Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: budgetwijziging 2017 en prognose 2018

27/11/17 om 16:03 - Bijgewerkt om 23:39

Vanavond ligt het accent in de gemeenteraad op een aantal verschuivingen in het budget van 2017 en op de evaluatie voor het budget 2018, waarbij de investeringen in de grootschalige renovatiewerken die Diksmuide een nieuwe look zullen geven, de hoofdrol spelen.

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: budgetwijziging 2017 en prognose 2018

© MVP

 • Myriam Van den Putte

  Het is bijna middernacht.

  De gemeenteraad zit erop.

 • Myriam Van den Putte

  Bijgevoegd punt over verlichting/zichtbaarheid door raadslid Katleen Winne

  Namens Idee2006 vraagt Katleen helderheid over de verlichting/zichtbaarheid voor de sporters en bezoekers bij de sporthal, bij de zebrapaden en de wegvernauwingen, vooral met het oog op veiligheid.

  Kurt Vanlerberghe: "We hebben de maatregel genomen om zebrapaden te voorzien van ledverlichting. Dit is intussen teruggefloten door AWV - dit is niet toegelaten. Men wacht op een dienstorder. We winnen niks met een open oorlogsverklaring. We zijn uiteraard begaan met een goede verlichting. Ook willen we een snelheidsaanpassing, het sluikverkeer komt steeds vaker voor in verkeersluwe woonbuurten. We kunnen dit aanpakken met inefficiënte maatregelen, maar we doen eerst proefopstellingen en nemen dan definitieve maatregelen. Dan stellen we vast dat er iemand op een betonblok is gereden... Toch hebben we voor elke weggebruiker het beste voor."

  Marc De Keyrel: "Aan de sporthal is een tijdelijke toegangsweg aangelegd, maar de brandweer heeft een aanpassing gevraagd om de toegankelijkheid te verzekeren. We stellen vast dat de huidige toegangsweg onvoldoende verlicht is. We hebben de technische dienst al gevraagd om een oplossing te zoeken. We hopen dat ook de gebruikers zich aan de richtlijnen zullen houden."

 • Myriam Van den Putte

  Keuze tussen twee moties...

  De motie van Koen wordt goedgekeurd - die van Eric ook, behalve door de oppositie.

 • Myriam Van den Putte

  Motie inzake aanleg omleidingsweg - bijkomende vraag van Eric De Keyser

  "Ik las in de Krant van West-Vlaanderen dat de omleidingsweg vermoedelijk pas in 2019 zal starten. De aanleg is nu echt wel dringend, denk maar aan het fileprobleem en de leefbaarheid. We zitten ook met de ontwikkeling van het industrieterrein in Kaaskerke. Minister Weyts moet dringend worden verzocht om in het dossier van de omleidingsweg de omgevingsvergunning onmiddellijk in te dienen en de overheidsopdracht tot uitvoering van de eerste fase van de werken te lanceren."

  Koen Coupillie (N-VA): "Moest dit komen van een andere collega, dan zou ik de bezorgdheid nog kunnen geloven. Als je met een beschuldigende vinger wil wijzen, wijs dan naar je eigen partij. Als je het dossier goed kent, dan wijst dit op arrogantie, misschien zelfs dementie. Was jij niet 13-14 jaar schepen in het stadsbestuur. Dan heb je drie S.pa-ministers van mobiliteit meegemaakt. Waarom heb je toen niet gereageerd? Veel bla-bla en show net zoals vandaag... Maar ik snap het wel: jaar na jaar gaat je partij achteruit... Als je denkt dat je er vlugger zult komen met enkele simpele ingrepen, dan is dat natuurlijk niet waar. Het is makkelijker om op Weyts te schieten dan met goede voorstellen te komen. Vandaag is het kabinet bezig met de omgevingsvergunning. Ingaand op jouw motie zal die omgevingsvergunning ongeldig zijn. De goedkeuring van ANB is hiervoor nodig. Het ANB valt helaas niet onder bevoegdheid van Ben Weyts, maar onder die van Joke Schauvliege. Minister Weyts doet alles om dit dossier vooruit te laten gaan, maar de procedures moeten gevolgd worden. Wij stellen voor om de motie die je voorstelt, te laten vallen, want die heeft geen nut. Wel stellen wij voor een motie tot minister Schauvlieghe te richten en het ANB aan te sporen. Ik vraag dus om de stemming van de motie van Eric in te trekken en om onze motie goed te keuren."

  Kurt Vanlerberghe: "Ik denk dat we met zijn allen te weinig beseffen hoe belangrijk dit dossier is. Vanaf 2001 proberen we dit dossier op de rails te krijgen. Laat ons benadrukken wat het ongelooflijke belang voor Diksmuide dit dossier is. We hadden hierbij bijvoorbeeld een herinrichting van de doortocht van Diksmuide voor ogen, een ambachtelijke zone in Kaaskerke, waar je nu nog altijd na al die jaren geen toegang kunt krijgen. De voorziene parking is intussen geschrapt, voor het politiekantoor zijn we overgestapt op een ander plan. Elk jaar uitstel betekent dat we de realisatie van al die projecten moeten opschuiven. Eerste actieve partner was provincie West-Vlaanderen valt over het feit dat er een aantal buurtwegen door dit project lopen. Tweede actieve partner was ANB, destijds vertegenwoordigd door een kersverse ambtenaar met opmerkingen over de ventwegen die niet in het landschap mogen doordringen enz... Alle problemen hebben we een voor een getackeld en opgelost. Ik heb dan naar studiebureau Arcadis gebeld en gevraagd hoe de stand van zaken was. Arcadis bevestigde dat de omgevingsvergunning klaar was voor ANWV en ook Evelyne Weyers van Wegen en Verkeer reageerde positief. Bij ANB is er een consensus - daar ligt het punt niet meer. Het dossier zou worden ingediend in december volgens wat mij werd verteld. Dus, als de bestekken klaar zijn, waarom kunnen die niet gelanceerd worden? Keur dus deze moties goed, want er is voor Diksmuide een fundamentele oplossing nodig. Het maakt me niet uit, maar ik vraag unanieme goedkeuring van een van deze twee moties, het maakt me niet uit.

  Ik stel voor dat we de ministers oproepen, om de bestekken te lanceren in een overheidsopdracht, om het even bij Weyts en/of bij Schauvliege. We moeten ons verzetten... als een ambtenaar van Wegen en Verkeer stelt dat ze er in 2019 iets zouden aan doen, dan sta ik verteld."

 • Myriam Van den Putte

  Jan Van Acker heeft een bijkomende vraag ivm. burgerpeiling

  Namens Idee2006 wordt er uitleg gevraagd over het opzet van de doelstelling van het initiatief van het stadsbestuur waarbij sommige mensen de vraag hebben gekregen om een burgerpeiling in te vullen.

  De vragen werden naar 1400 inwoners gestuurd. Daar is op zich niks mis mee, maar dat deed ons toch de wenkbrauwen fronsen. Wiens initiatief is dit? Wat kost het? Wie is het onderzoeksbureau? Waarom doen dit jullie nu?

  Lies Laridon: "Ik zal me beperken tot de essentie in en powerpointpresentatie. Dit is geen referendum, dat een specifieke vraag is waarop de burger enkel met ja of neen kan antwoorden. Bij 1400 willekeurig geselecteerde Diksmuidelingen (plus 16 jaar). Het gaat over de opmaak van een omgevingsanalyse voor het traject oktober 2017 - maart 2018. We zijn verplicht dit op te maken in het kader van een meerjarenplan. Een goede analyse is onontbeerlijk voor de opmaak van een goed meerjarenplan. Het is een kapstok om zicht te krijgen op de externe omgeving. Eind maart willen we die omgevingsanalyse klaar hebben. We wensen hierbij intern en extern diverse stakeholders te betrekken. Als stadsbestuur willen we ons laten begeleiden en we hebben diverse studiebureaus gecontacteerd en het is toegewezen aan CC Consult Brussel. De manier van aanpak is nieuw. In een inspiratienota worden de doelstellingen bekend gemaakt. Die kunnen geraadpleegd worden op de website. De administratie zal uit de bevindingen conclusies trekken. Een van de vragen is: wensen onze burgers een fusie of niet. De stakeholdersanalyse: o.a. aandachtspunten en sterke punten van gemeentelijke dienstverlening. We hebben ook voor een stuk de mosterd in Kortemark gehaald. 'Burgemeester voor 1 dag' = app die zal verspreid worden vanaf februari. De tendensanalyse zal uitgevoerd worden door de administratie: externe factoren.. Daarna wordt alles in deze omgevingsanalyse gegoten, die dus verplicht wordt voor het volgende meerjarenplan. Bedoeling is alles objectief te houden."

  Jan Van Acker: "we zijn tevreden dat we hier nu heel veel uitleg hebben gekregen en dus kunnen we hier niet tegen zijn."

 • Myriam Van den Putte

  Verminderen van de huurprijzen OC Pervijze en Boterhalle

  Karline Ramboer: 'het huidige verhuurreglement dateert van september 2014. Vandaag stel ik een aanpassing voor die vooral gaat over het verminderen met 50 % van de huidige prijs voor OC Pervijze. Het bestuur is er in 2012 gestart met 2 nieuwe dossiers, dat in Woumen en Pervijze. Om aanspraak te kunnen maken op subsidies moest er worden onderzocht of er een herbestemming mogelijk was en dat haalbare kaart zou zijn om het nieuwe OC onder te brengen in de kerk van Pervijze. De volledige middenbeuk zou zelfs kunnen overblijven voor liturgie, naast een bib, een polyvalente ruimte en een OC. Intussen zijn er verscheidene gesprekken geweest met bewoners en kerkbestuur en de plannen zijn naar het bisdom gestuurd. Tot op heden is er geen antwoord gekomen. Momenteel zitten we dus met een stand-still... tot onze grote spijt. Om de verenigingen wat soelaas te geven, stel ik voor om de huurprijs met 50 % te verminderen. We zijn nu gestart met het dossier Boterhalle - de eerste gesprekken zijn achter de rug. De Boterhalle wordt nog altijd verhuurd, vooral voor fuiven. Maar verenigingen richten ook meermaals een schrijven aan het gemeentebestuur met klachten over de verouderde infrastructuur enz... Ook daarom willen we hier de huurprijs verminderen. We stellen momenteel een voorkeur vast voor het verhuren van OC in Oostkerke en Esen."

 • Myriam Van den Putte

  Nog meer opmerkingen...

  N- Va stelt: "Stel dat Diksmuide zou fusioneren met pakweg Houthulst, tot welke resultaten zouden jullie dan komen?"

  Kurt Vanlerberghe probeert op alle opmerkingen te antwoorden:

  "De oefening fusie Hulshout hebben we niet gemaakt, ook niet met Kortemark of Lo-Reninge. Fusies moeten voor 31 december beslist worden - daarvoor is het nu te laat. It takes two to tango. Ik heb tot nu toe niemand gehoord die zou geïnteresseerd zijn. Daarom hebben we onze energie niet gestoken in het maken van zo'n oefening. Katleen had het over de ecologische voetafdruk op pagina 31, die strijdig zou zijn met de eindejaarsactie waar een auto wordt verloot. Noch bij de handelaars noch bij een algemene meerderheid in dit gemeentebestuur is er momenteel interesse om bijvoorbeeld een elektrische fiets te schenken... Marc, voor Keiem, je kent het ruimtelijke infrastructuurplan. De discussie over het kerkhof Keiem kunnen we in de toekomst voeren. De aanzet werd gegeven in het bewonersplatform van Keiem. De vrees van de voltallige oppositie dat we binnenkort een btw-aanslag krijgen voor 2,7 mio euro: de analyse van het Hof van Beroep Brussel - het is Farys die alles exploiteert - is net de omgekeerde constructie - het bouwen van een sporthal en zwembad via Farys om btw te besparen zou niet deontologisch zijn volgens Marc? Bijna alle burgers zouden hier privé geen probleem mee hebben. Het gaat hier om belastingontwijking, niet om belastingontduiking. Subsidies van verenigingen worden elk jaar met 3 % verhoogd, ongeveer het dubbele van de huidige inflatie. We zouden niet zaaien naar de zak in deze legislatuur: we hebben geen zotte dingen gedaan zoals ondergrondse parkings op de markt of parkeertorens..."

 • Myriam Van den Putte

  Opmerkingen bij het budget

  Marc Deprez (Idee2006) begint opnieuw over het negeren van het referendum en heeft een aantal bedenkingen: "Wat Farys betreft: wij zijn net als N-Va een koele minnaar hiervan, want het gaat om ontwijken van btw. Het budget wordt ook ontwricht door de kostprijs van een nieuw zwembad. Er bestaat veel kans dat de vloer wordt geveegd met deze samenleving en dat we binnenkort een extra bedrag aan btw zullen mogen ophoesten. Het lijkt ons ook een gemiste kans dat er geen geld voorzien wordt voor het verplaatsen van het kerkhof van Keiem. Uiteraard is dit een gevoelige materie en moet er een draagvlak gecreëerd worden. Wij hebben niets tegen KTC Diksmuide, maar de tegenstelling tot andere voetbalploegen is schrijnend."

 • Myriam Van den Putte

  Kurt Vanlerberghe licht de budgetbegroting toe

  Kurt Vanlerberghe licht het meerjarenplan 2014-2019 toe aan de hand van een Powerpointpresentatie om de evolutie van het financieel evenwicht aan te tonen: "Hier zie je wat we in de maand juni al hebben goedgekeurd, dat er een overschot was in 2016 van meer dan 4 mio euro en dat dit in dezelfde lijn zal liggen tegen 2019. Onder de post uitgaven staat een bedrag van 0,6 à 0,7 mio ter aflossing van uitgaven die Farys voor ons aan het doen is. De investeringen: traditioneel investeren wij 7 à 8 mio euro deze legislatuur met pieken tot 15 mio euro. De cijfers in de grafieken zullen nooit 100 % gerealiseerd worden, dat is nergens zo. Wat leningen en terugbetalingen betreft: omdat de bedragen van de investeringen nooit 100 % zullen gerealiseerd worden, geldt dit ook voor de leningen en terugbetalingen. De autofinancieringsmarge moet altijd positief zijn, en dat is nog nooit anders geweest. Onze traditie is dat we nooit cijfers overschatten, en dat is een veilige traditie. Wat de personenbelasting betreft zien we de impact van de tax-shift, dat is goed voor de burger maar minder goed voor de overheid. E compensatie voor gederfde opcentiemen op OV voor materiaal en outillage bedraagt voor Diksmuide nul euro. De financiële opbrengsten, nl. de dividenden, krijgen we nu een dalende tendens na een uitzonderlijk dividend in 2017. Wat de budgetwijziging 2017 betreft: de uitgaven zijn lager dan gebudgetteerd. De grote uitschieters: er komt extra ons busvervoer bij. Vroeger hadden we onze eigen bus, die echter meestal stilstond en die ons elk jaar 32.400 euro kost aan een externe dienstverlener met bovendien de wedde van de chauffeur. Vanaf dit jaar zullen we de boekhouding van het gemeentelijke basisonderwijs mee opnemen. Ook de personeelsuitgaven kunnen we terugschroeven. De ontvangsten voor dit jaar ramen we een stuk hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Qua personenbelasting is er ook een stijging. De onroerende voorheffing valt een beetje tegen en brengt minder op. Ik wil toch even aanstippen dat onze belasting op leegstand is wel degelijk superprogressief. Boekhoudkundig worden voortaan dividenden ingeboekt op moment van goedkeuring door de intercommunale. Investeren we wel genoeg in Diksmuide? Na exploitatie geven we per Diksmuideling meer dan 1000 euro uit, een stuk meer dan elders in Vlaanderen. Onze politiezone werkt 50 % goedkoper. Onze investeringen liggen een stuk hoger dan elders in Vlaanderen, Diksmuidelingen betalen minder personenbelastingen dan andere Vlamingen. Waarin we uitblinken: de ontvangsten uit dividenden. Hoewel we minder subsidies krijgen, doen we het hier helemaal niet slecht. Bekijken we de uitgaven: inzake werkingsuitgaven willen we nieuwe straatnaamborden aankopen, extra maatregelen voor bestrijding van hondenpoepproblematiek, fietssuggestiestroken aanleggen, er komen ook nieuwe evenementen in 2018. De personeelskosten stijgen door nieuwe geplande aanwervingen. Wat ontvangsten betreft: bij werkingsopbrengsten gaat de concessieopbrengst van de frituur verloren, maar dat was een beslissing uit esthetische overwegingen. Bij de financiële opbrengsten is er een serieuze daling, maar de uitzonderlijke opbrengst van een dividend geeft een vertekend beeld. Voor 2018 leggen we het accent op de voortzetting van de lopende projecten: de heraanleg van de Rijkswachtstraat, van de Keiemdorpstraat, de uitbreiding van de gemeenteschool in Leke, de aankoop van huizen en het politiekantoor op de rijkswachtsite. Dan is er ook de aanleg van nieuwe wegen, wandel- en fietspaden met o.a. het vernieuwen van de parkeerstroken in Woumen, wegenwerken en fietspaden in de Schoorbakkestraat, in de Bortierlaan starten de werken op 8 januari 2018 met rioleringswerken, dubbel fietspad en wandelpad enz. Op het vlak van gebouwen is er de uitbreiding van de gemeenteschool in Beerst, de start van de evenementenhal aan de Boterhalle, de herbestemming van de kerk in Lampernisse, de bouw van het nieuwe OC Woumen... Op vlak van openbaar domein wordt er geïnvesteerd in: het verplaatsen en herinrichten van het nieuwe Diftarpark, de camperparking die aanvankelijk gepland was, zal nu worden aangelegd ter hoogte van het Buitenbeentje Heernisse, onderhoud en renovatie van voetpaden, aanpak van diverse black- en greenpoints, cameratoezicht op de markt en aan de stationsomgeving...Dan is er het Burgemeestersconvenant waar we fietsenstallingen en een verhuurpunt voor fietsen voorzien, de oude stookketels zullen worden vervangen, we investeren in een project Energie-coaching... Ook in vrije tijd investeren we: de hondenweide aan de sporthal, cc Kruispunt krijgt een nieuwe orkestbak en podiumvloer... Op vlak van toerisme investeren we in een interactieve verhalenkelder, in een aanlegsteiger voor kajaks aan de Handzamevaart, we zullen schilderijen laten restaureren en er komen zomerevenementen om Diksmuide in de kijker zetten en de handelaars iets extra's geven als compensatie voor alle ongemakken... Ook zullen we een aantal onroerende goederen verkopen: de voormalige technische dienst, de gronden in de kleinhandelszone Esen, het voormalig schoolgebouw in Woumen en de voormalige rijkswachtsite."

 • Myriam Van den Putte

  Woonwinkel - Lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers

  Bieke Moerman: "Het is niet voor iedereen eenvoudig om een kwaliteitsvolle huurwoning te verwerven. Daarom zijn er sociale huurwoningen, maar soms zijn er ook lange wachtlijsten. Soms is er een bijkomende moelijkheid: niet alle woningen voldoen voor hen, bijvoorbeeld er ontbreekt een lift. Het gaat om een aantal woningen van IJzer en Zee in het centrum en van De Mandel, die we willen reserveren voor 65-plussers, o.a. appartementen op het gelijkvloers."

 • Myriam Van den Putte

  Aanleg Begijnenvest

  Karline Ramboer: "Het project Begijnenvest omhelst een project van integraal waterbeheer en het gaat ook om een wandel- en fietstraject, dat enorme recreatiekansen zal bieden. Het gaat hier vandaag om de eerste fase, een totaaloppervlakte van 1640 m2 met toegankelijkheid vanuit de Beerstblotestraat (aansluiting project Recon), vanuit de Kleine Dijk via het straatje 4AD en vanuit het Project Noordvesten (voorzien in 2019). Er wordt ook verlichting voorzien, er komen afsluitingen met hagen en houten bruggetjes. We voorzien een communicatievergadering met de bewoners op 2 maart 2017. In een latere fase volgt de verdere ontsluiting Begijnenvest naar Begijnhofstraat, Oostendestraat, Galileistraat en Galileipad."

 • Myriam Van den Putte

  Ontmoetingscentrum Woumen -Nieuwbouw - Bestek technieken

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan het lastenboek voor de technieken met kostenraming van 405.890,87 euro voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum Woumen. De aannemer zal bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden aangesteld.

  Karline Ramboer: "Vorige gemeenteraad werd aangekondigd dat dit punt vandaag op de agenda zou staan. Voor beide posten zitten we hier budgettair goed volgens mij. Verwarming, ventilatie en sanitair worden gespecifieerd door de schepen waarbij ze aangeeft dat er ledverlichting en zonnepanelen voorzien worden, dat er regenwater zal gerecupereerd worden. Niet onbelangrijk: het gebouw zal E-peil 34 bereiken, mee door het gebruik van zonnepanelen. Dit wordt een bijna energieneutraal gebouw.

  Bert Laridon (N-VA): "Heeft het studiebureau wel voldoende gezocht naar alternatieve energie, als ik hoor dat er een gasketel komt? Ik vind hier buiten de ledverlichting en de zonnepanelen weinig terug van een duurzaam beleid."

  Karline Ramboer: "Een warmtepomp hebben we onderzocht, maar dit blijkt veel te duur en aan de vloerverwarming en de gasketel hebben we genoeg. Het advies werd ons toch wel door specialisten gegeven. We hebben toch wel voor een duurzame oplossing gekozen met een gascondensatieketel en zonnepanelen. Ik zal je graag het rapport met alle berekeningen doorsturen."

 • Myriam Van den Putte

  Onenigheid over het kerkenbeleidsplan

  Martin Obin: "Op 24.02.14 werd door deze gemeenteraad al een soort kerkenplan goedgekeurd, maar er was nog geen specifieke omschrijving toen. Er werd gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie. Nav. de recente decreetvoering van Onroerend Erfgoed kwam er een vernieuwde definitie rond erfgoed van kerken, ook rond aanpak van het toekomstperspectief. In Diksmuide waren er geen dossiers rond kerkmonumenten die al beschermd waren. Veel parochiekerken bieden echter een rijk cultuurpatrimonium. Voor een visie op middellange termijn kwam het stadsbestuur en het Centraal Kerkbestuur zullen kerken niet zomaar onttrokken worden aan de eredienst als er geen duidelijke en passende herbestemming voorzien is.

  Jan Van Acker (Idee2006): "We leven meer en meer in een seculiere samenleving. Ik hoop dat jullie hiermee rekening houden in de toekomst en nadenken over het investeren in gebouwen die nauwelijks nog een functie hebben. Kan men geen concreter plan uitwerken en zeggen welke gebouwen men zal bewaren en welke men zal gebruiken voor iets anders."

  Marc Deprez (Idee2006): "Martin, volgens jou is er een akkoord voor de herbestemming van de kerk in Pervijze bij het Centraal Kerkbestuur. Daar heb ik mijn bedenkingen bij.

  Martin Obin: "Vorige keer had ik de indruk dat je niet akkoord ging over de herbestemming van de kerk van Lampernisse. Het is niet makkelijk om voor zo veel kerkgebouwen een andere invulling te zoeken. Naar beheer toe, exploitatie, tot op vandaag, is het zinvol dat vrijwilligers zich inzetten zolang er geen andere functie is. We zijn niet over één nacht ijs gegaan, we hebben echt geprobeerd voor alles een oplossing te vinden. Voor drie beschermde gebouwen in onze regio is dat heel moeilijk."

  Marc Deprez: "Ik kan alleen maar vaststellen dat er sommige mensen naar de biecht zullen moeten."

  Martin Obin: "Ik denk dat jij de eerste zult zijn."

  Jan Van Acker: "Vele kerken in een aantal dorpjes staan daar misschien al 150 jaar. Als in ieder dorp, elk gehucht een kerk moet blijven staan, dat is toch onhoudbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan Zoutenaaie."

  Martin Obin: "Wat stel je dan voor? Dat we ze dan afbreken?"

  Jan Van Acker: "Ik durf uitspreken wat de meesten niet durven."

  Marc Deprez: "Als het aan ons ligt, zullen we uit een ander vaatje tappen dat de kankerplek van de voormalige kerk in Kaaskerke".

 • Myriam Van den Putte

  aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

  Door de gemeenteraad dient akte te worden genomen van aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

  Bart Laleman, OCMW-voorzitter: "Het bereiken van financieel evenwicht is cruciaal. Het OCMW Diksmuide beantwoordt aan de gestelde criteria. De gemeentelijke bijdrage kunnen we verlagen. Voor 2018 wordt die verlaagd met 1.686.000 euro. Ook is er een verlaging van 153.000 euro voorzien voor de kredieten. De verlaging van kredieten voor personeel: is overgedragen op 1 maart ipv op 1 juli, waardoor het bedrag voor een stuk werd verlaagd. Een aantal langdurige afwezigheden (zwangerschap enz.) en door de clusterwerking heeft ook de loonkosten verlaagd. Het aantal mensen als art. 60 tewerkgesteld werd beperkt. Qua opbrengsten: opstart sociale winkel voorzag een krediet van 28.000 euro - de taken van de eerstelijnspsychologe zal in samenwerking met OCMW Poperinge gebeuren en de kosten worden uitgebreid met 30.000 euro. In het meerjarenplan wordt een simulatie gemaakt voor drie opeenvolgende boekjaren: het krediet voor personeelskosten wordt verhoogd met 3%. We denken ook aan aanwerving van een derde personeelslid clusterwerking in 2018. Andere kosten voor 18-20: we denken aan een tewerkstellingsproject met VDAB en de Lovie voor de renovatie van de seniorenwoning in de Kleine Dijk. Ook nieuw: er wordt een zitdag opgestart voor schuldbemiddeling in het sociaal huis. Dit is een samenwerkingsverband met enkele OCMW's. Een investeringsbudget voor de aankoop van een pand voor crisisopvang is geschrapt omdat men vraagt in het laatste jaar van de legislatuur geen zware investeringen te doen. Ook omdat er een goed samenwerkingsverband is met andere OCMW's via de Passage voor tijdelijke opvang. Er is ook het project voor 8 bejaardenwoningen aan de Kleine Dijk, gespreid over een 2-tal jaren. Ook zijn er aanpassingswerken in het woonzorgcentrum nav. het brandattest, inbraakbeveiliging enz. Qua subsidies voor het wzc is een schijf van 30.000 euro vervroegd uitbetaald. Budgettair staat het OCMW er zeker tot 2020 gezond voor. Ten opzichte van andere gemeentes in Vlaanderen zien we dat een gemiddelde bijdrage 146 euro per inwoner bedraagt - voor Diksmuide is dat 100 euro.

 • Myriam Van den Putte

  Er wordt stipt gestart

  Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd..

 • Myriam Van den Putte

  Iedereen is klaar om eraan te beginnen...

  en er is ook publieke belangstelling.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!