Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: wie maakt een kunstwerk voor Will Tura?

26/03/18 om 17:56 - Bijgewerkt om 22:37

Maud Vanhauwaert wordt voorgedragen als zevende ereburger en voor ereburger Will Tura wordt een wedstrijd uitgeschreven om een openluchtkunstwerk te zijner ere te ontwerpen. De eerste verkoopaktes voor terreinen op Monnikenhoek zijn in de maak en er is een definitieve beslissing over de locatie van de mobilhomeparking.

Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: wie maakt een kunstwerk voor Will Tura?

© MVO

 • Myriam Van den Putte

  Eerbetoon aan Walter Plaetinck

  De voorzitter houdt nog een eerbetoon aan de overleden stichter en bezieler van het Bakkerijmuseum, Walter Plaetinck, want zijn levenswerk leeft voort in Veurne.

 • Myriam Van den Putte

  Eerbetoon aan Walter Plaetinck

  De voorzitter houdt nog een eerbetoon aan de overleden stichter en bezieler van het Bakkerijmuseum, Walter Plaetinck, want zijn levenswerk leeft voort in Veurne.

 • Myriam Van den Putte

  Geen hondenpoep op de stoep

  Dirk Kesteloot: "Waar men gaat langs Veurnse wegen komt men hondenpoep tegen... Welke afspraken zijn er gemaakt met de lokale politie en de ambtenaren-vaststellers (GAS) i.v.m. de strijd tegen hondenpoep?"

  Peter Roose: "Zones waar er risico's zijn of regelmatig hondenpoep wordt vastgesteld: daar zal een nota worden opgemaakt om de aanpak uit te breiden. Er zal een vast urenpakket worden voorzien binnen de technische dienst. We zullen vragen aan politie en wijkinspecteurs om meer controle te doen, er zullen hondenpoepzakjes voorzien worden, er kunnen GAS-boetes gegeven worden."

  Dirk Kesteloot: "De GAS-boetes zijn wel heel miniem geweest..."

  Peter Roose: "In oktober is er een hele week controle uitgevoerd of honden aan de leiband liepen, of mensen hondenpoepzakjes bij zich hadden, maar we hebben geen controle op GAS-vaststellers."

  Dirk Kesteloot: "Streng zijn is de boodschap! Op naar een proper Veurne."

 • Myriam Van den Putte

  Officiële opening Sportpark

  Katrien Rabaey: "Binnen enkele weken vindt de officiële opening plaats van het sportpark. Is naast deze officiële opening er ook een opening voor de inwoners van Veurne? Hoe zien jullie dit alles bv. in verband met catering?"

  Pascal Sticker: "Iedereen zal uitgenodigd worden. Voor het officiële gedeelte gaat dit in de voormiddag zijn. In de namiddag zijn alle Veurnaars welkom mits ze zich registreren via een inschrijvingsstrook van het infoblad. Er zal animatie zijn, versnaperingen... maar we kennen nog niet alle details. We zullen een aantal zaken van de sporthal die namiddag in the picture zetten."

 • Myriam Van den Putte

  Tegeltuintjes

  Ann Dequidt: "dit is een primeur, toegevoegd door onze vier fractieleiders. Als Stad Veurne willen we blijven werken aan een natuurvriendelijke staat. Een tegeltuintje bestaat uit een weggenomen tegel die wordt ingevuld door een groene aanplanting aan de straatkant, langs de gevels. Voor het openbreken van het voetpad en aanleggen van een tegeltuintje heb je een vergunning nodig. Voorwaarden zijn onder meer dat er geen giftige planten mogen gebruikt worden. Er moet met de nodige omzichtigheid worden omgesprongen met nutsleidingen. Alles zal via de website van de stad te raadplegen zijn."

  Dirk Kesteloot: "We blijven euforisch, want ik bedank jullie dat jullie mijn punt uit een vorige agenda willen meenemen. Maar is de afboording van 20 cm niet te hoog op esthetisch vlak?"

  Ann Dequidt: "Niemand zegt dat je met geen bloembakje mag werken..."

 • Myriam Van den Putte

  Voorlopige vaststelling RUP Bulskamp

  Pascal Sticker: "Dit plan vervangt in wezen de bestaande gewestplannen. Met dit Ruimtelijke Uitvoeringsplan legt de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vast. Een goedgekeurd RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan bv. stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden afgeleverd. Met dit RUP wenst de stad de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor de kern Bulskamp vast te leggen in één globaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP zal aandacht besteden aan de volgende elementen: het activeren van kleinschalige woonprojecten, het ontwikkelen van gemeenschapsvoorzieningen, het formuleren van ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde bedrijven. Op 28 juni 2017 was er een eerste bewonersvergadering: een informatiesessie en een eerste kennismaking met het plan. De verdere procedure is als volgt: Organisatie openbaar onderzoek, vermoedelijk van 23 april 2018 tot en met 21 juni 2018, Gecoro consulteren betreffende eventuele bezwaren, dit max. 90 dagen na einde van het openbaar onderzoek, de definitieve vaststelling door de gemeenteraad max. 180 dagen na einde.

  Bedoeling is Bulskamp als woonkern inrichten met uitbreiding tussen de Vlasstraat, Sint-Livinusstraat en Sint-Bertinusstraat, met mogelijkheid tot uitbreiding gemeenschapsvoorzieningen: oa. Cobergher Sportpark enn RVT / WZC Sint-Anna.

  Dan zijn er een aantal bestemmingswijzigingen:

  • Noordelijke uitbreiding van Coberghersportpark (uitbreiding voetbalvelden, ruimte voor de hondenschool)

  • Uitbreiding parkeervoorziening rusthuis/gebruikers sportpark (met 45-55 plaatsen)

  • Oplossing voor zonevreemde woningen

  • Woonuitbreiding met 13 woningen

  • Overdruk bedrijvigheid site Gantois

  Het is de bedoeling dat de huidige (planologische) situatie wordt opgeheven: Gewestplan, BPA Sportcentrum, RUP Sint-Livinus, Verkavelingen.

  Bedoeling is een uitbreiding sportpark.

  De uitbreiding van WZC op (middel-)lange termijn kan leiden tot verlies van het 'duiveltjesveld'. De Hondenclub The Max met 150 leden, geeft op heden training op duiveltjesveld, maar heeft geen eigen terrein. Er is nood aan voldoende ruimte voor de hondenschool, training, wedstrijden...

  Parkeervoorziening: aanleg parkeervoorziening voor het sportpark/gemeenschapszaal/WZC.

  Parkeerruimte van 45 tot 55 plaatsen is realistisch. Er zijn een aantal scenario's mogelijk voor (her)indeling van het sportpark.

  Het onteigeningsplan is geschrapt uit het RUP vanwege een nieuwe onteigeningsprocedure sinds 01/01/2018."

 • Myriam Van den Putte

  Maud Vanhauwaert voorgedragen als ereburger van Veurne

  Nathalie Delva:

  "Vanuit het college van burgemeester en schepenen wordt Maud Vanhauwaert voorgedragen om erkend te worden als ereburger van de Stad Veurne.

  Aan de hand van haar werk en bekroningen op reeds jonge leeftijd bestaat de overtuiging dat deze titel een extra stimulans kan betekenen voor deze artieste.

  In tegenstelling tot eerdere toekenningen van Veurnse ereburgerschappen, waar huldigingen in het teken stond van een lange en uitzonderlijke carrière, zou deze toekenning in het teken staan van uitzonderlijk bewezen kwaliteiten en een motivatie om het Veurnse ambassadeurschap mee te nemen in haar verdere carrière."

 • Myriam Van den Putte

  Wedstrijd om een kunstwerk van Will Tura te maken

  Nathalie Delva: "Will Tura is nog altijd bijzonder trots op zijn roots. Er is hier zelfs een soort Will Tura-toerisme ontstaan! Daarom vinden we het een goed idee om een kunstwerk van onze ereburger in ons straatbeeld plaatsen. Het moet een kunstwerk zijn dat Will Tura herkenbaar voorstelt en dat mensen uitnodigt en stimuleert om met dit kunstwerk op de foto te gaan. Voor het ontwerp en de realisatie van het bekroonde kunstwerk (exclusief transport, plaatsing en eventuele fundering, grondwerken die in rechtstreeks in verband staan met het kunstwerk) wordt de laureaat vergoed met een forfaitaire som van 25.000 euro BTW inbegrepen."

 • Myriam Van den Putte

  Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur en OCMW Veurne

  Peter Roose: "Vanaf 1 april willen we stapsgewijs naar een geïntegreerde personeelsdienst gaan van OCMW en stad. We zullen naar een gelijkaardig tijdsregistratiesysteem moeten gaan, ook qua personeelsondersteuning zal alles stapsgewijs gaan. Maar we zijn quasi rond met de volledige integratie van alle horizontale diensten. Alles zal opgelost zijn tegen 1 januari 2019."

 • Myriam Van den Putte

  Aanvulling van het addendum 1 van de beheers- en onderhoudsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de WVI inzake het beheerscentrum Suikerklontje en het ecologisch volkstuinpark

  Peter Roose: "Omdat we geen extra overlast voor de buurtbewoners willen, hebben we geen extra parkeerplaatsen voorzien. Daarom kunnen andere verenigingen hier huren."

 • Myriam Van den Putte

  Samenwerkingsovereenkomst Stad en ION over communicatie en tijdelijke invulling

  Peter Roose: "We hebben twee addenda op het vlak van externe communicatie en over de tijdelijke invullingen.

  De stad verleent haar medewerking vanuit de dienst communicatie en stelt haar communicatieve middelen ter beschikking bij de verwezenlijking van het project Suikerpark.

  De communicatieve middelen die hiertoe ingezet kunnen worden zijn ter informatieve duiding van het project Suikerpark: Info Veurne, sociale media, de stedelijke website, de Infobox, de stedelijke app, buurtplatform e.a.

  De stad verleent haar medewerking om haar inwoners en de buurtbewoners geregeld op de hoogte te stellen van het project.

  De stad zal actief participeren bij het opmaken, bedelen als faciliteren van bewonersbrieven en -bijeenkomsten. Er worden geen contactgegevens van buurtbewoners, inwoners, adviesraden e.a. vrijgegeven namens de stad. De stad behoudt zich het recht deze gegevens te verwerken volgens de privacywetgeving en in afspraak met de desbetreffende individuen.

  De stad engageert zich om een nieuw bewonersplatform te initiëren met de buurtbewoners.

  Om de aantrekkelijkheid en bekendheid van het Suikerpark te verhogen, in afwachting van de gefaseerde bouwwerkzaamheden kunnen er op het Suikerpark tijdelijke invullingen plaatsvinden om het Suikerpark nu al te activeren, samen met de stad en de inwoners.

  Medewerking namens de stad

  De stad vervult een actieve rol in het mee uitwerken van pop-up initiatieven in het Suikerpark, in de lijn van de toekomstige visie van de site : namelijk gezinsvriendelijk, duurzaam en flexibel.

  Dit kan door het organiseren van stedelijke evenementen ter plaatse enerzijds en door promotie te maken voor initiateven op de site zelf anderzijds."

 • Myriam Van den Putte

  Principieel akkoord inzake de onderhandse verkopen, gelegen Monnikenhoek (zone R.O.)

  Nathalie Delva: "Ondertussen loopt alles voor de monnikkenhoek als een trein. Ik ben heel blij dat de Vlaamse administratie ons gelijk gaf dat het heffen van plan baten voor deze zone niet in de geest van hun beslissing lag. Ik ben blij dat wij ondanks de twijfel bij sommigen van deze raad het risico genomen hebben om samen met de WVI te geloven in de komst van een ruling en de procedures op gang te zetten voordat we deze ruling in handen hadden.

  Zo konden de prijzen voor ondernemers heel marktconform gezet worden en kunnen we bedrijven die willen uitbreiden, herlocaliseren of zich nieuw vestigen in onze stad zuurstof geven om dat te doen. Ik ben vooral heel blij dat we niet de keuze gemaakt hebben zoals de heer Vanlouwe dit maanden aan een stuk voorstelde om hier een graantje mee te pikken. Wij willen niet de overheid zijn die op kosten van de bedrijven wil leven! Meneer Vanlouwe, uw en mijn Vlaamse overheid vond dit niet nodig, ik hoop dat u er nu eindelijk ook van overtuigd bent, maar indien dat niet zo is ben ik niet van plan nog water naar de zee te dragen.

  Deze week worden de eerste akten verleden, er was administratief wat meer werk aan, maar dat leidt enkel en alleen tot een beter resultaat. Ook de eerste bouwvergunningen werden reeds goedgekeurd. We zitten ook op schema voor het bouwrijp maken van de percelen.

  Ik geef het toe na veel zwoegen met dit moeilijk dossier is het vanavond eindelijk tijd voor de goed nieuwsshow, daarom durf ik de gemeenteraad vragen om de volgende belangrijke stap te zetten.

  Nl het principieel akkoord te geven voor het opmaken en verlijden van de volgende onderhandse verkopen. Het gaat over 3 percelen op de zone voor regionale bedrijvigheid.

  Deze zouden verkocht worden aan

  Bvba Vandewoude en zonen

  Bvba Real Property

  En Mavanco invest."

  Wouter Vanlouwe: "Hiervan worden wij minder euforisch. We hadden graag hier ook de verkoopbeloften gezien, getekend door drie partijen: WVI, stadsbestuur en de koper. Er is sprake van 10 % registratiekosten voor de gronden. Het kostenpercentage voor de ondernemers behelst 10 % + btw voor het opstalrecht..."

  Nathalie Delva: "Dit klopt niet. Ik kan u geen verkoopbeloften voorleggen, want ze zijn nog niet opgemaakt en dus niet ondertekend. Op opstalrechten is geen heffing van registratierechten."

  Wouter Vanlouwe: "ik heb begrepen dat recht van opstal is ondernemers niet heel duidelijk gemaakt. Wat de eigendom van de gronden betreft: enerzijds ga je het goed gaan bezwaren en anderzijds staat er 'vrij van gebruik'! Er is dus geen enkele aankoopbelofte. U bent dus zeker dat er geen 10 % registratierechten zullen zijn?"

  Nathalie Delva: "Er is een toewijzing geweest, geen aankoopbelofte. Ik ben zelf geen notaris... Het hangt af van onder welk stelsel de bedrijven kopen."

  Wouter Vanlouwe: "ik heb ook niet voor notaris gestudeerd. Maar eigenlijk hebben jullie de overheid enkele miljoenen laten ontfutselen... Jullie hadden misschien een stukje van de winst van WVI te laten afhalen... Zij zijn met 14 miljoen euro netto winst weg en daar houdt de stad Veurne nul euro aan over. "

  Nathalie Delva: "Het gaat erom dat we die bedragen niet hebben doorgerekend aan de bedrijven en de overheid doet dit niet aan ons... Dat zeg ik nu al zo lang!"

  Peter Roose: ""U goochelt met cijfers... Ik ben ervan overtuigd dat WVI geen 14 miljoen euro winst eraan overhoudt."

 • Myriam Van den Putte

  Goedkeuring verkoopbelofte woning Daniël De Haenelaan 50

  Jan Verfaillie (CD&V): "U weet dat er al een RUP is opgemaakt en dat ter ontsluiting van het park er een randparking zou voorzien worden. De ontsluiting door deze onteigening zou de toegang makkelijker maken. We hebben dit aanbod gekregen om de Vaubansite langs hier beter te kunnen ontsluiten."

  Dirk Kesteloot: "Mijn vraag was: Wat is nu de bedoeling van deze aankoop? Ontsluiting waarvoor? Voor auto's of voor campers?

  Ik (Dirk Kesteloot) zal jou het antwoord geven schepen, nl. een parking voor campers. Want jullie hebben aan de deputatie gevraagd om de termijn voor het indienen van een omgevingsvergunning tot realisatie van een autokampeerterrein te verlengen. Daarop antwoordt Verfaille: "Dit is een primeur, in de Dan. De Haenelaan komt een randparking voor een 50-tal wagens en aan het sportpark komt een kampeerwagenterrein;"

  Uiteraard was onze fractie euforisch want dat was een voorstel van mij in mijn kiescampagne van 2014 voor het Vlaams parlement. En dit werd meermaals als alternatief meegegeven bij de bespreking van de Groene Wig."

  Mario Haelewyck: "Op fase 2 wenst u een randparking te voorzien? Ik vind dit jammer, maar laat het groen voor de Veurnaars en niet voor koning auto. Zoek een alternatieve plaats voor een randparking."

  Jan Verfaillie: "We worden hier heiliger dan de paus. We zijn hier niet om individuele belangen te dienen. Wij hebben afgewogen welke de beste keuze is om de randparking aan te leggen. Mario, uw partij heeft dit RUP mee goedgekeurd. Dit is een compromis dat we binnen het college hebben gemaakt. Destijds zei u dat er geen mobilhomes mochten komen, nu zegt u dat er geen auto's mogen komen... Het gaat om een randparking die ecologisch zal worden ingericht met plaats voor een 50-tal auto's. Ik ben zeker dat u ook tegen een randparking aan de Noordstraat zal zijn... U moet weten wat u wil, collega!"

  Peter Roose: "Dit vind ik een eigenaardige discussie. Ik heb de indruk dat u zich laat leiden door een individueel belang. De inkt is nog niet droog toen u via Toe Koer pleitte voor een randparking...

  Mario: "Wat denkt u van een randparking aan de oude brandweerkazerne? U zegt dat ik eigenbelang laat primeren. Ik ga volledig akkoord dat er een randparking komt, maar laten we daarover met een commissie beslissen."

  Peter Roose: "We hebben naar de bewoners geluisterd, en er is een oplossing uit de bus gekomen. De tijd is nu rijp voor de uitvoering. In twee belangrijke dossiers hebben we nu eindelijk een oplossing."

  Dirk Kesteloot: "We zijn verheugd dat er nu een randparking komt aan de D. De Haenelaan!"

  Wouter Vanlouwe: "Ik sluit me aan bij Dirk. De schepen gebruikt soms het woord 'euforisch'. Wij nu ook. Vandaag komt er zelfs een verkiezingsbelofte uit! Maar uw voorstel was het niet, burgemeester! We gingen eerst stemming vragen maar nu niet meer!"

 • Myriam Van den Putte

  Goedkeuring van de verkoopbelofte van de inneming 55 in de Pannestraat (N35)

  Jan Vetters (N-VA): "Dit is een nogal dure onteigening. Hoe is eigenlijk de stand van zaken van de studie nu? Het enthousiasme van Veurne is hier niet bijzonder groot geweest de laatste 20 jaar..."

  Pascal Sticker (Veurne Plus): "Op een aantal percelen na is er een akte verleden, 2 perceelnummers zijn nog in behandeling. Voor nog een aantal percelen zal waarschijnlijk een gerechtelijke procedure volgen. Ook De Panne heeft nog een aantal gerechtelijke procedures, het is de bedoeling dat we die samen bundelen. Er moet maar één iemand het been stijf houden om alles tegen te houden."

  Ann Dequidt (CD&V): "Het studiebureau is bezig met het opmaken van de omgevingsvergunning. Er was overleg nodig met Monumenten en Landschappen en het agentschap Natuur en Bos. Door de bijkomende eisen wordt het complexer en duurt het langer. Maar ik durf er geen termijn op kleven. We hopen een aannemer te kennen eind dit jaar."

 • Myriam Van den Putte

  aansluiting van de GLS Steenkerke bij een openbaar ondersteuningsnetwerk

  Marieke Stubbe (N-VA): "in 2017 werd een wijs besluit genomen voor de ondersteuning van de lagere school. Bij hoogdringendheid werd in juni 2017 door het schepencollege beslist dat er mocht aangesloten worden bij een openbaar ondersteuningsnetwerk. Wie niet aangesloten was, kon geen middelen krijgen. Nu wordt iets anders beslist: ondersteuning is prioriteit voor de zorg van het kind."

  Nathalie Delva (CD&V): "We gaan niet veranderen in de praktijk, alleen op papier. Dit is nodig vanuit de koepel, want anders krijgen we geen subsidies. Het is niet de bedoeling om voor Steenkerke ondersteuning te krijgen vanuit 't Brugje."

 • Myriam Van den Putte

  gemeentelijke retributie voor de inzameling van de afvalfractie van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong

  Peter Roose: "Het gaat om een kleine toevoeging van de reglementering voor een betere afstemming van de financiële doorstroming om de retributies terug te storten op rekening van de stad.

  Marieke Stubbe (N-Va): "zou het mogelijk zijn om eens opnieuw na te denken over een extra ophaling voor de restafval van mensen in appartementen?"

  Peter Roose: "In het college bekijken we of we een oplossing met een kleine container in de binnenstad kunnen toepassen."

  Wouter Vanlouwe: "Kijk eens in Nieuwpoort: daar hebben ze een soort tubes die een meter boven de grond uitsteken. Dat geeft een zeer propere indruk."

 • Myriam Van den Putte

  Gemeentelijk reglement inzake het toekennen van een verhuispremie – hervaststelling

  De doelstelling van deze oproep is om de gemeenten (verder) aan te zetten tot financiële maatregelen ter versterking van het kernwinkelgebied door middel van cofinanciering van gemeentelijke subsidiereglementen gericht aan eigenaars en uitbaters van (handels)panden. Aan de hand van subsidie wil de Vlaamse overheid de realisatie van de derde doelstelling van het

  Integraal Handelsvestigingsbeleid stimuleren, met name 'Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden'.

  Het huidige reglement wordt aangepast zodat het duidelijk is dat het moet gaan om een startende ondernemer uit Veurne of om een bestaande handelszaak die verhuist van buiten het kernwinkelgebied van Veurne naar het kernwinkelgebied van Veurne.

  Celine Mouton: "Bedoeling is dat we ondernemers een duwtje in de rug geven hiermee."

  Mario Haelewyck: "Het is mij al opgevallen dat uw reglement met haken en ogen aan elkaar hangt. Ik vermoed dat u de leegstand wil tegengaan en dat u inderdaad ondernemers een duwtje in de rug wilt geven. Waarom beperkt u dan het aantal gegadigden dat aanspraak hierop kan maken? Waarom zet u de deur niet open voor andere ondernemers die van buiten Veurne komen?

  Celine Mouton: "Dit is maar een onderdeel want de nota van dit modaal reglement zegt als we de cofinanciering willen blijven behouden, moeten we dit modelreglement blijven volgen."

  Mario: "Kan u dit dan aantonen dat daarin staat dat het enkel om ondernemers uit Veurne gaat? Dan wil ik toch een amendement laten toevoegen voor de zekerheid. Ik beroep mij op artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een subsidie toekennen aan een startende ondernemer die zich in Veurne in het kernwinkelgebied, zoals verder beschreven vestigt en aan bestaande handelszaken van buiten het kernwinkelgebied van Veurne, die zich in het kernwinkelgebied van de stad Veurne, bestaande uit de Grote Markt, de Ooststraat, de Appelmarkt, de Zuidstraat tot aan de rotonde met de Lindendreef, de Noordstraat tot aan de Smissestraat, de Statiestraat en de Statieplaats wensen te lokaliseren of te herlokaliseren. Dit met het doel de slaagkansen van deze ondernemers te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de handelskern van de stad te stimuleren.

  Voormelde verhuispremie zal het voorwerp uitmaken van een geschreven samenwerkingsovereenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen worden vastgesteld."

  Wouter Vanlouwe: "dit staat in schril contrast met de prijs die wordt gevraagd voor Veurnaars en niet-Veurnaars in de Monnikenhoek."

  Luc Bultheel: "je kunt de kernwinkelstraten niet vergelijken met de Monnikenhoek."

 • Myriam Van den Putte

  Stipte start

  De voorzitter begint stipt om 20U met het eerste agendapunt

 • Myriam Van den Putte

  In een notendop

  De samenstelling van de Veurnse gemeenteraad.

  De samenstelling van de Veurnse gemeenteraad. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!