuis, bedrijventerrein en recreatieve site in kleinstedelijk gebied Knokke-Heist

  We zijn nu toe aan de bespreking van het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist'. Met dit plan wil het provinciebestuur de verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor Knokke-Heist vastleggen.

  Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat enerzijds uit die afbakeningslijn en anderzijds uit de deelplannen 'ziekenhuiscampus' en 'multifunctioneel stadlandschap Westkapelle'.

  Beide plannen bevatten bestemmingswijzigingen. Er zijn onteigeningplannen opgemaakt om, indien nodig, de bestemmingen op het terrein te kunnen realiseren.

  Eerste deelplan is 'ziekenhuiscampus'. Dit deelplan voorziet in een beperkte uitbreiding van het plangebied voor het bundelen van de zorginfrastructuur. Ook de inrichtingsvoorschriften worden aangepast om de site efficiënter te kunnen ontwikkelen. Zo worden op termijn langs de Kalvekeetdijk bijkomende gebouwen gerealiseerd voor onder andere beschut wonen, een dagactiviteitencentrum voor mindervaliden, een revalidatiecentrum, een centrum voor eetstoornissen enz.

  Het andere deelplan is 'multifunctioneel stadslandschap Westkapelle'. Dit moet een oplossing bieden voor de nieuwe ontwikkeling van een evenementenplein met randparking en een veiligheidsgebouw voor brandweer en politie. Daarnaast is er een uitbreiding voorzien voor het bestaande lokale bedrijventerrein, de centrale begraafplaats en de recreatieve site Molenhoek voor het trainingscentrum van Club Brugge.

  Het openbaar onderzoek is voorzien van 21 november 2016 tot en met 20 januari 2017. Er wordt ook een infomoment voorzien op woensdag 30 november om 19u30 in Scharpoord in Knokke.

 • Jos Remaut

  N-VA en Groen zullen zich onthouden bij stemming over PRUP Uitbreiding site Braem

  Bij de bespreking van dit PRUP lieten zowel N-VA als Groen kritische geluiden horen.

  Kurt Himpe (N-VA) plaatste vraagtekens bij een nieuwe ontsluitingsweg die al in 2009 moest gerealiseerd worden en die anno 2016 nog altijd niet in gebruik is.

  "Het bedrijf heeft voor de voortzetting van de bestaande bedrijvig­heid op de site in Kortemark nood aan bij­komende uitbreidingsmogelijkheden. Deze uitbreidingsnood is niet gelinkt aan nieuwe activiteiten, maar enkel gericht op een op­timalisatie van de gebouwen en interne be­drijfsvoering."

  Volgens Kurt Himpe is de nieuwe ontsluitingsweg de centrale factor in het verhaal. "In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat in 2007 werd goedgekeurd was de nieuwe ontsluitingsweg een voorwaarde die binnen de twee jaar moest gerealiseerd worden. De weg werd echter pas in 2015 aangelegd en is nu zelfs nog niet eens in gebruik. Nu wordt een nieuw PRUP opgemaakt dat gericht is op de herschikking van de site in functie van die nieuwe ontsluiting. Met andere woorden wordt een voorwaarde in het PRUP van 2007 plots de reden voor een nieuw PRUP in 2016."

  "Er kunnen trouwens ook vragen gesteld worden bij de vertraging in de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg. Om deze nieuwe weg aan te leggen, moest het bedrijf blijkbaar nog gronden verwerven. Ofwel is het bedrijf nalatig geweest om een nieuwe weg te realiseren binnen de opgelegde termijn, ofwel heeft de provincie een voorwaarde opgelegd waarvan geweten was dat het zeer moeilijk realiseerbaar was."

  Gerda Schotte (Groen) vond noch min noch meer dat dit bedrijf hier, in agrarisch gebied, niet op zijn plaats staat en zich maar beter herlokaliseert op een bedrijventerrein. Ze wees ook op de opmerkingen van het departement Landbouw en Visserij, dat niet akkoord gaat met de compensatieregeling rond het aansnijden van landbouwgebied. "Ze gaan niet akkoord met het feit dat er gecompenseerd wordt met de herbevestiging van al bestaand landbouwgebied. Het moet uiteraard gaan om het creëren van nieuw landbouwgebied op een andere plaats."

  Anthony Dumarey (Open VLD) toonde zich bijzonder verwonderd over de gedachtegangen van de twee vorige sprekers. "Dit bedrijf heeft wel 10 miljoen euro aan investeringen gedaan en doet er alles aan om met alle voorschriften in orde te zijn."

  Waarop Kurt Himpe nog eens tussenkwam om te zeggen dat hij op zich zeker niet tegen dit bedrijf is gekant. "Ik wou gewoon de situatie van die ontsluitingsweg aankaarten."

  Zowel N-VA als Groen kondigden aan zich te zullen onthouden bij de stemming over dat punt.

 • Jos Remaut

  Provincieraad bespreekt nu PRUP 'Uitbreiding site Braem nv' in Kortemark

  Dit PRUP (Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) beoogt de uitbreiding van het bedrijf Braem nv met zo'n 2,5 ha. Met deze uitbreiding kan onder andere een nieuw parkeerterrein, een parkeergebouw voor het stapelen van tweedehands vrachtwagens, een werkplaats voor montage van vrachtwagens en een werkplaats voor demontage van geaccidenteerde voertuigen gerealiseerd worden. Daarnaast biedt de uitbreiding ook plaats voor een magazijn voor wisselstukken, een kantoorgebouw met onthaalfunctie en een uitbreiding van de personeelsparking. Naast een compacte terreinbezetting wordt er ook gestreefd naar voldoende groenbuffering in de omgeving van het bedrijf.

  Het bedrijf Braem nv is al 60 jaar gespecialiseerd in aan- en verkoop van tweedehands vrachtwagens en onderdelen. Daarnaast bevat het bedrijf ook een garage met diverse afdelingen, zoals een diagnosecentrum, een carrosserieafdeling en een chassisservice.

  Het bedrijventerrein is gelegen langs de Handzaamse Nieuwstraat in Kortemark en bestaat uit grootschalige loodsen en verharde terreinen voor het parkeren en stapelen in de open lucht. Het voorliggende PRUP voorziet in een uitbreiding in de oostelijke richting aansluitend op de bestaande gebouwen en verharde terreinen.

  Het openbaar onderzoek, dat volgt op de voorlopige vaststelling, is voorzien van zaterdag 3 december 2016 tot en met dinsdag 31 januari 2017. Er wordt een infomoment voorzien op dinsdag 13 december in OC Hansam in Kortemark.

 • Jos Remaut

  De gewone agenda is aangevat

  Na een vragenronde van maar liefst anderhalf uur, die gelukkig nog kordaat in de hand werd gehouden door voorzitster Eliane Spincemaille, zijn we nu eindelijk toe aan de gewone agenda. Eerste punt is een legaat aan het Zwin. Het gaat geruisloos over naar het volgende punt : het PRUP site Braem nv in Kortemark.

 • Jos Remaut

  Eerste kleine windmolen vergund in Esen

  Dit voorjaar kondigde de provincie een beleidskader af voor het vergunnen van kleine windmolens met een masthoogte tot 15 meter. Onlangs leverde dit een eerste vergunning op : voor een molen op een boerderij in Esen, bij Diksmuide.

  Naar aanleiding hiervan had Rik Buyse (N-VA) graag eens een stand van zaken vernomen over het aantal vergunningsaanvragen. Werden er ook al vergunningen geweigerd en waarom ? En zitten alle betrokken gemeenten wel op dezelfde lijn wat het gebruik van het beleidskader betreft, of zijn er die ook specifieke klemtonen leggen ?

  "We hebben eerder al gezegd dat wij het beleidskader van de provincie maar minimaal vinden, en het zelfs eerder een ontrading is dan een aanmoediging om kleine windmolens te plaatsen."

  En stelling die gedeputeerde Franky De Block (SP.A) meteen tegensprak. "Vroéger was er ontrading, er was eigenlijk zoiets als een moratorium op het vergunnen en plaatsen ervan. Nu kan het wel."

  Maar op de concrete vragen die Rik Buyse hem stelde, antwoordde de gedeputeerde niet. Toch bleef Rik Buyse vriendelijk glimlachen in zijn afsluitend woordje.

 • Jos Remaut

  Vrijwilligersverzekering naar Vlaanderen : "Als dat maar geen Belgenmop wordt !"

  Bart Wenes (CD&V) heeft een vraag over de vrijwilligersverzekering. "Sinds 2005 is de provincie West-Vlaanderen gestart met een gratis verzekering voor de verenigingen die werken met vrijwilligers. Zowat 1800 verenigingen hebben daar al een of meerdere keren een beroep op gedaan. Vlaanderen beloofde dit vanaf 2018 over te nemen. Maar er zijn toch een paar vragen :

  Zal de polis met alle voorwaarden identiek worden overgenomen door Vlaanderen ? En zal Vlaanderen dan onmiddellijk kunnen beschikken over de opgebouwde tegoeden ?"

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Het gaat hier om middelen die voortkomen van de Lotto, een federale organisatie, en ze worden beheerd door de Vlaamse vereniging van Provincies. En dat moet nu dus naar Vlaanderen gaan. Als dat maar geen Belgenmop wordt !"

  "De administratie daarrond is overigens zo simpel niet. Wijk- of feestcomités durven bijvoorbeeld wel eens heel laat aanvragen. Als provincie zijn wij soepel genoeg om dat dan nog snel te kunnen opvangen, maar dat elke kaartersclub of tijdelijke vereniging bij Vlaanderen in zo'n geval zomaar gehoor zal krijgen, dat wil ik nog wel eens zien."

 • Jos Remaut

  Bart Naeyaert : “Wij staan enkel in voor het lichaam, maar we zullen ons zeker tonen”

  Charlotte Castelein (Open VLD) had het over een schitterend initiatief dat in de maak is om de collecties religieuze boeken die in Brugge aanwezig zijn in het Engels Klooster, het Karmelietenklooster en het Grootseminarie beter te ontsluiten naar het grote publiek toe.

  "Dit project komt in aanmerking voor subsidie vanuit Vlaanderen, als kernattractie. Maar het gaat hier telkens om gebouwen waar de provincie een groot aandeel heeft in de instandhouding ervan. Mijn vraag : mag de provincie hiervoor een zekere return verwachten ? En als dit niet het geval is, zijn er mogelijkheden om ons daar als provincie toch te tonen naar het grote publiek toe ?"

  Ook gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) vindt dit alvast een schitterend initoatief. "Maar ik meen begrepen te hebben dat het een van de zovele projecte is die zijn ingediend, en er dus nog niet zeker is dat er ook subsidies zullen worden toegekend. En als dit zo is, dan nog zullen tal van sponsors moeten worden gezocht om het te financieren."

  "Als provincie hebben wij in dit project niet echt een vinger in de pap, want wij zorgen wel voor het lichaam, om maar eens in kerkelijke termen te blijven, maar met de geest, hetgeen in die gebouwen gebeurt, daar hebben wij niks mee te maken. Niettemin zullen wij er, als het zover komt, uiteraard wel naar streven om dit schitterende onroerend lichaam maximaal als parel van de provincie aan de bevolking te tonen."

 • Jos Remaut

  Provincie werkt aan belevingspad in domein Bulskampveld

  Dit deelde gedeputeerde Guido Decorte mee in zijn antwoord op de vraag van Herman Lodewyckx (Groen) naar de realisatie van een blindentuin in de provinciale domeinen.

  "Ik vind dit een erg waardevol voorstel", stelt Guido Decorte. "Maar het richt zich tot een specifieke doelgroep, en ook vanuit andere hoeken worden we regelmatig gevraagd om initiatief te nemen naar een grotere toegankelijkheid van onze domeinen. Het is ons uitdrukkelijk doel om onze domeinen toegankelijk te maken voor iedereen, wat ook zijn of haar beperking is."

  "Daarom hebben we nu initiatief genomen om werk te maken van een belevingspad. Samen met een aantal deskundigen zijn we nu aan het bestuderen hoe zo'n pad er dan kan uitzien. Zo is er bijvoorbeeld al een idee van een soort schuit waar rolwagens kunnen op inrijden. Maar we willen echt heel ruim gaan, en zijn ook niet blind voor problematieken als bijvoorbeeld dementie."

  "Omdat er volgend jaar toch omgevingswerken gepland zijn in Bulskampveld, lijkt het logisch dat een eerste belevingspad daar zal worden aangelegd. Later kunnen dan nog andere domeinen volgen."

 • Jos Remaut

  Guido Decorte wil interventieteam om eieren van broedende meeuwen te gaan schudden

  Het zou helemaal geen slecht idee zijn om een interventieteam op te richten om de eieren van de broedende meeuwen te gaan schudden. Dit zou zelfs een relatief goedkope manier zijn om de meeuwenplaag aan te pakken. Dit liet gedeputeerde Guido Decorte van zijn tong rollen in zijn antwoord op een vraag van Bernard De Cuyper (CD&V) over de meeuwenproblematiek in onze provincie. "Bepaalde kustgemeenten hebben me al laten weten dat ze gerust willen meewerken aan een proefproject in die zin."

  Een andere oplossing is van werk te maken van extra broedgebieden, de meeuwen zitten nu te dicht bij elkaar te broeden op slechts enkele plaatsen, wat daar voor heel veel overlast zorgt. Maar dit is een moeilijke opgave, en bovendien een bevoegdheid van Vlaanderen.

  Guido Decorte sprak Bernard De Cuyper overigens formeel tegen wat betreft diens vaststelling dat de meeuwenpopulatie nog altijd aangroeit. "Nee, er zijn minder meeuwen en dat komt door... de vossen !" Wat algemeen gelach opleverde, want de strijd tegen de vos is een van de stokpaardjes van Bernard.

 • Jos Remaut

  De zitting wordt geopend

  Deze zitting begint met een minuut stilte voor twee overleden oud-provincieraadsleden : Hubert Verhelst (Vlaams Blok) uit Brugge overleed op 6 oktober op 88-jarige leeftijd , en Cecile Schaballie (CVP 1987-1992) uit Oostnieuwkerke overleed op 19 oktober op 84-jarige leeftijd.

 • Jos Remaut

  Ook twee ruimtelijke uitvoeringsplannen op de agenda

  De punten 3 en 4 van de aganda gaan over de voorlopige vaststellingen van PRUP's (Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen).

  Eerst komt het PRUP 'Site Braem NV' in Kortemark aan de beurt. Dit PRUP komt er naar aanleiding van een uitbreidingsaanvraag van de NV Braem. Een voorontwerp werd in juni al goedgekeurd en daarna voorgesteld aan heel wat instanties.

  Hierbij had vooral het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid bedenkingen. Dit kon zich immers niet vinden in de vooorgestelde compensatieregeling voor de inname van landbouwgebied. Het voorstel was dat deze compensatie zou gevonden worden in het PRUP Kemmelberg, waar 165 ha landbouwgrond opnieuw bestemd wordt als landbouw. Landbouw en Visserij kan zich niet akkoord verklaren met deze regeling.

  Daarna gaat het over het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist'. Ook hier werd het voorontwerp al besproken door heel wat betrokken instanties, waarna enkele aanpassingen volgden. Dit PRUP heeft twee deelRUP's (deelplannen) :

  Het deelRUP ziekenhuiscampus voorziet in een beperkte uitbreiding van het plangebied voor het bundelen van de zorginfsrastuctuur.

  Het deelRUP multifunctioneel stadslandschap Westkapelle voorziet in een uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein, de begraafplaats, de recreatieve site Molenhoek voor het trainingscentrum van Club Brugge en de nieuwe ontwikkeling van een evenementenplein met randparking en een veiligheidsgebouw.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!