Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: kruispunt Vijfwegen krijgt herinrichting

20/03/18 om 14:40 - Bijgewerkt om 20:27

Vanavond boog de gemeenteraad zich onder andere over de aanvraag voor de herinrichting van het kruispunt Vijfwegen in Emelgem. Er zijn ook enkele nieuwe aanwinsten voor het stadsmuseum Eperon d'Or die aanvaard werden. En raadslid Filip Lombaert had een opmerkelijke vraag over Russisch bezoek aan de stad.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: kruispunt Vijfwegen krijgt herinrichting

© Frank Meurisse

 • Valentijn Dumoulein

  Einde van de raad krijgt Russisch staartje

  Integratieschepen Lothar Feys (N-VA) was net te laat voor het begin van de gemeenteraad en had de vraag van Filip Lombaert (Groen) niet gehoord. Het raadslid stelt de vraag omtrent het Russisch bezoek dus opnieuw.

  "Er wordt soms gezegd dat politiek topsport is en ik zal mijn whereabouts meedelen", reageert schepen Feys. "Er was de opening van een speelplein die iets langer duurde dan verwacht, er was ook de finale van de beker van de handbalclub. Ging de vraag gesteld worden op het schepencollege om een vervanger te sturen, dan ging dat gebeurd zijn. Die vraag is wellicht door de mazen van het net geglipt, waardoor er geen vertegenwoordiging was. Het verhaal van het museum is mij evenwel onbekend. Ik excuseer me dat ik er niet was."

  "Spijtig", vindt Filip Lombaert. "Die man is terug vertrokken en ondertussen heb ik gehoord dat hij met een andere gemeente in Vlaanderen contact heeft gezocht om een integratieproject op te starten."

 • Valentijn Dumoulein

  “Zet Kachtemseplein niet af”

  Raadslid Geert Leenknecht (Open VLD) denkt al aan Kachtem Ommegang. "Als er opnieuw een aanvraag komt om een rommelmarkt te organiseren, dan wil ik er op wijzen dat de handelaars vragende partij zijn om een ander tracé te kiezen zodat er geen hinder is op het Kachtemseplein."

  Schepen Tom Verbeke (N-VA): "Ik zal dat zeker indachtig zijn als die aanvraag binnen komt."

 • Valentijn Dumoulein

  “Luchtkwaliteit in stad meten”

  Simon Vanderschaeve (Groen): "Zal de stad deelnemen aan het onderzoek 'Curieuzeneuzen' om de luchtkwaliteit in de omgeving te laten meten?

  Burgemeester Maertens: "Er is de vraag gekomen aan elke burgemeester of ze zo'n meetinstrument aan het stadhuis willen hangen. Ik heb dat ingevuld en we zijn kandidaat om deel te nemen. "

  Schepen Kurt Himpe vult aan: "Leerlingen hebben een onderzoek op twee punten gedaan en aan de hand daarvan hebben ze suggesties naar mobiliteit toe gedaan, maar zij gaan zelf ten gepaste tijde met resultaten naar buiten komen."

 • Valentijn Dumoulein

  Bordurenplan voor Marktstraat

  Ann Van Essche (CD&V) vraagt zich af of er bij de heraanleg van de Marktstraat gedacht is aan een bordurenplan. Op die manier wordt het voetpad effen gemaakt voor buggy's en rolstoelwagens. Ik zou dat niet enkel bekijken in de Marktstraat alleen, maar ook in het hele centrum. Inge Six (Open VLD) heeft ook een vraag: De sloop voor het pand van de parkeerhaven is gestart. Kan u een tijdslijn schetsen en vragen naar een stand van zaken naar de Batjes toe? Omdat er zich toch een paar handelaars zorgen maken. Schepen Marc Vanlerberghe (sp.a): "Het afslijpen van de borduren stond al in het bestek, dus dat komt in orde. En we bezorgen nog een tijdslijn omtrent de werken."

 • Valentijn Dumoulein

  Huis van het Kind in Izegem

  Trui Tytgat (N-VA) heeft een vraag voor jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). "De overheid stelt bijkomende middelen ter beschikking voor Huizen van het Kind. Die moeten dan uitgroeien tot een laagdrempelige basisvoorziening waar je terecht kan voor alles wat met opvoeding te maken heeft. Ik hoor dat Izegem een jaarlijkse subsidie van tienduizend euro kan aanvragen voor de oprichting van een Huis van het Kind." Schepen Lothar Feys bevestigt: "We kunnen die aanvraag vanaf augustus indienen en gaan dat zeker doen. Het bedrag klopt. We gaan er dus van uit dat we vanaf januari van start kunnen gaan met het Huis van het Kind. Met onze aanvraag die volgt ben ik er van overtuigd dat het Huis een goede start zal kennen. Ik ben vooral blij dat het er zal komen, wie er in de volgende legislatuur ook jeugdschepen zal zijn. Het is een positieve toevoeging aan ons jeugd- en kinderbeleid."

 • Valentijn Dumoulein

  Eretitel voor oud-schepen Dirk Van Walleghem?

  Voormalig schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) heeft de titel van ere-schepen aangevraagd en daar moet ook de gemeenteraad - net als het Agentschap Binnenlands Bestuur - mee over beslissen. Om voor die titel in aanmerking te komen moet je tien jaar schepen geweest zijn of zes jaar schepen en twaalf jaar gemeenteraadslid. Dirk Van Walleghem was gedurende twee legislaturen en dus twaalf jaar schepen. Daarnaast zetelde hij ook ettelijke jaren als gemeenteraadslid en dus komt hij in principe in aanmerking voor de titel.

  "Op zich kan de schepen dat zelf aanvragen, maar hij heeft gevraagd dat de raad dit doet en daar hebben we geen enkel probleem mee", aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA).

  Ann Van Essche (CD&V): "Kan dit in het vervolg automatisch bij het begin van de legislatuur door de administratie aangevraagd worden?" Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "We kunnen kijken wie op het eind van de legislatuur voor zo'n titel in aanmerking komt en de vraag ook aan de mensen in kwestie voorleggen, want zij moeten daar uiteraard akkoord mee zijn."

 • Valentijn Dumoulein

  Oproep kandidaten algemeen en financieel directeur

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) is ondertussen gearriveerd. "We zullen een aantal beslissingen moeten nemen in het kader van de integratie van gemeente en OCMW", verelt hij. "Uiterlijk tegen 1 augustus 2018 moeten we tot de invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur komen. Het is aan de gemeenteraad om die functies in te vullen. De raad moet beslissen over de wijze van aanstelling en we achten het aangewezen dat we kijken naar de vier mensen die nu reeds die functies uitoefenen en hen voorrang geven: de twee financieel beheerders en de secretarissen van OCMW en gemeente. We beschikken over een bijkomende proef om de vergelijkende keuze tussen de kandidaten te onderbouwen. Dat gaan we door een onafhankelijk assessmentcentrum laten doen. Ons voorstel is ook om bij de uiteindelijke aanwerving een wervingsreserve aan te leggen. Stel dat iemand de functie krijgt en iets overkomt, dat we dan niet opnieuw alles moeten open stellen en dat we een beroep op die werfpoule kunnen doen."

 • Valentijn Dumoulein

  Plan voor herinrichting nog te bespreken

  Marc Vanlerberghe (sp.a) antwoordt : "We zouden wat dat AFTG-principe betreft daar best eens over praten best over in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Er zijn echter niet zoveel mogelijke oplossingen op die locatie. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er een rond punt zou komen, maar het blijkt structureel en technisch toch niet mogelijk. Er kan zeker nog aan het plan voor de herinrichting gewerkt worden. Dat is geen vaststaand plan.

  Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA), zelf van Emelgem afkomstig, duidt nog eens: "Hier ligt een bestemmingswijziging voor een stuk grond voor en niet het eigenlijke plan voor de herinrichting. Als we meer ruimte aan fietsers en voetgangers willen geven, dan moeten we daar een parking creëren. We gaan later nog discussiëren over die herinrichting. Jammer genoeg is er vroeger te weinig onteigend geweest. We kunnen daar geen terugweg meer nemen. We kunnen moeilijk aan mensen zeggen dat we hun huis gaan afbreken. Wat de Kachtemsestraat en Vijfwegenstraat betreft: die zullen op korte termijn aangepakt worden. De Baronstraat en Ingelmunstersestraat hangen af van rioleringswerken die later ingepland worden. We proberen intussen ook op de parallelwegen te zorgen voor alternatieven. Denk maar aan Wandel op de Mandel. Ik heb ook gevraagd aan de diensten om de vaste zone 30 al te starten aan het kruispunt Reperstraat-Merelstraat om die zone veilig te maken."

  Simon Vanderschaeve: "Het is logisch dat er nog aanpassingen moeten komen, maar we moeten streven naar een verkeersveilige inrichting voor alle weggebruikers. Een veilige oplossing vraagt duidelijke keuzes en die vraag ik aan u." Schepen Marc verzekert: "U zal er bij zijn om die keuzes mee te maken."

 • Valentijn Dumoulein

  Herinrichting kruispunt Vijfwegen

  De stad is van plan om het kruispunt aan de Vijfwegen in Emelgem te herinrichten. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd in oktober vorig jaar reeds ontvankelijk verklaard door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Er volgde ook al een openbaar onderzoek en tijdens die periode werden geen bezwaren ingediend. "De uitvoering is voorzien voor 2019", aldus schepen van Openbare Werken Marc Vanlerberghe (sp.a).

  Simon Vanderschaeve (Groen) vindt dat er bij de herinrichting iets te veel aandacht gaat naar de wagen. "Zeker voor wie vanuit Kachtemsestraat komt en richting Ardooisestraat moet. Er komen voorsorteervakken, maar wie inslaat naar links moeten fietsers zich toch op de vakken van de wagens begeven en dus komt er opnieuw een conflict tussen beide. Voor wie uit de Baronstraat komt is er zelfs helemaal geen voorsorteervak. Daarom vraag ik om oplossingen te zoeken voor mogelijke

  AFTG-principe toe te passen. Alle fietsers tegelijk, wil dit zeggen. Dat wil zeggen dat ze vanuit alle richtingen tegelijk groen krijgen. Zo wordt contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer vermeden. Zo worden dodehoek ongevallen vermeden. Naast het nieuw kruispunt zien we dat er ook geinvesteerd wordt in de aanleg van een publieke parking. De laatste jaren werd daar echter al veel in geïnvesteerd, zoals aan Abeele. Maar waren blijven de investeringen in veilige fietspaden?

 • Valentijn Dumoulein

  Kosteloze overdracht wegen en groenzone

  Zoals gebruikelijk bij nieuwe verkavelingen worden de wegen en groenzone in die zone eens ze verwezenlijkt zijn kosteloos overgedragen aan de stad, die op zijn beurt het onderhoud voor zijn rekening neemt en voortaan de zone tot het openbaar domein rekent. Dit keer gebeurt dat voor een nieuwe verkaveling van Matexi aan de Wallemotestraat.

 • Valentijn Dumoulein

  Samenwerking met Russisch museum?

  "Op 23 december is er een nieuwjaarsfeest van de Russische vereniging in de Sint-Rafaëlsschool in De Leest geweest", aldus Filip Lombaert (Groen). "Daar was er iemand van de Russische ambassade aanwezig en die stelde voor om met een van hun musea samen te werken rond schoenen, inclusief een budget om dat concreet vorm te geven. Dat zou oorspronkelijk geagendeerd zijn op het schepencollege, maar er is daar niemand van het stadsbestuur komen opdagen. Die man heeft zijn voorstel dus niet kunnen overmaken. Hoe komt dit?"

  Kurt Himpe (N-VA) repliceert: "Dit is het eerste wat ik daar van hoor. Als we samenwerkingen kunnen opstarten, gaan we daar uiteraard naar luisteren. U heeft ook al kunnen lezen dat het Internationaal Schoencongres naar Izegem komt. Die samenwerking met Zlin hebben we zelf opgestart. Schoenencongressen gaan ook al een tijdje door en daar hebben we altijd vertegenwoordigers naar gestuurds. Als de kans zich voordoet willen we die zeker grijpen, maar in dit geval waren we niet op de hoogte."

 • Valentijn Dumoulein

  Nieuwe aanwinsten voor Eperon d’Or

  Beginnen gebeurt meteen met de aanvaarding van enkele nieuwe collectiestukken voor stadsmuseum Eperon d'Or. "Daaronder zitten opnieuw heel wat waardevolle collectiestukken", zegt schepen van Toerisme en Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

  Eperon d'Or krijgt elk jaar heel wat schenkingen te verwerken. "In 2017 waren dat opnieuw tientallen aanwinsten, zowel aankopen als schenkingen, van mensen buiten Izegem en uiteraard ook van veel Izegemnaars."

  "Een blikvanger onder de schenkingen is een unieke reizigerskoffer, gevuld met tien paar schoenen met gevlochten bovenleders. Eperon d'Or was hierin gespecialiseerd tegen het einde van de jaren 1950", verduidelijkt de schepen. "De koffer werd aangetroffen op de zolder in het ouderlijk huis Vandommele in de Brugstraat en geschonken door Rik Vandommele en zijn familie en zowel de koffer als de schoenen zijn na al die jaren nog in schitterende staat. De band tussen de koffer en Eperon d'Or maakt deze aanwinst echt wel bijzonder en uniek", besluit schepen Himpe.

 • Valentijn Dumoulein

  Gemeenteraad schiet uit de startblokken…

  ...voor wellicht een sprintje, want er staan slechts elf punten op de al bij al vrij beperkte agenda. Zijn verontschuldigd: Arne Allosserie (N-VA), Jan Verbeke (N-VA) en Filip Buyse (Vl. Belang) Burgemeester Bert Maertens komt wat later.

 • Valentijn Dumoulein

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Izegem

  Samenstelling gemeenteraad Izegem © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!