Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: felle discussie over algemeen directeur

12/03/18 om 15:57 - Bijgewerkt om 23:44

De gemeenteraad van maandag 12 maart wordt zonder twijfel boeiend: niet alleen de naam Johny Turboplein zal officieel goedgekeurd worden, er zijn ook interpellaties voorzien over de transportroute voor de kleigroeve in Rollegem en over de Kortrijkse Groothandelsmarkt.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: felle discussie over algemeen directeur

© AXV

 • Axel Vandenheede

  Na een aantal mondelinge vraagjes is de zitting ten einde

  Einde zitting.

 • Axel Vandenheede

  Redders

  Carol Leleu (CD&V) neemt de laatste interpellatie voor haar rekening. "Eind dit jaar sluiten twee zwembaden, de andere twee gaan over naar S&R. Het nieuwe zwembad opent dan ook de deuren. Hierdoor is er beweging bij het zwembadpersoneel. Velen zoeken een nieuwe job. Worden er nog redders aangeworven om het tekort op te vangen? Wordt een beroep gedaan op tijdelijke krachten?"

  Schepen An Vandersteene (N-VA): "Ik ga de ongerustheid wegnemen. Er wordt gekeken om de nodige vervangingen te doen. Dat is niet makkelijk, want redder is een knelpuntberoep. We werken met onder meer uitzendkantoren en Sportwerk Vlaanderen. Er wordt uitgekeken om een goede oplossing te vinden voor de mensen die niet overstappen naar S&R. Als er een overplaatsing gebeurt, wordt er voor vervanging gezorgd."

 • Axel Vandenheede

  Transparantie bouwdossiers

  David Wemel (Groen) vraagt om meer transparantie over stedenbouwkundige dossiers. "Graag een link op de website naar de lopende openbare onderzoeken. Die lijst zou ook eenvoudig en eenduidig moeten zijn. We vragen ook dat de overzichtspagina overzichtelijk en up-to-date wordt gehouden en er ook digitaal bezwaar kan worden ingediend."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "De website van de stad wordt helemaal herzien. Naar aanleiding van de nieuwe website willen we een aantal verbeteringen aanbrengen. De info moet inderdaad makkelijk te vinden zijn. Ik zal uw voorstel voorleggen. Er is gelukkig ook een tweede zaak: er is het Vlaams omgevingsloket en dat biedt ook mogelijkheden. In die zin wil ik niet ingaan op uw suggestie om parallelle toepassingen aan te maken. Dat gaat bijvoorbeeld om een kaart waarop alle openbare onderzoeken zijn aangeduid en er zullen via die website ook digitaal bezwaren ingediend kunnen worden. We zullen wel een link voorzien naar het omgevingsloket."

 • Axel Vandenheede

  Vervolgstudie

  David Wemel (Groen): "We hebben van bij het begin bezwaar aangetekend over de kleiontginning. Reden: de moeilijke verkeersafwikkeling."

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "We moeten een zo goed mogelijke oplossing vinden. We hebben zelfs openingen gelaten om andere oplossingen toe te laten. Er is tijd daarvoor tot eind april."

  "Is er een financiële studie? Er is een combinatie van elementen dat bepaalde tracés niet haalbaar zijn. Er is daar al heel wat studiewerk rond gebeurd. In 2008 al werden er enkele tracés onderzocht. Onder meer een ontdubbeling van de Marktstraat en vervoer langs de Tombroekstraat, net als vervoer via de E403. We hebben gepleit voor dat laatste, maar we worden geconfronteerd met juridische bezwaren. Al is dit het ideale scenario."

  "Intussen moeten we een andere oplossing zoeken. Daarbij moeten we de dorpskernen vermijden. Ik kan de bal terugkaatsen: de E403 lukt niet, geef me een alternatief. Ik weet dat dit moeilijk is, vandaar de verdere zoektocht. Intussen kan je digitaal alle documenten bekijken via onze website."

  "Het is niet het beste scenario, maar het is tot nu toe het beste wat we hebben gevonden. We kunnen bij het bord tonnenmaatbeperking een bord toevoegen 'uitgezonderd vergunninghouders'. We kunnen ook een sas organiseren met ANPR-camera's."

  "Arcadis heeft de studie uitgevoerd, moet een pak studies maken voor tal van bedrijven. Ze hebben de objectiviteit hoog in het vaandel te dragen. Dit was een eerste studie, er is nu nood aan een vervolgstudie. Die zal uitgevoerd worden in opdracht van de stad."

  "Wat het aantal vrachtwagens betreft: het gaat om gemiddeld 4 camions. Dat is een enorm technische materie. Het is niet de bedoeling dat er tractoren zullen passeren en we zullen ook het werfcharter toepassen. Over het schoolverkeer: we zullen de schooluren bekijken, zodat we de fietsers kunnen vrijwaren met confrontaties met vrachtwagens."

 • Axel Vandenheede

  Transportroute kleiontginning

  Roel Deseyn (CD&V) wil weten waarom het college het tracé via de Schreiboomstraat verkoos. "Er is nog geen financieel, economisch materiaal beschikbaar over allerlei mogelijkheden langs de E403, het smalspoor, een nieuwe weg... We mogen dus niet te snel gaan. U heeft zelf al wat geschoven met de deadline. Als je de alternatieve tracés wil onderzoeken, dan zal dat geld kosten."

  "Er werd ook gezegd dat het tracé bewaakt zou worden met camera's met nummerplaatherkenning. Of speciale borden plaatsen, zodat enkel vrachtwagens van Wienerberger door kunnen. Dat zal heel moeilijk zijn, ik heb geen weet dat er zulke zaken in dit land al gebeuren."

  "Op de infovergadering was er ook verwarring over het aantal vrachtwagens dat zou passeren: 4. Is dat een gemiddeld? Er zijn ook vragen over het heen en weer rijden. Er is ook de heikele kwestie van fietsende kinderen. Wanneer passeren die kinderen daar op normale schooldagen, op examendagen..."

  "Tot slot: het tracé, is dat een studie die gefinancierd werd door Wienerberger? Het is belangrijk om dat te weten. Het moet een openbare studie zijn."

 • Axel Vandenheede

  Knip in Munkendoornstraat

  Roel Deseyn (CD&V): "Wat mij een beetje stoort is dat men de consultatie niet zeer ruim heeft opgevat. Als we gaan voor schoolfietstracés, dan is een recht tracé minder evident. Ik wil er ook op wijzen dat de Bellegemsestraat en Argendaelstraat aangewezen worden als straten voor de fietsers vanuit Kooigem. Maar de Bellegemsestraat is in slechte staat."

  Schepen Axel Weydts (SP.A): "We kozen voor de Munkendoornstraat omdat dit de straat is tussen het Bruyningepad en het Tramstatiepad. De straat is dus zowat de missing link."

  "In de omgeving moeten we goed kijken wat de gevolgen. Op het infomoment in de kerk van Bellegem hebben we daarover een infostand georganiseerd. Alle opmerkingen werden genoteerd en de fietsambtenaar is daarmee nu aan de slag."

  "Over de Bellegemsestraat, die ligt er inderdaad slecht bij. We gaan binnenkort een structureel onderhoud doen. Een structurele heraanleg staat deze legislatuur niet op het programma."

  Roel Deseyn stelt dat de opmerkingen gebundeld worden, maar er nu al daarover wordt gestemd.

 • Axel Vandenheede

  Adviezen en rapporten

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Alleen maar applaus voor de installatie van dit orgaan. Alleen: aan wie wordt gerapporteerd? We verwachten een uitgebreid rapport met pro's en contra's. Bovendien is dit een kamer in beperkte kring. We vinden dat een ondoorzichtige situatie."

  Schepen Wout Maddens (Open LD): "Dit is de versterking van de visie. Het is een nieuw instrument naast andere instrumenten die we al rigoureus gebruiken. We willen de architectuur in de stad versterken, net als het erfgoed. We zijn een dynamische stad, de toekomst van onze stad is veranderen. We willen dat doen door zorgvuldig om te gaan met het bestaande erfgoed."

  "De andere instrumenten zijn de inventaris van het bouwkundig erfgoed en we werken aan een beeldkwaliteitsplan. Dat plan vraagt iets meer tijd. We willen met deze kamer niet de functie van de stedenbouwkundig ambtenaar uithollen. We zorgen wel dat er een intern debat is en we vragen een tweede, derde opinie. Daardoor zorg je dat de besluitvorming zich niet beperkt tot enkele mensen. De commissie kan rapporten afleveren, maar ook adviezen geven in het kader van bepaalde bouwaanvragen."

 • Axel Vandenheede

  Beeldkwaliteitskamer

  David Wemel (Groen) over het beeldkwaliteitsplan. "Wat hier voorligt is zeker verdedigbaar. Het opmaken van een beeldkwaliteitsplan, waarin duidelijke en bindende voorschriften zijn opgenomen aangaande de beeldkwaliteit, en de oprichting van een commissie die moet oordelen over de afwijkingen die gevraagd worden van dat plan. Veel zal uiteraard afhangen van de samenstelling van de zogenaamde beeldkwaliteitskamer. Dat er twee vertegenwoordigers inzitten van het erfgoedplatform, juichen we toe. De kamer wordt verder aangevuld met drie experten. Er wordt gestreefd naar consensus. Als er geen consensus wordt gevonden, zal er worden gestemd. Vanuit Groen vinden we het belangrijk dat de verschillende standpunten in het verslag genotuleerd staan, zodat de besluitvorming over deze dossiers zo transparant mogelijk is."

  "De kwaliteitskamer wordt opgericht voor de duur van de legislatuur. Is het de bedoeling dat er na de goedkeuring van de statuten vanavond, nog een kwaliteitskamer wordt opgericht voor de resterende maanden van de legislatuur? Hoe ziet de schepen dat dan concreet? Wanneer komt de oproep voor kandidaten, wanneer draagt het college kandidaten voor aan de gemeenteraad? Wanneer wordt beslist over de vergoeding?"

  "Indien de oprichting niet meer voor deze legislatuur is, doen we dan al geen belangrijke voorafname voor de volgende ploeg? Hoe dan ook blijf ik het bijzonder vreemd vinden dat op het einde van een termijn een globale visie op ruimtelijke ordening en een beeldkwaliteitsplan worden ontwikkeld. Plannen en visies zijn immers een vertrekpunt, en geen eindpunt."

 • Axel Vandenheede

  Gecoro: geen vertegenwoordiger uit Jeugdraad

  Astrid Destoop (CD&V) vindt het spijtig dat er geen vertegenwoordiger van de jeugdraad meer zal zitten in de Gecoro (stedelijke commissie voor ruimtelijke ordening). "Ik pleitte een tijd geleden al voor een brief met meer uitleg over de functies. Ik hoop dat het ontbreken van een vertegenwoordiger van de jeugdraad niet zal resulteren in het feit dat die plaats geschrapt zal worden."

  David Wemel (Groen) is het met Astrid Destoop eens. "We deden het vanuit de jeugdraad -als enigen- met afstand van de vergoeding. Niet de beloning telde voor ons, maar het engagement. Het dateert van de tijd dat inspraak door jongeren nog onbetaalbaar werd gevonden. Vandaag stellen we vast dat deze gegarandeerde vertegenwoordiging van jongeren in de Gecoro er niet meer is. We willen dan ook met aandrang vragen aan de schepen van Jeugd, die ik als bondgenoot van weleer nog steeds tot de pleitbezorgers van inspraak voor jongeren reken, dat hij een alternatief ontwikkeld."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "We delen die bezorgdheid en we willen niets schrappen bij een volgende samenstelling."

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "Er is een beetje bloedarmoede bij de Jeugdraad zelf. De vorige persoon die in de Gecoro zat was ingenieur en geïnteresseerd in deze materie."

 • Axel Vandenheede

  Matti Vandemaele: "De schaamte voorbij"

  Matti Vandemaele: "U zegt dat er een onderlinge afspraak geweest tussen de secretaris van de stad en die van het OCMW. Zijn daar documenten van? Kan u mij aantonen dat er onderling afgestemd is geweest? En dan: wat u zegt is de schaamte voorbij. Hallucinant."

  Jean de Bethune (CD&V): "Wij hebben heel duidelijk gesteld dat we niets in de weg zullen leggen van de kandidaten die weerhouden werden. We zullen die punten ook goedkeuren. Verder: de afsprakennota naar waar u verwijst in verband met een passende functie voor de andere secretaris. Die moet op het laatste komen. De betrekking die u aanbiedt is minderwaardig aan wat die persoon had gekregen dan wanneer hij in competitie was gegaan, en eventueel verloren. U heeft er dus alles gedaan om de bestaande secretaris op een 'voie de garage' te zetten."

  Steve Vanneste (onafh.): "Ik zat in het begin van de legislatuur in de meerderheid en toen hoorde ik al dat die persoon niet in het kraam van de meerderheid paste."

 • Axel Vandenheede

  Burgemeester: "Geen enkele politieke benoeming"

  Steve Vanneste (onafh.): "Ik vrees dat we de richting uitgaan dat medewerkers bij de stad bekeken worden als nummers. Het zogenaamde lager personeel voelt zich niet meer geapprecieerd."

  "Er zijn al een aantal mensen weg. De OCMW-secretaris, korpschef 1, korpschef 2, personeelsdirecteur, teamcoach musea, teamcoach schouwburg... Wat verwijt men die mensen? Dat het allemaal CD&V'ers zijn. Ik heb het vroeger nog gehoord bij N-VA."

  "Wat krijg je in de plaats? Ik twijfel niet aan hun capaciteiten, maar kijk eens naar hun politieke achtergrond. Het zijn mensen met een SP.A- of VLD-achtergrond."

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Het decreet lokaal bestuur is belangrijk. We hebben daarover een uiteenzetting gehad door twee topambtenaren. Mensen die zijn toegetreden tot de stad en die bewijzen dat ze de stad naar een hoger niveau kunnen tillen."

  "Wat de keuze voor een financieel directeur betreft: de stad heeft geen ontvanger meer, de OCMW wel. Er is daar dus geen discussie over. Het voorwerp van debat gaat over algemeen directeur. Je kan daarbij kiezen voor competitie of dialoog. Wij hebben voor het laatste gekozen. Er is tussen de stadssecretaris en de OCMW-secretaris een consensus gevonden. Volledig conform het decreet kiezen we ervoor dat de persoon die geen algemeen directeur wordt een passende functie krijgt in het kader van de externe betrekkingen van de stad. We doen dit omdat we denken dat we zo de juiste man en de juiste vrouw op de juiste plaats zetten."

  "U kan het college niet op een fout betrappen. Wij hebben geen enkele politieke benoeming gedaan. De nieuwe mensen zijn allemaal toppers. Ik verwijs naar de nieuwe directeur van de Schouwburg. Die kwam er omdat de vorige een nieuwe uitdaging wilde aangaan. Ik verwijs ook naar de keuze voor de dame die het personeelsmanagement op zich neemt. Ze heeft een statutaire benoeming in Brussel laten staan voor een contract bij ons."

 • Axel Vandenheede

  Diepste afkeuring

  Ook Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over de algemeen en financieel directeur. "Een zoveelste topamtenaar die verwijderd wordt door de stadscoalitie. Het rijtje is stillaan eindeloos aan het worden. Quasi het volledige korps topambtenaren dat aan de slag was bij het begin van deze legislatuur is verdwenen, al die niet onder vrijwillige dwang. En dan vandaag de kroon op het werk, het hoofd van de ambtenaren in onze stad."

  "Al wie kritisch is en niet meegaat in de strakke politieke aansturing moet eruit. Want daar knelt het schoentje. Een secretaris die opkomt voor zijn mensen. Een secretaris die niet meegaat in de logica dat ambtenaren gedegradeerd worden tot uitvoerders en applausleger moeten spelen, zit in de weg. Gelukkig zijn er nog heel wat ambtenaren die volharden en ernstig werk blijven leveren. Los van de impact op de betrokken mensen persoonlijk is de vooral de impact op de werking van de stedelijke administratie niet te onderschatten. De angst zit er bij veel ambtenaren diep in."

  "Vorige maand werd hier geroepen en geschreeuwd dat wij leugenaars waren en dat wij tegen de ambtenaren waren. Welnu de manier waarop de stadscoalitie de afgelopen jaren is omgegaan met de ambtenaren maakt pijnlijk duidelijk wie in de feiten voor en tegen de ambtenaren is. En het mag duidelijk zijn, deze ploeg wil nog verder gaan. In de toelichting die we voorgeschoteld kregen met de raadleden over de samenvoeging van OCMW en stad bleek duidelijk de ambitie om van deze samenvoeging een nieuwe besparingsoefening te maken op kap van de medewerkers."

  "U kan hier vandaag triomferen met de gedwongen aftocht, onze fractie vindt het een pijnlijk schouwspel. We zijn al lang blij dat de man de vernedering die de ontvanger hier ene tijdje terug moest ondergaan bespaard is gebleven. Maar op onze steun voor dit manoeuvre moet u niet rekenen. Meer dan onze diepste afkeuring voor deze manier van omgaan met de ambtenaren in onze stad zit er niet in."

 • Axel Vandenheede

  Aanstelling algemeen en financieel directeur

  Jean de Bethune (CD&V): "Dit is een van de belangrijkste punten die deze gemeenteraad in deze legislatuur zal moeten beslissen. We moeten de weg effenen voor de aanstelling van twee topambtenaren; een algemeen directeur en een financieel directeur in het kader van de integratie van het OCMW in de stad. Het decreet hierover is heel gedetailleerd uitgewerkt."

  "Ik stel vast dat de meerderheid de voorgelegde procedure niet volgt, maar omkeert. Hier is er een tekst dat er geen competitie is, maar er is meteen een afsprakennota. In dit geval trekt een van beide secretarissen zich terug. De procedure wordt dus niet gevolgd. Men creëert bovendien een nieuwe functie: die van adjunct."

  "Die adjunct zal zonder personeel moeten werken, mag geen lid zijn van het managementteam en mag alleen rapporteren aan de directeur en de burgemeester. Hoe valt uit te leggen dat iemand zich terugtrekt? Ik besluit dat die persoon geen keuze had, moest instemmen. Maar er is meer: de secretaris van de stad is het schakelpunt tussen de politiek en de ambtenarij. Als men het de secretaris onmogelijk maakt om zijn job te doen, dan creëert men een ander probleem. Dit is een teken naar de ambtenaren: u zal zwijgen en uitvoeren. CD&V vindt dat er een dialoog moet zijn tussen de politiek en de ambtenarij."

 • Axel Vandenheede

  Ombudsman: "Kader scheppen, faciliteren"

  Bart Weekers komt zelf ook tussen. "Ik ben gewoon om de intake van mijn dossiers discreet te doen. Er zijn hier vragen gesteld over het reglement van Kortrijk. Dat is heel belangrijk, al gelden er nog enkele juridische regels. Ik heb de opdracht om te bemiddelen als een zaak mogelijk voor de Raad van State kan komen. Dat kan hier in dit dossier. Het zou ook kunnen dat een van de rechtstreeks betrokken burgers zich bij mij meldt."

  "We kijken naar het geheel van het conflict. 95 procent van wat bij mij binnenkomt gaat om discrete adviezen. Die worden binnen 1 tot 2 dagen gegeven. Dossiers behandelen duurt gemiddeld 96 dagen. Ik hou het dus algemeen."

  "Ik kan pas bemiddelen als beide betrokken partijen bereid zijn om te onderhandelen. De bemiddelaar schept een kader, faciliteert. Hij of zij neemt nooit de leiding. Samengevat zal ik kijken welke vragen ik krijg over deze zaak. Ik zal dan polsen of er ruimte voor bemiddeling is en mijn bevindingen terugkoppelen."

 • Axel Vandenheede

  Verkiezingsborden?

  Steve Vanneste (onafh.) wil wat meer weten over verkiezingsborden. "Gaan we daar ook een akkoord over sluiten?"

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A): "We zijn nog altijd bezig naar de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een containerpark. De openingstijden blijven dezelfde."

 • Axel Vandenheede

  "U ontgint de groothandelaars"

  Pieter Soens (CD&V) stelt dat een ombudsman niet mag tussenkomen als er een gerechtelijke zaak loopt. "Reglement is reglement." Matti Vandemaele (Groen) stelt dat zijn partij zich principieel kan vinden in een bemiddeling van de ombudsman. "Maar... Als wat voorligt goedgekeurd wordt, wat kan de ombudsman dan bemiddelen."

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Ik had over de mogelijkheden een uiteenzetting verwacht van schepen Scherpereel. Maar dat gebeurt niet. En wat betreft de borden: de verenigingen gebruiken de kleine borden, niet de grote."

  Stefaan De Clerck: "Bemiddeling gaat over bereidheid van beide partijen. Gaan de groothandelaars daarmee akkoord? Als er al geen overleg is geweest, heeft dit weinig kans tot slagen. Verder: u legt een tekst voor waarbij gesteld wordt dat het sowieso gedaan is vanaf 1 augustus. Dit is een feitelijke ontginning. Dit is tegen alle deontologie van die handelaars. U wil bemiddelen terwijl u in het reglement zegt dat het al gedaan is..."

 • Axel Vandenheede

  Ombudsman als bemiddelaar

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "We hebben in oktober 2016 al een princiepsbeslissing genomen over die borden. CD&V had toen gevraagd om iets te doen aan die wildgroei aan borden. We hebben toen beslist om te werken met vlaggen. Die borden zijn niet mooi, blijven staan en ze belemmeren soms de verkeersveiligheid. Er zijn in de stad nu een 200-tal plaatsen waar vlaggenmasten zijn voorzien. Die vlaggen zijn te duur: 900 euro voor 50 vlaggen. Je kan die vlaggen zelf ophangen. Die borden kostten meer: 1.800 euro voor 40 borden."

  "Agentschap Wegen en Verkeer verbood ook borden voor scholen. Wij gaan daar niet in mee. We zoeken samen met de schoolorganisaties naar een oplossing."

  "De shishabars? Er zijn er twee. Die bars moeten aan tal van wetgevingen voldoen. We willen op voorhand een uitbatingsvergunning opleggen, voor er problemen ontstaan."

  "De KGM dan. Eerste schepen Rudolf Scherpereel heeft voorgesteld om een bemiddelaar aan te stellen en zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. We hebben Bart Weekers gevraagd om dat te doen. Hij zal proberen beide partijen te overtuigen om tot een goede oplossing te komen. Hij zal de feiten zelf niet behandelen. De timing is van Pasen tot de zomervakantie. Ik hoop dat zowel meerderheid als minderheid die bemiddeling een kans wil geven."

 • Axel Vandenheede

  Containerparken en shishabars

  Steve Vanneste (onafh.) vraagt hoe het zit met de containerparken en de shishabars. "Waarom nu juist die wetgeving over die bars?"

 • Axel Vandenheede

  "Ombudsman kan niet tussenkomen"

  Pieter Soens (CD&V): "Ik pik het ook niet hoe jullie zijn omgesprongen met onze vraag naar informatie. Ik heb samen met Matti Vandemaele een klacht ingediend bij de gouverneur en pas dan is het stadsbestuur van gedachten veranderd, we mochten toen plots wel het dossier inkijken."

  "Ik vind het ook niet opportuun om nu te beslissen over de artikels over de Kortrijkse Groothandelsmarkt. Er valt eind deze maand een beslissing. Wanneer er een uitspraak is, dan bestaat er een grote kans dat er een hoger beroep volgt. En die procedure zal tot na 1 augustus (sluiting KGM) verder lopen."

  "Het dossier overhevelen naar de Vlaamse ombudsman kan ook niet, want het gaat om een politiek onderwerp en ook wanneer er een rechtzaak loopt, kan hij niet tussenkomen."

 • Axel Vandenheede

  KGM en de ombudsman

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Ik wil tussenkomen over het plaatsen van borden voor de aankondiging van evenementen. Nu wordt dat verboden, terwijl er nog geen alternatief is. Nu al wapperen er wel al vlaggen van Memento, een stadsorganisatie. Zo'n vlag kost 70 euro. Als verenigingen zo'n vlaggen moeten bekostigen, hebben ze niets meer over. Ik vraag dat, zo lang er geen goed alternatief is voor deze borden, die borden nog mogen."

  Matti Vandemaele: "Hier nogmaals het doodsvonnis tekenen van de Groothandelsmarkt zullen we niet doen. We willen trouwens ook een oproep doen om niet langer te huichelen in dit dossier. Op de raadscommissie kwam u op de proppen met het voorstel om een bemiddeling op te zetten via de ombudsman. Dat kan niet volgens het reglement, maar soit daarover collega Soens straks. Maar gesteld dat het toch zou kunnen dan is de vraag welke marge de ombudsman zou hebben."

  "Als u in deze zitting nog een extra stap wil zetten om de Groothandelsmarkt en de handelaars te begraven heeft de arme man geen enkele marge. Bemiddeling is bijgevolge totaal zinloos. U begrijpt dat u in ons geen bondgenoot zult vinden om de Groothandelsmarkt ten grave te dragen. Bijgevolg zal onze fractie dit punt niet goedkeuren."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!