Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: vragen over stadion KV Kortrijk

13/11/17 om 16:11 - Bijgewerkt om 22:09

Maandagavond kwamen de gemeenteraadsleden van Kortrijk opnieuw samen. De raad behandelde 28 agendapunten en acht interpellaties. Zo ijverde Groen onder meer voor meer inspraak van en luisteren naar kinderen en jongeren op het niveau van de gemeenteraad, vroeg CD&V zich af hoe het gesteld is met de bankjes op de Veemarkt en kwam ook het stadiondossier van KV Kortrijk ter sprake. Hoe het er op de novemberraad in Kortrijk aan toe ging, leest u hier.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: vragen over stadion KV Kortrijk

© VDB

 • Olaf Verhaeghe

  Einde van de novemberraad

  Na een aantal korte mondelinge vragen wordt de gemeenteraadszitting van november afgesloten. Tot de volgende!

 • Olaf Verhaeghe

  Zon en wind zijn van iedereen

  David Wemel (Groen) wil het lokaal draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten. "De klimaatproblematiek is naar aanleiding van de klimaatconferentie in Bonn weer razend actueel. We moeten met z'n allen beseffen dat we ook lokaal al een serieuze bijdrage kunnen leveren. Eén van de manieren is meer mensen rechtstreeks laten participeren in projecten van hernieuwbare energie."

  "De zon en de wind zijn bij mijn weten nog altijd van iedereen. Het lijkt ons dan ook evident dat iedereen er baat bij kan hebben. Daarom stellen wij voor om voor nieuwe energieprojecten te voorzien in coöperaties. Daarnaast lijkt het ons ook interessant om akkoord te gaan dat er bij nieuwe projecten op (semi-)publieke gronden kwalitatieve en kwantitatieve gunningscriteria voor aanbesteding van toepassing zijn in verband met burgerparticipatie."

  Bert Herrewyn (SP.A, schepen van Leefmilieu en Klimaat): "Wat betreft rechtstreekse participatie mogelijk maken: uiteraard is dat een heel mooi principe. We willen daar als stad zeker verder op inzetten. Provincie en Ruimte Vlaanderen hebben wel de uiteindelijke beslissingsmacht; wij kunnen eerder adviserend optreden."

 • Axel Vandenheede

  Werfcharter: "Zeer goede opvolging"

  Patrick Jolie (CD&V) komt tussen over het werfcharter, dat nu een jaar in voege is. "Er zijn geen werftransporten in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school, geen werftransporten in de bebouwde kom en duidelijke communicatie vanuit de gemeente met de bouwsector."

  "Toch zijn er ook signalen dat niet iedereen de afspraken opvolgt. In september was er bijvoorbeeld zeer onveilig verkeer op Heuleplaats tijdens de Dag van de Jeugdbeweging: de schoolgaande jeugd moest met de fiets laveren tussen vrachtwagens. Er zijn ook al feiten geweest in de Bellegemkerkdreef. Heeft de stad al een evaluatie gemaakt? Wat zijn de knelpunten?"

  Schepen Axel Weydts (SP.A): "Dit charter is een initiatief van de stad Kortrijk. Andere steden en gemeenten hebben al ons voorbeeld gevolgd. We hebben al enkele keren geëvalueerd. Na vier maanden bijvoorbeeld hebben we op de gemeenteraad beslist om dat werfcharter voor onbepaalde tijd te laten in plaats van één jaar. We hebben ook al verduidelijkt dat zwaar verkeer voor ons verkeer is van +7,5 ton."

  "De minderhindercoördinator heeft ook al een evaluatie gemaakt en meldt dat er een zeer goede opvolging is. Als wij wel een melding krijgen, gaan wij meteen op zoek naar de oorzaak. Indien we de verantwoordelijke vinden, wordt dit altijd de dag erna opgelost. Het charter krijgt ook een vervolg: de fusiemaatschappij Wonen Regio Kortrijk neemt het werfcharter op in al haar bestekken. Bovendien wordt de minderhindercoördinator vaak op voorhand wordt gecontacteerd."

 • Olaf Verhaeghe

  "Nogmaals: geen geld in stenen"

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Wij zijn als stad alvast enthousiast over de ambities van KV Kortrijk. Die project moet ook in de volgende legislatuur worden voortgezet. Waarom hebben wij nu gecommuniceerd? Eén: op vraag van de club en in het kader van het bezoek van eigenaar Vincent Tan, twee: omdat er forse gesprekken geweest zijn met de eigenaar en de club."

  "Wij willen als stad Kortrijk faciliteren, niet financieren. Het is niet onze kerntaak om een voetbalstadion te bouwen. We gaan dus geen belastinggeld steken in stenen. We willen er wel mee voor zorgen dat het stadion er effectief komt, dat de ontsluiting goed is en dat de inbedding in orde is. Zo willen we intelligent omgaan met de mobiliteit. We gaan dus wel geld steken in het dossier, maar niet in de stenen van het stadion zelf.

  "Een randprogramma, oké. Maar we mogen niet de fout maken om de binnenstad te beconcurreren. Ik refereer aan het Ikea-dossier, waar we een gelijkaardige positie met de voltallige gemeenteraad hebben aangenomen. De activiteiten moeten dus aansluiten bij wat er moet komen."

  "De gronden zijn inderdaad eigendom van Leiedal en van bij de start is er rekening gehouden met de komst van het stadion. Vanuit KV Kortrijk is er nog geen vraag voor een concrete transactie. Het lijkt me ideaal dat de club rechtstreeks met Leiedal onderhandelen. Wij moeten daar als stad niet per se in tussenkomen."

  "Ik heb kennis van de bezorgdheden van de bedrijven rond mobiliteit. In de simulaties hebben we rekening gehouden met de mogelijke komst van een stadion. We wachten de resultaten van de mobiliteitsstudie af (zomer 2018), maar we zetten het Gewest absoluut niet met de rug tegen de muur. Integendeel. Het project K-R8 is een toonbeeld van initiatief op dit vlak."

  "Wat de toekomst van het huidige Guldensporenstadion betreft: daarover hebben we nog geen beslissing genomen. Wij nemen ons wel voor om daar geen vastgoedoperatie op te starten. We gaan het niet volbouwen met appartementen. Groene sportinfrastructuur lijkt ons interessanter."

  Stefaan De Clerck (CD&V): "Het stadiondossier van KV Kortrijk is op vandaag nog absoluut niet matuur. De investeerder wil wel, maar zegt niet hoeveel. De onderhandelingen over de gronden zijn nog niet opgestart. De mobiliteitsknoop is nog lang niet ontward. Dit dossier wordt er dus duidelijk eentje voor de volgende legislatuur. Er zal nog heel wat water door de Leie stromen vooraleer de Veekaa in een nieuwe arena scoort."

 • Olaf Verhaeghe

  CD&V stelt zich vragen bij KV Kortrijk op Evolis

  Stefaan De Clerck (CD&V) stelt een aantal vragen in verband met het stadiondossier van voetbalclub KV Kortrijk. "Wij zijn de piste van een nieuwe stadion genegen, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar is de triomfantelijk aankondiging van een spoedige realisatie op Evolis niet te voorbarig geweest? Een resem vragen zijn nog niet beantwoord."

  "Is de stoere verklaring dat het stadsbestuur zelf niet zal investeren in het stadion op langere termijn wel houdbaar? De eigenaar van de club heeft duidelijk aangegeven een inbreng van de stad te verwachten."

  "U gaf ook aan dat er geen winkels zullen komen. Welke definitie van 'winkel' wordt hiervoor gehanteerd? Hoe moet een nieuw stadioncomplex financieel haalbaar zijn zonder commerciële activiteit? En is elke commerciële activiteit sowieso een concurrentie voor de binnenstad?"

  "Leiedal is daarnaast eigenaar van de gronden op Evolis, niet de stad Kortrijk. Zal de stad die gronden aankopen en schenken aan KVK? Blijven ze dan nog openbaar domein of koopt de club die gronden en komen die acht hectaren dan in privéhanden terecht? Wat is het standpunt van de andere Leiedal-gemeenten?"

  "Waarom heeft de stad niet gewacht op het resultaat van de mobiliteitsstudie? Zet u het Vlaamse Gewest met deze aankondiging niet met de rug tegen de muur? Als er straks grote verkeersproblemen komen, hoe zullen die door de stad worden opgelost?"

  "En tot slot: wat gebeurt er met het bestaande stadion en de terreinen op de Kouter? Wat mogen de buurtbewoners en de omgeving op termijn verwachten?"

 • Axel Vandenheede

  "Bloemen beter dan camera's"

  Christine Depuydt (CD&V) blijft aan het woord. "Ik blijf vragen stellen over de bloembakken op de Veemarkt. Het valt op dat in de stad alle bakken leeg zijn, daar blijven de bloemen in zitten. Worden die bloembakken daar definitief verankerd?"

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert. "Het buurtonderzoek is grondig gedaan door een wijkinspecteur. Die heeft het aantal pv's en inbreuken bekeken en hij heeft ook veel bewoners en handelaars bevraagd. De cijfers zeggen dat er tussen april en oktober een daling is van het aantal pv's in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de onmiddellijke omgeving ook."

  "De bewoners geven aan dat ze niet lastig gevallen worden, maar ze hebben wel last van luide gesprekken. Ze zien de situatie als een verbetering. De handelaars ervaren de nieuwe situatie ook als een verbetering en stellen dat het veiligheidsgevoel is gestegen. Daarom vraagt de meerderheid om die bloembakken te laten staan. Het schepencollege volgt die redenering."

  Christine Depuydt: "Er is nu eigenlijk een precedent. Mensen kunnen zeggen dat er bloembakken op banken moeten komen om overlast tegen te gaan. Er zit daar toch geen beleid aan?"

  Stefaan De Clerck: "Er was eerst sprake van dat het om een gerechtelijk dossier ging en er daarom niet over gecommuniceerd mag worden. Dan ging het over drugsfeiten. En nu zijn de handelaars die de bloembakken gevraagd hebben. Ik heb nu geleerd dat bloemen een beter bestrijdingsmiddel zijn voor criminaliteit dan camera's.

  Vincent Van Quickenborne: "Het dossier was er maar is er nu niet meer. Bovendien: het gaat hier om bestrijding van overlast. Dit oplossen hangt af van de situatie. De realiteit is hier dat handelaars én bewoners zijn bevraagd. Bij iedereen, zowel allochtonen als autochtonen."

 • Olaf Verhaeghe

  Wekelijkse ophaling GFT-afval?

  Christine Depuydt stelt zich namens CD&V de vraag of het groente-, fruit- en tuinafval niet wekelijks kan opgehaald worden. "Kortrijk gaat er prat op een klimaatvriendelijke stad te zijn. De inwoners kunnen vandaag maandelijks hun tuinafval laten ophalen. De containerparken zijn nog steeds gratis, maar er is echter geen oplossing voor het wekelijks organisch afval bij burgers die geen compostvat of kippen hebben."

  "Hierdoor belanden heel wat resten van groeten, fruit en andere composteerbare inhoud in de gewone witte afvalzak. Alles wordt verbrand, terwijl die vervuiling makkelijk vermeden kan worden. Ik stel dan ook voor om, net als een aantal andere steden, speciale bio-afbreekbare zakken in te voeren voor het GFT-afval."

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "Sowieso moeten we zeker inzetten op recyclage en sorteren. Die ambitie blijft hoog. Binnen Imog hebben we gekozen voor een actieplan met 52 strijdpunten. We kiezen vanzelfsprekend voor maatregelen die het verschil maken."

  "Maar we moeten rekening houden met de kostprijs van initiatieven. Mochten wij kiezen voor GFT-ophaling, dan zien we dat dat qua kostprijs en efficiëntie niet interessant is. In Vlaanderen zijn er momenteel een 16-tal GFT-regio's, wij hebben ervoor gekozen in te zetten op tuinafval. De kostprijs voor het extra laten draaien van de verwerkingsinstallatie zou drie maal hoger liggen, los van de kost voor de bijkomende ophaalrondes. De meerkost komt alles samen neer op zo'n 500.000 euro per jaar.

  "We zouden dat kunnen compenseren door het restafval bijvoorbeeld maar tweewekelijks op te halen, maar daar zijn we absoluut geen voorstander van. Dat zorgt voor problemen van geurhinder en extra stockage, een hele resem praktische beslommeringen."

 • Axel Vandenheede

  Begraafplaatsen

  Matti Vandemaele (Groen) blijft aan het woord en heeft het over begraafplaatsen. "Er is een masterplan, maar ik zou zelf ook een paar suggesties willen doen. Eén: waarom laten we geen graftombes overnemen door anderen om opnieuw als graf te laten dienen. Twee: maak van de begraafplaatsen echte parken. Er is een optie in Heule: daar zitten we met een uitdaging om de wijkvallei te connecteren met de fietsas. Die begraafplaats ligt daar knal in het midden, misschien een ideale gelegenheid om te experimenteren."

  CD&V-raadslid Roel Deseyn komt ook tussen. "Als er grindpaden komen, dan moeten die optimaal berijdbaar zijn voor een rollator, een rolstoel. Ook de opstapjes naar de zijpaden moeten bereikbaar zijn."

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "In Brugge is het hergebruik van graven een relatief succes met een 20-tal graven per jaar. Op zich zijn we daar wel voorstander van. Maar voor we een hergebruik kunnen promoten, moeten we nog enkele zaken uitklaren. We moeten een keuze maken welke graven in aanmerking komen. We hebben een lijst van waardevolle graven, maar niet alle kunnen gebruikt worden. We moeten ook de kelders laten inspecteren: zijn ze nog bouwtechnisch in orde? De kelders moeten ook gereinigd worden. Enzovoort."

  "Dan het voorstel om parken te maken van begraafplaatsen. We hebben keuzes gemaakt. Een daarvan is netheid. We gaan sowieso naar meer groene begraafplaatsen. Die moeten zo onderhoudsvriendelijk mogelijk zijn. Door dat groen zal de begraafplaats iets aangenamer zijn."

  "Wat de verhardingen betreft: we kunnen er geen voorzien tot aan elk graf. Dat is niet mogelijk. Wel willen we zeker onderzoeken om rond de periode van 1 november extra ondersteuning te voorzien voor mensen die moeite hebben om tot aan een graf te raken."

 • Olaf Verhaeghe

  Jong Kortrijk Spreekt: leeftijdsgrens spreekrechtronde afgeschaft

  Matti Vandemaele (Groen): "Kortrijk is de trotse eigenaar van het label 'Kindvriendelijke stad'. Vanuit de Groen-fractie willen we enkele suggesties doen om de participatie van onze jongeren nog te verhogen. De spreekrechtronde bijvoorbeeld is een goede zaak, maar vandaag ligt de leeftijdsgrens op de totaal arbitraire leeftijd van 16 jaar. Sommige kinderen en jongeren jonger dan 16 zijn perfect in staat om hun voorstel of verzuchting hier te komen toelichten. Wij zijn dan ook vragende partij om die leeftijdsgrens weg te laten.

  "Daarnaast denken we ook dat het interessant zou zijn om kinderen en jongeren jonger dan 16 om een voorstel schriftelijk, hetzij per brief of per e-mail, over te maken aan de gemeenteraad. Een goede begeleiding vanuit de stad is een noodzakelijk voorwaarde."

  "Bij deze zou ik graag meteen een voorstel van mijn zoon Kas (6 jaar) hier op tafel gooien. In heel wat sportclubs gebruiken de (jonge) sporters een aangepaste sportuitrusting. Ze groeien daar, zeker op jonge leeftijd, nog snel uit. Die oude sportkledij/schoenen is eigenlijk nog perfect bruikbaar voor andere kinderen. Bestaat de mogelijkheid om een inzamelkast (of andere methodiek) te ontwikkelen om de in onbruik geraakte sportkledij te verzamelen en te verdelen naar de kinderen die ze echt nodig hebben maar niet voldoende financiële mogelijkheden hebben."

  Bert Herrewyn (schepen van jeugd, SP.A): "Het is zo dat kinderen vandaag al vragen stellen aan 'de stad', via verschillende kanalen. We gaan daar sowieso al heel snel mee aan de slag. Daarnaast zetten we ook onder 'Jong Kortrijk Spreekt' inspraakprojecten op poten."

  "Het voorstel om de minimumleeftijd te laten vallen, vinden we een goed voorstel. Dat kunnen we ook zeker invoeren, mits een aanpassing van het reglement. Het tweede voorstel lijkt ons minder evident. Als een kind het recht heeft om een schriftelijke vraag te stellen, moet een senior die kans ook krijgen. Ik denk dat we meer moeten inzetten om die kinderen en jongeren hier op de raad zelf hun vraag te komen laten stellen. Desnoods in groep of met een leerkracht erbij."

  An Vandersteene (schepen van sport, N-VA): "Op Google: 'Sportclubs zamelen kledij in', datum 26 maart 2014. De voorbije jaren hebben we een dergelijk project al lopen. Voor dit jaar moeten we nog even kijken hoe het precies in zijn werk zal gaan."

 • Axel Vandenheede

  Jachtgebieden in Kortrijk

  Na een goed uur zijn we al aan de interpellaties toe. De eerste is van Matti Vandemaele (Groen) en gaat over jachtgebieden. "De Marionetten zijn grotendeels ingekleurd als jachtgebied, de Ghellinck, 't Schrijverke... Er mag ook gejaagd worden op begraafplaatsen, verkavelingen (José Vermeerschplein), Kulak, in de Groothandelsmarkt. Moeten we bepaalde gebieden niet eens schrappen en de eigenaars informeren van dit probleem, zodat zij maatregelen kunnen nemen?"

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "Het jachtdecreet dateert van juli 1991 en toen was een mondelinge toestemming van de eigenaar voldoende. Vanaf 2014 is er een schriftelijk bewijs nodig, maar enkel als er een wijziging is. Daardoor zijn nog veel gebieden ingekleurd als jachtgronden."

  "Wat betreft onze gronden, we willen die uitschrijven. Wat betreft andere eigenaars: het is geen probleem om op te roepen dat ze zich ook uitschrijven. We zullen de jachtverenigingen ook laten weten waar er wel en niet meer gejaagd konden worden."

 • Olaf Verhaeghe

  Tijd voor interpellaties!

  Na het afwerken van de 28 agendapunten komen we een eerste keer bij Matti Vandemaele (Groen). Hij stelt een vraag in verband met Kortrijkse jachtgebieden.

 • Olaf Verhaeghe

  Preshoekstraat definitief eenrichtingsverkeer

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Grote voorstander, maar de straat mag wel eens heraangelegd worden. Het is er levensgevaarlijk voor fietsers."

 • Olaf Verhaeghe

  Parkeerplaatsen Gasstraat: onderscheid?

  Carol Leleu (CD&V): "Het invoeren van bewonersparkeren vinden wij uiteraard positief, maar we stellen ons toch enkele vragen. Bewoners van de Veemarkt krijgen wel een parkeerplaats, mensen die in Gasstraat wonen hebben geen recht op bovengrondse parking? Waarom dit onderscheid? Waarom heeft niet elke Kortrijkzaan recht op een parkeerplaats boven de grond?"

  Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken (SP.A), repliceert heel snel en duidelijk: "Uw stelling klopt langs geen kanten. Iedereen kan een bewonerskaart aanvragen. Op vandaag heeft iedereen recht op een eerste gratis kaart en een tweede betalende bewonersparking."

  "De mensen die in de Gasstraat komen wonen, zullen de kans krijgen een parkeerplaats ondergronds aan te komen. Wie dat niet doet, zal van het openbaar domein gebruik kunnen maken."

 • Axel Vandenheede

  Geen verkaveling Luingnestraat-Steertstraat

  Bij de stad Kortrijk liep een aanvraag tot verkaveling binnen voor een terrein langs de Luingnestraat-Steertstraat. "Het schepencollege heeft beslist om geen vergunning toe te kennen", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD).

  CD&V is blij verrast. "Dat gebeurt niet elke gemeenteraad", stelt Astrid Destoop. "Maar het is een goede zaak qua bijvoorbeeld open ruimte. Maar zijn er al alternatieven?"

  Wout Maddens: "Er zal een bepaalde compensatie zijn. Wat die ook zal zijn, nu wordt beslist om een verkaveling daar niet toe te laten."

 • Axel Vandenheede

  Compenserende maatregelen

  Matti Vandemaele (Groen): "Groen stemt tegen wat betreft het tijdelijke politiereglement naar aanleiding van de 6 Uren van Kortrijk. Waar zijn trouwens de compensatiebomen?"

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Er zijn inderdaad problemen wat betreft die bomen. In samenspraak met schepenen Arne Vandendriessche en Bert Herrewyn wil de organisatie deelnemen in energiebesparende maatregelen van de stad. Wat volgend jaar betreft: het zou best zijn om die compenserende maatregelen op te nemen in de voorwaarden."

 • Axel Vandenheede

  Informatiemoment

  Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) pikt in op mobiliteit. "Als er een regionaal overslagcentrum komt, kunnen wij kijken als stad hoe we tot een betere stadsdistributie kunnen komen. Daarvoor werken we samen met intercommunale Leiedal."

  Stefaan De Clerck (CD&V): "Ik zou die engagementen graag geformaliseerd zien. Dat de communicatie vanuit de gemeenteraad gebeurt en dat de buren betrokken zullen zijn."

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA): "Ik stel voor om W&Z te vragen wanneer er volgend voorjaar een informatiemoment kan komen."

 • Axel Vandenheede

  Kosten en baten afwegen

  Ook Stefaan De Clerck (CD&V) komt tussen over de studie rond het kanaal Bossuit-Kortrijk. "Ik zou liever hebben dat we feedback over de studie krijgen en dan voluit mee beslissen over het tracé. In die zin zou Leiedal op regelmatige tijdstippen beter op regelmatige tijdstippen naar de gemeenteraad komen om uitleg te geven."

  Vincent Van Quickenborne: "Het gaat om een groot dossier, een complex project. In het project kanaal Bossuit-Kortrijk zijn er verschillende gemeenten betrokken. Voor dit dossier is Waterwegen&Zeekanaal in de eerste plaats aan zet. We hebben regelmatig vergadering met W&Z en de andere betrokken partijen."

  "Het zijn ingrijpende werken, het gaat over de fundamentele shift van vrachtwagens naar binnenvaart. Er zal een regionaal overslagcentrum komen, maar waar moet nog blijken na een studie. Wel is het zo dat er daarvoor zo weinig mogelijk open ruimte moet worden opgeofferd. Het is ook de bedoeling dat dit complexe project zo goed mogelijk aansluit bij het andere complexe project in deze regio: K-R8."

  "De studie zal inhouden wat de kosten-baten zal zijn van de twee tracés: het bestaande met aanpassingen of het nieuwe tracé. Niet alleen de kosten-baten wat betreft kostprijs, maar ook wat betreft open ruimte, het sociale, bedrijfsleven... W&Z zal in de eerste plaats de keuze maken, dat zal gebeuren in de volgende legislatuur."

  "Wat terugkoppeling betreft: ik denk niet dat dit een probleem zal zijn. Ook de gemeenteraad zal hierover moeten beslissen. Misschien is het mogelijk om in de loop van volgend jaar al een eerste beeld te krijgen van hoe het loopt. Dit project kost meer dan 100 miljoen euro, maar het is wel een unieke kans voor deze regio."

 • Axel Vandenheede

  'Offers' voor kanaal Bossuit-Kortrijk

  Matti Vandemaele (Groen) beklemtoont bij het punt over de projectbegeleiding kanaal Bossuit-Kortrijk dat Groen voorstander is van de waterwegen als assen van vrachtvervoer. "Maar we hebben ook een aantal bemerkingen. Zo is het nu al duidelijk dat er grote 'offers' gebracht zullen moeten worden bij de doorsteek in onze stad. Of er nu gekozen wordt voor het huidige tracé of voor de bypass. Grote offers die wat ons betreft alleen kunnen als de economische meerwaarde ook voor onze streek aangetoond zijn."

  "Één van de te brengen offers is het verlies aan open en groene ruimte. Zeker in het bypass verhaal zal er open ruimte sneuvelen. Bijvoorbeeld het huidige gebied rond de Venning dat nog niet ontwikkeld was als compensatie voor LAR Zuid. We mogen binnenkort wellicht het compensatiegebied compenseren. Een derde bemerking heeft betrekking op de mobiliteit. Als ik mensen hoor zeggen dat er honderden vrachtwagens van de weg kunnen. Dan vraag ik mij af wat er gebeurt met de goederen die de overslagplaats zullenC verlaten. Dat zal ook met vracht- en bestelwagens zijn."

  "Hoe zit het tot slot met de bestaande fietspaden langs het kanaal? Hoe zit het met de waterhuishouding van het kanaal en de omliggende (vaak natuur) gebieden verderop? Wat is de impact op de drinkwatervoorziening? Wanneer komt er duidelijkheid voor de omwonenden?"

 • Axel Vandenheede

  Fluvia: principe van nabijheid

  Matti Vandemaele (Groen) wil toch een antwoord op zijn expliciete vraag over het nijpende tekort aan beroepskrachten. "Ik ga er vanuit dat als er geen antwoord komt, er geen tekort is."

  Pieter Soens (CD&V): "U zegt dat er concrete stappen zijn gezet, maar welke? Wat de kazernes in Marke en Heule betreft: mag ik er vanuit gaan dat die twee blijven bestaan?"

  Vincent Van Quickenborne: "Als het gaat over interventietijden, is er niets aan de hand. En wat betreft de capaciteit: de voorzitter van de zoneraad en de zonecommandant zijn daarmee bezig. Over de kazernes dan: Leiedal bekijkt waar we posten kunnen concentreren. Daarbij worden alle posten bekeken. Het principe van nabijheid moet ook absoluut gerespecteerd worden."

 • Axel Vandenheede

  Fluvia: hoe zit het nu?

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over Fluvia. "Een week of 6 geleden hadden we de langverwachte hoorzitting over de toestand bij de brandweer. Op die hoorzitting kregen we te horen dat alles dik in orde was en dat er behoudens wat kinderziektes en te weinig federale middelen geen enkel probleem was. Groot was onze verbazing toen we amper een week later naar deze Gemeenteraad afzakten om dan vast te stellen dat hier heel veel brandweerlieden aanwezig waren die zeer misnoegd waren. Het was volgens de actievoerders een kwestie van tijd voor het fout zou lopen in onze stad. Ze legden in hun actie de nadruk vooral op het tekort en mensen en middelen voor interventies."

  "De vraag stelt zich dus: wat is het nu eigenlijk? Daarom: is er een probleem met betrekking tot de operationele capaciteit zoals de brandweermensen hier vorige maand stelden? En zijn er al stappen gezet om tot oplossingen te komen en het ongenoegen aan te pakken?"

  Pieter Soens (CD&V) sluit zich aan bij Groen. "Ik zou ook willen vragen hoe het zit met de concrete punten die de beroepskrachten hebben aangehaald. Zijn er al gesprekken geweest? Plus: ik had op de hoorzitting gesproken over de kazerne van Heule en Marke. Vooral wat betreft de kazerne in Marke begint de tijd te dringen, want eind 2018 moet die kazerne leeg zijn."

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Op de hoorzitting zei de zonecommandant dat er nog geen akkoord was over het arbeidsreglement. Ik heb er sterk op aangedrongen om het debat hierover verder te voeren. Intussen hebben de vakbonden tegenvoorstellen gedaan en die zijn al uitvoerig besproken geweest op de zoneraad en het zonecollege."

  "Over de kazernes: Leiedal voert een studie uit over de kazernes. De bedoeling is dat die op termijn overgeheveld worden naar de zone. Zeker wat Marke betreft: we kunnen tot eind 2019 blijven. We hebben nog pakweg twee jaar, maar we hebben wel al gepraat met de postoverste en achter de schermen zijn we op zoek naar een oplossing. Hopelijk is die er begin 2018."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!