Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: interpellaties over afgelast referendum

22/01/18 om 13:23 - Bijgewerkt om 21:13

Op de gemeenteraad maandagavond in Oostende interpelleerden de drie oppositiepartijen over het referendum 'Kom uit je schelp' dat afgelast werd.

 • Hannes Hosten

  Einde liveverslaggeving

  De oppositie twijfelt aan de uitleg van burgemeester Vande Lanotte dat in augustus nog drukwerk is gemaakt om dan kort daarna te beslissen om te volksraadpleging af te gelasten. "Bochtenwerk? Een uitleg die geen steek houdt?" De oppositie is in elk geval niet mals.

  Hier eindigt de liveverslaggeving van deze gemeenteraad. Er komen nog interpellaties van Natacha Waldmann over de toekomst van het stadion van KVO,Sofie Cloet interpelleert om te pleiten voor 'een andere aanpak inzake kustbescherming', Johan Seynaeve (Open VLD) over het toekennen van huisvuilzakken aan patiënten peritoneale dialyse (buikspoeling) en Wouter De Vriendt (Groen) voelt het stadsbestuur nog aan de tand over de slechte staat van de voetpaden in de wijk Nieuwe Stad.

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanote: "Achteraf is alles altijd makkelijk voorspelbaar"

  Wouter De Vriendt (Groen) heeft ook nog vragen bij het feit dat het participatietraject zo laat in de legislatuur is opgestart en bij het stilzwijgende afvoeren van de volksraadpleging. "Dat vergroot het geloof van de mensen in de politiek niet", vindt hij.

  Björn Anseeuw (N-VA) zegt dat de burger altijd 'alleen maar mag kiezen tussen dingen die u (de meerderheid) goed vindt'. "Ik vind het niet jammer dat die volksraadpleging niet doorgaat, dat is alleen maar een excuus om te doen wat u zelf goed vindt. Maar ik vind het wel jammer dat u uw woord breekt tegenover de Oostendenaar. U moet ook niet doen alsof het nooit de bedoeling was om van die volksraadpleging iets groots te maken. Eigenlijk had het communicatiebureau dat het project begeleidde toch moeten inschatten dat het niet mogelijk was om die volksraadpleging op één dag te organiseren. Het enige wat overblijft is een dikke factuur voor de Oostendenaar."

  "Het was niet fair om niet te communiceren dat de volksraadpleging niet zou doorgaan en u handelde ook niet als een goede huisvader. Ik blijf erbij dat het project tot doel had om uzelf te verkopen", zegt Christian Verougstraete.

  "Ik neem de verantwoordelijkheid op mij om naar een volksraadpleging van een langere periode. Het was voor het bureau ook een nieuwe ervaring", aldus Johan Vande Lanotte. "Maar daardoor was het niet meer mogelijk om het meer dan een jaar voor de verkiezingen af te ronden. Achteraf is alles altijd makkelijk te voorspellen." De burgemeester bevestigt dat de verloren kost van 22.000 euro voornamelijk over drukwerk gaat, dat niet meer gebruikt kon worden.

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Jammer, maar wel degelijk resultaten"

  Burgemeester Vande Lanotte reageert dat de enquête in het kader van 'Kom uit je schelp' wel degelijk tot veel aanpassingen heeft geleid, zoals het gratis uur parkeren op het Mijnplein en onder de Visserskaai, het subsidiëren van 92 inkomensgebonden extra parkeerplaatsen, het verkopen van plastic huisvuilbakken en het installeren van ondergrondse afvalstraten...

  "Na de enquête werden Stadslabs georganiseerd, aanvankelijk drie, maar uiteindelijk werd het opportuun gevonden om een vierde Stadslab te houden. Uit de stadslabs werden in augustus 16 projecten voor de volksraadpleging gedistilleerd. Maar het werd ook duidelijk dat de oorspronkelijke bedoeling om de volksraadpleging op één dag te houden, niet goed was. Dat hield in dat we een periode moesten voorzien die tot begin november zou lopen. Met andere woorden: binnen het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een referendum in het laatste jaar voor de verkiezingen is decretaal verboden. Dat betekende dat de volksraadpleging voorwerp van polemiek kon worden."

  "De 16 projecten die uit de Stadslabs zijn gekomen, zijn effectief opgenomen in de begroting 2018. Het is jammer dat we de volksraadpleging niet hebben kunnen houden en we hadden eerder tot het inzicht moeten komen dat we een maand tijd nodig hadden. Maar ik blijf erbij dat we gevolg hebben gegeven aan de resultaten van de enquête en dat we de 16 projecten van de Stadslabs in onze begroting hebben ingeschreven. Het hele project kostte 212.806,85 euro in twee jaar, waarvan 22.646,15 euro niet gebruikt is kunnen worden. Dat is jammer, maar de belastingbetaler zal dat niet voelen."

 • Hannes Hosten

  Verougstraete: "De burgers zijn misleid"

  En ook Christian Verougstraete (Vlaams Belang) schiet met scherp over de afgevoerde volksraadpleging. "Echte participatie is voor dit stadsbestuur geen prioriteit en de burgers zijn misleid. De enige doelstelling was om reclame te maken voor het stadsbestuur en ideeën te verzamelen voor het programma van één partij. Het gerucht gaat de ronde dat veel drukwerk vernietigd werd. Hoeveel heeft dit alles gekost?"

 • Hannes Hosten

  "Een peperdure reclamecampagne voor het stadsbestuur"

  Nu komt een treintje interpellaties over de volksraadpleging in het kader van de actie 'Kom uit je schelp' die uiteindelijk werd afgelast. Wouter De Vriendt (Groen) opent. "Uniek in Europa", werd dit hele project aanvankelijk genoemd. "Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat 'Kom uit je schelp' op een sisser is afgelopen. De website is al maanden niet meer geactualiseerd, er wordt nog altijd een volksraadpleging aangekondigd. Hoeveel verloren kosten werden gemaakt? Drukkosten, personeelsuren, honoraria voor externe bureaus? We horen dat stapels drukwerk vernietigd werden."

  Björn Anseeuw (N-VA) sluit zich aan. "Het kan natuurlijk zijn dat er een nieuwe omstandigheid is waardoor die volksraadpleging niet meer plaatsvindt. Maar het is wel heel toevallig dat er twee omstandigheden zijn: 'te dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen' - maar dat wist u toch bij aanvang van het traject - en 'niet meer nodig'. Is het private bureau in de fout gegaan, en welke sanctie volgt dan, of waar is de vertraging anders opgelopen? Of was het een drogreden en wat is dan de echte reden? U zal nu 16 projecten uitvoeren en niet de zes die de mensen zouden uitkiezen bij de volksraadpleging. Maar al bij al is de spoeling toch maar dun. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat veel van die projecten ideeën zijn die al jaren bestaan, en geen zaken waar we de stad echt een nieuw elan mee geven. De kosten die ik heb teruggevonden voor Kom uit je schelp, lopen nu al op tot 160.000 euro. En wat met de resultaten van de enquête? Dit was een peperdure reclamecampagne voor het stadsbestuur, maar wat overblijft is een kater."

 • Hannes Hosten

  Oostende treedt niet toe tot Statiegeldalliantie

  Sofie Cloet (Groen) stelt voor om toe te treden tot de Statiegeldalliantie, de groep steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland die pleiten voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Zo zullen ze minder achteloos weggegooid worden en vermindert de hoeveelheid zwerfvuil. Studies wijzen uit dat het weggooien met 70 tot 80% vermindert en het zwerfvuil met 40%.

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "We staan positief tegenover dit voorstel, maar willen niet dat het bij louter symbolische acties blijft. We willen dan ook een voorstel uitwerken dat verenigingen beloont die leeggoed, en dus vooral PET-flessen en blikjes, helpt mee verzamelen en recycleren. Zij zouden beloond worden per hoeveelheid leeggoed die ze binnenbrengen. In 2018 is voor het eerst een subsidie voor de Proper Strandlopers voorzien, die in dezelfde filosofie past."

  "Dit is geen symbolische actie", vindt Sofie Cloet, "ook andere gemeenten met SP.A in het bestuur doen eraan mee. Niet meedoen is een beetje respectloos tegenover de mensen en verenigingen die blikjes en PET-flessen opruimen en de steden en gemeenten die wel meedoen aan de Statiegeldalliantie."

  Burgemeester Vande Lanotte vindt dat het niet respectloos is als verenigingen financieel ondersteund worden om leeggoed op te ruimen. Wouter De Vriendt zegt dat de meerderheid gewoon excuses zoekt om voorstellen van de oppositie niet te moeten uitvoeren. De meerderheid stemt het voorstel weg, SP.A-gemeenteraadslid Keshia Van Gaeveren onthoudt zich.

 • Hannes Hosten

  Collins Nweke (Groen) voegde een punt toe om aan te dringen op acties om de participatie van niet-Belgische stemgerechtigen aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. In 2012 waren maar 8,90% niet-Belgische EU-burgers geregistreerd als kiezer en 7,39% niet-EU-burgers. Hij pleit voor inschrijvingsformulieren aan diverse loketten, ook van sociale en vreemdelingenorganisaties in de stad, een brief aan elke niet-Belg, een informatiesessie en info in het stadsinfoblad 'De Grote Klok'."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte zegt dat hij achter de doelstellingen van het voorstel staat, maar dat de werkwijze niet is aangewezen. "Zo kan je de genoemde organisaties niet verplichten om de registratie te doen en vinden wij een algemene infosessie niet aangewezen. Wij nemen wel een reeks initiatieven. Zo zijn we begonnen met het versturen van een brief aan alle mensen die voor registratie in aanmerking komen. We maken ook een folder en zorgen voor info in De Grote Klok. Er komen ook vertalingen in een zestal talen,m maar die mogen we wettelijk zelf niet verspreiden. We zullen die wel ter beschikking stellen aan de federaties FMDO en FZO, Samen Divers, Jakoeboe, de vakbonden, mutualiteiten en andere geïnteresseerde verenigingen."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Laat die vishandelaars ondernemen!"

  Björn Anseeuw zegt geschrokken te zijn van de toon waarmee schepen Lesaffre over de visverkopers spreekt. "Respectloos", noemt hij het. "In een apart kraam mogen wel bereidingen worden verkocht, maar je moet wel vertrouwen hebben in ondernemers, zeker als liberale schepen. De overheid moet niet bepalen wat daar wel of niet gebeurt. En die tafels staan de passage in de kramen verschrikkelijk in de weg. U zal toch moeten maken dat het economisch rendabel blijft. Misschien moet u die tafels gewoon weg doen! Geef die mensen de kans om te ondernemen en om het maritiem karakter van Oostende uit te dragen."

  Yves Miroir (SP.A) stelt dat de Vistrap een uniek gegeven is, dat je nergens anders vindt. Ook de rechtstreekse verkoop van de visser aan de klant is uniek en heeft een invloed op de prijs, zowel voor de klant als voor de visser. Er zijn inderdaad klachten, sommige ten onrechte. Zo mag er inderdaad enkel verse vis worden verkocht, het reglement is duidelijk. Maar er kunnen nog meer kustvissers worden aangetrokken, in Oostende en ook in Nieuwpoort. Die tafels zullen inderdaad nooit gebruikt worden om workshops te geven, dat is flauwekul. Doe die dus weg. En het toilet? Ik vraag mij toch af wie die plannen tekent. Dat vind ik onbegrijpelijk."

  Martine Lesaffre zegt dat ze zeker respect heeft voor die uitbaters op de Vistrap."Maar de regels moeten gerespecteerd worden. Een traiteur kan bereide gerechten brengen, maar je mag ze er niet zelf klaarmaken. Ik heb ook naar Nieuwpoort en de omliggende gemeenten gebeld, mijnheer Miroir, maar niemand is erop in gegaan. En voor de uitbating van dat ene leegstaande standje zijn er zes kandidaten. Ze zeggen dat samen te zullen doen, maar zo werkt dat niet."

  "U acht hen dus wel in staat om samen een toilet te onderhouden, maar niet om samen te ondernemen?", vraagt Björn Anseeuw zich af.

  Burgemeester Vande Lanotte raakt de discussie beu en laat het tot een stemming komen. De meerderheid keurt de verordening goed.

 • Hannes Hosten

  Martine Lesaffre: "Standhouders Vistrap? Je moet ze mij niet leren kennen!

  Schepen Lesaffre antwoordt. "De Vistrap is ooit afgekeurd door het Voedselagentschap. We dachten toen eerst aan renovatie, maar alle handelaars stelden voor om een nieuwe Vistrap te bouwen. We hebben toen voor het eerst naar hen geluisterd. Het hele project is gerealiseerd in overleg met de mensen van de Vistrap, van in het begin waren ze erbij. De standen zijn groter dan wat ze toen hadden. De reders hebben zelf voorgesteld om acht stands te voorzien. Achteraf bleek dat er maar zes ingevuld raakten, maar één wordt intussen gebruikt door de VDAB, die er allerhande workshops aanbiedt en onder meer leert visfileren. Maar we zien nu dat de handelaars de Vistrap schoonmaken door te spuiten over hun toonbank tot in het midden van het gebouw. De tafels zijn er gekomen in samenspraak met de uitbaters en al meerdere keren gebruikt. Is het zo erg om die eens schoon te maken? Wij kunnen toch vanuit de stad niet komen om die tafels af te vegen?"

  "In het toilet zijn er inderdaad problemen met de afvoer, die te plat is gebouwd. We gaan dat volledig uitbreken en zorgen voor een meer hellend vlak. Dat is een misse, we geven dat toe. Maar enkel die acht standen kunnen dat gebruiken, ze hebben daar privé een sleutel van. Maar we hebben daar al van alles uitgehaald: slunsen, maandverbanden, dweils... en dat toilet wordt enkel door de standhouders gebruikt. Wat bereide gerechten betreft: het FAVV laat absoluut niet toe om bereide gerechten te verkopen. We lieten dat weten aan alle uitbaters, maar het volgende weekend werden er alweer allerhande bereidingen verkocht. Je moet ze mij niet leren kennen hoor!"

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "U steekt middelvinger uit naar reders Vistrap"

  Björn Anseeuw (N-VA) heeft hel wat vragen bij de nieuwe stedelijke verordeningen rond de Vistrap. "Heel wat regeltjes maken het er minder aantrekkelijk voor de reders", vindt hij. "Zo moeten ze nu de tafels afkuisen in het midden van de Vistrap, terwijl ze die eigenlijk niet gebruiken en liever kwijt dan rijk zijn. Dit was een pronkstuk van schepen Lesaffre, maar dan moeten de mensen die er werken ook alle kansen krijgen. Ze zijn bijvoorbeeld ook collectief verantwoordelijkheid voor de netheid van een toilet dat niet van hen is. Het is ook moeilijk net te houden door een probleem met verstopping. Zes kramen zijn verhuurd, twee staan leeg en worden vuil. Maar de uitbaters van de zes bestaande kramen hebben gevraagd een extra leegstaand kraam te huren en dat mogen ze niet. U steekt een beetje de middelvinger uit naar die mensen! Er is ook geen noemenswaardig overleg geweest!"

 • Hannes Hosten

  Klagende vrijwilligers bij Het Vlot

  De gemeenteraad begint. Natacha Waldmann (Groen) stelt een dringende vraag omtrent vrijwilligers van de grootscheepse kunsttentoonstelling Het Vlot, die op Facebook allerlei klachten uiten over een slechte ontvangst en begeleiding en laattijdige betalingen van vrijwilligersvergoedingen. Burgemeester Vande Lanotte antwoordt dat er slechts één laattijdige betaling bekend is, maar dat de zaak wordt bekeken met de directeur van Toerisme Oostende.

 • Hannes Hosten

  Acht interpellaties

  Wouter De Vriendt (Groen), Björn Anseeuw (N-VA) en Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleren over het afvoeren van de volksraadpleging 'Kom uit je schelp'. Björn Anseeuw stelt ook nog vragen over de verkeersveiligheid voor fietsers en andere weggebruikers op en rond de Gistelsesteenweg. Natacha Waldmann diende een interpellatie in over de toekomst van het stadion van KVO en Sofie Cloet interpelleert om te pleiten voor 'een andere aanpak inzake kustbescherming'. Johan Seynaeve (Open VLD) diende een interpellatie in over het toekennen van huisvuilzakken aan patiënten peritoneale dialyse (buikspoeling) en Wouter De Vriendt (Groen) voelt het stadsbestuur aan de tand over de slechte staat van de voetpaden in de wijk Nieuwe Stad.

 • Hannes Hosten

  Groen voegt twee agendapunten toe

  Op de agenda van de openbare zitting slechts elf punten en twee toegevoegde punten van de Groen-oppositie: Collins Nweke diende een voorstel in tot acties om de participatie van niet-Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen en Sofie Cloet stelt voor om deel te nemen aan de statiegeldalliantie.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!