Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jos Remaut
door Jos Remaut

Vragenkwartiertje sluit de zitting af

Ann Van Eessche (CD&V) heeft een vraag voor schepen Nadia Staes (SP.A) : "Op de hoek van de Hogestraat en de Mezegemstraat in Kachtem staat het onkruid zo hoog dat je de bordjes niet meer kan zien. Er zou daar toch dringend eens gemaaid moeten worden".

"We zijn ermee bezig", aldus schepen Nadia. "We hadden de jongste tijd vrij veel absenteïsme op onze groendienst, maar heel binnenkort zit ik samen met het nieuwe diensthoofd voor een stand van zaken. We zullen dit zeker aanpakken, al kan ook het bermdecreet er voor iets tussen zitten. Dat verbiedt immers van te maaien voor een welbepaalde datum."

© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Binnenkort nieuws rond Cambio

Filip Lombaert (Groen) vraagt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) een stand van zaken over Cambio, het autodeelsysteem. "Daar komen we binnenkort mee naar buiten, nu zijn we nog aan het onderhandelen", klinkt het antwoord.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Hernieuwbare energie in Izegem: een stand van zaken

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wil nog weten hoe de stad met hernieuwbare energie omgaat. "Onze Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft wanneer het om investeren in hernieuwbare energie gaat. Ook in zonnepanelen, hoewel die niet langer gesubsidieerd zijn. Hij verwees onder andere naar stadhuizen en sociale woningen."

"Welke investeringen heeft het stadsbestuur van Izegem de afgelopen drie jaar daaromtrent gedaan? En over welke soorten hernieuwbare energie spreken we dan? Liggen er zonnepanelen op openbare gebouwen van Izegem en ontvangen we daarvoor groenestroomcertificaten? Zullen we de de komende drie jaar nog initiatieven nemen om zonnepanelen te plaatsen en staan er nog andere initiatieven op stapel? Is de stad ook van plan om de burger te sensibiliseren om zonnepanelen te plaatsen?"

Schepen van Energie Caroline Maertens (N-VA) gaf een uitvoerig antwoord en stelde dat het stadsbestuur verscheidene sporen bewandelt waarbij goede geïsoleerde gebouwen en het beperken van het verbruik de uitgangspunten zijn."

"Op de gebouwen van Okido, Etiz en het chirogebouw in Kachtem zijn er zonnepanelen, waarvoor we 63 groene stroomcertificaten voor een bedrag van ongeveer 25.000 euro ontvangen. Ook op Eperon d'Or voorzien we zonnepanelen", aldus Caroline Maertens. "Voor het nieuwe buurtgebouw op de Bosmolens zijn de mogelijkheden ook onderzocht. Op vandaag is het echter niet opportuun omdat de investeringskost niet opweegt tegenover het rendement. Ook het plaatsen van een zonneboiler werd onderzocht, maar de investering van 25.000 euro zou pas na 65 jaar teruggewonnen worden. Wel zal de basisuitrusting al aanwezig zijn, zodat in de toekomst het plaatsen zonder problemen mogelijk zal zijn. Het nieuwe buurtgebouw zal wel een goede isolatiewaarde hebben, zelfs strenger dan de norm voor openbare gebouwen."

Ook het nieuwe sportgebouw op de site Krekel krijgt een zonneboilersysteem. Daarnaast zal het stadsbestuur op korte of middellange termijn bepaalde energieverslindende gebouwen afstoten, zoals de oude turnhal, de oude tribune en de oude gebouwen van de Kunstacademie.

"Naast de gebouwen wordt ook geïnvesteerd in energiezuinige installaties. We bestuderen momenteel de mogelijkheid om de energieverslindende podiumverlichting in De Leest te vervangen door LED-verlichting. Ook op het dak van het zwembad zullen zonnepanelen geïnstalleerd worden en wordt de onderwaterverlichting door LED-verlichting vervangen. Door de renovatie van de betonnen kuip zal er minder warm water verloren gaan, waardoor minder energie nodig zal zijn voor de wateropwarming. De pompen zullen voorzien worden van een extra PLC-sturing zodat ze zullen werken volgens noodzaak in plaats van een continue werking."

"Daarnaast sensibiliseren we de bevolking via de Huisvestingsdienst", aldus schepen Caroline Maertens.

© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Actie Propere Stad :pas in juli GAS-boetes of pv's

We zijn toe aan de interpellaties.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft het over de actie 'Propere Stad ? Jullie doen dat' van het stadsbestuur. "Ik sta hier volledig achter. Bij de actie worden de wijkagenten ingeschakeld : eerst preventief, maar eventueel ook repressief, tot GAS-boetes toe. Toch kreeg ik graag eens wat cijfers en bevindingen van deze actie, en vernam ik ook wat meer uitleg over de knelpunten. Is de communicatie met de burgers goed verlopen ? Zijn de knelpunten eventueel wijkgebonden ? Ik stel die vraag omdat me verhalen bereiken van bepaalde toch wel erg repressief optredende wijkagenten."

Schepen Nadia Staes (SP.A) : "Iedere wijkagent doet voor zijn wijk de ronde. Het is inderdaad zo dat bepaalde wijkagenten dat wel secuurder hebben gedaan dan de andere, maar allen hebben ze het met de beste bedoelingen gedaan. Niet iedere agent is al klaar met de ronde van de herhalingscontroles, dus we hebben nog niet alle gegevens. Eens die allemaal binnen, gaan we samen zitten om te evalueren."

"Eind juli kan er dan handhaving gebeuren door middel van GAS of PV, en dit voor echt ontoelaatbare toestanden die niet opgelost zijn. Op vandaag zijn er dus nog geen boetes uitgeschreven. Opstapelend vuilnis, onkruid en niet afgesloten braakliggende terrein zijn de voornaamste fenomenen."

Stefaan Sintobin pleitte er ten slotte nogmaals uitdrukkelijk voor om goed op te letten met GAS-boetes in deze materie. "De burger zegt nogal snel Veeg eerst voor uw eigen deur, stadsbestuur ! We moeten dus momenteel zeker geen aanmaningen in de bus gaan steken in de Marktstraat, of we krijgen meteen de bal teruggekaatst."

En bij wijze van uitsmijter : "Het inzetten van leefloners voor de properheid van de stad moet toch ook mogelijk zijn ? Er is toch ook een meerderheidspartij die daar voorstander van is, niet ?"

Stadssecretaris Anton Jacobus benadrukte van zijn kant dat GAS-boetes vooral moeten worden gezien als een stok achter de deur. "We willen vooral een instrument hebben om oplossingsgericht te kunnen werken. En dat werkt, want veel zaken raken opgelost zonder dat er effectief een GAS-boete moet worden uitgeschreven."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Leenknecht: "Wij denken gewoon actief mee naar oplossingen"

Geert Leenknecht heeft nog een repliek in huis. "Op het moment dat er bij de Gecoro gestemd wordt, zijn we verplicht om de vergadering te verlaten. Daardoor zijn we niet op de hoogte van de beslissing. En u stelt zelf dat het euvel aan bod is gekomen op de burgerklankgroep Visie 2030, wat duidt op een draagvlak bij de Izegemnaar. Wij als gemeenteraadsleden denken actief mee naar oplossingen. We willen uiteraard niet zomaar de bestemming wijzigen, maar dit voorstel mag onderzocht worden, wat ons betreft."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Open VLD wil extra openbare parking in Kachtem

Open VLD stelt bij monde van Geert Leenknecht voor om het een perceel tussen de Kachtemsestraat en de Sint-Janstraat in Kachtem een nieuwe bestemming te geven. "Kan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kachtem niet gewijzigd worden om op dit stuk grond extra openbare parking met groenaanleg te realiseren? Er is momenteel immers te weinig parking in het centrum van Kachtem. Veel panden en zaken maken immers gebruik van de parkeermogelijkheden: 't SoK, de kerk, de slagers en bakkers, de apotheek, het café en feestzaal... Deze nieuwe parking in een groen kleedje steken kan een mooie oplossing bieden aan de parkeerproblematiek in het centrum. We stellen voor om de bestemming te wijzigen en de beslissing voor te leggen aan de Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro)."

Ann Van Essche (CD&V) sluit zich aan bij Geert Leenknecht en heeft nog een extra vraag. "Maar ik hoorde dat er plannen zijn om een parking op de terreinen van de meisjeschiro. Wat is daar van aan?"

Schepen Caroline Maertens: "Daar is niks van aan", klinkt het. Schepen Tom Verbeke vult aan: "De terreinen van de meisjeschiro zijn eigenlijk eigendom van het kerkbestuur Sint-Jan. Maar tijdens een van de sessies van Visie 2030 werd hypothetisch geopperd om op het oude speelplein van de chirojongens daar parking aan te leggen. Ik denk dat dit verhaal daar ontstaan is."

Schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA) dankte verder Geert Leenknecht voor de insteek, maar stelde voor niet op de zaken vooruit te lopen.

"Het bewuste perceel is momenteel in privébezit en tijdens de zitting de bestemming van het perceel wijzigen zou verstrekkende gevolgen hebben", aldus Caroline Maertens. "Op dit ogenblik zijn we aan het werk om een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen te herzien en ook het ruimtelijk uitvoeringsplan Kachtem nemen we onder de loep."

"Nu de bestemming wijzigen zou getuigen van weinig respect voor de eigenaars die een financieel verlies zouden lijden en voor de lopende procedure. Tijdens een van de volgende zittingen zal de voorlopige vaststelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan op de gemeenteraadsagenda staan. Uw vraag om dit nu door de gemeenteraad te laten beslissen en dit dan aan de Gecoro voor te leggen verbaast mij. Twee maanden geleden werd de aanpassing van het uitvoeringsplan al besproken door de Gecoro waarvan u lid bent."

"Niemand ontkent echter de parkeerdruk als er activiteiten zijn in het centrum van Kachtem. Die problematiek kwam ook aan bod in de Gecoro en bij Visie 2030. De Gecoro stelde al dat het niet wenselijk was om publieke parkeerplaatsen aan te leggen op het specifieke perceel uit dit voorstel, ook al omdat de afstand tussen die plaats en 't SoK te ver is. Er was wel een voorstel voor kwalitatieve woonontwikkeling met voldoende aandacht voor groen en doorwaadbaarheid voor de zwakke weggebruiker. We zijn wel bereid om uit te kijken naar andere valabele locaties."

© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Filip Buyse : "Afbouw schuld, zegt u, maar 6 miljoen voor Farys wordt buiten de begroting gehouden"

Tijd nu voor een rondje reacties op de jaarrekening 2015 :

Peter Defreyne (CD&V) : "Het cijfergedeelte van de rekening klopt. Er wordt voldaan aan de doelstellingen die u zich vooropgesteld had. Maar wat is er nu effectief gerealiseerd van wat u in uw investeringsprogramma hebt aangekondigd ? Die afwijking is toch groot ! Van 8,5 miljoen euro, wat u zou optrekken tot 13 miljoen. Het is uiteindelijk zowat 5 miljoen geworden. Er is dus heel veel gesneuveld : de ondersteuning van de handelaars bijvoorbeeld, of het citymarketingplan. De groene wandel- en fietsverbinding, de inrichting en verbetering van groenruimtes in het centrum.... Ik begrijp dat er zaken en cours de route kunnen worden uitgesteld omwille van sommige opportuniteiten, maar finaal investeert u veel minder."

Nick Verschoot (N-VA) : "Het financieel beheer van onze stad zit op de rails. Vooral belangrijk vinden we dat de schuld met 4 % of 1,5 miljoen euro gedaald is."

Geert Leenknecht (Open VLD) heeft een informatieve vraag over de thesauriebewijzen, een techniek die we in 2015 voor het eerst hebben toegepast. Zijn we daar tevreden over ? Gaan we daar mee verder ? Zijn we ons bewust van de financiële risico's ?"

Filip Buyse (Vlaams Belang) "Wij zullen het licht van de zon niet ontkennen, dit zijn puike cijfers. Maar toch hebben wij bedenkingen : "de rekening verhoudt zich tot de opstellers ervan als een lantarenpaal ten opzichte van een zatlap. Beide dienen ter ondersteuning van elkaar. (hilarisch gelach). Maar hoe goed de cijfers ook klinken, verlies jullie doelstellingen niet uit het oog ! In één opzicht zijn jullie nog niet geslaagd : het terugdringen van de personeelskosten. Ook de energiekosten zijn nog een aandachtspunt. "

"En wat ons toch een beetje stoort, is dat de N-VA-fractie zo pronkt met de afbouw van de schuld. Maar de kunstmatige constructie met Farys impliceert een engagement van zes miljoen euro die je niet meer kan omkeren en buiten het budget wordt gehouden. We zullen dus eindigen op plus 4,5 miljoen euro schuld in plaats van min 1,5 miljoen !"

Schepen Tom Verbeke toonde zich alvast tevreden over de ruime aandacht die zijn punt geniet op deze raadszitting. Hij diende de vorige sprekers nog kort van antwoord. Waaruit blijkt dat het stadsbestuur alvast uitermate tevreden is over de techniek van de thesauriebewijzen : kleine intrest dus weinig kosten, maar je moet er wel verstandig mee omspringen. We gebruiken ze vooral voor korte termijnkredieten. "Gaan we daar in 2016 mee verder ? Ja, indien we het nodig hebben !"

En voor Filip Buyse wist hij nog : "Ja, ik vind het in zee gaan met Farys absoluut een verstandige keuze. We zullen het resultaat hiervan op termijn zien in onze exploitatiecijfers."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Jaarrekening 2015 van de stad laat goeie cijfers zien

Jaarrekening 2015 van de stad laat goeie cijfers zien

De jaarrekening voor het dienstjaar 2015 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 2.659.050 euro. De autofinancieringsmarge, een getal dat tegen het einde van de bestuursperiode niet negatief mag zijn, bedraagt eind 2015 2.684.730 euro.

Schepen voor financiën Tom Verbeke (N-VA) verschaft, met enige zin voor theatraliteit die niet misstaat in het voorname kader van het kasteel Wallemote waar we ons bevinden, enige toelichting. Al zijn de cijfertjes op zijn presentatieschem (ja, het kasteel is echt wel op en top gesteld door het stadsbestuur !) veel te klein om er van op de persbanken iets van te maken.

De ontvangsten, een slordige 32 miljoen euro, liggen iets hoger dan verwacht. Er is minder geïnd aan personenbelasting, maar meer aan onroerende voorheffing. De financiële opbrengsten, uit beleggingen allerhande, waren in 2015 niet min. Al bij al komen de ontvangsten, na een paar mindere jaren, nu weer op het niveau van 2012.

De uitgavenzijde dan : een goeie 26,7 miljoen euro, dat is minder wat was begroot. Wat de schepen tevreden stemt, al moeten we voorzichtig blijven, waarschuwt hij.

Wat de investeringen betreft : de BTW-optimalisatie, ongeveer 1 miljoen euro, laat zich toch duidelijk gelden. "Hoe immoreel raadslid Filip Buyse dit ook mag vinden", gooide schepen Tom er even tussendoor. Met 5 miljoen euro is in 2015 iets minder geïnvesteerd dan de vorige jaren (vooral door de vertraging van Eperon d'Or)

Jos Remaut
door Jos Remaut

Tariefreglement voor investeringen door verenigingen voor podiumkunsten aangepast

Schepen voor cultuur Kurt Himpe (N-VA) licht toe : "Sinds 2011 is er een toelagereglement voor investeringen door verenigingen voor podiumkunsten. Dit reglement werd geëvalueerd en een voorstel tot wijziging werd positief geadviseerd door de cultuurraad. Door de wijziging kunnen nu alle verenigingen die podiumkunsten brengen gebruik maken van het investeringsreglement.

Het oude reglement beperkte de mogelijkheden, doordat een investering minstens vijf jaar dienst moest doen, wat dansverenigingen en toneelgroepen zo goed als uitsloot om een beroep te doen op het reglement. Voor muziekkorpsen en koren die het reglement bijvoorbeeld voor de aankoop van muziekinstrumenten of kostuums gebruiken, blijft deze vijf jaar gelden. Voor toneel- en dansverenigingen valt deze beperking weg.

Alle verenigingen die podiumkunsten brengen kunnen ook elk jaar een aanvraag indienen, in plaats van om de drie jaar. De toelage blijft ook in het nieuwe reglement beperkt tot 20 procent van de factuur van de investering met een maximum van 3000 euro voor muziekverenigingen en koren en maximum 600 euro voor toneel- en dansverenigingen.

Een laatste wijziging is dat de kosteloze tegenprestatie geschrapt wordt."

Op dit punt waren er geen opmerkingen, het werd algemeen goedgekeurd.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Nonnenstraat en Brouwerijstraat zijn nu definitief

Deze straatnamen werden eerder al voorlopig aangenomen. De Nonnenstraat bevindt zich in de nieuwe verkaveling tussen de Prinsessestraat en de Kouterweg in Emelgem, op de gronden van het vroegere nonnenklooster.

De Brouwerijstraat, ook in Emelgem, is een zijstraat van de Ingelmunstersestraat, die leidt naar het nieuwe bierkasteel Van Honsebrouck.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Farys geen leidend ambtenaar bij bouw sport- en wijklokaal Bosmolens

Bij het instappen in Farys kon er gekozen worden om bij bouwwerken Farys al dan niet als leidend ambtenaar te laten fungeren. "Nu wordt bij de bouw van het sport- en wijklokaal op de Bosmolens geopteerd om Farys niet in die zin aan te stellen, maar wel Els Manhaeve, de architect van het stadsbestuur", verduidelijkt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). "Dit omwille van de beperkte omvang van het gebouw."

Zaterdag 18 juni vindt de eerste spadesteek alvast plaats.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Afscheidsgebouw op begraafplaats krijgt complete makeover

Het afscheidsgebouw op de begraafplaats aan de Reperstraat zal grondig worden verbouwd. De werken zullen bijna 90.000 euro (BTW inbegrepen) kosten, het ereloon voor de ontwerper bedraagt 6.352 euro. De weken zullen worden gegund na een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Schepen Kurt Grymponprez (SP.A) : "Hiermee willen we de toegankelijkheid op de begraafplaats verbeteren, en er zal ook meer sociaal toezicht zijn op de begraafplaats, want de mensen van het onderhoudspersoneel zullen niet meer in een schuur apart zitten. Aan de achterzijde komt er een groot raam, van waaruit de mensen van dienst een breed uitzicht zullen hebben op de achterkant van de begraafplaats."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Leenstraat moet verkeersveiliger

Dat het verkeer in de Leenstraat veiliger moet, is al langer geweten. Nu grijpt de gemeenteraad ook daadwerkelijk in. "Er wordt een sluis gebouwd tussen de Meensesteenweg en de Bosdreef, net als ter hoogte van het fietspad naar Ter Beemden en er komt een verkeersdrempel op het kruispunt naar de Kokelarestraat", zegt schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A). "Er wordt ook een sluis voorzien ter hoogte van de Plataanstraat en een drempel op het kruispunt met de Wallemotestraat. Lokaal wordt ook het fietspad hersteld."

De werken worden geraamd om bijna 282.000 euro.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Nieuwe, slimmere borden voor variabele zone 30

De 26 elektronische borden die de variabele zone 30 in schoolomgevingen aanduiden, worden geleidelijk vervangen. Deze borden werden in 2003 geplaatst en zijn na 13 jaar aan vervanging toe.

Schepen Kurt Himpe : "Bij bepaalde borden is de oplaadbatterij versleten en op bepaalde locaties zijn ook verschillende ledlampen defect of is het bord zelf helemaal afgebleekt waardoor het nauwelijks zichtbaar is. We zullen de borden stelselmatig vervangen en in 2016 voorzien we in 25.000 euro om een achttal borden te vervangen. De nieuwe borden zullen we ook zelf kunnen programmeren in functie van de vakantieperiodes. Zoals in de commissievergadering meegedeeld, is het zeker al de bedoeling om dit jaar de zone 30-borden in de schoolomgeving van de Bosmolens en Kachtem te vervangen."

Ook hier geen opmerkingen, dus algemeen goedgekeurd.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Subsidiereglement Externe Relaties ondergaat wijziging

"Naar aanleiding van de berekening van de subsidies voor activiteiten die vorig jaar plaatsvonden in of met de partnersteden bleek dat enkele verduidelijkingen nodig waren", zegt schepen Kurt Himpe (N-VA). "Het voorstel tot wijziging werd unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering van het comité externe relaties."

"Wat zijn de verduidelijkingen: er kan jaarlijks slechts één project door elke vereniging of instantie ingediend worden en dat project moet aaneensluitend zijn qua periode. Er wordt nu ook expliciet bepaald dat de reisdagen meetellen en voor de berekening komt enkel de periode vanaf aankomst in de partnerstad tot het einde in aanmerking."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

GAS-boetes kunnen nu ook bij inbreuken tegen stilstaan en parkeren

Vanaf nu kunnen er ook GAS-boetes uitgeschreven worden bij inbreuken tegen stilstaan en parkeren. Niemand heeft daar opmerkingen over.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

En nu ook officieel: Groen uit de meerderheid

We gaan van start met een woord van gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois (N-VA). "We melden eerst dat Groen uit de meerderheid stapt en voor de oppositie kiest, omwille van een verschil van mening in Visie 2030."

Geert Bourgeois meldt ook dat alle mandaten van Groen in commissies nu vrijkomen en door SP.A'ers ingevuld moeten worden.

Filip Lombaert (Groen): "Ik hoop dat we van de andere partijen in de toekomst de ruimte krijgen om onze standpunten kenbaar te maken." Iets wat voorzitter Bourgeois ook bevestigt. "Ik waak hier over woord en wederwoord. Daar mag u op rekenen."

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Ik heet collega Lombaert welkom in de oppositie, net zoals ik vorige week al deed. Groen blijft wel principieel tegenover hun programma, terwijl SP.A dat niet is."

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) heeft ook nog een aanvulling. "Wij hebben akte genomen van de demarche van Groen. Maar we beschikken nog altijd over een stevige meerderheid. We zullen ons beleid onverkort verderzetten en ons inzettten voor onze stad."

Schepen Kurt Grymonprez (SP.A) neemt het woord als klankbord van het voormalige kartel. "Ik vind het spijtig, maar iedereen is vrij om zijn mening te ontwikkelen. Maar een democratie staat of valt echter met het zoeken naar compromissen. Wij van SP.A hebben die gevonden, Groen jammer genoeg niet."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

OPINIE: "Groen doet wat de socialisten niet kunnen"

Onze redacteur Jos Remaut laat zijn licht schijnen over de nu al felbesproken overstap van de twee Groen-raadsleden

Klik hier!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

Vanaf vanavond ziet de samenstelling van de gemeenteraad er iets anders uit. De meerderheid slinkt met twee eenheden, nu Groen het kartel met SP.A heeft opgeblazen. De oppositie verwelkomt hen en klokt nu af op twaalf eenheden.

© IG Roularta