Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen: raadsleden buigen zich over masterplan Site-RITO

26/03/18 om 15:16 - Bijgewerkt om 21:29

Maandagavond vormt het Meense stadhuis opnieuw het decor voor een geanimeerde gemeenteraad. Op de agenda onder meer het masterplan voor de Site-RITO aan de Yvonne Seruysstraat, die het gemeenschapsonderwijs en het CVO onderdak biedt. In dat masterplan wordt de omgeving aangeduid als strategisch belangrijk voor de toekomst van de stad. Verder bekijkt de gemeenteraad ook de renovatie en onderhoud van de voetbalvelden en de intergemeentelijke samenwerking kwalitatief wonen in de Grensstreek. KW volgt het allemaal op de voet!

Herbeleef de gemeenteraad van Menen: raadsleden buigen zich over masterplan Site-RITO

© MPM

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  tot vrijdag in KW !

 • Stefaan Lernout

  't Kot in de Zuidstraat

  Brand van de Zuidstraat. Avondwerk van 't KOT gaat nog steeds door op de site van de Zuidstraat. Maar waar kunnen ze eigenlijk terecht.

  "'t Is een tijdelijke plaats", antwoordt schepen Griet Vanryckegem (N-VA). "We gaan geen grote investeringen doen, maar er is wel bvb verwarming geplaatst geweest in December. Er werd ook beslist om een toilet te plaatsen, we kijken waar dat best komt."

  "De verwarming is niet geweldig", weet Kasper. " Ze hebben al activiteiten moeten uitstellen."

  "Ze zijn steeds welkom in Ter Walle", zegt de schepen. "Ik weet dat ze graag op hun stek blijven, maar we zullen geen zware inspanningen doen."

  "Wij willen de samenwerking met 'In de Marge' verderzetten op lange termijn en het convenant te verlengen", geeft Kasper nog aan.

 • Stefaan Lernout

  Hoe zit het met het kerkenplan?

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) vraagt wat de stand van zaken is inzake dossier van kerkenplan.

  schepen Laurent Coppens (CD&V):

  Eind januari zijn er drie participatiemomenten geweest, het college heeft ondertussen kennis genomen van het verslag van Leiedal. Parallel loopt het haalbaarheidsonderzoek voor de Sint-Fanciscuskerk. We denken er ook over na om voor een tweede gebouw een haalbaarheidsonderzoek te doen.

  Het probleem is dat we tot een concentsus moeten komen met het kerkbestuur. Ook het bisschop wordt er bij betrokken. En simultaan moet er ook een pastoraal plan komen, hoe ziet ce kerkelijke overheid de toekomst van hun religeuze gebouwen.Het feit dat één priester gevraagd heeft om overgeplaatst te worden zal zijn impact hebben op het pastoraal plan.

  Er moet nagedacht worden over drie kerken. De Verrijzeniskerk in Lauwe, Sint-Franciscuskerk en de Sint-Jozefskerk. Dat zijn de drie kerken waar in eerste instantie over nagedacht wordt om die een nieuwe bestemming te geven

 • Stefaan Lernout

  Snelheidsremmers in de Murissonstraat

  Rijbaankussens missen effect omdat de flankerene paaltjes verdwenen zijn.

  De Murissonstraat wordt heel wat vaker gebrjikt, sinds de snelheidsbeperking in de Moeskroenstraat.

  "Volgens onze diensten zouden deze paaltjes jaarlijks moeten vervangen worden", zegt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Ze verdwijnen vaak door aanrijdingen."

  "Misschien een andere oplossing?", vraagt raadslid Mingels. "Ik heb de indruk dat ze worden weggereden zodra ze worden geplaatst."

 • Stefaan Lernout

  Erosiebestrijding. In Menen.

  Een eerste actie rond erosiebestrijding was naar het perceel toe in de buurt van "Ons Erfdeel'". Daar volgde toen een erosiebestrijdingsplan uit. "Wat is ervan gekomen?"

  "Niets.", antwoordt Philippe Mingels op zijn eigen vraag. "Erger nog, de landbouwer in kwestie heeft zijn werkwijze (anders gaan ploegen) niet aangepast."

  schepen an landbouw Laurent Coppens (CD&V): "De overeenkomst met de eigenaar is ondertekend geweest op 20/4/2017. De subisidie aanvraag is ingediend op 1/7/2017. Op 8 februari 2018 hebben we het schrijven van de goedkeuring ontvangen. Nu moeten we het dossier administratief voorbereiden. Dan kunnen de werken - de aanlag van een buffer, een strook gras, aangelegd worden.

 • Stefaan Lernout

  Slechte dienstverlening van de Lijn.

  Het tweede punt van Philippe Mingels (SP.A/Groen) betreft de slechte dienstverlening van de Lijn, zodat de Menenaar niet meer zeker is om op zijn bestemming te gerakeb. In de Gemeenteraad van januari kwam dit ter sprake.

  Is er al overleg geweest met NMBS en de Lijn?

  "Er is nog geen overeenkomst", zegt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "De Lijn heeft zelf een mobiel toilet geplaatst zodat de chauffeurs daar naar het toilet kunnen gaan en niet terugkeren naar de stelplaats zonder passagiers."

  Is de vraag gesteld geweest aan minister Weyts?

  "Ik heb een vraag ingediend", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V). Maar de voorzitter van de commissie werd ontontvankelijk verklaard. Als schriftelijke vraag kon ik ze wel indienen, daar kreeg ik nog geen antwoord op. Ik heb dus gevraagd hoe de NMBS en De Lijn afspraken maken rond het gebruik van toiletten."

  VolksvertegenwoordigerBart Carron (Groen) heeft de vraag wel schrijftelijk gesteld. En kreeg wel een antwoord.

  "De lijn herkent de problematiek. De NMBS staat momenteel niet toe dat stations niet toegankelijk zijn buiten de sluitingsuren."

 • Stefaan Lernout

  Geen stembureaus in Woonzorgcentra

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) brengt dit punt nog eens naar voor.

  "Ik vernam op de namiddag van NEOS dat er geen practische redenen - oals in de Gemeenteraad werden aangehaald - waren om geen verkiezingsbureau in WZC's ingericht worden. Welke zijn dan wel de werkelijke argumenten.

  schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V): "De redenen aangehaald in de gemeenteraad zijn de correcte. De doorslaggevende reden is dat er een groot verloop is. Er zijn vele sterfgevallen, het is sowieso moeilijk voor deze zwaar hulpbehoevenden om te gaan stemmen. Dat heb ik om begrijpelijke redenen niet verteld op de NEOS namiddag."

  "Ik stoor me eraan dat in de beslissing van het schepencollege enkel practische reden worden opgesomd. Waarom dan niet de werkelijke reden in het verslag van het college? "

 • Stefaan Lernout

  Gevaarlijk kruispunt Kruispunt Schonekeer/Lauwbergstraat

  "Fietsers moeten daar oversteken, auto's mogen parkeren vanaf de zebrapaden. Dat houdt in dat automobilisten verder het kruispunt moeten oprijden. Ee ngevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers. Een meisje uit Lauwe bracht dit in het nieuws, maar er werd nog niets aan gedaan. Wanneer een constructieve oplossing voor dit punt?", vraagt Rudy Nuytten (Open Stad).

  "'t is een moeilijk punt", bevestigt schepen Dirk Vanholme (NV-A). De signalisatie werd aangepast, er zijn kwasi geen ongevallen meer. Er komen straks led lampjes op de pas geschilderde zebrapaden. Er komt ook een ribmarkering in de Spoorwegstraat en schonekeerstraat. Verder is het kruispunt ingericht volgens het reglement, dat hebben we nog eens nagekeken."

 • Stefaan Lernout

  Lastige kasseien aan AZ Delta

  Rudy Nuytten (Open Stad) heeft een vraag over de toegankelijkheid van de parking in AZ Delta. De kasseien vormen nog steeds een probleem voor rolstoelgebruikers.Na 3,5 jaar nog eens mijn vraag: Wanneer wordt de toegankelijkheid aangepast?

  schepen Dirk Vanholme (NV-A); "Het ziekenhuis zelf heeft wat aanpassingen gedaan. Maar de kasseien zullen pas verdwijnen met de heraanleg van de omgeving."

  "Gooi daar dan een laagske asfalt over als ze toch zullen verdwijnen", zegt Rudy Nuytten. "En kunnen patienten niet vrijgesteld worden van een parkeerticket?"

  "Met de beperkte parkeertijd kunnen de patienten tenminste parkeren", antwoordt schepen Schepen Vanholme.

 • Stefaan Lernout

  Verkeerstelling wijst op drukke Rekkemse dorpskern

  Raadslid Berenice Bogaert (CD&V) stelt de eerste van de 11 ingediende vragen.

  Voor de vijfde maal hebben vrijwilligers van Beweging.Net Rekkem een verkeers-telling gehouden met als doel meer zicht te krijgen op de evolutie van het verkeer in de Rekkemse dorpskern. Naast de telling van het verkeer in de Moeskroenstraat (N366) ging tevens speciale aandacht naar de verkeersafwikkeling ter hoogte van de nieuwe schooltoegang naar de Gemeentelijke Basisschool Barthel. Meten is weten en vanuit deze telling deden we enkele belangrijke vaststellingen :

  1. Tussen 7u 's morgens en 19 uur telden we niet minder dan 10.421 voertuigen die door het dorpscentrum van Rekkem rijden. Men heeft gemiddeld slechts 4 sec. de tijd om de drukke Moeskroenstraat te dwarsen.

  2. Van die 10.421 voertuigen telden we 339 vrachtwagens, niet tegenstaande er overal bij de invalswegen van Rekkem borden aanwezig zijn die het vrachtverkeer van + 7,5 ton verbieden met uitzondering van vrachtwagens met lokale bestemmingen.

  3. Ter hoogte van de nieuwe schoolingang telden we 's morgens 181 voertuigen en de woensdagmiddag 186 voertuigen die naar het asfaltwegje naar de nieuwe schoolingang afslaan.Tevens noteerden we op woensdagmiddag 51 (groot)ouders en kinderen die zich tussen het drukke verkeer begeven, want op die locatie is geen enkele aanwijzing o.a. geen zebrapad of enige andere aanduiding, wat tot een zeer gevaarlijke situaties aanleiding geeft.

  Wat zal het stadsbestuur ondernemen om de gevaarlijke situatie aan de nieuwe schooltoegang van de Barthelschool zo DRINGEND MOGELIJK op te lossen ?

  Wat zal het stadsbestuur ondernemen om de gevaarlijke situatie aan de nieuwe schooltoegang van de Barthelschool zo DRINGEND MOGELIJK op te lossen ?

  "ik vind het jammer dat de tellingen niet op dezelfde plaats uitgeoverd werden", zegt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Er werden heel wat inspanningen geleverd om het verkeer weg te trekken uit de Moeskroenstraat. Maar er rijden nog heel wat auto's in en uit naar de school.

  De zebrapaden liggen 50 meter verder. In afwachting dat er nieuwe zebrapaden komen (initiatief van het Gewest) moeten de bestaande paden gebruikt worden.

  "En wat zal en kan gedaan worden om de 339 vrachtwagens zo veel mogelijk te weren uit het Rekkems dorpscentrum?", vraagt raadslid Bogaert.

  "We zijn ons bewust van het zware verkeer in ons centrum, niet alleen de Moeskroenstraat", antwoordt burgemeester Martine Fournier (CD&V). " We weten dat er teveel vrachtwagens passeren, niettegenstaande dat duidelijk aangegeven staat. Er is wel degelijk controle. Gerichte, opgezette acties voor zwaar verkeer en korte controles met motorrijtuigen bvb.

  153 acties werden uitgevoerd in 2017. 1412 vrachtwagens werden gecontroleerd, waarvan er 416 een PV gekregen hebben. Niet allemaal voor ongeoorloofd verkeer weliswaar.

  In de Moeskroenstraat waren er 12 gerichte controles, in de Wahistraat ongeveer 20. We bekijken hoe we die ccntroles gerichter en nauwkeuriger kunnen uitvoeren."

 • Stefaan Lernout

  Ouderenadviesraad - wijziging statuten en subsidiereglement

  schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) vat samen:

  Onafhankelijke leden kunnen toetreden tot de Ouderen Advies Raad. Dit om ervoor te zorgen dat "het geven van advies" kan losgekoppeld worden van "het verkrijgen van middelen voor de bonden". Onafhankelijke leden krijgen echter geen stemrecht. Het subsidiereglement van de OAR wordt ook aangepast. Belangrijkste wijzigingen :?Elke activiteit krijgt punten volgens een bepaald schema:

  - Bonden die helpen tijdens de voorbereiding of op de stedelijke activiteiten maximum 1 maal?Kaartenverkoop telt niet als voorbereiding.?10 punten"

  - Bonden dievertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering van de Ouderenadviesraad. 2 punten/vergadering"?

 • Stefaan Lernout

  kwaitatief wonen in de grensstreek -

  Het huidig Intergemeentelijk dossier "Kwalitatief wonen in de grensstreek" loopt ten einde op 30.09.2018. De wetgever voorziet in de mogelijkheid om het dossier te verlengen tot en met 31.12.2019.

  In de Gemeenteraad van november werd reeds een prinicpiepsakkoord goedgekeurd, nu wordt het definitieve dossier voorgelegd aan de gemeenteraad. Gezien de sperperiode in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, vraagt schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) de goedkeuring voor de verlenging van dit IGS-dossier vanaf 1 oktober 2018 tot eind 2019.

  Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende gemeenten, van elk van de volgende doelstellingen:

  1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;

  2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;

  3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;

  4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt.

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) zegt dat ze nog teveel gecpnfroneerd wordt met woningen die in slechte staat verkeren. We steunen daarom dit dossier.

  "Wij ook", zegt Karl Debuck (Open Stad). "ik zie toch wel heel vaak het woord 'flankerende maatregelen' verschijnen. Er zal dan wel niet veel van in huis komen. Jullie brief naar de gemeenten om geen "zwakkere burgers" meer naar Menen te sturen. Daar zullen heel wat schepencolege"s mee kunnen lachen!

  Maar wat me stoort!

  Dat jullie op gebied van woonverbetering niets gedaan hebben. NIETS! Kijk naar het centrum, en nu maar vragen dat andere gemeenten minderbedeelden niet naar Menen sturen. Ik schaam me in jullie plaats."

  Schepen Vlaeminck :"We hebben wel veel gedaan, de aanstelling van een technische medewerker die voor en na controles doet. Flankerende maatregelen zijn bijvoorbeeld de technische controles op de kwaliteit, de premies,... Waardoor we heel veel slechte woningen eruit gehaald hebben.

  Raadslid Pringels ziet woningen die onbewoonbaar verklaard worden, en dan verkocht worden, opgelapt en weer als krot op de woningmarkt komen. "Dat kan niet", zegt schepen Vlaeminck. "Want ze mogen max 15 srafpunten hebben.

 • Stefaan Lernout

  Halflege raadszaal

  De raadszaal is weer al halfleeg want SP.A/Groen, Nieuw en Open Stad verlaten tijdens de stemming de zaal.

  Om dan 2 minuten later weer binnen te komen.

  Er zit beweging in de zitting van vanavond

 • Stefaan Lernout

  5 minuten later

  zijn we weer vertrokken

 • Stefaan Lernout

  SP.A wil beraadslagen

  De zitting wordt onderbroken om SP.A / Groen toe te laten om over dit punt te beraadslagen

 • Stefaan Lernout

  heel wat vragen over de snelle aanpak van dit dossier

  Dat de privé partner niet meedoet is best wel eigenaardig. Die privé partner kan beslissen om zijn grond ofwel heel duur te verkopen ofwel er iets anders mee te doen als hij niet akkoord zal blijken te zijn met dit project.. Dus waarom dat betrekken in het project.

  schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Net omdat zij andere zaken kunnen beslissen moeten we nadenken over het feit dat de private partner iets kan doen met die gronden, hoe passen wij daar dan in. We houden rekening met wat we kunnen verwachten."

  "Weer blanco cheque voor Leiedal", zegt Angelique Declercq (SP.A/Groen). "Er staat in het dossier dat het gaat over een bedrag van 23.000 euro, maar dit bevat enkel de projectweek en de uitrol. Alle andere kosten zijn in regie en hebben we als gemeenteraad absoluut geen zicht op, terwijl deze extreem hoog kunnen oplopen : Blanco cheque dus."Dat is de manier van werken van Leiedal", antwoordt schepen Tom Vlaeminck (Open VLD). eZe maken een raming en dan komen er nog een aantal zaken bij in regie. Dat is zo.

  De kapucijnenweg wordt in het dossier blijkbaar meegenomen, wat met de kerk?

  schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Er bestaat daar al een RUP voor, we willen de kapucijnenweg wel meenemen in het geheel."

  Karl Debuck (Open Stad) wil weten waarom een project van 12 jaar oud nu door de "keel geduwd wordt" in één avond. Breng dat dossier volledig terug volgende maand, dit project verdient meer dan een snelle beslissing van 10 minuten.

  "Dit dossier loopt al een hele tijd", zegt schepen Vlaeminck. "We gaan heel zorgvuldig om met dit project. Deze vraag gaat over hoe we dit dossier zullen aanpakken."

  "Ik kan de profileringsdrang begrijpen richting verkiezingen", zegt raadslid Debuck. "IK stel voor om het uit te stellen."

 • Stefaan Lernout

  Dossier is onvolledig - dus willen we punt verdagen (SP.A/Groen)

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) vraagt om dat punt te verdagen, omdat het dossier niet volledig is. Er zit geen plan bij, het is moeilijk te interpreteren omdat het niet duidelijk is over welk gebied het precies gaat. Zijn er nu 2 of 3 partners? (stad en Go!) of drie (ook Lagoa)?

  "Het is wel volledig", zegt schepen Tom Vlaeminck (Open VLD). "De privé partner stapt niet mee in het project. "We willen wel nadenken over de grond van Go! (Rito) en van die van stad Menen waar nu nog de technische dienst zit. De Technische Dienst daar zou kunnen naar de nieuwe begraafplaats verhuizen.Onze gronden staan niet alleen, maar we willen wel nadenken over het gehele plaatje. De opmerkingen van de school kregen we pas laat toegestuurd, daarom zijn ze nu pas toegevoegd. Eén opmerking is dat ze de kosten willen beperken tot 20.000 eur.31 december 2019 stellen ze voor als einddatum voor voorlegging van het plan, iets waar wij volledig kunnen inkomen. We willen nadenken over hoe we een winwin kunnen creëren voor de beide partijen."

 • Stefaan Lernout

  Masterplan voor de RITO Site

  Een plan voor de RITO site

  De RITO-site staat in het masterplan Menen beschreven als één van de 11 strategische sites waarvoor een toekomstvisie zou worden opgemaakt. Deze site paalt ten zuiden aan de Leie als recreatieve en groene structuur. Deze site speelt eveneens een rol binnen de visie op het parkeerbeleid voor onze stad. In deze omgeving wordt ook een randparking aangeduid. De RITO site omvat het terrein van GO! onderwijs, de terreinen van de technische diensten van de stad Menen en de Lagoa (Y. Serruysstraat - Ieperstraat - Wervikstraat).

  In uitwerking van de besprekingen tussen de stad Menen en het Gemeenschapsonderwijs GO!, beiden eigenaar van gronden op deze RITO-site, werd voorgesteld om samen de ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken,

  Hiertoe zal o.a. een ontwerpsessie worden georganiseerd door Leiedal in samenwerking met de beide publieke partners, stad Menen en Gemeenschapsonderwijs GO!. De kosten worden geraamd op 23.294,00 € (excl BTW) voor opdrachten in 2018, en worden gedeeld door beide partners , elk voor zijn proportionele grondaandeel (44 % voor stad Menen en 56 % voor GO!)

 • Stefaan Lernout

  Juryleden in de Academie krijgen iets extra

  De vergoedingen voor juryleden examen commissies in de SAMW werd laatst vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 23/04/1999.?Een aanpassing naar actuelere bedragen is dus aangewezen en dit voor zowel de SAMW als voor de SABK.?

 • Stefaan Lernout

  Onderhoud voetbalvelden kost 25000 euro

  De renovatie en onderhoud van de voetbalvelden, De Koekuit, De Sportschuur en Rekkem Sport kosten 25.000 euro in 2018.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) leest het bestek en meent te begrijpen dat hier geen meerkost kan zijn. Dat is in vorige bestekken al anders geweest.

  En dat het moet uitgevoerd worden tegen 31 mei, zijn de verenigingen daarvan op de hoogte?

  "Dat denk ik wel", antwoordt schepen Eddy Lust (Open VLD). "Die periode is de normale, terugkerende periode. In het verleden was dat geen probleem. Raadslid Ponnet meent te weten dat er begin Juni daar nog een activiteit doorgaat

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!