Live Vanaf 20u15 vanop de gemeenteraad van Diksmuide

24/04/17 om 00:00 - Bijgewerkt om 21:54

De intercommunales WVI en IWVA zijn het belangrijkste thema vanavond in de aanloop naar de geplande algemene vergaderingen waar vertegenwoordigers worden aangeduid en mandaten vastgesteld. Ook vanuit de Diksmuidse oppositie wordt er gevraagd om een vertegenwoordiger met raadgevende stem aan te duiden bij de WVI.

Vanaf 20u15 vanop de gemeenteraad van Diksmuide

© mvdp

Volg vanavond de gemeenteraad Diksmuide, live om 20.15u

 • Myriam Van den Putte

  HERBELEEF DE GEMEENTERAAD VAN DIKSMUIDE

  De gemeenteraad zit erop: het is bijna 22u.

  Burgemeester Lies Laridon heeft geprobeerd klaarheid te scheppen in de complexe materie van de dividendenpolitiek van de producenten en distributienetbeheerders van elektriciteit

 • Myriam Van den Putte

  Vragenronde

  Mieke Vanrobaeys (Onafh.): "Werkdoeken op de Grote Markt zou aangenamer zijn voor iedereen op de terrassen, en dat kan toch niet zo duur zijn."

  Bieke Moerman: "Dat vinden wij een mooi voorstel."

 • Myriam Van den Putte

  Punt 18. Bijgevoegd punt – Dividendenpolitiek in sector productie en distributie van elektriciteit

  Jurgen Van Collie (N-VA): "Diksmuide is sterk vertegenwoordigd in de sector productie en distributie elektriciteit. In 2000 telt de raad van bestuur 8 leden, nu zijn het er 15. Op actief van jaarrekening eind 2015 is er 229 mio - ontvangen dividend van 32 mio. Als enige kostenpost: vergoeding bestuurders en bedrijfsrevisor voor 96.000 euro. Infrax West heeft als medeoprichter een kleine participatie. Er worden afspraken gemaakt rond dividenden en uitgekeerde winsten. Het gaat om aanzienlijke bedragen in deze winstgevende business. Wat zijn de vooruitzichten in de toekomst voor de stad Diksmuide ivm dividenden die worden uitgekeerd? Zal er volledige transparantie zijn over toegekende vergoedingen aan bestuurders?"

  Lies Laridon: "ik ben namens deze gemeenteraad voorgedragen als voorzitter, maar vandaag is deze intercommunale een soort holding. Er zijn afspraken gemaakt rond dividenduitkering voor de gemeenten. Voor de komende legislatuur zijn er nog geen afspraken noch prognoses gemaakt. Dat zal aan de toekomstige bestuurders zijn. Vooreerst INfrax West: het dividend voor elektriciteit en gas hangt af van de toegelaten inkomsten, en die hangen af van de VREG, die de tarieven bepaalt. Infrax doet ook kabel en riolering, waar ik naar het historische akkoord van Telenet verwijs. Voor kabel verandert er niets en is er geen opgelegde regulering. In cijfers gaat het over 900.000 à 1 miljoen euro. Dit zijn dus zeker geen lage cijfers. Voor EFIN verwachten we wel een verdere stijging van het dividend. We hopen dat we de stijging van de dividenden kunnen blijven realiseren. De evolutie gedurende de legislatuur is merkbaar. Bepaalde gemeenten hadden eerst geen vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Dit vonden we niet democratisch en we hebben ervoor gepleit dat elke gemeente een vertegenwoordiger zou hebben. Wat zullen de gevolgen zijn van de fusie? Het is geen fusie, maar een integratie tussen Eandis en Infrax. Er is een onderscheid tussen de aandeelhouders, de distributienetbedrijven, die niet worden gefusioneerd, en anderzijds de werkmaatschappijen. Antwerpen wil bijvoorbeeld geen duurder tarief dan in andere gemeenten. Wie doet de exploitatie van kabel en riolering? Eandis en Infrax zijn de twee werkmaatschappijen in Vlaanderen. Die hebben we laten integreren. Dit heeft geen gevolgen voor de dividenden. Er kan een invloed zijn op het tarief, op hetgeen de mensen thuis betalen op hun factuur, maar niet op het dividend. Infrax West zal de billijke vergoeding ontvangen die de VREG bepaalt en beslist dan of dit opnieuw wordt geïnvesteerd of dat er een deel wordt uitgekeerd aan de gemeente. Wat betreft de oproep Vlaamse regering om transparant te zijn: Infrax West en EFIN hebben alle informatie bezorgd zoals gevraagd naar aanleiding van de oproep van minister Homans."

  Jurgen Van Collie: "wat betreft de toekenning van de dividenden: is er al zicht op 2017, 2018, 2019?"

  Lies Laridon: "als je een 6-jarenplan op tafel moet leggen van de Vlaamse regering is dat heel moeilijk te voorspellen. We vinden het vooral belangrijk dat er stabiliteit is. Gemeenten hebben belang bij stabiele inkomsten, maar de winst zal niet elk jaar even hoog zijn. In een koud jaar wordt er veel gas gebruikt en zullen de inkomsten bij INFRAX West hoog liggen. We kunnen de winst dus niet altijd voorspellen. Misschien moeten we daarom in bepaalde jaren uit de reserves putten. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een vrijemarkteconomie.Het is de VREG die de tarieven bepaalt.De vraag kan gesteld worden: is het wel normaal dat al die heffingen in het tarief worden opgenomen, want die hebben niets te maken met de werkelijke kost van de distributienetten. Het is inderdaad heel ingewikkeld geworden door de legalisering van de elektriciteitsmarkt."

  Jurgen Van Collie: "je kunt hier als voorzitter inzitten, dat is al 8 jaar, maar staat daar geen beperking op?"

  Lies Laridon: "daar staat geen beperking op. In het begin van de legislatuur ben ik opnieuw verkozen. Dat is geen aanstelling voor het leven hé!"

 • Myriam Van den Putte

  Punt 17. TMVW – statutenwijziging

  Marc De Keyrel: "dit is een rechtstreeks gevolg van een beslissing in de gemeenteraad die intekent op de oprichting van TMVS. De tweede wijziging heeft te maken met het decreet statutenwijziging

  Opdrachthoudende activiteiten zijn alles wat te maken heeft met integraal waterbeheer, secundaire installaties sport, cultuur en aanverwanten en ten derde beheer van wegenisinstallaties die we uitdovend willen maken. We hebben als stad enkele aandelen voor de secundaire diensten."

 • Myriam Van den Putte

  Punt 16. Infrax West

  De voorzitter stelt Rafael Goemaere voor als vertegenwoordiger.

 • Myriam Van den Putte

  Mandaten

  Jan Van Acker: "ik herhaal mijn vraag aan de burgemeester om transparant te zijn over de vergoeding die men krijgt. Kunnen jullie aub jullie mandaten publiek maken, de burger heeft daar recht op. Mag ik vragen voor een plafonnering in de toekomst?"

  Lies Laridon: "als er in de toekomst een wettelijke regeling komt, dan zal dat gebeuren."

 • Myriam Van den Putte

  Punt 15. Idem bij WVI

  Katleen Winne (Idee 2006):

  "als ik de kans krijg om in een dergelijke structuur te zetelen, zou ik wat meer te weten komen. Ik geloof dat ik zal voorgedragen door mijn partij. Nogmaals, ook ik benadruk dat transparantie voor ons belangrijk is."

  Marc Deprez: "als oppositie moeten we mee het bad in, hoewel ik meen dat het mandaat van WVI niet aan Diksmuide toekomt."

  Lies Laridon: "er is een brief toegekomen waarin staat: volgens gemaakte afspraken komt het dit keer aan Diksmuide toe om een vertegenwoordiger aan te stellen. We hebben ervoor gezorgd dat Katleen in de raad van WVI is geraakt. Als we Katleen vandaag niet voordragen zijn we zeker dat ze het niet zal worden, maar als we het wel doen, dan maakt ze grote kans dat ze het wel wordt en dat gunnen we haar. We steunen haar."

  Unanieme goedkeuring

 • Myriam Van den Putte

  Punt 14. Aanduiding vertegenwoordiger vanuit Dikmuidse oppositie bij IWVA

  Marc Deprez: "normaal zou ik worden voorgedragen, maar ik heb enkele opmerkingen. Dit geldt voor punt 14 en 15. Ik denk, in alle nederigheid, dat ik de juiste man op de juiste plaats ben, want ik wil dat de Dikmuidse burger kan kiezen voor de goedkoopste oplossing. We willen altijd volledige transparantie. De vergoeding zou voor mij ongeveer 2000 euro per jaar bedragen, waarvan 20 % wordt afgedragen aan de partij. We kunnen enkel vaststellen dat dit mandaat maar klein bier is tegenover andere mandaten van onze burgemeester en provincieraadslid De Keyser."

  Unanieme goedkeuring.

 • Myriam Van den Putte

  Punt 12. Intercommunales WVI – Algemene vergadering 18 mei – aanduiding vertegenwoordiger

  De voorzitter zegt: "wij stellen Rafael Goemaere voor als vertegenwoordiger."

  De oppositie gaat niet akkoord.

 • Myriam Van den Putte

  Punt 10. Software vrijetijdssector – goedkeuring lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen

  Karline Ramboer (Sp.a): "We zetten in op nieuwe software voor de vrijetijdssector. De koppeling aan het CRM-systeem maakt het mogelijk om onder meer online ticketverkoop in de toekomst beter te organiseren en alle administratie op elkaar af te stemmen. We hechten veel belang aan de applicaties voor administratie met vlotte en correcte online service. Maar ook persoonlijke service blijft belangrijk voor onze dienst cultuur en de sportsite. zullen In afwachting van nieuwe software voor reservaties vrijetijdsevenementen. Er zal een opsplitsing in 2 delen zijn: zaal- en materiaalverhuur en ticketing in functie van efficiënte marketing. We hopen deze software te hebben eind juni - we voorzien hiervoor 80.000 euro en hopen dat die enkele maanden later functioneel kan zijn."

 • Myriam Van den Putte

  Punt 9. Samenwerkingsverband streekbeleid regio Westhoek – Stedelijke motor - ESF – oproep 354

  N-VA: "we vrezen dat er een overlapping aan het komen is. We moeten opletten dat we het bos door de bomen blijven zien."

  Lies Laridon: "het is niet minder of meer dan een samenwerking tussen 4 gemeenten van de Westhoek. Het gaat over een kleine jaarlijkse bijdrage van 1250 euro. Er wordt geen extra personeelslid aangenomen."

  Kurt Vanlerberghe: "we krijgen nu meer en meer intergemeentelijke samenwerking hierdoor. Ik begrijp dus niet de reactie van N-VA."

  N-VA onthoudt zich.

 • Myriam Van den Putte

  Punt 8. Opmaak van organogram, personeelsformatie en rechtspositieregeling

  Marc De Keyrel reageert op de bedenkingen van de oppositiefractie, die het voorstel niet goedkeurt: "een aanpassing gebeurt omdat dit noodzakelijk is. Een personeelsbeleid voeren als stadsbestuur hangt van veel factoren af en we kunnen niet handelen zoals in de privésector. De bedoeling is om efficiënter te kunnen werken."

 • Myriam Van den Putte

  Punt 7. Parking mindervaliden: meer parkeerplaatsen

  In het aanvullend parkeerreglement wordt gevraagd om een aantal bijkomende mindervalidenplaatsen.

 • Myriam Van den Putte

  Aanvullend verkeersreglement

  5. Kurt Vanlerberghe vraagt aanpassing van het aanvullend verkeersreglement voor 50 km per uur in de Ijzerdijk ter hoogte van de IJzertoren.

 • Myriam Van den Putte

  Groen- en onkruidbeheer

  4. Aanstellen ontwerper voor opmaken kwaliteit gestuurd groen- en onkruidbeheerplan

  Martin Obin: "Schepencollege heeft nulmeting laten uitvoeren op dit vlak op 100-tal meetlocaties. Deze werden in categorieën groen, gras en grond/verhardingen opgedeeld en deze nog eens in subcategorieën. Er werden criteria aan verbonden voor groen o.a. over onkruid, zwerfafval, snoeiafval enz., hetzelfde bij de categorie gras en verhardingen. Er werden 5 kwaliteitsniveaus bepaald. De resultaten waren positief: 90% werd goed tot zeer goed beoordeeld. Aansluitend was het de bedoeling een beheerplan op te maken. Er mogen geen pesticiden meer gebruikt worden. Het groen- en onkruidbeheer wordt geconfronteerd met een aantal beperkingen. We willen een overheidsopdracht uitschrijven voor het totale grondgebied van Diksmuide. Een vervolgmeting om de kwaliteit te bepalen maakt daarvan ook deel uit. Kostprijs voor dit plan wordt geraamd op ongeveer 26.000 euro." Dit punt wordt algemeen goedgekeurd.

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad begint binnen 5 minuten

  3. Openbare verlichting en kerstverlichting bij renovatiewerken Grote Markt.

  Idee2006 - Marc Deprez: "we zullen dit goedkeuren, maar hebben toch bedenkingen. Deze investering is een goede zaak, maar de weegschaal naar de burger toe is niet in evenwicht. De kersverlichting voor de kerstmarkt in Leke, Keiem, Esen enz. is niet in verhouding tot die op de Grote Markt. Subsidies zouden met 30% moeten opgetrokken worden. We merken ook op dat de groepsaankoop voor kerstbomen duurder zou uitvallen dan wanneer we dit zelf zouden doen."

  Lies Laridon, burgemeester (C&V): "een dorp heeft zijn eigenheid en charme, en het centrum heeft een aparte charme. Je moet geen appelen met peren vergelijken. In het centrum vragen we geld, dat brengt nog op, en in de dorpen kost het geld."

  Marc Deprez: "verhoog dus de subsidies naar de dorpen met 30 % en dan kunnen ze zelf instaan voor de kosten."

  N-VA merkt op dat dit een onderdeel is van het masterplan dat nog niet is goedgekeurd. Bieke Moerman: "Het gaat om een koker waarin leidingen zullen worden geplaatst, maar dit is nog niet gebeurd." N-VA zal dit punt niet goedkeuren."

 • Myriam Van den Putte

  In een notedop

  Gemeenteraad Diksmuide

  Gemeenteraad Diksmuide © IG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!