Live HERBELEEF de provincieraad : actualiteitsdebat over overstromingen

23/06/16 om 11:15 - Bijgewerkt om 18:23

De uitzonderlijke regenval van de voorbije weken heeft her en der in onze provincie weer tot serieuze wateroverlast geleid. En dat terwijl de provincie er eigenlijk alles aan doet om de voeten van de West-Vlamingen droog te houden. Als beheerder van een enorm waterlopennet staat de provincie West-Vlaanderen voor serieuze uitdagingen. Wat moet er nog méér gebeuren om de zondvloed tegen te gaan ?

 • Jos Remaut

  Provincie geeft voortaan ook subsidies voor 'logies van de toekomst'

  De raad bespreekt nu het vernieuwde provinciale reglement 'toeristische impulsen in West-Vlaanderen'. Hiermee wil de Provincie de toeristische sector een forse nieuwe impuls geven. Een vernieuwing was nodig om complementair te zijn aan de investeringen die Vlaanderen en Europa voorzien inzake toerisme, zodat West-Vlaanderen niet achterop zou raken.

  Naast een grotere toelage voor toeristische infrastructuur, tot 50 % van de investering, voorziet de Provincie voor de eerste keer ook subsidies voor 'logies van de toekomst'. Bovendien kunnen voortaan niet alleen lokale besturen en vzw's beroep doen op het reglement, ook toeristische ondernemers uit de privé-sector kunnen hun aanvraag indienen.

  Het reglement voorziet in drie soorten subsidies:

  Categorie 'infrastructuur':Voor deze categorie worden de subsidiebedragen verdubbeld: initiatiefnemers kunnen voortaan via het nieuwe reglement 50 % van de investering, tot 250.000 euro betoelaging, ontvangen. Onder andere nieuwe belevingsconcepten, attractiepunten, herpositioneren of innoveren van bestaande attracties en infopunten komen in aanmerking. Ook belevingsinfrastructuur op strand en dijk, langs het groen-blauwe netwerk en op de provinciale fiets- en wandelproducten van Westtoer, met inbegrip van missing links en het aanleggen van kampeerautoterreinen, komen in aanmerking.

  Categorie 'logies van de toekomst':Hier draait het rond de ondersteuning ondersteunt de innovatie van het toeristisch logies. Zowel hotels, gastenkamers, vakantiewoningen als openluchtrecreatieve bedrijven kunnen hiervan gebruik maken. De subsidie is ook bestemd voor experimentele logiesvormen. De investering speelt bij voorkeur in op een specifieke doelgroep of nood: duurzaamheid bijvoorbeeld, of familievriendelijkheid. De subsidie voor deze categorie bedraagt maximaal 20 % van de begrote kosten, met een maximum van 20.000 euro. De totale projectkost dient echter minstens 5.000 euro bedragen. Projecten die louter de verfraaiing of renovatie van bestaande logies beogen en/of geen innovatief karakter hebben, komen niet in aanmerking.

  Categorie 'evenementen': Met de 'opstartsubsidie voor innovatieve evenementen' wil de Provincie meerdaagse, vernieuwende evenementen die voor het eerst georganiseerd worden een impuls geven. Na een succesvolle eerste editie is het de bedoeling dat het evenement herhaald wordt in de toekomst. Het evenement moet bijdragen tot het versterken van het imago van de bestemming. De subsidie voor deze categorie bedraagt maximaal 20 % van de begrote kosten, met een maximum van 20.000 euro.

 • Jos Remaut

  PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt' voorziet in verdubbeling van industriezone Tielt Noord

  En nog een belangrijk dossier op het gebied van de ruimtelijke planning : de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tielt'.

  Dit PRUP bestaat uit een aantal deelplannen.

  Zo wordt onder andere in het gebied tussen de N327 (Wakkensesteenweg), de spoorweg en de zuidoostelijke ringweg ruimte voorzien voor bijkomende sportvelden. Het deelplan is gericht op het landschappelijk aankleden en het recreatief toegankelijk maken van het landbouwgebied.

  Daarnaast moet een stadsrandbos ten zuidwesten van Tielt een oplossing bieden voor de behoefte aan bijkomend stedelijk groen. De oude spoorwegbedding naar Meulebeke en de Marialoopbeek vormen de dragers van dit gebied.

  Het deelplan 'Huffeseele' herbestemt een zone voor milieubelastende industrie naar gemengde bedrijvigheid, in overeenstemming met de bestaande situatie. Het noordelijk gelegen gebied wordt bestemd als zone voor lokale bedrijvigheid.

  Maar het meest spectaculair is het deelplan 'gemengd regionaal bedrijventerrein Tielt-Noord, want dit voorziet in een aanzienlijke uitbreiding (42 hectare) van het daar al bestaande gemengde regionale bedrijventerrein. Het zal daarmee ongeveer dubbel zo groot worden als nu. Het bestaande bedrijventerrein wordt mee opgenomen in het deelplan om eenduidige voorschriften te kunnen hanteren. Er wordt voldoende buffering voorzien ten opzichte van de woonomgevingen en het open landschap.

  Binnen de grenzen van dit deelplan staan vijf woningen langs de Kanegemstraat. Tijdens het voortraject is gebleken dat het onmogelijk is om een kwalitatieve leefomgeving te behouden als langs beide zijden van de Kanegemstraat regionale bedrijvigheid wordt voorzien. Bij de opmaak van dit PRUP werd daarom geopteerd om de woningen te integreren in het bedrijventerrein.

  Om een oplossing te bieden aan de huidige eigenaars van de woningen, zal de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de woningen aankopen van de eigenaars die wensen te verkopen. De Provincie engageert zich om de financiële middelen hiervoor aan te reiken. Dit zou mogelijk zijn door het gebruik van de planbaten, een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door de bestemmingswijziging. De kosten voor het verwerven van de woningen in de Kanegemstraat worden voorlopig geschat op zo'n 1.250.000 euro.

  Het openbaar onderzoek is voorzien van maandag 22 augustus tot en met donderdag 20 oktober. Er wordt, in het kader van dit openbaar onderzoek, ook een infomoment voorzien op dinsdag 6 september in Tielt.

  De volledige plannen kan je na de voorlopige vaststelling consulteren op www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

 • Jos Remaut

  PRUP D'Arta in Ardooie wordt definitief goedgekeurd : Hazestraat wordt afgeschaft

  Volgende punt is de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) d'Arta (Ardooie).

  Het PRUP d'Arta moet voorziene ruimtelijke ingrepen van het regionaal bedrijf d'Arta nv mogelijk maken. Om verder te groeien, wil het bedrijf twee bijkomende productielijnen, vijf extra verpakkingslijnen en een bijkomend magazijn. Een productiecapaciteit van 160.000 ton per jaar wordt beoogd. De huidige capaciteit bedraagt zo'n 120.000 ton per jaar en bestaat uit zes productielijnen. Uiteraard moet dit ook zijn weerslag hebben op de tewerkstelling.

  Naast een compacte terreinbezetting wordt er ook gestreefd naar voldoende landschappelijke buffering in de omgeving van het bedrijf. De bufferzones moeten bestaan uit streekeigen en inheemse plantensoorten en moeten in relatie staan met de hoge bedrijfsgebouwen.

  De site wordt doormidden gesneden door de Hazestraat, een openbare weg die het provinciedomein Sterrebos ten zuiden van het gebied verbindt met de Pittemsestraat. De Hazestraat doet ook dienst als enige interne ontsluitingsweg voor d'Arta. Daarnaast wordt de straat ook gebruikt voor plaatselijk verkeer, en voor sluipverkeer tussen de Pittemsestraat en de Brugsesteenweg om de verkeerslichten aan de Rysselendemolen te vermijden. Het is de bedoeling dat deze straat wordt afgeschaft als openbare weg, maar dat is een beslissing die de gemeenteraad van Ardooie moet nemen.

  Na de voorlopige vaststelling van het PRUP door de provincieraad op 21 december 2015, liep het openbaar onderzoek van 18 januari tot en met 18 maart 2016. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden drie adviezen en drie bezwaren en opmerkingen ingediend. Deze gingen over een mogelijke afsluiting van de Hazestraat in functie van de bedrijfsvoering en om de verkeersveiligheid te waarborgen.

 • Jos Remaut

  Provinciedomein De Gavers wordt 46 hectare groter : landbouwers krijgen compensatie

  De raad buigt zich nu over de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Openruimtekamers Gavers en Esser' in Harelbeke en Deerlijk.

  Dit plan beoogt enerzijds de uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers, deels als natuurgebied, deels als gebied voor zachte recreatie. De totale uitbreiding van het domein komt neer op zo'n 46 hectare. Anderzijds wordt ingezet op het behouden van bepaalde gronden voor grondgebonden beroepslandbouw, zowel in de 'openruimtekamer' van de Gavers als in de 'openruimtekamer' 'Esser', het landbouwgebied tussen de E17 en het kanaal Bossuit-Kortrijk.

  Bij de uitbreiding van het provinciedomein wordt ook een gecontroleerd overstromingsgebied (bufferbekken) voorzien. Ook de aanleg van een wandel- en fietspad tussen de Gavers en het kanaal Bossuit-Kortrijk en de plannen rond mobiliteit om onder andere het provinciedomein De Gavers verkeersvrij te maken, vormen een onderdeel van het uitvoeringsplan.

  Om de doelstellingen uit het PRUP te kunnen realiseren, werd meteen ook een inrichtingsnota opgemaakt. Zo'n nota geeft aan hoe die doelstellingen effectief kunnen gerealiseerd worden, door wie en met welke financiële middelen.

  Zo is het de bedoeling om de landbouwers, die getroffen worden door de bijkomende bestemming van het natuurgebied en de uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, een compensatie te bieden. Hiervoor wordt een lokale grondenbank opgericht. Die grondenbank werkt met een zogeheten 'projectgebied' en een 'zoekgebied'.

  De Vlaamse Landmaatschappij wordt gemachtigd om, in opdracht en met financiële middelen van de Provincie, op het terrein landbouwpercelen aan te kopen. Percelen die in het projectgebied worden aangekocht, zijn ten behoeve van de uitbreiding van het provinciedomein en worden overgedragen aan de Provincie. Percelen die aangekocht worden in het zoekgebied, worden als compensatie aangeboden aan de getroffen landbouwers.

  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad, zal de Provincie het openbaar onderzoek organiseren. Dit is voorzien van maandag 22 augustus tot en met donderdag 20 oktober. Er wordt, in het kader van dit openbaar onderzoek, ook een infomoment voorzien op donderdag 8 september in provinciedomein De Gavers.

 • Jos Remaut

  En nog maar eens een rondje interne staatshervorming

  We zijn nog maar aan punt 4 van de agenda, de wijziging van het kader beleids- en beheerscyclus provinciebestuur West-Vlaanderen voor de periode 2017-2019 binnen de legislatuur 2014-2019. Wat in mensentaal wil zeggen : de aanpassing van de budgetten nu blijkt dat de provincie pas in 2018, een jaar later dan voorzien, haar bevoegdheden welzijn, jeugd, cultuur en sport moet afgeven. Er worden weinig nieuwe dingen vernomen.

 • Jos Remaut

  N-VA wil nu al de forcing voeren over vermindering subsidies aan de politieke partijen vanaf 2019

  Kristof Pillaert legt namens N-VA een amendement op tafel om de toelages aan de politieke partijen, 360.000 euro momenteel, vanaf 2019 verhoudingsgewijs terug te schroeven in functie van het terugbrengen van het aantal provincieraadsleden van 72 naar 35, als gevolg van de interne staatshervorming.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) kondigde, met enige zichtbare persoonlijke tegenzin, aan dat zijn fractie dit amendement zal steunen, omdat er nu eenmaal een drang is om te besparen."Al zie ik de logica van het getal niet helemaal in. Is het wel zo dat er maar half zo veel werk is voor de politieke partijen als er maar half zo veel parlementsleden meer zijn ? Is die redenering intellectueel helemaal eerlijk ? Te meer daar je volgens de letter van het reglement de subsidie aan de politieke partijen jiet mag aanwenden voor de werking van de fractie."

  Ook Groen kondigde bij monde van Gerda Schotte aan dit amendement te zullen steunen. In navolging van een gelijkaardig amendement in het Vlaams Parlement, zoals Kurt Ravyts ook al had opgemerkt.

  Peter Roose (SP.A) vond het veel te vroeg en ongepast om het hier nu al over te hebben. "Het decreet terzake is nog niet eens gestemd, laat ons toch minstens wachten tot alles een wettelijke basis heeft. Christof Dejaegher (CD&V) deed er nog een schep bovenop : "Ik vind het hoogst ongepast dat dit hier zonder enig overleg op tafel wordt gelegd maar dat we wel de hele uitleg al in de pers konden lezen."

  Gedeputeerde Guido Decorte was bijzonder ad rem in zijn antwoord. "Laat er geen twijfel over bestaan : als het zover komt, dan moéten wij de aanpassing van de subsidies uitvoeren. Dat hebben we trouwens ook meteen en correct gedaan wanneer het aantal raadsleden van 84 naar 72 werd teruggebracht. Van zodra er een decretale basis is voor het opnieuw terugschroeven van het aantal raadsleden, willen we dat ook nu weer meteen uitvoeren. Maar het moet correct gebeuren. Het voorstel dat vanmorgen even voor 11 uur bij mij werd ingediend, is echter verkeerd :de cijfers die u voorlegt gaan uit van het herleiden van het aantal provincieraadsleden tot 36, maar het zullen er maar 35 meer zijn. We moeten de berekening dus helemaal opnieuw maken, tot niet de helft maar 35/72 van het huidige bedrag. En u houdt ook geen rekening met het terugbrengen van het aantal gedeputeerden van zes naar vier. Wij zullen dat wel in onze berekeningen meenemen."

  "Mijn voorstel is dan ook : trek uw amendement in, wij bereiden een aangepast document voor en we brengen dit in een open bespreking met alle partijen in het bureau. En met het akkoord van iedereen zetten we dat dan om in een budgetwijziging. We hebben toch nog voldoende tijd eer het 2019 is." (applaus bij de meerderheid en glimlach op het gezicht van Kurt Ravyts....)

  Maar N-VA wou hier niet van weten : het handhaaft zijn amendement. Straks stemming, maar we weten dus al hoe de uitslag zal zijn. Hendrik Verkest (CD&V) sluit gevat af : "De fractieleider van N-VA raakt hier toch wel even de pedalen kwijt in zijn anti-provinciaal enthousiasme."

 • Jos Remaut

  Carl Vereecke (Open VLD) : "We kregen nooit enige vraag van Optima"

  De gewone agenda van deze provincieraad is ondertussen aangevat. Inpikkend op een punt over een budgetwijziging, vraagt Kristof Pillaert (N-VA) of, zoals dat het geval was met de provincie Oost-Vlaanderen, ons provinciebestuur ooit door de nu failliete bank Optima werd benaderd in functie van bepaalde beleggingen.

  "Dat is hier nooit het geval geweest", antwoordt gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD), "en dan heb ik het ook over de vorige deputatie. Elke mogelijke belegging wordt hier trouwens door onze rekendienst vooraf aan de deputatie voorgelegd."

 • Jos Remaut

  Hendrik Verkest (CD&V) : "Gemeenten moeten werk maken van een grachtenplan"

  Tot slot van dit uitgesponnen waterdebat nog enkele opmerkelijke tussenkomsten uit de repliekenronde.

  Jef Verschoore (CD&V) vindt dat er dringend meer personeel nodig is op de provinciale dienst waterwegen. "Nu moet er teveel worden uitbesteed aan bureaus, die eigenlijk minder expertise hebben dan onze eigen mensen. We zouden tot zoveel meer in staat zijn met meer eigen mensen, en er wacht ons inderdaad veel, heel veel werk."

  Hans Mommerency (CD&V) wijst op het belang van correctie informatie naar de bevolking toe over maatregelen die genomen worden. "Niet alleen communiceren bij de opening van een bufferbekken, maar ook in crisissituaties".

  Luk Hoflack (N-VA) : "Men onderschat de frustratie van de mensen die voor de tweede, de derde, de vierde keer getroffen worden. De frustratie is soms zo erg dat je bij sommige landbouwers niet meer binnen mag. Mijn actiepunt : besteed veel meer aandacht aan nazorg ! Geef informatievergaderingen, licht mensen in en begeleid hen intensief !"

  Hendrik Verkest (CD&V) roept de gemeenten op om werk te maken van een grachtenplan. "De landbouwpercelen worden alsmaar groter en daardoor verdwijnen tussenliggende grachten. Maar als gemeenten hebben we alles in handen om te investeren in goeie brede grachten langs onze wegen, die op hun beurt allemaal kleine extra buffers zijn. En laat werk maken van extra buffercapaciteit in de zovele private watertanks overal in onze provincie. In de bouwvergunningen zouden we kunnen opleggen dat de overloop van die tanks anders georganiseerd moet worden." Verkest pleitte ten slotte nog voor de aanleg van kleine dammen rond afgelegen woningen.

 • Jos Remaut

  Bart Naeyaert : "Verwerving van gronden is soms echt een probleem"

  Gedeputeerde voor waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V) formuleert momenteel een uitvoerig antwoord. Hij somt een aantal voorbije en nog uit te voeren investeringen op, en benadrukt het belang van een goede samenwerking met de gemeenten. "Maar er zijn nu eenmaal een aantal vertragende factoren. De bezetting van onze dienst waterlopen is weliswaar gestegen van 15 naar 22 personeelsleden, maar de verwerving van eigendommen is soms echt wel een werk van lange adem. "Het minnelijk onderhandelen over de aankoop van een perceel grond dat we absoluut nodig hebben is bijvoorbeeld geen sinecure. Maar het scheelt wel als de gemeente hierin met ons meewerkt. En als we niet anders kunnend dan procederen, dan duurt het nog veel langer... "

  Bart Naeyaert schetste ook omstandig hoe complex een fenomeen als hevige regenval wel kan zijn : al naargelang de omstandigheden kunnen de gevolgen heel anders zijn. Hij verdedigde zich ook op de kritiek die hij kreeg op zijn perscommunicatie. "Het is toch normaal dat we de bevolking zo snel mogelijk willen inlichten !"

  Hij sprak wel zijn geloof uit in veel bijkomende capaciteit van infiltratie, vooral ook omdat dit een robuust systeem is, dat in momenten crisis weinig manipulatuie behoeft. En ik denk dat wij als provincie echt wel het goeie voorbeeld geven."

 • Jos Remaut

  Christiof Dejaegher : "Je kan nooit op alles voorzien zijn"

  Piet Vandermersch (Open VLD) en Christof Dejaegher (CD&V) zijn de laatste sprekers in deze eerste ronde van het debat. Piet pleit ervoor om per gemeente twee verantwoordelijken aan te duiden die perfect op de hoogte zijn van de werking van het bufferbekken in hun gemeente en kunnen instaan voor een optimale werking ervan. Christof Dejaegher pleit voor een realistische aanpak en dankte de provincie uitdrukkelijk voor de vele investeringen die ze in zijn regio Poperinge heeft gedaan na de fameuze overstromingen van 2007 daar. "Maar laat ons ook voor ogen houden dat je de natuur nooit helemaal onder controle kan krijgen. Je kan wel voorbereid zijn op een honderdjarige storm, ooit kan er een tweehonderdjarige storm komen..."

 • Jos Remaut

  Maarten Tavernier (Groen) : "Pas als provincie nu al de betonstop toe"

  Maarten Tavernier (Groen) heeft twee concrete voorstellen. "Vooreest : herzie alsjeblieft jullie infiltratiekaart. Nu zegt die op basis van een aantal parameters dat het grootste deel van de bodem in West-Vlaanderen niet infiltreerbaar is. Het gevolg daarvan is dat bouwheren, architecten, aannemers niet gestimuleerd worden om creatief te zijn in het ter plaatse houden van het regenwater. Ik ben akkoord dat bij het zetten van bvb. een bedrijfsgebouw van 1000 m2 infiltratie in die gebieden geen oplossing zal bieden. Maar voor woningprojecten is het in veel meer gevallen dan de provinciale infiltratiekaart laat vermoeden toch perfect mogelijk om de beperkte oppervlakte, zeker als je onnodige verhardingen vermijdt, het regenwater ter plaatse te houden. "

  "Mijn tweede voorstel is heel eenvoudig: pas op provinciaal niveau nu al de betonstop toe die Joke Schauvliege voorstelt tegen 2050. Voor de duidelijkheid: een betonstop betekent dat er geen extra open ruimte meer mag ingenomen worden door harde functies, elk nieuw bouwproject moet dan gecompenseerd wordt door elders evenveel ruimte terug te geven aan de natuur. Want de steeds voortschrijdende betonnering van Vlaanderen is een belangrijke oorzaak van de overstromingsproblematiek. Maar we zien in de ruimtelijke plannen die de provincie voorbereidt, nog teveel uitgaan van de klassieke benadering van inname van nieuwe open ruimte voor harde bestemmingen."

 • Jos Remaut

  Gunter Pertry : "Investeer massaal in regenputten,groene daken in infiltratiepunten !"

  Waren de overstromingen van 31 mei nu uitzonderlijk of toch niet ? Dit is de vraag die Gunter Pertry (SP.A) in het midden gooit tijdens het waterdebat. "Enerzijds zijn er een ganse reeks getuigenissen van oudere mensen die verklaren het nog nooit zo erg te hebben meegemaakt - en ook in Parijs bv zijn ze het niet gewoon dat de Seine overloopt en het Louvre beveiligd moet worden. Maar anderzijds is het een feit dat het nog maar een tweetal jaar geleden is dat we hier in deze raad debatteerden over wateroverlast ten gevolge van de onweders van eind juli 2014 en hoe we daar mee moeten of kunnen mee omgaan. Ik denk dat gedeputeerde Nayaert gelijk heeft toen hij stelde dat niet alles voorkomen kan worden, maar dat wat er al gebeurd is aan inspanningen in mindere of meerdere mate heeft gewerkt."

  "En toch zal dit alles niet volstaan. Het water vlugger willen afvoeren richting gecontroleerd overstromingsgebied stropt in de riolering of zorgt voor extra problemen stroomafwaarts en verlegt het probleem alleen maar. Wat blijkbaar één van de redenen was waarom Roeselare deze keer zo hard werd getroffen. Een eerste keer door de plaatselijke hevige neerslag op eigen grondgebied en een tweede maal door het water dat het te slikken kregen uit hoger gelegen gebied. Daarom vind ik het advies van een aantal specialisten, dat het regenwater moet worden opgevangen daar waar het valt, nog niet zo gek. Dus niet zo snel mogelijk willen afvoeren via de riolen (die het uiteindelijk toch niet kunnen slikken) maar ter plaatse ophouden door massaal te investeren in individuele waterputten, groene daken en infiltratiepunten. Geef als provinciebestuur zelf het goede voorbeeld inzake de installatie van regenputten, groene daken en het weren van ondoordringbare verhardingen. Moedig dit ook aan door subsidies te geven en stem uw vergunningsbeleid hierop af !"

 • Jos Remaut

  Actualiteitsdebat over overstromingen : "Ook gemeenten en burgers kunnen maatregelen nemen"

  Immanuel De Reuse en Luc Coupillie zijn de eerste sprekers. Van debat is er momenteel nog geen sprake, verklaringen worden afgelezen.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) : "Ik hoop dat iedereen er stilaan van overtuigd is geraakt dat we door het veranderende klimaat nog vaak hevige regenbuien over ons heen zullen krijgen, ook in onze provincie. In de toelichting in de commissie sprak men over buien die maar elke 100 à 150 jaar voorkomen, ondertussen weten we dat we zeker al een nulletje mogen weglaten en dat deze zeker elke 10 à 15 jaar voorkomen. Extremer weer dus. En de vraag beantwoorden of ons afwateringsstelsel daar klaar voor is, is eigenlijk een open deur intrappen."

  Of we het nu graag horen of niet, zeker de vele lokale bestuurders in deze raad : het verhardingsritme in Vlaanderen verandert niet fundamenteel en het waterbergend vermogen in signaalgebieden blijft een knelpunt. Er wordt nu gesproken over een betonstop tegen 2050... zijn we het erover eens dat het tegen dan te laat zal zijn?

  En ja, de zowat 40 bufferbekkens in West-Vlaanderen, aangelegd door provincie en gemeenten, hebben vaak grotere schade voorkomen. Zo hebben de bufferbekkens in Sint-Eloois-Winkel, Meulebeke, Pittem, Ingelmunster, Izegem, Ruiselede, Oostkamp, Zedelgem en Kortemark goed gewerkt.

  Tegelijkertijd moeten en mogen we ons zelf niets wijs maken. Onze bufferbekkens zijn een heel goede zaak maar hebben ook hun beperkingen qua capaciteit en zijn op zich zelfs onvoldoende. We moeten ons heel goed er van bewust zijn dat onze rioleringen en eigenlijk het geheel van onze bergings- en infiltratievoorzieningen voor grote uitdagingen staan."

  Luc Coupillie (N-VA) van zijn kant gaf zes concrete tips :

  En hij concludeert : "De provincie moet versneld werk maken van aanleg bufferbekkens en zich nog meer toeleggen op het onderhoud en herdimensioneren van de waterlopen 2de categorie en dat mag wegen op het budget. Maar de provincie kan niet overal bekkens aanleggen, beken terug ruimte geven, beken sneller ruimen. Het hoeft niet steeds een kunstwerk te zijn. Gemeenten en burgers hebben via kleine ingrepen ook vat op het overstromingsverhaal. "

 • Jos Remaut

  Toch nog een nieuwe editie van Beaufort, allicht in voorjaar 2018

  "We hebben inderdaad de intentie om in het voorjaar 2018 uit te pakken met een nieuwe editie van het kust-kunstproject Beaufort. Dat bevestigde gedeputeerde Franky De Block aan Kristof Pillaert van N-VA, die zulks had horen ronken na het overleg van de kustburgemeesters gisteren. "Er is gebleken dat Vlaanderen geen ambitie heeft om dit project verder te zetten, en wij blijven het toch wel belangrijk vinden van toegankelijke kunst aan te bieden aan de toerist. En jawel, er is hier bij de kustburgemeesters, ze waren bijna allemaal aanwezig, unaniem een consensus over. Vraag me nog niet naar concrete invulling en aanpak, dat moeten we nu allemaal nog invullen, in heel nauw overleg met de gemeenten."

  Kristof Pillaert vroeg zich ook af waarom gedeputeerde De Block hierin het voortouw neemt, en niet gedeputeerde Myriam Vanlerberghe, die verantwoordelijk was voor de vorige editie. Waarop Franky De Block bloedserieus : "Dat komt natuurlijk door mijn expertise en competenties..."

  Even een hilarisch moment in de zaal, en Kristof Pillaert besluit : "Het is nu wel overduidelijk dat u zaken gewoon doorschuift van cultuur naar toerisme, om ze in de toekomst als provincie toch nog te kunnen doen..."

 • Jos Remaut

  Franky De Block : "We zijn de Ronde kwijt, maar laat ons nu extra inzetten op de koersen die wél nog de onze zijn"

  Christof Dejaegher (CD&V) : "De Ronde van Vlaanderen zal niet meer starten in Brugge en niet meer passeren in West-Vlaanderen. Een lelijke streep door de rekening van Brugge en onze heel provincie. Toch wel heel erg jammer, als je weet hoe wij als provincie inzetten op fietstoerisme en het gebruik van de fiets. Moeten wij dat zomaar aanvaarden en als provincie over ons laten lopen ? Moeten we niet meet doen dan enkel ludiek protest op de sociale media ? Massaal protest tegen de mogelijke afschaffing van de regionale zenders heeft de VRT toch ook van gedacht doen veranderen."

  Gedeputeerde Franky De Block : "Historisch is West-Vlaanderen de ronde. Dit is spijtig en schrijnend. Met pijn in het hart zullen ons moeten neerleggen bij het feit dat we de Ronde kwijt zijn, al kan de slinger in de toekomst misschien toch wel eens in onze richting uitkomen. "

  "Maar als provincie steunen wij ook andere belangrijke koersen in West-Vlaanderen. Wij moeten dat blijven doen en misschien nog meer doen : we moeten de promotie van deze koersen die nog onze koersen zijn misschien wel optimaliseren, "aldus Franky De Block, die nog een flinke uitsmijter meegaf : "Ik stoor me wel geweldig aan het platte politieke opportunisme van sommige politici om hier garen van te spinnen. Zoals die man die beweert dat hij de Ronde misschien wel kan terughalen als hij burgemeester van Brugge zou worden..."

 • Jos Remaut

  Gedeputeerde Carl Vereecke : "Wij vrezen de BBI niet"

  Bernard De Cuyper (CD&V) vraagt of het provinciaal zwembad ook geviseerd wordt door de Bijzonder Belastingsinspectie. Deze concentreert zich momenteel op de gunstige BTW-constructies die de intercommunale Farys heeft opgezet met tal van gemeentebesturen voor de bouw van hun sportaccomodatie. De BBI wil dat er toch wel degelijk 21 % BTW betaald wordt, en dat kan een zware dobber worden voor de betrokken gemeenten."

  "Momenteel hebben we niet te vrezen omdat we niet met een autonoom provinciebedrijf werken. Daarenboven hebben we zelf een ruling afgesproken met de BTW-administratie. Ik voel me op dit moment dus redelijk gerust."

  "Hopelijk hebt u gelijk", antwoordde Bernard De Cuyper. "Want het gaat om veel, heel veel geld"

 • Jos Remaut

  Overstromingen : al bijna 300 schadedossiers ingediend

  Piet Vandermersch (Open VLD) vraagt een efficiënt optreden van het Rampenfonds voor de geleden schade met de recente overstroming.

  "We hebben een overeenkomst dienaangaande met het Vlaams Rampenfonds, en ze verzekerden me dat ze voldoende capaciteit en personeel hebben om alles vlot te verwerken", antwoordt de gouverneur, die nog meegeeft dat er op 22 juni al bijna 300 schadegevallen zijn aangegeven. Men kan nog aangeven tot 30 juni.

 • Jos Remaut

  Gouverneur Decaluwé : "Niet mijn bevoegdheid"

  Ook Maarten Tavernier (Groen) heeft het over de piek aan transitmigranten die een kleine maand geleden werd vastgesteld. "Welke maatregelen voorziet om deze mensen toe te leiden naar de asielprocedure ?"

  "Dat is niet mijn bevoegdheid maar die van staatssecretaris Theo Francken", antwoordt de gouverneur. "Maar ik stel vast dat de gemoederen bedaard zijn en de situatie beheersbaar is."

 • Jos Remaut

  In juli en augustus blitzacties tegen mensensmokkelaars

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) lanceert zijn vraag over de federale politiesteun voor de kust tijdens het seizoen : "Er is opnieuw een toename vastgesteld van het aantal transitmigranten. En toch voorziet de federale politie vanaf deze zomer geen steun meer aan de lokale politiezones aan de kust. Ook de federale cavalerie vaalt weg. Dat blijkt een overleg van de kustburgemeesters met de diensten van de minister, dat gisteren plaatsvond."

  "Ik was ook wel wat verrast", antwoordt de gouverneur. "Maar het klopt dat er op vandaag geen beroep kan worden gedaan op enige federale versterking. Wat te maken heeft met het terroniveau 3 en de staking in de Waalse gevangenissen, die nog niet helemaal voorbij is. Maar mocht er zich toch een groot probleem of een opstoot voordoen aan de kust, dan komt er toch steun zoals we die al gekend hebben dit jaar. En er werd me ook bevestigd dat de politiezones aan de kust vrijgesteld zullen worden van het eventueel leveren van versterking in andere provincies. Zo zijn bijvioorbeeld voor Rock Werchter uit West-Vlaanderen in principe 81 man gevraagd voor Rock Werchter. Maar als het goed weer is in een weekend, dat zitten er 300.000 mensen in Oostende. Dat is veel meer dan in Werchter, maar wij zijn niet erkend als manifestie. En dat terwijl je manifestaties als Werchter kan plannen en dat dat toch ook eens stukje commercieel is. De onderlinge solidariteit tussen de politiezones staat zwaar onder druk, en dt terwijl de politiezones in Henegouwen al tien jaar geen enkele steun leverden, en een griote politiezone als Anderlecht evenmin.

  Gelukkig is er de jongste twee en een halve week is er toch al weer een daling van het aantal transitmigranten. Het ging om een eenmalige piek die snel weer voorbij was. We zullen meer en meer beginnen inzetten op onaangekondigde blitzacties tegen mensensmokkelaars. We plannen er zo'n vijftiental in juli en augustus."

 • Jos Remaut

  Nieuwe fractieleider voor Open VLD

  Nieuwe fractieleider voor Open VLD

  Piet Vandermersch zal Hugo De Plecker opvolgen als fractieleider van Open VLD. Dit wordt door voorzitter Eliane Spincemaille meegedeeld bij het begin van de zitting. De Plecker neemt per 1 juli ontslag uit deze functie om persoonlijke redenen. Vandermersch zal daardoor ook lid worden van het bureau van de provincieraad.

  Piet Vandermersch komt uit de kieskring Roeselare-Izegem en is net als Hugo De Plecker een ancien in deze provincieraad.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!