Live Gemeenteraad Diksmuide: Idee2006 wil referendum over parkeren op de Grote Markt

30/01/17 om 13:11 - Bijgewerkt om 21:46

Een week geleden heeft Idee2006 meer dan 3.000 handtekeningen met een motivatienota en een verzoekschrift aangetekend verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen om een referendum te organiseren rond de parkeergelegenheid bij de Grote Markt. Vanavond komt dit aan bod op de gemeenteraad.

Gemeenteraad Diksmuide: Idee2006 wil referendum over parkeren op de Grote Markt

© GF

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad is afgelopen - herbeleef de gemeenteraad van 30 januari.

  Er komen aanvullende verkeersreglementen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. Er komt een samenwerking tussen de jeugddienst en de bibliotheek. De onderhouds- en renovatiewerken in de Lekedorpstraat komen eraan. Als extra agendapunt wordt een mogelijke fusie met buurtgemeente besproken.

 • Myriam Van den Putte

  Bijgevoegd punt: vraag tot fusie met buurtgemeentes

  Koen Coupillie (N-VA): "leden van de meerderheid om vrijwillig te fuseren met buurgemeenten. Hebben buurgemeenten al eens gepolst naar onze bereidheid?"

  Lies Laridon: '"de discussie omtrent fusies is niet nieuw. De grootste laatste fusieoperatie dateert van 1976. Dit heeft ook te maken met de bestuurskracht of die daadwerkelijk groot genoeg is om te beantwoorden aan de noden van de bevolking. In de vorige legislatuur (2011) hebben we dan met de stad meegedaan rond bestuurskracht plattelandsgemeenten, bestaande uit een traject met workshops. Er bestaat een stimulerende maatregelen voor fuseren om een eenmalige financieel voordeel te krijgen. Studie 2014 waar concrete combinaties van gemeentes worden voorgesteld. Dat zou dan de fusie van Diksmuide, Kortemark en Houthulst zijn. We moeten in ogenschouw nemen: wat wil de bevolking, is er nood aan bestuurskracht, is er een voordeel aan verbonden? In 2015 lanceerde het Nieuwsblad hierover een bevraging. Het resultaat: amper 3% van de bevolking is voor een fusie, de helft is tegen en de rest is onverschillig. Wat bestuurskracht betreft: we hebben ingetekend op een vrijwillig project door Vlaamse Overheid gelanceerd in 2015. Daarvoor hebben we onze kandidatuur ingediend en het traject doorlopen. Het eindresultaat biedt eerder opties tot samenwerking voor verbetering, maar niet voor fusies. We werken al samen met buurtgemeenten, bijvoorbeeld voor het zwembad met Lo-Reninge en Houthulst, ik denk aan 'Achthoek'. Is er een financieel voordeel? Dit zou een eenmalige stimulans zijn. Als kleine plattelandsgemeente krijgen we maar 1/3 van wat grote steden als Antwerpen en Gent per inwoner krijgen. We hebben over een fusie nagedacht, maar er zijn geen formele gesprekken opgestart met buurtgemeenten hierover. Iedereen moet nadenken over de eigen bestuurskracht. Er zijn ook geen vragen gekomen van buurgemeenten."

  Koen Coupillie (N-Va): "efficiëntie, kostenbesparing, dienstenverlening moeten toch wel eens overwogen worden. Er is nu ook de fusiebonus van 500 euro eenmalige schuldovername van de Vlaamse overheid, die we toch ook eens moeten bekijken."

  Marc Deprez (Idee2006): ' wij willen zo dicht mogelijk bij de burger staan en willen daar eventueel wel een referendum rond organiseren."

 • Myriam Van den Putte

  Aanpassing bibliotheekreglement

  Karline Ramboer (Sp.A-open): "nieuwe reglement omvat belangrijke aanpassingen, onder meer duidelijke en klare taal van de teksten. Bij de voorstelling van de nieuwe openingsuren hebben we een evaluatie gedaan. We wilden onze zwakste gebruikers, de kleintjes, de mogelijkheid geven om boeken te ontlenen. Voor werkende ouders is het echter moeilijk om voor 18u in de bib te geraken. Daarom zullen de openingsuren vanaf 1 maart 2017 aanpassen voor de bewoners van Leke, Keiem en Pervijze. Een volgende aanpassing betreft het aanbieden van 7 e-readers. Daarmee zet de bib een nieuwe stap in de digitale wereld. Op 1 maart 2017 start de spelotheek, een gezamenlijk project van de jeugddienst en de bibliotheek."

 • Myriam Van den Putte

  Thema-audit Vlaanderen

  Lies Laridon: "op 14 september 2016 werd de stad door Audit Vlaanderen ingelicht dat er een thema-audit zou gebeuren in Diksmuide, om de lokale besturen te evalueren. Het thema is aankoop- en contractbeheer'. Hiervoor werden 20 gemeenten geselecteerd en de audit is in een zeer constructieve sfeer verlopen. Het eindrapport stelde drie sterke punten vast: de organisatie is zich bewust van werkpunten en onderneemt reeds acties, zowel qua organisatiebeheersing als bij het aankoopproces van werken, de constante bijschaving in het aankoopproces en de communicatie van en naar de burger. Het is niet enkel een rapport, maar het management heeft er een actieplan aan gekoppeld met een verantwoordelijke ambtenaar en streefdatum. Er staat ook de aankoop van een softwareprogramma hiervoor op de agenda."

 • Myriam Van den Putte

  Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen

  Een toelage voor het project 'dorp aan zet' van 500 euro aan het Bewonersplatform Esen wordt goedgekeurd.

 • Myriam Van den Putte

  Kleine en Grote Dijk

  Jürgen Van Collie: "Kleine en Grote Dijk zijn niet ideaal om als fietser te gebruiken."

  Kurt Vanlerberghe: "dit alles kadert wel in een plan, een ontwerp in wording waar we het in de stuurgroep over eens waren. Fietsers moeten zich kunnen handhaven op een weg zoals de Grote en Kleine Dijk. Helaas zijn er soms minder galante autobestuurders op de baan. Toeristen zijn lovend over deze weg en daarom moeten we die weg net kunnen opwaarderen voor fietsers zodat hij meer gebruikt wordt. We moeten durven een sprong vooruit nemen en bepaalde locaties moeten een steuntje in de rug krijgen."

 • Myriam Van den Putte

  Fietsstraten

  Kurt Vanlerberghe: "we vragen een aanvullend verkeersreglement om een fietsstraat in te voeren in een gedeelte van de Tuinwijk. Het gaat om een stukje straat voor de fietsers voor te behouden over de volledige breedte, waar auto's wel zijn toegelaten, maar waar fietsers niet mogen inhalen. Het is ook bedoeld om het sluikverkeer te ontmoedigen. Het is een aanzet tot meer. Deze fietsstraten worden aangeduid met borden en kleeffolie op de weg."

  Jürgen Van Collie: "uit het verkeerscirculatieplan moet blijken of een fietsstraat gepast is. Sluikverkeer is niet compatibel met het concept van de fietsstraat en sluikverkeer moet geweerd worden. Dubbel zoveel fietsen als auto's is de juiste verhouding. Er is een ander alternatief: het wandelpad dat ook als fietspad zal kunnen gebruikt worden."

 • Myriam Van den Putte

  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement om een zone 30 in te voeren in de straten in de omgeving van het historisch centrum

  Kurt Vanlerberghe: "Op 27 oktober werd beslist om een zone 30 in het historisch centrum in te voeren. Dit gaat nu om een eerste uitbreiding. In de bewuste straten kan je meestal zelfs niet sneller rijden op spitsuren. Het gaat om de Adm. Ronachstraat, de De Breyne Peelaertstraat en de Oostendestraat vanaf het kruispunt met de Galileistraat tem. Kruispunt met de Grote Dijk. Er wordt ook gevraagd geen voorrang van rechts in te voeren."

  Katleen Winne (Idee2006): "En 's nachts? Heeft het zin om dan een zone 30 daar aan te houden? Het heeft vooral zin overdag in de schoolomgeving."

  Kurt Vanlerberghe: "ik zou toch opteren om dit statisch te maken en geen dynamische borden te voorzien. Het gaat om een attitude-aanpassing."

 • Myriam Van den Putte

  Mobiliteit – aanvullend verkeersreglement tot invoeren van een busparkeerplaats ter hoogte van basisschool 'Klimop'

  Kurt Vanlerberghe: "Klimop': directie wil zelf het probleem aankaarten dat de bus niet ordentelijk kan parkeren op de parkeerstrook en kinderen moeten laveren tussen verkeer. Samen met politie zijn we tot besluit gekomen om op bepaalde tijdstippen de parkeerstrook te reserveren voor de bus en dan moeten de ouders 100 m verderop parkeren."

  "Aan Hof ter Bloemmolens fietsers staan soms neus aan neus met voertuigen. Voorstel om het verkeer in wijzerzin rond het rond punt te leiden om conflicten te vermijden. Fietsers mogen wel in 2 richtingen rijden."

 • Myriam Van den Putte

  Sint-Andreaskerk wordt gerestaureerd

  Bovenzijde van de bovenmuren van de toren worden gereinigd en indien nodig hersteld of vervangen. De torenbalken zijn in hele slechte toestand en moeten worden vervangen. Totale kostprijs wordt geraamd op 93.000 euro. Er kan 30% subsidie aangevraagd worden bij de Vlaamse Overheid. De werken zouden kunnen uitgevoerd worden in 2019.

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad begint stipt om 20.15u

  1. Wegen en waterlopen - onderhouds- en renovatiewerken Lekedorpstraat

  Bieke Moerman: "

  Lekedorpstraat: in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds 2017 worden er herstellingswerken uitgevoerd in de Lekedorpstraat. Totale kostenraming ten bedrage van 239.496,03 euro, 21 % btw en proefonkosten inbegrepen.

  Voor deze werken wordt een aanvraag tot projectfinanciering ingediend bij het Vlaams Plattelandsfonds met het oog op de toekenning van het maximale trekkingsrecht van 250.000,- euro. De Lekedorpstraat, namelijk het vak vanaf de Kruiskalsijde- en Laagvlaktestraat tot aan de Tramstationstraat, vertoont gebreken op diverse plaatsen, zijnde verzakte of opgestoken klinkers.

  De werken omvatten: De opbraak van de bestaande klinkers en legbed, dit te vervangen door asfalt voorzien van een wapeningsnet, het uitvlakken van de bestaande fundering met schraal beton. De bestaande fundering in schraal beton kan behouden blijven met vermoedelijk uitzondering ter hoogte van de opgestoken klinkers. Uit cameraonderzoek van de rioolbeheerder Infrax blijkt dat de riolering geen gebreken vertoont. Er worden 15 werkdagen voorzien en 15 extra werkdagen voor het opknappen van de parkeerstroken. Die laaste zullen weinig verkeershinder veroorzaken.

  Rode schuurpoortstraat: de heraanleg van de opritten. De voetpaden worden vervangen door gazon.

  Voetpad Lekedorpstraat: aanleg van het stukje tussen de Tramstationstraat en de Dwarsstraat en het verleggen van de aanwezige wegversmalling."

 • Myriam Van den Putte

  Aanpassing van het bibliotheekreglement

  De jeugddienst en de bibliotheek gaan nauwer samenwerken, waarbij de spelotheek zal worden ondergebracht tussen de bib en de jeugddienst. Op vraag van de bewoners van Leke, Keiem en Pervijze zullen de uitleenposten vanaf 1 maart langer openblijven. Daarom wordt het dienstreglement aangepast

 • Myriam Van den Putte

  Financiën

  Er zal goedkeuring worden gevraagd voor het actieprogramma en de aanstelling van de stad Diksmuide als beherende partner van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel, onder meer ter bevordering van de samenwerking rond sociale economie en een betere netwerking.

 • Myriam Van den Putte

  Aanvullende verkeersreglementen voor meer veiligheid van de zwakke weggebruiker

  Schepen mobiliteit Kurt Vanlerberghe vraagt goedkeuring voor het aanleggen van een busstrook aan de basisscholen Klimop en Pluimpje, eenrichtingsverkeer rond Hof ter Bloemmolens en het invoeren van een uitgebreidere zone 30 rond het historische stadscentrum.

 • Myriam Van den Putte

  Woonproject op voormalige site van de oude Technische Dienst

  Na aflevering van de bouwvergunning september vorig jaar wordt goedkeuring gevraagd voor het contract 'recht van opstal' tussen de grondeigenaars, Vlabo en MVG Bouwbedrijf Huldenberg.

 • Myriam Van den Putte

  Eerste fase herstellingswerken Sint-Andreaskerk Woumen

  Voor de eerste fase van de herstellingswerken, met name aan de toren, wordt advies gevraagd voor het opgemaakte lastenboek, de kostenraming en de wijze van gunnen

 • Myriam Van den Putte

  Onderhouds- en renovatiewerken

  Op de agenda van de gemeenteraad staat onder meer de aanvraag tot projectfinanciering, die wordt ingediend bij het Vlaams Plattelandsfonds voor de onderhouds- en renovatiewerken in de Lekedorpstraat.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!