Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: vragen over Kortrijk Zaait en autoloze superkoopzondag

09/10/17 om 15:30 - Bijgewerkt om 22:38

Om 19 uur is er opnieuw een gemeenteraad in Kortrijk. Op de reguliere agenda staan 25 punten, terwijl er ook 9 interpellaties zijn vanuit de oppositie. Een van de interpellaties gaat over Kortrijk Zaait.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: vragen over Kortrijk Zaait en autoloze superkoopzondag

© GF

 • Axel Vandenheede

  Einde zitting

  Na enkele mondelinge vragen volgt nog een punt in besloten zitting. Daarmee is de gemeenteraad afgelopen.

 • Olaf Verhaeghe

  To Mobit or not to Mobit

  David Wemel (Groen) heeft tot slot over de groene deelfietsen. "Stad Kortrijk introduceerde recent het deelfietssysteem Mobit als aanvulling op Blue Bike van de NMBS en de fietsen van Mobiel. Mobit is een heel klantvriendelijk en laagdrempelig aanbod."

  "Maar stilaan zien we deze fietsen her en der verspreid in de stad opduiken of opgesteld staan. Dit geeft niet enkel een slordig beeld, het kan op termijn ook bepaalde activiteiten bemoeilijken. Welke afspraken werden gemaakt met Mobit met betrekking tot het beheer en herstel van de fietsen om zo het fenomeen van zwerffietsen te voorkomen? Neemt de stad deel aan een uitgebreid onderzoek naar deelfietsen in het algemeen? En wanneer en hoe is een evaluatie van Mobit gepland?"

  Schepen Axel Weydts (sp.a): "Mobit was de eerste die op zeer korte termijn met dit project van start kon gaan. We hebben ook nog niet definitief voor Mobit gekozen. Na vier maanden wordt alles geëvalueerd."

  "Afspraken rond herstellen en het tegengaan van zwerffietsen dan. Dat is de verantwoordelijkheid van Mobit zelf. Door middel van die gps-tracking in die fietsen is dat langs de andere kant niet altijd noodzakelijk. Dat systeem verlangt niet dat we die fietsen altijd terug herpositioneren. Dat is net de kracht van het systeem. Stel dat we een fiets drie weken onaangeroerd zien staan, staat hij daar inderdaad wat nutteloos. Mobit werkt daarvoor samen met vzw Mobiel. Ook voor reparaties wordt Mobiel aangesproken."

  "We zijn nog maar een maand ver. Alles moet nog in zijn plooi vallen. Daarvoor dient deze proefperiode ook. Wij nemen trouwens actief deel aan het vernoemde onderzoek. De grote evaluatie vindt eind 2018 plaats, maar de eerste resultaten zijn met 620 registraties en dik 1.200 ritten zeer bemoedigend."

 • Axel Vandenheede

  Staking De Lijn

  CD&V-raadslid Carol Leleu komt tussen over de staking van vorige week bij De Lijn. "Met grote werken aan de gang en in het vooruitzicht, is het van heel groot belang dat we kunnen rekenen op het openbaar vervoer om de stad in en uit te kunnen. En hieraan gekoppeld blijft communicatie uiterst belangrijk. Wordt er overleg gepleegd met alle instanties (Vlaams Gewest, Fietsersbond, De Lijn, ...), alsook de Kortrijkzanen (handelaars, inwoners) omtrent wijzigingen en werken in de stad?"

  Schepen Axel Weydts (SP.A): "De voorbije week heb ik contact gehad met zowel de vakbonden als de directie. De belangrijkste reden voor de staking was de hoge werkdruk en die was er al nog voor de werken opstartten. De vakbonden hadden in die zin de concrete vraag naar extra personeel. Ook de voorzieningen stonden nog niet op punt. Daarom legden ze uiteindelijk het werk neer."

  "Op 1 september begonnen de werken en kregen we de eerste klachten binnen, op 2 september vroegen we al om enkele lijnen te verplaatsen, een shuttlebus te voorzien tussen de voorkant en achterkant van het station... Maar niet alle problemen zijn de schuld van De Lijn. Ik denk aan de schuilhuisjes. Daarvoor is de stad verantwoordelijk. Maar de leverancier had vertraging en daarom hebben we schuilhuisjes die niet meer gebruikt werden verplaatst."

  "De files van vorige week, die voor velen de druppel waren, waren tijdelijk. Het ging om onder meer werken in de Doorniksetunnel. Daarvoor zijn we in overleg gegaan met een aantal partners. Bij die werken hebben we ook andere zaken gedaan: voor Student Welcome moest de tunnel trouwens sowieso dicht en we hebben toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de containers die er stond voor de werken op de site Gheysens weg te doen."

 • Olaf Verhaeghe

  Groene of rode Shop&Go's?

  Matti Vandemaele (Groen) stelt zich de vraag of de groene markeringen van de Shop&Go-plaatsen rood moeten worden? "Volgens een advies van VVSG zouden Shop & Go eigenlijk een rode markering moeten hebben. Zal de stad in functie van de leesbaarheid voor de bezoekers/bewoners mee stappen in de uniforme rode aanduiding? Zoja, wanneer zal die aanpassing gebeuren en wat kost ons dat?"

  Axel Weydts, schepen (sp.a): "Dit advies is voorlopig niet bindend. Ik ben akkoord met pleidoor voor uniformiteit, maar Kortrijk was de eerste stad die andere markeringen gebruikte. We zijn in deze slachtoffer van onze pioniersrol. Ook in Wevelgem en Waregem wordt Shop&Go trouwens in het groen aangeduid."

  "Voorlopig passen we de kleur dan ook niet aan. Heel veel mensen kennen het principe aan de hand van die groene kleur. Shop&Go-parkeerplaatsen zijn in de volksmond gekend als 'de groene plaatsen'. Als op termijn andere steden voor rood kiezen, zullen we zeker bekijken om daarin mee te gaan. U spreekt tenslotte over 'de meeste steden gebruiken rood', maar noem mij één stad die het op vandaag zo doet."

 • Axel Vandenheede

  Inschrijving vreemdelingenregister

  Onafhankelijk raadslid Steve Vanneste vraagt het schepencollege om vanaf 1 november 50 euro te vragen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. "Tussen juli 2015 en september 2015 ging het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging over tot de meting van de administratieve lasten voor gemeenten omtrent de aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een aanvraag tot verlenging van een verblijf en welke verschillende stappen door de gemeente dienen doorlopen te worden alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve kost voor de gemeenten bij de verlenging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf (de elektronische vreemdelingenkaart A) ongeveer 50 EUR bedroeg."

  "Uitzonderingen zijn minderjarigen of personen die gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als student, als vorser of op basis van een humanitaire regularisatie op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Ik leg dit ter stemming voor aan de raad."

  Schepen Arne Vandendriessche (Open VLD): "Wij hebben dit al onderzocht voor Kortrijk. We hebben snel geconcludeerd dat dit ons meer zou kosten dan dit zou opbrengen. Dit zou dus een slechte retributie zijn."

  Steve Vanneste: "Dit is een terugbetaling van een bepaalde dienstverlening. Dit argument klopt dus niet. Bovendien is het een statement. Migratie gaat over rechten en plichten. Wij als Kortrijkzaan moeten ook betalen voor diensten die de stad ons aanlevert. Dit moet voor iedereen gelijk zijn."

  Arne Vandendriessche: "We bepalen onze retributie niet op statements, maar wel op het feit of iets haalbaar is."

 • Axel Vandenheede

  Molenstraat

  Stefaan De Clerck (CD&V) wil weten hoever het schepencollege met het dossier rond de Molenstraat in Heule staat. "Aangezien er een schrapping is van het tracé N50 kan er verder werk gemaakt worden van de onderhandelingen met de eigenaars van de grond, Imroder en met de omwonenden. Wat is de stand van zaken? Is er al overleg geweest met Imroder en hebben jullie het al tot een akkoord gebracht? Wat nu met de verdere ontwikkeling van de gronden van hen, daar in de buurt?"

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "In 2016 hebben we twee juridische adviezen ingewonnen en daaruit bleek dat het aangewezen was om gesprekken op te starten met grondeigenaars. Op het schepencollege van 16 januari van dit jaar hebben we een onderhandelingsmandaat gegeven met het oog op de verwerving van gronden in der minne. De gespreken lopen nog altijd. We verwachten dit jaar wel nog resultaten."

 • Olaf Verhaeghe

  Kortrijk Zaait succesvol?

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) heeft het over Kortrijk Zaait. Kortrijk Zaait loopt nu al enkele jaren en het is dus tijd voor evaluatie en eventuele bijsturing. Vandaar enkele vragen. Hoeveel panden zitten in portefeuille bij Kortrijk Zaait, hoeveel zijn er daarvan verhuurd? Is er een groot verschil tussen deelgemeenten en centrum van de stad? Wordt er gemonitord om welke sectoren het gaat? Welke leeftijd de ondernemers hebben? Hoeveel huurders gaan na 1 jaar over op de huur aan het volwaardig tarief? Is de aanpak in het centrum van de stad hetzelfde als die in de deelgemeenten? Stelt men vast dat dit effectieve starters zijn?"

  "De succesverhalen kennen we. Wordt er ook gemonitord waarom handelaars, startende ondernemers er de brui aan geven na 1 jaar? Hoe worden de startende ondernemers naast een 'lage' huurprijs begeleid om van hun zaak een succes te maken? Welke acties onderneemt de stad daarvoor of doet men daarvoor beroep op externe partners?"

  Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Kortrijk Zaait heeft twee heel voorname doelstellingen: leegstand tegengaan en ondernemen stimuleren. Onze rol als stad is daarin het samenbrengen van partijen. We hebben vandaag 36 contracten met unieke ondernemers en hebben 57 panden opgenomen in het programma: 54 in Kortrijk zelf, 1 in Heule en 2 in Aalbeke. Wat de uitstroom betreft: 14 huurders gingen verder na het testjaar, dat is voor mij de effectieve winst van Kortrijk Zaait. Waarom men stopt, vragen we niet. Ik weet ook niet of die vraag zinvol is, want we zullen niet altijd een eerlijk antwoord krijgen. Daarnaast experimenteert men vaak met dit project of profiteert men tijdelijk van de lage huurprijzen."

  "U hoort mij niet zeggen dat Kortrijk Zaait het magische wondermiddel is, laat staan onze enige maatregel. Dit initiatief moet gekaderd worden binnen een breder instrumentarium. Maar het werkt: Kortrijk Zaait wordt gretig gekopieerd in andere steden en gemeenten. Men kopieert omdat het lukt."

 • Olaf Verhaeghe

  Groene vraag naar een autovrije superkoopzondag

  Matti Vandemaele (Groen) blijft aan het woord. De fractieleider van Groen vraagt of een van de komende superkoopzondagen niet kan worden gecombineerd met een autoloze zondag. "Een beetje vreemd. Er zijn in onze stad verschillende koopzondagen. Het lijkt ons een goed idee om beide initiatieven met elkaar te combineren. Zo is iedereen tevreden."

  Axel Weydts (sp.a): "Laten we de vraag eens omdraaien: waarom koppelen we de Autovrije Zondag niet aan een extra koopzondag? Ik duid daarnaast ook even op verschillende autovrije momenten in de stad. Ook de koopzondag van 5 maart was gedeeltelijk autovrij."

  "Zomaar autovrij maken is trouwens niet ideaal. Zonder animatie, zonder beleving komt dat nogal magertjes over. Ik ben absoluut niet tegen een extra autovrije dag in de stad, op voorwaarde dat er ook iets extra te beleven valt in de straten."

  Lees hier de vraag die Groen-ondervoorzitter Alexandra Gjurova eerder lanceerde.

 • Olaf Verhaeghe

  Kortrijk voor kernwapenvrije wereld?

  Matti Vandemaele (Groen) wil dat Kortrijk duidelijk stelt dat het voor een verbod op kernwapens gaat. "Op 20 september ondertekenden 123 landen een VN-verdrag dat kernwapens illegaal maakt. Helaas was België daar niet bij. Maar wat heeft dat te maken met onze stad? Kortrijk is al enkele jaren onderdeel van het wereldwijde netwerk van Mayors for Peace, dat probeert zo veel mogelijk burgemeesters te verenigen."

  "De belangrijkste doelstelling is de afschaffing van alle kernwapens tegen 2020. Ieper vredesstad keurde in juli een motie goed op de gemeenteraad waarin ze 'een dringende oproep doen aan de Belgische Regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden'."

  "Ieper bezorgde de motie aan de bevoegde ministers en aan het federale parlement. Bovendien verstuurde de stad de motie naar alle Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for Peace. Heeft de burgemeester deze vraag ontvangen? Wil de stad deze boodschap ondersteunen?"

  Vincent Van Quickenborne, burgemeester (Open VLD): "We zijn uiteraard bereid dat initiatief te steunen. Ondersteunen we uw voorgelegde motie? Jazeker. Tot daar een kort maar zeer duidelijk antwoord."

 • Axel Vandenheede

  Chronisch zieken in Kortrijk

  Het is tijd voor de interpellaties. Roel Deseyn (CD&V) mag de spits afbijten. Hij heeft het over mantelzorg en de situatie van chronisch zieken in Kortrijk.

  "Gisteren, 8 oktober, vond de Dag van de Chronisch Zieke Mensen plaats. Het is goed dat hier de nodige aandacht aan wordt besteed. Maar media berichten er amper over en ook politiek gezien is het debat beperkt. Zo komt 'ziek zijn' niet voor in het Plan Nieuw Kortrijk. Een cynicus zou kunnen concluderen dat het thema in onze stad geen issue is of dat voor zieken en chronisch zieken geen plaats is in Kortrijk."

  "In ons land zijn er ongeveer 650.000 mantelzorgers waarvan er zeker ook een paar duizend in Kortrijk wonen. Hun belang zal in de toekomst blijven toenemen aangezien men kan voorzien dat door de toegenomen levensverwachting ook het aantal mensen dat omwille van ouderdom, chronische ziekte of handicap zorgondersteuning nodig heeft zal stijgen. De Vlaamse regering levert al heel wat inspanningen om (mantel)zorg te ondersteunen, maar de uitdagingen blijven groot op vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit en volksgezondheid."

  "Ook Kortrijk zou lokaal haar duit in het zakje kunnen doen. Het zou goed zijn om een zicht te krijgen op de situatie in onze stad. Kan het schepencollege een cijfermatig beeld schetsen van (chronische) ziekte en ziekenzorg In Kortrijk."

  Schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A): "Ik bezorg u een uitgebreid schriftelijk antwoord. Wel zijn er grote veranderingen op til. De groep mantelzorgers zijn groot, maar niet afwijkend groot ten opzichte van andere steden. We zitten op het West-Vlaamse gemiddelde."

 • Olaf Verhaeghe

  Aandacht voor kruispunt Gentsesteenweg

  Marc Lemaitre (sp.a) juicht het omtoveren van de Abdijkaai en Spinnerijkaai naar fietsstraten luidkeels toe. "Een zeer belangrijk initiatief. Hiermee wordt een missing link tussen belangrijke velostrades ingevuld. Maar ik zie nog een zwakke schakel: het kruispunt met de Gentsesteenweg. Dat is op dit moment nogal onoverzichtelijk en vooral afgestemd op auto's. Ik zou hierbij willen vragen om dit samen met de Vlaamse overheid te bekijken."

  Carol Leleu (CD&V): "Ik sluit mij aan bij collega Lemaitre. De fietsstraten daar zijn ideaal om aan te sluiten op het jaagpad. Ik vraag me wel af op welke basis jullie tot de keuze voor fietsstraten overgaan. Welke is de visie daaromtrent? Wordt er gekozen om verbindingen te maken? En is er een lijst met de toekomstige fietsstraten beschikbaar?"

  Schepen Axel Weydts (sp.a) erkent de gebreken op het kruispunt: "Ik ga het zeker agenderen op de verkeerscommissie. Wat de criteria betreft: wij opteren ervoor om missing links op de belangrijke fietsroutes in de stad in te vullen. Waar geen fietspaden of suggestiestroken mogelijk zijn, wordt vaak voor een fietsstraat gekozen."

  "Maar om een goede fietsstraat te zijn, moeten een aantal voorwaarden ingevuld worden. Daarvoor baseren we ons op het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid. Zo moet bijvoorbeeld het aandeel fietsverkeer hoog genoeg zijn. Bovendien zien we dat eenrichtingsstraten beter geschikt zijn dan straten met verkeer in twee richtingen."

 • Axel Vandenheede

  Parkeerplaatsen

  Matti Vandemaele: "De adviesraad voor personen met een beperking stelde in 2015 vast dat een derde van de parkeerplekken die voor hen zijn voorbehouden in Kortrijk eigenlijk niet voldoen. Toen men dat daar 2 jaar terug aan kaartte beloofde schepen Weydts een oplossing. We zijn nu meer dan 2 jaar later en er is eigenlijk nauwelijks vooruitgang. De stad kan blijkbaar niet antwoorden op de vraag hoeveel er aangepast werden, ze weten alleen dat het er heel weinig zijn."

  Schepen Axel Weydts: "Het is vaak van niet willen, maar wel van niet kunnen. Soms is er te weinig plaats. Bij alle nieuwe projecten - nieuwe straten, heraanleg straten - worden wel de vereiste afmetingen gehanteerd. Dan proberen we in te grijpen waar we kunnen."

 • Axel Vandenheede

  Ontbinding AGB Buda

  Christine Depuydt (CD&V): "Er zijn heel wat kleine gebruikers die klagen over verhoogde huurtarieven. Die zijn te hoog. We hebben een fabriek waar er crossovers moeten gebeuren, maar door de te hoge tarieven jaag je iedereen weg. Bovendien is er geen transparante gebruikersovereenkomst."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Met alle gebruikers zijn gesprekken bezig. Als daar nog spanningen zijn, dan zal bekeken worden hoe we dat wegnemen. Er is trouwens een grote crossover dankzij het hoger onderwijs (Howest gebruikt een deel van de Budafabriek). Ik heb er alle vertrouwen in dat alles tot een goed einde wordt gebracht."

  Christine Depuydt: "Als ik zie dat er daar overal leslokalen zijn, dat was niet de bedoeling van de Budafabriek. Mijn hart bloedt."

 • Olaf Verhaeghe

  Brandweeractie: "Waarom nog afspraken maken?"

  Vlak voor de gemeenteraad verzamelden de brandweermannen en -vrouwen van de hulpverleningszone Fluvia voor de raadzaal. Ze wilden hun grieven overmaken aan burgemeester Vincent Van Quickenborne."Afspraken worden niet nagekomen", zucht Joris Vanraes, voorzitter van het ACV. "Waarom maken we ze dan nog?"

 • Axel Vandenheede

  Hangar K

  Stefaan De Clerck (CD&V) is lovend over Hangar K. "Maar er zijn toch een paar elementen. Want er moet blijvend een hoog niveau gehaald worden. Zelf ben ik een beetje voorzichtig. We lanceerden een tijd geleden het Microsoft Innovation Center in Kortrijk, maar jammer genoeg is dat naar Gent verhuisd."

  "Er zijn nu acht beuken, maar er is nog een tussenruimte. Wat gebeurt daarmee? De infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld en er is een toelage van 270.000 euro voorzien. Het is een zwaar engagement van de stad. Tot slot: Unizo en Voka doen mee, waarom Leiedal niet? Zo zou het een incubator voor de regio zijn."

  Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "We hebben een bepaald niveau nagestreefd en we willen dat niveau hoog houden. Wat de ruimte betreft: de rest is bedoeld voor jeugdinvulling met Tranzit en een Urban sports park. De toelage is 270.000 euro, verspreid over drie jaar. Dat is een toelage die we opgespaard hebben, het is geen extra geld."

  "We starten op met een aantal partners, andere partners kunnen vanaf midden volgend jaar aansluiten."

 • Axel Vandenheede

  Geen projecten geschrapt

  Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA): "Als je de hele bundel neemt, zie je alle grote projecten opgelijst en daar kan je de voortgang van de projecten zien. De toelagen aan de satellieten, zoals de politie of het OCMW, zitten in het budget, zijn mee opgenomen in onze begroting. Leningen die aangegaan worden in functie van zusterbedrijven eveneens."

  "De verschuivingen: dat zijn zaken waarop je kan antwoorden als je die vragen iets vroeger krijgt."

  Axel Weydts (SP.A): "Er zijn geen investeringen geschrapt wat betreft mobiliteit. Er is de meevaller geweest van parking Houtmarkt, terwijl facturen in tijd werden opgeschoven. Ook wat rioleringen betreft blijven we op schema. Er zijn dus geen grote projecten geschrapt, wel verschoven."

  Bert Herrewyn (SP.A): "De keuze voor de Warande is gemaakt geweest om eerst de verblijfszone te bouwen. Dat was niet voorzien, maar wel de polyvalente ruimtes. We willen starten bouwen, maar we weten niet of we subsidies krijgen. Daarom kunnen de reserves die opgebouwd werden ter beschikking gesteld worden. Die reserven waren ook bedoeld voor de nieuwbouw."

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA): "Over de nieuwe raadzaal. Omwille van het tijdelijk uitvallen van de persoon die dit zou behartigen, is tijdelijk uitgesteld om de geluidsinstallatie te vervangen. Gemeenteraad on the move dan: alle deelgemeenten, op Kooigem na, passeerden de revue."

  Arne Vandendriessche (Open VLD): "We volgen het traject als het om personeel gaat. We bouwen af, maar er is geen personeelsstop."

  Kelly Detavernier (N-VA): "We hebben voor volgend jaar extra budget bij evenementen voorzien omdat er op Kortrijk Weide een aantal zaken te gebeuren staat daar."

 • Axel Vandenheede

  "Feestje in 2018?"

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) komt tussen over de eerste budgetwijziging 2017. "We willen de grote projecten kunnen volgen op financieel vlak. We willen de keuzes zien die de stad maakt op het vlak van beleid en welke keuzes ze niet maakt. Eén groot financieel verhaal dus."

  "We stellen vast dat er verschuivingen zijn binnen de beleidsdomeinen. Maar we moeten raden wat de oorzaak is. Is het juist dat in onderdeel mobiliteit heel wat budget niet uitgegeven werd in investeringen? In fietsinfrastructuur. Hetzelfde stellen we vast qua openbaar domein en openbaar vervoer. Kunnen we dat koppelen aan het rioleringsplan? Hoeveel centen hebben we daarvoor nodig?"

  "De al lang beloofde (ver)nieuw(d)e gemeenteraadzaal komt er niet in 2017, maar in 2018. Hoe zit het daarmee? En wat met gemeenteraad on tour? Waarom wordt er 30 procent bespaard op ondernemen? De vreemde combinatie is het verhoogde aantal vacatures en het verminderde budget."

  "Wat wijkwerking betreft: dit jaar zijn we iets zuiniger dan in 2018. Voor evenementen is er 880.000 euro voorzien volgend jaar. Is er dan een feestje voorzien?"

 • Axel Vandenheede

  "Beter contract en geen extra personeel"

  Groen Kortrijk stelt zich vragen over de uitbating van parking K in Kortrijk door Parko. Matti Vandemaele: "Parko was nooit vragende partij en staat er financieel ook niet goed voor. Parko stelt dat het break-even kan draaien, maar daar hebben wij twijfels bij. Bovendien is daar vlakbij parking Veemarkt. Het is voor ons duidelijk dat het stadsbestuur zo veel mogelijk auto's naar het centrum toe wil halen."

  Christine Depuydt: "We waarschuwen dat Parko de neiging heeft om altijd te veel te betalen. Ik vind het vreemd dat ook liberalen streven naar een monopolie. De privésector stoot die parking, dat wil toch wel wat zeggen."

  Schepen Axel Weydts (SP.A), ook voorzitter van Parko: "De overheid heeft één parameter om te zien of een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf financieel gezond is: de autofinancieringsmarge. Die moet positief zijn voor een gemeente op het einde van de legislatuur, voor een AGB moet dat zelfs niet. Maar Parko zal eind 2018 wel met een positieve AFM afsluiten."

  "Wel hebben we vorig verlies geleden omdat we parking Budabrug 12 maanden moesten afschrijven, terwijl ze maar drie maanden open was. Er was ook de tegenslag wat betreft het parkeergeleidingssysteem."

  "Het klopt dat Parko geen vragende partij was, maar dat gaf ons een sterke positie. We konden stellen dat we break-even wilden draaien. De grote sleutel is heel simpel: we hebben een beter contract én we hoeven geen extra personeel aan te werven om die parking te exploiteren."

 • Axel Vandenheede

  Opening zitting

  De zitting is geopend.

 • Axel Vandenheede

  Actie brandweer Fluvia

  Aan de ingang van de raadzaal hadden de beroepsbrandweerlui van hulpverleningszone postgevat. Ze eisen meer beroepspersoneel in post Kortrijk en om de dagelijkse leiding toe te vertrouwen aan een beroepsofficier. Ook worden meer respect voor het beroepspersoneel en een eerlijke communicatie tussen de zoneleiding en het personeel gevraagd. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde dat er onderhandelingen daarover lopen en die onderhandelingen verder gaan. Intussen gingen hij en ex-burgemeester Stefaan De Clerck met elkaar in de clinch.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!