Live Herbeleef de provincieraad: "Kortrijk-Wevelgem heeft toekomst als zakenluchthaven"

26/10/17 om 09:23 - Bijgewerkt om 16:51

De provincieraadsleden hebben een eerder beknopte agenda voor de boeg. Blikvangers worden het debat over de beheersstructuur van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem en een mondelinge vraag over de de transitmigrantenproblematiek op de parkings langs de E40 door raadslid Reinhilde Castelein (Vlaams Belang).

Herbeleef de provincieraad: "Kortrijk-Wevelgem heeft toekomst als zakenluchthaven"

© GF

 • Ilse Naudts

  Einde van de zitting

  Voorzitter Eliane Spincemaille sluit de zitting.

 • Ilse Naudts

  "Onze provincie blijft erg bosarm"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) sluit de provincieraad af met een interpellatie over de bebossing in West-Vlaanderen.

  "Bosbeleid is niet langer een geitewollensokken-verhaal", vindt Kurt Ravyts. "De groeiende bezoekersaantallen in groengebieden bewijzen dat."

  "Grootschalige natuur nastreven hoeft in onze provincie niet synoniem te staan met bebossing, toch blijft onze provincie nog altijd erg bosarm. Al is het al beter dan tien jaar geleden. Vorig jaar ging 40% van de projectoproepen in Vlaanderen naar onze provincie."

  "De taken van de bosgroepen moeten vertaald worden in een actieplan opgesteld door de provincie en ANB. De potentiële locaties voor bebossing moesten tegen 1 november voorgesteld worden. Is de provincie al geland? Klopt het dat de impact op landbouw eerder klein zal zijn?"

  Raadslid Guido Decorte: "Vlaanderen vraagt om tegen 2022 per provincie 30 hectare nieuw bos te realiseren. Als provincie gaan we vooral uit van een lokaal draagvlak."

  "Onze verstandhouding met de boseigenaars is goed. We werken samen met alle actoren en de omgeving om de doelstellingen te halen. Met de lopende projecten kunnen we in de periode 2017-2018 al 29,6 hectare bosuitbreiding realiseren. We steken zelfs onze nek uit en engageren ons om tegen 2022 40 hectare bosuitbreiding te realiseren."

  Tijl Waelput (N-VA) oppert nog de mogelijkheid van tijdelijke natuur op industrieterreinen.

 • Ilse Naudts

  Participatie in warmtenet

  Herman Lodewyckx (Groen) roept op om burgers te laten participeren in warmtenetten.

  "Een terechte vraag. We nemen deze op met Infrax", antwoordt gedeputeerde Guido Decorte.

 • Ilse Naudts

  Meer monumentenwachters?

  "Ik stel voor om de equipe van monumentenwachters uit te breiden", geeft Koen Bultinck (Vlaams Belang) mee.

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe : "Het klopt dat een ploeg van acht mensen heel klein oogt, maar de werking laat niet toe om er zomaar twee bij te voegen. We moeten niet volgend jaar opnieuw een re-shuffle te doen. Die mensen werken op blind vertrouwen met hun collega's een hechte ploeg vormen, is essentieel. In een verkiezingsjaar kunnen we dergelijke belofes niet doen."

 • Ilse Naudts

  Luchthaven Kortrijk-Wevelgem als zakenluchthaven?

  De provincieraad neemt akte van de wijzigingen aan de aandeelhoudersovereenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en de verdere afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders.

  Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) : "In juli ondertekenden de WIV (Wevelgem International Airport) en Belgocontrol een samenwerkingsovereenkomst, er is een nieuwe gedelegeerd bestuurder en er worden heel wat toekomstgerichte stappen genomen. Bovendien zijn er volgens ons opportuniteiten als zakenluchthaven... Wij zijn hoopvol voor de toekomst."

 • Ilse Naudts

  Aankoop Fort Van Beieren

  Wouter Vanlouwe (N-VA) heeft vragen bij de aankoop van de grond ter uitbreiding van het provinciedomein Fort van Beieren in Koolkerke. Hij is vooral bezorgd voor de landbouwsector tussen natuurgebied 't Zwin en het Fort van Beieren

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) : "U trapt open deuren in. Bij de uitbreiding van natuurgebied is het altijd landbouwgrond die sneuvelt. In dit geval steunt onze fractie de aankoop van grond."

  "We kopen hier park, geen landbouwgrond", geeft gedeputeerde Bart Naeyaert mee. "Niemand is perfect, maar we proberen consequent en dossier per dossier alles correct af te handelen."

  "Een provinciale visie voor de uitbreiding van natuurgebieden is moeilijk", vult gedeputeerde Guido Decorte aan. "Elke situatie is anders."

  Peter De Roo (N-VA) : "Mag ik dan concluderen dat de visie bestaat uit toevalligheden en opportuniteiten?"

 • Ilse Naudts

  Materiaal ontlenen bij de provincie

  De vragenronde zit erop. De eigenlijke agenda gaat van start, met enkele korte punten waaronder de goedkeuring van een nieuw reglement inzake het verhuren van audiovisueel materiaal, tentoonstellingmateriaal, educatief materiaal en promotiemateriaal...

  Peter Roose (SP.A): "De mensen in onze provincie kunnen wel materiaal bij ons ontlenen, maar de tool om online materiaal te reserveren zit echt verborgen op onze website. Kan dat duidelijker weergegeven worden?"

  Gedeputeerde Guido Decorte: "U heeft gelijk. We zijn volop bezig met een nieuwe website."

 • Ilse Naudts

  Verenigingen in de problemen door wegvallende verzekeringen

  Raadslid Dirk De fauw (CD&V) vraagt oplossingen voor de wegvallende provinciale verzekering voor vrijwilligers van verenigingen.

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe erkent de problematiek : "Ik kan zelfs in de Delhaize niet gewoon meer tomaten kopen zonder dat ik daarover aangesproken wordt door bezorgde leden van verenigingen. Ik stel u voor dat u deze vraag in het parlement stelt, want ook voor mij zijn ze karig met informatie. De informatie die ik heb is dat Vlaanderen via Belfius een dergerlijke verzekering gaat afsluiten. Maar de onduidelijkheid is voor de geëngageerde mensen binnen het verenigingsleven natuurlijk het grootste probleem."

 • Ilse Naudts

  "Erken het Bulskampveld als nationaal park"

  Tijl Waelput (N-VA) vraag om het natuurgebied Bulskampveld te erkennen als nationaal park. "Vlaanderen heeft sinds 2006 één nationaal park : De Hoge Kempen in Midden-Limburg. Wallonië heeft er geen. Nederland heeft er twintig. Vorige maand lanceerde de jongerenorganisatie van onze partij, Jong N-VA, het idee om meer gebieden in Vlaanderen als nationaal park te erkennen.

  Daarbij werd onder andere Bulskampveld naar voren geschoven als potentieel nationaal park. Met 90 km² (= 9.000 hectare) en het reeds bestaande natuurbeheer en recreatief gebruik voldoet Bulskampveld aan de criteria. In de pers las ik, dat een werkgroep effectief bezig zou zijn met de voorbereidingen voor de aanvraag van de titel 'nationaal park'. Graag had ik geweten of dit bericht klopt en hoe ver het staat met deze voorbereidingen."

  Guido Decorte : "Dit klopt niet. Er is verwarring tussen het begrip landschapspark en nationaal park. Het bericht klopt niet. Maar we halen wel alles uit de kast om het landschapspark Bulskampveld beter op de kaart te zetten. Het Bulskampveld is geen aaneengesloten natuurgebied, dus het kan niet."

 • Ilse Naudts

  Nieuwe Ferrylijn ook voor voetgangers en fietsers?

  Raadslid Herman Lodewyckx (Groen): "Biedt de nieuwe ferrylijn in Oostende ook mogelijkheden voor passagiers die te voet en met de fiets de oversteek naar Groot-Brittanië willen maken? Kan Westtoer daar een rol in spelen?"

  Franky De Block : "Rustig afwachten, Herman, en voetjes op de grond. De ferrylijn is nog niet eens opgestart. Zoiets kunnen we pas evalueren zodra de opstart volgend jaar is gebeurd."

 • Ilse Naudts

  Vervuild IJzer- en Leiebekken

  Zowel Peter Roose (SP.A) als Alex Colpaert (Groen) hadden vragen voor gedeputeerde Bart Naeyaert over de stijging in de aanwezigheid van vervuilende stoffen in het oppervlaktewater, vooral in het IJzer- en Leiebekken. "Vorig jaar stelde u dat de normen inderdaad niet gehaald werden, maar dat de daling van de vervuiling Europa kon overtuigen om te geloven dat we op de goede weg waren. Jammer genoeg is er nu geen daling meer. Alleen in de Brugse Polders zijn we op de goede weg. Welke maatregelen zal de provincie nemen? Hoe vermijden we dat Europa zelf het heft in handen neemt? En hebben we ambitie om die Europese norm te halen?"

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Het ene gebied is het andere niet en de ene periode is de andere niet. De ondergrond is in de Brugse Polders is anders dan in het IJzerbekken. Ook de droogte afgelopen zomer had negatieve gevolgen. Wij zijn uniek in Europa omdat we alle kleine waterlopen in kaart brengen. Er is geen enkele regio die zo tot in detail werkt. Dat maakt ons als provincie natuurlijk kwetsbaar. Maar we sensibiliseren en gaan bovendien effectief naar de mensen in de land- en tuinbouwsector toe, bellen aan en bespreken de mogelijkheden... Die intensieve aanpak helpt."

 • Ilse Naudts

  Is daklozenopvang provinciale materie?

  Bart Wenes (CD&V) : "Ik vraag dat de provincie blijvend inspanningen blijft leveren om doelgroepen als daklozen op te vangen. Zelfs in mijn thuisstad Roeselare blijkt de opvang van 10 tot 13 bedden soms ontoereiked, en dit is toch schrijnend. Zal de provincie daar in de toekomst ook inspanningen voor blijven doen?"

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (S.PA) : "Wonen kunnen we als een grondgebonden materie blijven zien, dus dat blijft binnen onze bevoegdheid als provincie. We moeten wel focussen op structurele oplossingen. Ook al is het een permanente opvang, voor het individu in kwestie moet het tijdelijke benadrukt worden en moeten we naar ondersteunende maatrelgelen en reïntegratie streven."

 • Ilse Naudts

  Windmolens

  "Ik ga niet zeggen dat u te veel wind maakt, maar gelieve af te ronden", grapt voorzitster Eliane Spincemaille na een uitvoerig antwoord van gedeputeerde Bart Naeyaert op een vraag over windmolens van Kurt Ravyts (Vlaams Belang).

 • Ilse Naudts

  West-Vlaanderen niet geïnteresseerd in Be-Alert?

  Kurt Himpe (N-VA) : "Met BE-Alert, kunnen inwoners via een extra kanaal op de hoogte gebracht worden van een noodsituatie. Het is een unieke technologie voor de steden en gemeenten, de gouverneur en de nood- en interventiediensten om de bevolking te alarmeren. Maar onze provincie is de slechtste leerling van de klas. Ik stelde hierover al een schriftelijke vraag en u liet als gouverneur weten dat iedere stad of gemeente te allen tijd nog kan aansluiten bij BE-Alert. Welke inspanningen levert de provincie om toch een volledige dekking te krijgen?"

  Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) : "Ondertussen hebben al 25 West-Vlaamse gemeenten de eerste opleiding Be-Alert gevolgd en nog eens 17 de tweede opleiding in oktober. Er zijn in onze provincie al meer dan 31.000 burgers aangesloten. Ik blijf mails sturen naar de burgemeester om aan te sluiten op het systeem, maar ze beslissen autonoom. De instapkost is 100 euro, en de jaarlijkse kost is 1.100 euro. Volgens mij is dat 'peanuts' dus ik hoop dat nog meer gemeenten zich aansluiten."

  De stand van zaken wat het aantal ingeschreven gemeenten op BE-Alert betreft op 26 oktober 2017.

  De stand van zaken wat het aantal ingeschreven gemeenten op BE-Alert betreft op 26 oktober 2017. © KH

 • Ilse Naudts

  Transmigranten op snelwegparkings

  De provincieraad gaat van start met een mondelinge vraag van raadslid Reinhilde Castelein (Vlaams Belang). "Op 12 oktober liep de opdracht van de private bewakingsfirma af op de parkings langs de E40 in Westkerke", stelt ze. "De ploegen van de federale en lokale politie voeren patrouilles uit. Maar heel wat migranten in transit proberen nog steeds tijdens rustpauzes vrachtwagens binnen te dringen."

  Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V): "De problematiek is jammer genoeg niet langer puur West-Vlaams. De politie heeft extra versterking gekregen tot het einde van de maand. Daarna zitten we samen om dat te evalueren. Maar er is inderdaad een gebrek aan volk. De beperkte manschappen van de politie doen hun best om alles te monitoren. Wij gaan erop blijven aandringen dat die versterking ook na die maand blijft. De zaak blijft beheersbaar en controleerbaar. De laatste twee weken zijn telkens zes transmigranten opgepakt. Het aantal meldingen blijft wel lichtjes stijgen. Ik blijf erop aandringen dat de zaak beheersbaar blijft. Op 21 oktober hebben we in een bos in Jabbeke een ontluikend tentenkamp ontdekt. Dat hebben we onmiddellijk ontmanteld om de problematiek zo goed mogelijk onder controle te houden."

 • Ilse Naudts

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit.

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit. © Infografiek RMG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!