Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen: herziening parkeerbeleid

27/11/17 om 15:13 - Bijgewerkt om 21:23

Vanavond bespreekt de Meense gemeenteraad de tweede budgetwijziging van 2017. Er zijn extra inkomsten uit belastingen. Anderzijds zijn er extra verbeteringspremies voor huurwoningen uitgeschreven en wordt er een investering voor een kampeerautoterrein ingeschreven. Op de agenda staat ook een aanpassing van het parkeerreglement op basis van ervaringen van bewoners en handelaars.

Herbeleef de gemeenteraad in Menen: herziening parkeerbeleid

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  Het verslag lees je ook op vrijdag 1 december in de Weekbode

 • Stefaan Lernout

  Autodelen

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): "Ik weet dat er in Menen verschillende mensen rondlopen, die interesse hebben in autodelen. Ik weet ook dat de milieudienst vragen in die zin heeft ontvangen. Tegelijk weet ik ook dat er in de omliggende gemeenten en steden werk wordt gemaakt van autodelenprojecten. In Wevelgem, ja zelfs in Mesen. Is dit bestuur bereid om de nodige inspanningen te leveren dat ook de eigen bevolking kan kennis maken met de voordelen van het autodelen? "

  "Dat systeem is veel mensen genegen", geeft schepen Dirk Vanholme (NV-A) toe. "Er is een project in het OCMW voor auto's voor mensen met een beperking, in een prille faze. Maar is het één van de kerntaken van een stad?"

 • Stefaan Lernout

  Personeelsbestand in de milieudienst

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) herhaalt zijn vraag van verleden maand: Is deze coalitie bereid om het personeelsbestand van de milieudienst eindelijk af te stemmen op de feitelijke uitbreiding van de bevoegdheden waarmee de dienst vandaag en heel binnenkort wordt geconfronteerd?

  schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V): "Nu zijn er twee voltijdse en een deeltijdse via Leiedal."Dat is onvoldoende, zeker nu de meest ervaren kracht wordt vervangen door een deeltijdse, antwoordt raadslid Mingels"

 • Stefaan Lernout

  Herdenkingsmonument 11 november Lauwe

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) woonde op 11 november de plechtigheden rond de herdenking van de oorlog bij in Lauwe

  "Op 11 november heeft iedereen, die op de plechtigheid op Lauweplaats aanwezig was, kunnen vaststellen dat die beschermende maatregelen rondom het monument bijzonder ondoordacht zijn geplaatst. De tijdelijke beschermende maatregel blijkt niet alleen bijzonder onpraktisch maar tegelijk ook esthetisch absoluut niet te verantwoorden. Waarom zijn de beschermende maatregelen ontoereikend? En hoever staat het met het renovatiedossier van dit monument ?"

  schepen Dirk Vanholme (NV-A): er werd gekozen voor paaltjes die verbonden zijn met een ketting. Wie kransen wil plaatsen, kan dat langs achter, waar er geen ketting is. Bij deze tweede budgetwijziging is er voldoende budget voorzien voor de renovatiewerken".

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) vindt het antwoord "verschrikkelijk", langs de achterzijde de ceremonies laten doorgaan is lachwekkend, dan komen de prominenten uit de struiken. Kom volgende keer zelf de ceremonie leiden, of wees aanwezig dan kan je zelf zien hoe lachwekkend dit is. "

  Philippe mingels haalt er ook de notulen uit de jaren '80 bij

  In de jaren '80 werd de Dorpskern in Lauwe hertekend in functie van de noden van de wandellaar en het centrale plein in Lauwe herdenken als ontmoetingsplaats waar de auto het geheel niet verstoort. Wat nu gebeurt is de omgekeerde weg, de auto krijgt meer en meer impact over het plein.

 • Stefaan Lernout

  wijzigingen bij NMBS en de LIJN

  Herman Ponnet: "Er zijn wijzigingen bij de NMBS en de Lijn. Wil het stadsbestuur onderhandelen zodat Menen en zijn deelgemeenten niet opnieuw worden benadeeld."

  schepen Dirk Vanholme (NV-A). Het plan lijkt positief. Er zullen meer bussen rijden op Lijn 81 Kortrijk - Lauwe - Rekkem - Menen rijden. er komen er 13 ipv 8

 • Stefaan Lernout

  Geen plaats voor een geboortebos

  Virginie Breye haalt een artikel uit de krant van West-Vlaanderen aan. 'Menense bomen worden geplant in Limburg'. Schepen van milieu Mieke Syssauw (Open VLD):

  "Aanplanten van een Geboortebos kan niet meer omdat er geen open publieke ruimte meer is. In deze legislatuur hebben we een initiatief genomen rond het barakkenpark. Die grond is groen ingekleurd en zal aangekocht worden. Ook een stuk paars gebied op RUP Tyber zal groen ingekleurd worden. Een aantal open ruimtes zijn in deze legislatuur wel opengesteld voor het publiek.

 • Stefaan Lernout

  Wijk-Werk Cheque kost 7,45 euro

  Het Vlaams parlement keurt het wijk-werken goed, dat een hervorming impliceertvan het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en dit vanaf 01/01/2018;

  OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA): de opdracht "organisator wijk-werken" werd eerder toegekend aan de OCMW-Vereniging W13;

  de aanschafprijs van een wijkwerk-cheque 7,45 euro bedragen;

  de duurtijd van het wijk-werken kan niet langer dan 12 maanden bedragen;

  Volgend jaar komen er ook twee wijkwerk coaches extra

 • Stefaan Lernout

  Convenant met 'Uit de Marge' verlengd

  Het Convenant stad Menen met 'Uit de Marge' wordt verdergezet.

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) vindt het OK dat hiermee de niet-georganiseerde jeugd bereikt wordt. "Maar waarom slechts één jaar?"

  "Het jaar voordien hadden we hiervoor subsidies", antwoordt schepen van jeugd Griet Vanryckegem. Het heeft wel een impact op ons budget. Volgend jaar zijn de omstandigheden misschien gewijzigd. Wie weet dienen er zich volgend jaar andere opportuniteiten voor. Zo houden we alle mogelijkheden open."

 • Stefaan Lernout

  Zonnepanelen op stedelijke gebouwen

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD): Het plaatsen van zonnepanelen op publieke stadsgebouwen past binnen de context van het Burgemeestersconvenant (CO2 uitstoot met minstens 20% terugdringen tegen 2020). Voor de aankoop van de zonnepanelen kan er uitgegaan worden van 1 globale overheidsopdracht. Het Stadhuis te Menen is eerder niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen omdat er in het gebouw een HS installatie aanwezig is. De aanwezigheid van een HS installatie verhoogt de investeringskost en hierdoor kan er geen degelijk financieel rendement behaald worden.

  Om zo efficiënt mogelijk hiervan gebruik te maken werd er in 1ste instantie nagegaan welke stadsgebouwen de grootste elektriciteitsverbruikers zijn. In 2de instantie werd er nagegaan welke maatregelen er het best te nemen zijn om zoveel mogelijk energie te sparen en dit met een zo snel mogelijke terugverdientijd. Voor het gebouw van CC De Steiger blijkt de grootste energiebesparing te kunnen gebeuren door het vernieuwen van de verouderde hoogspanningsinstalllatie. Voor de overige stadsgebouwen blijkt de plaatsing van zonnepanelen het meest efficiënt

  De opdracht voor de levering en plaatsing van zonnepanelen ten behoeve van stedelijke gebouwen op diverse locaties wordt geraamd op € 165.000.

 • Stefaan Lernout

  nieuwe straatnamen

  Er zijn nieuwe straatnamen voor bedrijvencentra LAR en Tyberpark die onderverdeeld worden in 'blokken'. Ook de Deifhondwegel aan het diefhondbos en de Goede Hoopwegel krijgen een naam.

 • Stefaan Lernout

  Wijziging reglement Tabakswinkels

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) komt snel tussenbeide: "Deze aanpassing impliceert een moraliteitsonderzoek, en dit veronderstelt een wet of decreet, zoals bij drankzaken bijvoorbeeld. Dat kan niet bij een tabakswinkel. Dat kan wel als er een specifieke goedkeuring is door de persoon die het moraliteitsonderzoek ondergaat.

  Burgemeester Fournier stelt voor om de stemming over de wijziging van het reglement tabakswinkels uit te stellen tot volgende gemeenteraad.

 • Stefaan Lernout

  Veel discussie om het parkeerplan

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) - heeft vooral moeite met de werkwijze. Als ze het agendapunt bekijkt en leest wat er in het dossier geschreven staat, dan blijkt dat er

  geen rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de leden in de verkeerscommissie. De opmerkingen die wij gaven werden niet hernomen. Wil daarom niet vermelden in dit dossier dat de verkeerscommissie de wijzigingen heeft goedgekeurd. Ze wil een amendement indienen en de betreffende zin vervangen zien door "Het parkeerbeheer in Menen werd besproken en dit agendapunt werd doorverwezen naar de Gemeenteraad van 27/11."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) antwoordt dat er in de verkeerscommissie inderdaad over gepraat werd. We hebben niet gestemd, dat is waar. Maar als we het laten stemmen dan is er een meerderheid. Moeten we dus telkens laten stemmen?

  "We vragen geen stemming", zegt raadslid Garreyn. We willen wel onze meningen vermeld zien."

  "U informeert het niet correct, de leden van de verkeerscommissie hebben niet allemaal positief gereageerd", zegt ook Rudy Nuytten (Open Stad)."

  Schepen Vanholme (N-VA) ligt onder vuur over zijn werkwijze. Ook Philippe Mingels (SP.A/Groen) mengt zich. "Het heeft geen zin om in de commissie te stemmen, dat gebeurt nergens. Maar het heeft wel zin om de meningen van de commissie in het verslag weer te geven.

  Ook over de inhoud zelf is er discussie. Caroline Garreyn (SP.A/Groen) kent ondertussen de vele pijnpunten van het parkeerplan. Na anderhalf jaar moet het parkeerplan wederom - voor de derde keer - gewijzigd worden. Het is geen mobiliteits- en parkeerplan waardig. "Jullie hebben geen zicht op de gevolgen van jullie beslissingen, je houdt geen rekening met wat derden zeggen. Zoals de bewoners die rechtstreeks betrokken partij zijn."

  Het is geen "Bric & Brac" plan, weerlegt de schepen. het is een gebruiksaanwijzing, zoals je die vindt elders.

  "Waarom elektrische wagens opladen in het centrum en niet langs de rand?", vraag raadslid Garreyn. "Daar passeert veel volk, een bewuste keuze. Bovendien hebben we niet echt een randparking", aldus de schepen.

  En waarom geen laadpalen voor fietsen?

  "De batterijen zijn heel wat beter dan in het verleden. Die laadpalen worden elers nog maar weinig gebruikt", verrast schepen Schepen Dirk Vanholme (N-VA).

  Ongeloof bij de oppositie die een andere mening toegedaan zijn dan de schepen omtrent de duur dat een batterij opgeladen blijft.

  "Het parkeerplan is toe aan versie 6.12", egt Rudy Nuytten (Open Stad). Het is misschien niet slecht om eens met een wit blad te beginnen en alles opnieuw te bekijken

 • Stefaan Lernout

  Aanpassingen Parkeerreglement

  Na een jaar werking werd het vernieuwde parkeerbeleid geëvalueerd", leg schepen Dirk Vanholme (NV-A) uit. Op basis van de ervaringen van politie en de parkeerconcessionaris, alsook op basis van de opmerkingen vanuit bewoners, handelaars, bezoekers van de stad bleken een aantal aanpassingen wenselijk:

  - Vereenvoudiging en verruiming zones :

  - Samenvoeging blauwe zone station en blauwe zone stationsomgeving , dwz bewoners uit blauwe zone Station (Bevrijdingsplein) kunnen een bewonerskaart verkrijgen tot parkeren in blauwe zone Stationsomgeving ( Ieperstraat/Stationsstraat/Koningsstraat)

  -Betalende Groene zone (Centrumstraten : Rijselstraat-Kortrijkstraat-Kerkomtrek) en gele zone (met BWK)(Bruggestraat/Donkerstraat/Esplanadestraat) worden samengevoegd tot 1 betalende zone 'Centrum', met mogelijkheid tot bewonerskaart (maar niet in de gearceerde delen)

  -Kortparkeren (Kortrijkstraat/Bruggestraat) wordt ook voor mindervaliden beperkt tot max oe u;

  - Invoering parkeren via SMS-parkeren en mobiele App-applicatie

  Gratis parkeren voor elektrische wagens bij laadpaal Groentemarkt ( 2 plaatsen) (al of niet opladend)

  - Signalisatie Blauwe zones wordt verbeterd

  De invoering is voorzien tegen 1 januari 2018. SMS parkeren pas vanaf februari

  Virginie Breye (Nieuw) leest in het dossier dat er een overlegmoment was met burgers en handelaars, door wie en met wie precies?

  "Ik geloof dat er enkel overleg gepleegd met politie en parkeerverantwoordelijken. Niet onmiddellijk met de handelaars. Er waren opmerkingen maar geen persoonlijke gesprekken", zegt de Schepen. "Waarom staat dit dan vermeld in dit dossier?", vraagt raadslid Breye

  "Gratis parkeren bij de laadpaal voor elektrische wagens, is er daar dan geen rotatie mogelijk?", vraagt Virginie Breye (Nieuw). "Om de elektrische wagens te promoten geven we hen gratis parkeren. Stellen we vast dat de vraag groter wordt, dan bekijken we dat", antwoord schepen Vanholme

 • Stefaan Lernout

  Subsidiering van het kernwinkelgebied

  Het stadsbestuur wil het kernwinkelgebied verder subsidieren, het voorstel van de stad hierrond werd goedgekeurd door Vlaanderen - die de premie die de stad geeft zelf nog eens verdubbeld.

  Kadering: Momenteel beschikt de stad over volgende premiereglementen :

  - premie voor gevelrenovatie aan een handelspand: 20% van de kosten met een max van €1485 (min. kostprijs €5000 - excl. BTW)

  - premie voor de binneninrichting van een handelspand: 10% van de kostprijs met een max. van €2500(min. kostprijs werken €12.400- excl. BTW) De stad bepaalt zelf het subsidiepercentage dat zij wenst uit te betalen. Vlaanderen co-financiert altijd hetzelfde % als de stad. De eindbegunstigde (eigenaar of uitbater) moet steeds minstens 20% van de kosten dragen.

  -

  De gemeentelijke premiereglementen werden als volgt aangepast:

  - premie voor gevelrenovatie aan een handelspand gelegen in de handelsas : 20% van de kosten wordt gesubsidieerd door de stad met een max. van €1500 (min. kostprijs €5000 - excl. BTW) en 20% van de kosten, onder dezelfde voorwaarden, wordt gecofinancierd door Vlaanderen.

  - premie voor binneninrichting van een handelspand : 10% van de kosten wordt gesubsidieerd door de stad met een max van € 2500 (min. Kostprijs werken €12.400- excl. BTW) en 10% van de kosten , onder dezelfde voorwaarden, wordt gecofinancierd door Vlaanderen Handelspanden gelegen binnen het afgebakend kernwinkelgebied komen in aanmerking voor de verhoogde premie, gecofinancierd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het afgebakende gebied betreft: - Ieperstraat (huisnrs. t.e.m. 123 - 136); - Yv. Serruysstraat (huisnrs. t.e.m. 10 - 22); - Grote Markt; - Bruggestraat (huisnrs. t.e.m. 187 - 216); - Kortrijkstraat (huisnrs. t.e.m. 97 - 122A); - Rijselstraat; - Hoornwerk; - Moeskroenstraat (huisnrs. t.e.m. 43 - 48) De subsidieperiode treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en geldt voor een periode van maximum 3 jaar. De subsidie bedraagt maximum € 40.000.

 • Stefaan Lernout

  Kwalitatief wonen in de grensstreek

  Het huidig Intergemeentelijk dossier "Kwalitatief wonen in de grensstreek" loopt ten einde op 30.09.2018. De wetgever voorziet in de mogelijkheid om het dossier te verlengen t.e.m 31.12.2019.

  Uiterlijk eind maart 2018 wordt het definitieve dossier voorgelegd aan de gemeenteraad. Gezien de sperperiode in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, vraagt schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) nu reeds de principiële goedkeuring voor de verlenging van dit IGS-dossier vanaf 1 oktober 2018 tot eind 2019.

  Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende gemeenten, van elk van de volgende doelstellingen:

  1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;

  2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;

  3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;

  4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt.

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) zegt dat de fractie volop het dossier steunt. Toch een paar vragen: "een divers en betaalbaar woonaanbod" - "enerzijds wordt in het dossier het recht op voorkoop gestimuleerd, anderzijds lees ik dat er een negatief advies wordt gegeven voor voorkoop van sociale woningen."

  Schepen Vlaeminck : "Het zit zo dat we een RUP opmaken, om te kijken hoe we in afgebakend gebied het recht van voorkoop kunnen aanbieden. Daar komen sociale lasten bij. We kiezen ervoor om geen extra sociale woningen in Menen te leggen, maar gezien we die mogelijkheid binnen een RUP wel voorzien, blijft de mogelijkheid aanwezig. Als het nodig mocht zijn voor de leefbaarheid van onze stad. Als bouwmaatschappij Impuls een goed voorstel voorlegt, bvb een verkrotte woning vervangen door een energiezuinige, kunen we daar wel op in gaan.

  infosessies voor specifieke doelgroepen - speciaal voor alleenstaanden. Onder meer tijdens de woonclub die wekelijks doorgaat in het OCMW en die zeer druk bijgewoond woont, geeft OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) nog aan.

  "Er wordt ook verwezen naar een samenwerking en ondersteuning van/met de private markt, hoe ziet die samenwerking eruit en zijn er al concrete punten, wil Sofie Pringels (SP.A/Groen) nog weten. "We hebben dat al gedaan", beaamt schepen Vlaeminck. "Rond het kwaliteitslabel. We hebben dan wat laten rusten. We zijn dan later terug gegaan naar de immo-markt. Dan hebben we hen bevraagd, ken je het kwaliteitslabel...., wat verwacht je van de stad..... Dat zijn een aantal acties die we hebben opgezet met de private markt. Er staan nog een aantal acties op de agenda, het streven is dat ze enkel nog woningen aanbieden die voldoen aan het kwaliteitslabel.

  Sofie Pringels: "In de publiciteit worden vaak de prijzen niet vermeld van woningen. En dat is toch een verplichting?" burgemeester Martine Fournier (CD&V) zegt dat er afspraken werden gemaakt met de immokantoren, die werden toen uitgenodigd. We zullen die nog eens herhalen.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen): Blijkbaar werden een aantal straten werden woning per woning bezocht en domicilie, nummerplaten, woonkwaliteit werden gecontroleerd. Wat heeft dat opgebracht?"

  Schepen Vlaeminck kan het resultaat op dit moment niet geven.

 • Stefaan Lernout

  Tweede budgetwijziging 2017

  "De wijzigingen zijn eerder technisch dan politiek", legt schepen van financien Laurent Coppens (CD&V)

  Het exploitatieresultaat stijgt met € 193.127. De ontvangsten stijgen door de verzekeringspremie voor de brand in de gebouwen in de Zuidstraat en enkele hogere opbrengsten uit belastingen. Bij de uitgaven worden extra kredieten voorzien voor de kosten n.a.v. de brand, voor ICT, voor de prijssubsidie aan het AGB, voor onwaarden op belastingsinkomsten en voor de verbeteringspremies voor huurwoningen. In het investeringsbudget worden enkele projecten verschoven in de tijd en worden o.a. extra kredieten voorzien voor de aanleg van een kampeerautoterrein, renovatie van begraafplaatsen en opmaken studies (o.a. RUP's). Na deze budgetwijziging past het budget nog steeds in het meerjarenplan.

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) stelt vast dat er een mooie vergoeding komt van de verzekeringen n.a.v. de brand in de Zuidstraat. In hoeverre worden die euro's terug naar de site gegeven - of naar de Barakken in het algemeen.

  Schepen Coppens antwoordt dat dat zal bepaald worden tijdens de budgetbesprekingen 2018.

  En wat gebeurt er met de activiteiten die doorgingen in de Zuidstraat? Schepen va cultuur en jeugd Griet Vanryckegem (N-VA) geeft aan dat er een aantal activiteiten al doorgaan in zaal Park Ter Walle.

 • Stefaan Lernout

  Mirom

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) is bezorgd omtrent de geplande evolutie - de geplande samenwerking met Mirom Roeselare blijkt een financiële impact te hebben. "De stedelijke bijdrage - volgens wat gebudgetteerd is - stijgt naar 704.025 euro met 6%. Er was trouwens dit jaar nog een budgetwijziging naar beneden toe, wat maakt dat de stijging heel wat groter is. Waarom is die stijging zo hoog?"

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat eerst de reserves worden opgebruikt. In de voorbije jaren is er daarom zeer nauw gebudgetteerd geweest. Zo werden er investeringen uitgesteld. Nu kan er niet meer uit de reserves geput worden, die zijn opgebruikt. Dat is één reden voor de stijging. Een tweede reden is dat er een aantal verwerkingen van fracties - zoals houtafval - heel wat duurder wordt. Ten derde werd er geïnvesteerd in de personeelsformatie."

  De samenwerking met Roeselare zal er toe leiden dat een aantal afspraken die voor de intercommnale winstgevend waren, zullen herbekeken worden. Ook dat kan een impact hebben op de bijdrage van Menen.

  "De bijdrage van de verschillende gemeenten Wevelgem - Wervik - Menen, liggen enerzijds vast volgens de verdeelsleutels. Daarenboven komt er een betaling per tonnage afval dat verwerkt wordt. In Menen is die stijging exponentieel. Wat er bijvoorbeeld opgehaald wordt na het weekend op de LAR en in de Rijselstraat is niet te onderschatten", legt schepen Syssauw uit.

  "Er is een coachingproject van OVAM dat ons zal helpen om die stijging te bekijken en in de hand te houden. Ook OVAM stelt vast dat er heel wat afval wordt opgehaald in onze stad."

 • Stefaan Lernout

  Traditionele algemene vergaderingen

  Watergroep

  "Personen kunnen de borg van de watergroep terugvorderen voor aansluitingen die gebeurd zijn tussen 1950 en 1994. Kunnen ze die borg niet automatisch terugsturen, ze weten toch wie die borg betaald heeft?" vraagt Herman Ponnet.

  Verder worden nog nog de agenda en het samenroepen van de algemene vergaderingen (AV) van Leiedal en Psilon, goedgekeurd, alsook de kapitaalsverhoging bij Figga, de AV Airport Wevelgem en algemene vergadering bij WVI.

 • Stefaan Lernout

  In een notendop

  De gemeenteraad in een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Menen

  Samenstelling gemeenteraad Menen © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!