Live Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Menen: kunstgrasveld voor Vaubanstadion

24/04/17 om 15:44 - Bijgewerkt om 20:58

Vanavond staan vijftien punten op de agenda van de Meense gemeenteraad. De goedkeuring wordt gevraagd voor de aanleg van een kunstgrasveld op het Vaubanstadion ter waarde van 450.000 euro. Er is een aanvullend verkeersreglement voor de Triloystraat in Rekkem. Daarnaast staat ook nog de afbraak van het hoofdgebouw van de jeugdsite Zuidstraat op de agenda.

Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Menen: kunstgrasveld voor Vaubanstadion

© Nicolas Verhaeghe

 • Stefaan Lernout

  Einde

  Van de zitting

  Lees ook over de gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen van vrijdag 28 april, editie De Weekbode Menen

 • Stefaan Lernout

  "Over kunst kan je niet discussieren"

  Werken op toegangswegen

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) klaagt de werken aan die worden uitgevoerd op de toegangswegen. Het trekt er niet op, het is als smeren van een boterham. En het ziet er niet uit.

  Dirk Vanholme (N-VA) legt uit dat de herstelling gebeurt met Gietasfalt, wat de aanwezige putten vult. Net pasta trekt hij de 'boterham' vergelijking door. De hechting houdt een aantal jaren stand. Ook zo in de Sabbestraat. Het is duurzamer dan koude asfalt, die jaarlijks moet herlegd worden. Dat het uitzicht niet je dat is, tot daar aan toe. "Over kunst kan je niet discussieren".

 • Stefaan Lernout

  veiligheidsbeeld omtrent drugsproblematiek

  Er is wat loos met het veiligheidsbeeld, volgens Sofie Pringels (sp.a/Groen)- er zijn niet alleen de groeiend aantal kleine diefstallen. Bovendien denken de burgers dat de drugproblematiek niet prioritair wordt behandeld. De inwoners,worden geconfronteerd met heroïnespuiten in het openbaar domein, o.m. door haar eigen zoon die er één vond.

  Welke initiatieven ontplooit de stad t.o.v. deze drugsproblematiek .

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V): "We maken hier wel degelijk werk van. Vooreerst wordt de drugsproblematiek opgevolgd door de recherche. Er is ook een sterke preventieve opvolging. Enerzijds door jongeren ontmoetingshuis Jakkedoe en anderzijds via het project MEGA ("Mijn eigen goede antwoord") bij jongeren van het 6e leerjaar. In 10 lestijden door politiezone en CLB worden ze in de problematiek ingeleid.

  "Als u dergelijke spuiten ontvangt of zelf vindt, verwittig onze diensten dat er dergelijke spuiten gevonden worden. Zodat we daar gevolg kunnen aan geven."

  "De preventieve aanpak is zeker goe"d, zegt Sofie Pringels (SP.A/Groen) - "maar ook een zorgaanpak naar de bevolking en de druggebruiker is nodig". Ik zie geen samenhangende acties. Er zijn acties naar diefstallen en druggebruik, maar ik hoor ook dat het dweilen met de kraan open is."

 • Stefaan Lernout

  Immo kantoren negeren reglement

  Een vraag die Philippe Mingels (SP.A/Groen) al sinds januari 2015 stelt en die steeds terugkeert.

  in Menen geldt een politieverordening die onder meer bepaalt dat er geen info- of publiciteitsborden mogen worden opgehangen in de publieke ruimte.

  De immo kantoren schrikken er vandaag niet voor terug om de publieke ruimte in te palmen om hun eigen kantoor te promoten. Ik geef u mee dat ik de voorbije week die vaststelling heb gedaan en in overleg met de dienst RO de feitelijke procedure tot vaststelling en verwijdering van die specifieke borden heb opgestart.

  Is er al overleg geweest door de stad met de Immo's? Zijn er al overtredingen vastgesteld en gepenaliseerd

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) bevestigt dat er tot nu toe niet veel initiatieven werden genomen. De wil is er maar de werkdruk verhindert dat we dit hebben aangepakt. We nemen wel de problematiek ter harte in hoofde van de dienst huisvesting.

  Op 18 mei organiseert deze dienst een infomoment, we zullen de IMMO kantoren vooraf online bevragen met specifiek aandacht voor deze problematiek.

 • Stefaan Lernout

  fietsdoorsteek aan station zorgt voor hilariteit

  Met de werken aan de spoorwegovergang in de Ieperstraat heeft de beheerder van het station ervoor geopteerd om een houten systeem te voorzien dat moet toelaten dat de fietsers onder de spoorweg door kunnen. Een idee waarPhilippe Mingels (SP.A/Groen) helemaal achter staat. Maar tegelijk wijst hij op de povere uitvoering.

  De huidige houten structuur is niet veilig. Bovendien heel moeilijk te nemen, zoals hij zelf heeft vastgesteld.

  Daarom vraagt hij de realisatie van een permanente en veilige fietsdoorsteek zoals die bv in Ieper bestaat. Die zou eigenlijk de fietsers in de mogelijkheid stellen om over gans het traject van de N8 richting Geluwe voor een veiliger alternatief te zorgen.

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) meldt dat er niets van fietsdoorsteek stond in het oorspronkelijke plan met infrabel. Stad Menen heeft er op aangedrongen om er toch één te voorzien; Hij stelt eveneens vast dat de hellingsgraad van die aard is dat de mensen er moeilijk over geraken. En als antwoord naar de vaststellingen door Philippe Mingels gedaan: "Dat heb ik ook gezien, en ik heb het niet alleenvastgesteld maar heb ze ook een handje geholpen!" (Algemene hilariteit).

  Wat die permanente fietsdoorsteek betreft, die is nog niet op de investeringstabel geraakt.

 • Stefaan Lernout

  snel verkeer in de Murissonstraat

  "Sinds er over het ganse traject van de Moeskroenstraat een snelheidsbeperking tot 50km geldt, is er sprake van een duidelijke verkeerstoename in de Murissonstraat. Met hoge snelheden", beklemtoont Philippe Mingels (SP.A/Groen).

  "De rijbaankussens die daar werden aangelegd missen hun snelheidsremmend effect omdat flankerende paaltjes ontbreken ??"

  "Die paaltjes waren voorzien, nu vernemen we vandaag dat die paaltjes verdwenen zijn, antwoordt schepen Dirk Vanholme (N-VA). Ik stel me ook de vraag wat de winst is van die bestuurders die de Moeskroenstraat vermijden om de Murissonstraat als vluchtweg te gebruiken."

 • Stefaan Lernout

  Vragen bij de continue werking van de milieudienst

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) heeft een vraag betreffende de continuïteit van de werking van de milieudienst. Vanaf eind april zal er maar één FTE meer werken. De stad is op zoek naar een tweede FTE. De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaten is 28 april. Verwacht mag worden dat er problemen zullen zijn om kandidaten tijdig te vinden en bij de overdracht van de dossiers.

  Schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) zegt dat de aanwerving in 2015 van een 3e milieuconsulent enkel voor de afhandeling van een project was. En dus niet verlengd werd. Dus de dienst bestaat uit 2 personen

  "Het is niet eenvoudig om snel kandidaten te vinden. We zijn op zoek naar kandidaten en als u zich geroepen voelt dan mag u zich wenden tot de milieudienst", antwoordt de schepen nog. "U vraagt of ik op de milieudienst wil werken?" vraagt Philippe Mingels? "De vraag is waar u mij het liefste wil hebben, hier in de gemeenteraad of daar op de milieudienst. "Elders' is het gevatte antwoord van de schepen.....

  Ter zake, Philippe Mingels betreurt het verloop bij de milieudienst. De historie herhaalt zich. En de kennis van zaken omtrent milieu in Menen verdwijnt telkens weer en moet telkens weer heropgebouwd worden.

 • Stefaan Lernout

  Afbraak jeugdlokalen zuidstraat

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) meldt dat vandaag de opruiming van het verwoeste gebouw is begonnen.

  De verzekeraars hebben intussen de expertises kunnen afronden van de afgebrande jeugdlokalen op de Zuidstraat. De site werd vrijgegeven voor verdere opruiming en sloping. Op maandag 24 april werden de werken tot afbraak van het uitgebrande hoofdgebouw op de site Zuidstraat aangevat. Deze werken dienen beëindigd te zijn uiterlijk tegen vrijdagavond 5 mei.

  De afbraakwerken en asbestverwijdering zullen gebeuren door erkende aannemers. De werf staat onder bewaking van een veiligheidscoördinator. Indien er maatregelen dienen getroffen te worden tijdens de bouwwerken, worden de buurtbewoners hiervan afzonderlijk geïnformeerd. Momenteel blijkt dit evenwel niet nodig te zijn.

  Tijdens de afbraakwerken zal de site natgespoten worden om eventuele stofverspreiding te vermijden.

  "Bestek werd verstuurd naar 2 aannemers," zegt Caroline Garreyn (SP.A/Groen).

  "Er bestaat een lijst waar een tiental erkende asbestverwijderaars in Oost- en West-Vlaanderen op prijken, doch deze twee aangeschreven aannemers niet.

  Waarom niet rechtstreeks met een erkende asbestverwijderaar als hoofdaannemer en werd Fluvia geconsulteerd voor advies?"

  "De site is niet 100% asbest", verduidelijkt de burgemeester. "Slechts een deel, wat door een erkende firma die op die lijst prijkt zal opgekuist worden. De door ons aangeduide aannemer staat in voor de opruiming van de ganse site. Ze bevestigt dat Fluvia btrokken is bij de opvolging van het dossier.

  Na afbraak zullen we zien wat en wanneer de site weer kan vrijgesteld worden"

 • Stefaan Lernout

  Werken aan nutsleidingen

  Volgende projecten worden gepland

  01. Vervangen doorgeroeste palen en vernieuwen verlichting in de Olmen-, Acasia-, Linden- en Berkenlaan te Menen

  02. Vernieuwen verlichting in een deel van de Wervikstraat te Menen

  03. Aanpassen verlichting aan ingang OCMW-site in de Volkslaan te Menen

  04. Wegnemen van verlichtingstoestellen in een deel van de Triloystraat te Menen-Rekkem

  05. Aanpassen openbare verlichting aan spoorwegbrug in de Lauwbergstraat te Menen-Lauwe

  06. Vernieuwen verlichting in de Wevelgemstraat en een deel van de Leiestraat te Menen-Lauwe

  07. Vernieuwen verlichting in een deel van de Hugo Verrieststraat te Menen-Lauwe

  voor een totaal bedrag van € 85.868,82

 • Stefaan Lernout

  Verbouwing GBS Rekkem

  Schepen Tom Vlaeminck meldt dat er een 13,5 % extra verrekening is, vooral voor de aansluiting van een koudwaterleiding die bij vroegere werken werd afgekoppeld en waarvoor aankoppeling nodig was om koudwatertoevoer douche te garanderen -

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) merkt op dat het toch heel vaak gebeurt dat er een foute berekening gebeurt: bij project Schipperschof , Leopoldsplein en nu GBS REkkem. Toeval?

 • Stefaan Lernout

  aanvullend verkeersreglement Triloystraat - LAR/ZUID

  Om toegang te nemen tot de transportzone in ontwikkeling LAR-Zuid, wordt door het vrachtverkeer aangereden via de zone LAR-Noord en via de brug over de E17.?Op deze brug geldt een tonnagebeperking van 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) vraagt een aanvullend verkeersreglement: dat de tonnagebeperking wordt verplaatst tot na de nieuwe toegang tot de transportzone LAR-Zuid, gezien het vele zware vervoer dat op LAR-Zuid toekomt. Dit zware vervoer is nodig om de oprichting van de nieuwe bedrijven te kunnen realiseren.

 • Stefaan Lernout

  veiligheidsplan en veiligheidsbeleid opgesteld voor Stad en OCMW Menen

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) vraagt dit punt te verdagen omdat net voor de gemeenteraad hier meer uitleg werd over verschaft.

  De bespreking/goedkeuring wordt aldus met een maand uitgesteld

 • Stefaan Lernout

  voetballen op kunstgras

  Gezien op de huidige site Ter Linde één voetbalveld zal geëlimineerd worden door de komst van een nieuwe sporthal is de aanleg van één extra voetbalveld nodig. Legt schepen Eddy Lust (Open VLD) uit.

  De ruimte om een extra voetbalveld aan te leggen heeft stad Menen niet.Daarom is de aanleg van een kunstgrasveld op een reeds bestaand natuurgrasvoetbalveld nodig.

  De keuze voor de aanleg van kunstgras op het eerste terrein op site Vauban (i.p.v. op de andere drie bestaande voetbalvelden) wordt gemaakt op basis van de grootste winst in bespeelbare uren. Het eerste veld op site Vauban wordt op heden heel weinig gebruikt. Heel concreet wordt dit veld op heden enkel gebruikt voor de matchen van de eerste ploeg (ongeveer 2 uur per week).

  Trainen doen ze echter niet op dit veld om het veld te sparen voor de matchen.Door de aanleg van dit eerste veld in kunstgras zal dit veld op elk vrij uur kunnen bespeeld worden (tussen de 20-30 avond- en weekenduren per week) - de geraamde kost voor de aanleg is 450.000 euro

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) verwondert er zich over dat er een nieuwe sporthal komt. Verder stelt hij zich vragen over de bepaling van de som. Werd het onderhoud ingecalculeerd, wat is de houdbaarheid van zo'n grasveld.

  Rudy Nuytten (Open Stad) sluit zich aan bij de verwondering over de komst van een nieuwe sporthal. Zo'n kunststofterrein vraagt heel wat onderhoud, werd daar.rekening mee gehouden. Zijn er plannen om die te laten subsidieren vanuit de vlaamse overheid.

  En wat met de atletiekpiste, die is ook aan vernieuwing toe?

  Schepen Eddy Lust (Open VLD) schat dat de piste 10 à 15 jaar meegaat, met een jaarlijkse onderhoudskost van ongeveer 1000 euro per jaar. Los van de maandelijkse onderhoudsbeurt door de eigen diensten.

  Een piste aanleggen van 200 meter achter Ter Linde, dat lijkt me een goed idee, spreekt de schepen uit eigen naam. Zo brengen we het volledig atletiekgebeuren naar Ter Linde.

  "De site Ter Linde krijgt inderdaad een nieuwe sporthal, maar daar moeten nog wat vergaderingen rond komen als ze er uberhaupt wel kan komen. SK Menen beschikt over 350 spelers, er is gebrek aan terreinen. We moeten vooruitkijken en klaar staan als zich een mogelijkheid aandient om meer oefenruimte te creëren."

  En tenslotte is er nog een verwijzing door schepen van sport Eddy Lust naar het provinciaal dossier "finse pistes" dat recent in de weekbode verscheen en waar de piste van Lauwe/menen niet bijzonder goed uitkwam.

  "De Finse piste is indertijd niet volgens de normen van een finse piste aangelegd, vandaar dat we er geen inspanningen voor gedaan hebben", aldus de schepen. Die meende dat de komkommertijd al begonnen was bij de journalisten. "Kan wel zijn", antwoordt Rudy Nuytten "en wie weet komen er wel ooit komkommers uit op de Finse piste, zoals ze er nu bijligt."

 • Stefaan Lernout

  Een nieuwe grasmachine (rotatieve frontzitmaaier)

  aankoop van een nieuwe rotatieve frontzitmaaier met opvangsysteem en mulchingkit. voor een bedrag van 40.000 euro

 • Stefaan Lernout

  Functiebeschrijving Decretale graden herzien

  De huidige functiebeschrijvingen van de secretaris en financieel beheerder werden laatst vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27/09/2002. Aangezien de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken sindsdien gewijzigd zijn, is een update van de functiebeschrijvingen noodzakelijk, aldus schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V).

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) zegt dat de stad jaren de tijd had voor deze aanpassing en betreurt de kwaliteit van de herziening.

  Waarom nu opeens wel?

  De schepen antwoordt dat de functiebeschrijving werd opgesteld in functie van de inkanteling ocmw/stad. De evaluatie nu zal de basis vormen voor de volgende evaluaties die zullen plaats vinden iedere twee jaar.

  Volgens Angelique Declercq (SP.A/Groen) zijn er geen objectieve criteria waarop de beoordelingen gestoeld zullen zijn.

  Nu komt er een 0-evaluatie, aldus schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V),in de toekomst zal bekeken worden wat de effectieve criteria zullen zijn. De beschreven competenties zijn ons ingegeven door VVSG en de consultant.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) vindt de beschrijving van de competenties ondermaats en op een vreemd tijdstip. "U hangt gordijnen en zet meubels in een huis dat nog niet gebouwd is"

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!