Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen : vernieuwd reglement voor nachtwinkels

18/12/17 om 16:27 - Bijgewerkt om 22:26

Op de laatste gemeenteraad van het jaar staat het budget voor 2018 geagendeerd. Daarnaast wijzigt ook het reglement voor tabaks- en nachtwinkels. Ook de reconversie van de site Tyber staat op de agenda.

Herbeleef de gemeenteraad in Menen : vernieuwd reglement voor nachtwinkels

© Foto MVO

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  Veel cijfertjes in de laatste Gemeenteraad van 2017. Meer kan je lezen volgende vrijdag in de voorlaatste weekbode van 2017.

 • Stefaan Lernout

  Sneeuw in Menen

  "Wat deed stad om de overlast van de sneeuwval te beperken?" vraagt Caroline Garreyn (SP.A/Groen) zich af.

  "Er bestaat/bestond een Menense sneeuwtelefoon, waarbij 65+ kunnen gebruik maken van vrijwilligers om hun sneeuw te ruimen. Waren er oproepen naar die telefoon? Die dienst is niet terug te vinden op websites van stad en OCMW?"

  OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) zegt dat de informatie in het lokale krantje van Andante en OCMW werd geplaatst, dat eerstdaags zal verschijnen. "Vorige week zijn er inderdaad geen vragen binnengekomen op dat telefoonnumer."

  "Op de Rotonde bleef het water staan en zorgde voor veel valpartijen", zegt Caroline Garreyn (SP.A/Groen).

  "We zullen extra de vraag stellen aan de strooidiensten om de fietssuggestiestroken mee te nemen."

 • Stefaan Lernout

  Stand van zaken burgemeestersconventant ??

  "Hoe evalueert Menen haar eigen engagement tav het zogenaamde burgemeesterconvenant?", vraagt Philippe Mingels (SP.A/Groen) zich af.

  Het burgemeesterconvenant werd gerealiseerd onder begeleiding van Leiedal en is officieel - ook namens het stadsbestuur van Menen - ondertekend op 18 oktober 2013. Het burgemeesterconvenant houdt eigenlijk de gezamenlijke belofte in van 13 Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten om het alomtegenwoordige begrip "duurzaamheid" in de praktijk te brengen. De bedoeling is om de C02 uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. Tegen 2050 zou Zuid-West-Vlaanderen klimaatneutraal moeten zijn.

  Raadslid Philippe Mingels (SP.A/Groen) stelt zich volgende vragen?

  Hoever staat Menen met het sensibiliseren om de bevolking op de fiets te krijgen

  Het stimuleren van elektrische fietsen?

  Het dimmen of doven van de straatverlichting 's nachts?

  Schepen Dirk Vanholme (NV-A) bevestigt dat openbare verlichting werd aangepast zoals in het masterplan werd vooropgesteld. En waar dat technisch mogelijk was. Monumentenverlichting bijvoorbeeld wordt gestopt om 24 uur.

  En onderstreept ook een aantal initiatieven rond het promoten van de fiets zoals de Carfree day.

  "Onvoldoende", vindt raadslid Mingels. "Er zijn massa's andere initiatieven waar Menen niet voor intekent. Zoal de city bike challenge, een wereldwijde wedstrijd om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen in de maand mei.

  "En ik weet ook nog wat lichtpunten staan die weg mogen", voegt hij er aan toe

 • Stefaan Lernout

  Waar blijft een aangepaste volleybalzaal?

  "Hoe staat het met de volleybalzaal in Ter Linde? Passen we de Vauban zaal aan? Zijn er andere pistes?" vraagt Herman Ponnet (SP.A/Groen).

  "Ter Linde is on hold", antwoordt schepen Eddy Lust (Open VLD). "Er is een studie lopende waarvan we binnen een aantal weken het resultaat zullen krijgen. We wachten daarop en dan doen we weer verder."

 • Stefaan Lernout

  Begraafplaats Menen - parkeerplaatsen andersvaliden

  "Wij hadden graag een bijkomende parkeerplaats voor andersvaliden", vraagt Herman Ponnet (SP.A/Groen). "We hebben dat besproken", antwoordt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "We zullen dit onderzoeken en kijken of en hoeveel parkeerplaatsten voor andersvaliden er dienen te komen."

 • Stefaan Lernout

  begraafplaats Lauwe

  Jolien Vanlangendonck vraagt zich af of het mogelijk is de begraafplaats buiten de openingsuren af te sluiten.

  "De vraag leeft, dat klopt", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "In principe zijn de begraafplaatsen nooit meer afgesloten. Dat is zo sinds de eeuwwisseling. Als we dat willen doen moeten we opnieuw mensen inzetten, fietsers en wandelaars gebruiken die ook. Als er melding is van vandalisme, dan dient dat natuurlijk gemeld te worden.

 • Stefaan Lernout

  Onderhoud van het asfalt is duurder dan verwacht

  In essentie komt het er op neer dat bij het uitbreken van het te vernieuwen weggedeelte een slechte staat van de wegfundering werd vastgesteld wat noopte tot een ruimere heraanleg van de wegfundering ten einde de draagkracht van het wegdek te herstellen.

  Het bedrag bij deze v rlenging als verrekening is € 53.062,33 exclusief BTW 21% niet aftrekbaar.

  Dat is 22,93 % hoger en dus moet de verrekening naar de Gemeenteraad ter goedkeuring.

 • Stefaan Lernout

  geld voor het opmaken van RUP Hagewinde

  Voor het gebied gelegen tussen de Kortrijkstraat, Moorselestraat en de N32 werd eind vorig jaar een workshop gehouden voor de opmaak van een masterplan voor het gebied Hagewinde.

  De basisraming voor de opmaak van het RUP bedraagt 26.698,60 euro inclusief btw. Dat gebeurt via een inhouse overeenkomst waarbij de intercommunale WVI aan alle voorwaarden voldoet.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) apprecieert dat er participatie van omwonenden was en aandacht voor het groen. "Het is echter geen droog gebied", waarschuwt hij. "Dat weten we", antwoordt de schepen "De twee beken worden maximaal opgenomen in de ontwerpen."

 • Stefaan Lernout

  Nieuwe stap in Reconversieproject 'M' op site Tyber Menen

  Op de site met een totale oppervlakte van 74.509 m² is in het reconversieproject 'M' 38.991 m² bebouwing voorzien (18.185 m² KMO - zone + 16 590 m² retailzone + 2.476 m² leisure), waardoor de bezetting van het terrein 52 % zal bedragen, met in totaal 530 parkeerplaatsen en een waterbuffer..

  Het Brownfieldproject omvat het uitvoeren van alle maatregelen met betrekking tot de aanwezige bodemverontreiniging.

  Het Brownfieldproject beoogt in hoofdzaak de sanering en herontwikkeling van de voormalige industriële site van de fabrieken Tyber tot een gemengd stedelijk project. - Stad Menen staat in voor de opmaak van een voorontwerp RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat minstens het Brownfieldproject beoogt mogelijk te maken.

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) vraagt zich af waar het RUP blijft. "Dat zal duidelijk maken waar welke functies komen. Nu vraagt u ons iets goed te keuren dat gebaseerd is op iets wat nog niet bestaat. Een chronologische mismatch?"

  Verder vraagt raadslid Mingels zich af of dit project het andere rond kernversterking niet zal tegenwerken. Het wordt in het centrum nog moeilijker om een succesvolle handelszaak op te starten.

  Ook Karl Debuck (Open Stad) wil meer inspanningen zien naar versterking van het centrum.

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat er al een voorontwerp is van RUP.

  "Momenteel maken we een plan-MER op, dan nemen we terug de draad op van het RUP. Er hoeft geen goedgekeurd RUP zijn voor de Vlaamse overheid. VLAIO heeft ons verzekerd dat alle voorwaarden vervuld zijn om het Brownfieldproject te starten."

  "Het is in tegendeel wel kernversterkend", antwoordt ze. "We bepalen dat er enkel winkels mogen komen op enkele welbepaalde plaatsen en nergens anders. De site is ook amper 800 meter van het centrum, de gemeenten rondom ons hebben heel wat meer retail. De inwoners van Menen gaan vaker en vaker buiten Menen winkelen."

  "Er is blijkbaar nog geen ontdubbeling van de N58, dat is jammer. Maar de bezoekers van de winkels rijden niet op dezelfde tijdstippen als de spitsrijders", meent de schepen.

 • Stefaan Lernout

  Strengere regels op het afsteken van vuurwerk

  Na bespreking in het Politiecollege en vraag in de politieraad, wordt voorgesteld om de bepalingen inzake vuurwerk in het APV aan te passen.

  Momenteel geldt een volledige vrijstelling van vergunning tot afschieten van vuurwerk op kerst - en nieuwjaardag, alsook kerstavond en oudjaarsavond. Onder meer op aandringen van raadslid Philippe Mingels (SP.A/Groen) wordt voorgesteld dit aan te passen en om een striktere tijdsbeperking te hanteren, nl vrij afschieten vuurwerk is enkel mogelijk tussen 22u00 en 02u00 op kerstavond en oudejaarsavond, en tussen 20u00 en 24u00 op kerst - en nieuwjaardag . Buiten deze tijdjdstippen is vuurwerk dus verboden, tenzij vergunning werd verleend vooraf door de burgemeester, op straffe van sancties (GAS).

  Schepen van dierenwelzijn Mieke Syssauw (Open VLD) bevestgt dat deze aanpassing vooral door redenen van dierenwelzijn ingegeven is.

  Rudy Nuytten (Open Stad) dient een amendement in om totaal geen vuurwerk toe te laten. Uit alles blijkt dat vuurwerk een ramp is voor het dierenwelzijn. Er worden teveel ongemakken gecreëerd. Waarom niet het vuurwerk centraliseren op één plaats of geluidsarm vuurwerk af te steken.

  Philippe Mingels vindt het jammer dat Ledegem niet het strengere reglement toepast zoals Menen en Wevelgem, en hetzelfde reglement geldt binnen de hele politiezone.

  Rudy Nuytten is akkoord om niet over het amendement te stemmen.

 • Stefaan Lernout

  aanpassing reglement tabakswinkels

  De gemeenteraad keurde in zitting van 26 augustus 2013 het reglement goed inzake uitbating van tabakswinkels. Hieraan is ook een retributiereglement verbonden, met een openingsbelasting(6.000 €) en een belasting op laatavondopening(1.500 €/jaar).

  Recent werd een verduidelijking gegeven door de federale administratie, na een rechterlijke uitspraak, dat tabakswinkels slechts een afwijking van de wet op de openingsuren kunnen verkrijgen , mits zij alle producten uit de productgroep aanbieden . De productgroep wordt in deze wet omschreven als kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de nationale loterij.

  Het volstaat dus niet meer om veel tabak te verkopen. Zelfs tegen betaling kan een tabakswinkel dan niet open blijven tot 24 uur.

  De uitbater wordt vooraf op de hoogte wordt gebracht dat een moraliteitsonderzoek zal worden uitgevoerd door de politie

  "In de praktijk zijn de meeste nachtwinkels van destijds omgeschakeld naar tabakswinkels, gezien hun aanbod grotendeels tabak en rookwaren omvatte", weet burgemeester Martine Fournier.

  Een tabakswinkel kan alsnog terug te schakelen naar nachtwinkel. Alle nachtwinkels en telecomwinkels die hun uitbatingsvergunning wensen te hernieuwen, dienen de aanvraag in te dienen voor 31.12.2017.

  "Openingsuren van 18 tot 24 uur,Dat kan toch niet rendabel zijn", vraagt Virginie Breye (Nieuw) zich af. "Dat moeten die zaken zelf beoordelen", antwoordt burgemeester Martine Fournier (CD&V). Het reglement op de nachtwinkels- een streng reglement - werd al gestemd in 2010. Het was en is streng en dat had te maken met het verhogen van de veiligheid."

  Er zijn nog zo'n 30 tabakswinkels en 4 à 5 nachtwinkels.

  Karl Debuck (Open Stad) vermoedt dat heel wat van die winkels een dekmantel zijn voor allerhande niet wettelijke zaken."Er zijn heel regelmatig controles, ook naar sociale en fiscale inspectie toe", antwoorden de burgemeester en schepen Eddy Lust (Open VLD).

 • Stefaan Lernout

  Veel vragen rond het budget 2018

  Karl Debuck (Open Stad) vindt de autofinanciering heel nipt, 722.341 zit heel dicht bij het deficit. Het is een legislatuur van besparingen geweest. Dat is goed. Wat ik mis is dat er heel weinig aandacht besteed werd aan de kleinere investeringen; het algemeen straatbeeld is er armer op geworden, kapotte paaltjes blijven kapot.

  We missen ook een aantal beloftes: "een volleybalhal, een looppiste,...". Positief is raadslid Debuck wel over zaal Park Ter Walle.

  Virginie Breye (Nieuw) is ook voorstander van een positievere Autofinancieringsmarge. "In deze legislatuur werden er mooie maar dure zaken gerealiseerd. Ik mis ook een aanpak van de mobiliteitskwestie en het algemeen straatbeeld. Ik hoop dat er in het laatste jaar nog veel zal worden gewerkt.'

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) hoopt dat het geld van de verzekeringen Zuidstraat zal gebruikt worden voor de jeugd ginder. En wat gebeurt er met de site Zuidstraat?

  "Als oppositie hebben we slechts zicht op 10 à 15%" vindt Angelique Declercq (SP.A/Groen). "In het begin van de legislatuur werd er zeer zwaar bespaard, niet aan de grote intercommunales wel bij de modale burger. De reserves die aangelegd worden voor de omgevingswerken bij de Leiewerken zijn nog steeds miniem. Het is niet duidelijk hoe dit alles zal gesubsidieerd worden. Als we de ligdagprijzen kunnen indexeren, kunnen we dan ook niet de bijdragen van de jeugdorganisaties bvb indexeren?"

  Door de vele vragen legt schepen Laurent Coppens (CD&V) nog eens de autofinancieringsmarge uit. "De operatie naar AGB betekent niet dat het geld verdwenen is. Het is een technische operatie, het is geen geld dat stad Menen heeft uitgegeven, het is geld dat even elders werd geparkeerd."

  "Het geld dat gereserveerd wordt voor de Leie omgevingswerken kon eventueel de AFM mooi opgesmukt hebben. Wij hebben dat niet gedaan, we hebben die som reeds voorbestemd in ons budget voor die werken."

  De schepen bevestigt ook dat het geld dat de verzekeringen uitkeren n.a.v. de brand aan de jeugd en de zuid site zal aangewend worden.

  Jolien Vanlangendonck (Open VLD) looft de inspanningen van het bestuur om de autofinancieringsmarge binnen de perken houden. De gereaiseerde investeringen in sport, cultuur en andere zijn aanzienlijk. Zonder de besparingen was dit niet mogelijk geweest.

  Philippe Bille (N-VA) en Vincent Dumortier (CD&V) loven de besparingen die gevoerd werden door dit bestuur en de gedane investeringen.

 • Stefaan Lernout

  Aanpassing meerjarenplan en budget 2018

  Sinds 2016 worden de subsidies voor de verschillende sectoren (sport, jeugd, cultuur, integratie, ontwikkelingssamenwerking, flankerend onderwijsbeleid en kinderarmoede) verenigd in het gemeentefonds. Hierdoor worden de ontvangsten niet meer afzonderlijk aan deze beleidsdoelstel lingen gekoppeld.

  Vijfde jaar van nieuwe systeem BBC. "We zijn er opnieuw in geslaagd - op bescheiden wijze - om met een positieve Autofinancieringsmissie te eindigen. Indien dat negatief zou zijn, zou dat betekenen dat we lopende lenings-engagementen niet meer kunnen nakomen. Wat dus niet het geval is. Schepen Laurent Coppens (CD&V) vervolgt zijn discours: ...

  "Ook het resultaat op kasbasis is positief.

  De taks-shift heeft een negatieve impact voor de lokale besturen, voor Menen gaat dat de volgende jaren over 2,6 miljoen euro.

  De werkingskosten hebben we zeer goed onder controle, minder dan gebudgetteerd is. In de toekomst kunnen we daarom minder gaan budgetteren. Een belangrijk deel van de begroting bestaat uit overdrachten (politie, de steiger, fluvia, kerkfabrieken, AGB,...). Bij eht begin van deze legislatuur hebben we budgetten afgesproken, sommige met een groeimarge. Al mijn collega's blijven binnen de opgelegde budgetten werken.

  "Ik nodig iedereen uit om de vergelijking te maken met de buurgemeenten, wij geven aanzienlijk meer aan het OCMW. We betalen ook een deel van de investeringen aan de WZC's. We bezorgen OCMW Menen de noodzakelijke financiële middelen.

  Drie miljoen euro is al voorzien voor de Leiewerken, Eén miljoen voor de fietsers/voetgangersbrug. Twee miljoen voor de omgevingswerken. Dat is ruim onvoldoende, maar jaarlijks zetten we een deel van de overschotten, dat kan een minieme som zijn - aan de kant om ze aan te wenden wanneer we die nodig zullen hebben.

  Volgend jaar voorzien we nieuwe accommodatie voor de jeugd, een tweede zaak die we al vooropgesteld hebben is om verder te investeren in gebouwen voor cultuur. In 2018 zal de stad het jaarlijks financieel verlies van het AGB Woonbedrijf aan zuiveren, een boekhoudkundige actie. Vandaar dat onze autofinancieringsmarge de komende twee jaar een dipje vertoont.

 • Stefaan Lernout

  Stad subsidieert inkomensgelden zwembad

  Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het zwembad wenst de Stad Menen dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. Zodoende worden de toegangsgelden beperkt opdat de vrijetijdsinfastructuur toegankelijk is voor iedereen. De beperkte toegangsgelden worden gesubsidieerd door toekenning van prijssubsidies.

 • Stefaan Lernout

  Dotatie aan politizone Grensleie

  In het ontwerp van politiebudget 2018, is de dotatie voor de stad Menen bepaald op € 4.895.539, zijnde 50,88% van de bijdrage van de respectievelijke gemeenten.

 • Stefaan Lernout

  Dotatie Fluvia

  1.072.073,50 euro

  € 908.396,00 in exploitatie en € 163.677,50 voor investeringen . Beide bedragen waren reeds voorzien in de meerjarenplanning 2014 - 2019 van de stad Menen. De dotatie is conform de goedgekeurde verdeelsleutel voor Menen van 9,95%.

 • Stefaan Lernout

  Budget OCMW wijzigt niet - maar ligdagprijzen van Andante roepen vragen op

  De gemeentelijke bijdrage 2017 wijzigt niet door deze eerste budgetwijziging van het OCMW

  De oppositie neemt de verhoging van de ligdagprijzen in WZC Andante onder vuur

  Rudy Nuytten (Open Stad) "ik ben niet boos, ik ben woest".

  "Een leven leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Ligdagprijzen van Andante stijgen tot 59,40 euro. 1 euro per dag = 365 euro per jaar, alles samen 165.000 euro.

  Geld dat de meesten al niet in hun zakken zitten hebben.

  Ongehoord dat het OCMW / Stadsbestuur bij de kwetsbaarsten langs gaat.

  Andere WZC's zitten ver onder de prijs, de nieuwe stijging is er om de budgetten te doen kloppen."

  Virginie Breye (Nieuw) voegt eraan toe : "dat het gemeentebestuur bijlegt voor een zwebadbezoek en de rusthuisprijs verhoogt snap ik niet."

  Ook Angelique Declercq (SP.A/Groen) voegt zich bij de verontwaardiging.

  OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) verdedigt zich "De ligdagprijs is een pure indexatie. Het is een discussie van vier jaar geleden toen de ligdagprijzen werden vastgesteld. Er is geen discriminatie. Iedereen wordt opgenomen. Onderhoudsplicht is de regel, niet de uitzondering. Als er zich dan nog problemen voordoen, dan zoeken wij daarvoor een oplossing. Het is onze missie om iedereen te helpen, dat doen wij dan ook."

  "Een indexatie, dus beslist het OCMW om die al dan niet uit te voeren",reageert Rudy Nuytten (Open Stad).

  "Het mag wettelijk", repliceert Angelique Declercq (SP.A/Groen). "Er is een verschil tot wat wettelijk mag en humaan aanvaardbaar is."

 • Stefaan Lernout

  Omgevingsvergunning vervangt Stedbouwkundige aanvragen ... en wordt iets duurder

  Schepen van financien Laurent Coppens (CD&V) zet zijn financiële uiteenzetting verder.

  De indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken wijzigt, vooral de aanvraag van een omgevingsvergunning ondergaat heel wat wijzigingen:

  Voor een Melding: 100,00 €

  Vereenvoudigde procedure enkel stedenbouwkundige aspecten zonder architect kost 100,00 €

  Vereenvoudigde procedure: 250,00 €

  Gewone procedure: 500,00 €

  "Is er een vergelijking met de omliggende gemeenten gevoerd?" Vraag Caroline Garreyn (SP.A/Groen)

  "Er is een enorme diversiteit tussen en binnen vele gemeentes", weet schepen Mieke Syssauw (Open VLD). "Wij hebben de procedure en de aanvragen bewust uniform en eenvoudig gehouden. Alle aanvragen dienen digitaal ingediend te worden."Maar om de reden van eenduidigheid zal - voorlopig - geen supplement gevraagd worden voor een analoge indiening. Het digitaliseren ervan zal door de gemeentediensten gebruiken. Het zijn wel de mensen die de aanvraag + plannen moeten indienen, onze diensten kunnen wel steeds helpen."

  "Ik heb ook wat rondgevraagd bij andere gemeentes, en ik vind toch dat Menen goed doorrekent", zegt Caroline Garreyn (SP.A/Groen).

 • Stefaan Lernout

  Aanvullende personenbelasting blijft 8%

  Geen wijziging dus in deze legislatuur

 • Stefaan Lernout

  Geen verhoging van opcentiemen kadaster

  de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2018 stijgt van 2,5 % naar 3,97 % van het KI. De gemeente moet om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588;

  De gemeentelijke opcentiemen voor de stad Menen wordt verlaagd van 1800 naar 1134. Maar voor de inwoners is er geen verhoging

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!