Live HERBELEEF SP.A Izegem stemt tegen eigen meerderheid

27/06/17 om 13:29 - Bijgewerkt om 22:09

Vanavond zwaaide Stefaan Sintobin zijn Izegemse gemeenteraad uit. De man zorgde zelf nog voor wat animo met een voorstel om een retributie te heffen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf'. Op dat punt stemde SP.A zelfs tegen een amendement van meerderheidspartner N-VA.

HERBELEEF SP.A Izegem stemt tegen eigen meerderheid

© Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  Het zit er op!

  Afgelopen, die gemeenteraad! Fijne zomer, iedereen!

 • Philippe Verhaest

  Inge Six (Open VLD) vraag dat veiligheidscamera's hersteld worden aan zwembad

  Inge Six: "In februari hebben we gemeld dat de veiligheidscamera's aan het zwembad De Krekel niet werken. Die situatie is nog altijd zo."

  Schepen Marc Vanlerberghe: "Morgen vraag ik dit na!"

 • Philippe Verhaest

  Peter Defreyne: "Overlast in centrum"

  Peter Defreyne (CD&V) heeft weet van enkele gevallen van overlast, onder andere in de Gentsestraat. "Kan de burgemeester op een volgende zitting een overzicht geven van welke feiten zich in onze stad hebben afgespeeld?"

  Een vraag waar Bert Maertens positief op antwoordt.

 • Philippe Verhaest

  SP.A gaat niet akkoord en gaat zo tegen eigen meerderheid in

  Maureen Raedt (SP.A): "Hiermee kunnen we niet akkoord gaan, anders zouden we ons sociaal hart tegenspreken. In het kader van een warm onthaalbeleid en positieve integratie is dit een totaal verkeer signaal. Het zou bovendien groepen tegen elkaar opzetten, terwijl wij moeten verbinden."

  "Dit is een slag in het gezicht voor iedereen die zich inzet voor sociale integratie. Maar we moeten streven dat alle allochtonen en asielzoekers Nederlands leren. We moeten wel beseffen dat Nederlands niet makkelijk is."

  "Collega's uit de meerderheid, er was een ongeschreven regel dat er tijdens deze legislatuur geen nieuwe retributies zouden ingevoerd worden."

  Zo gaat SP.A tegen de eigen meerderheid in. Het punt werd uiteindelijk alsnog goedgekeurd, met twee pro-stemmen van Vlaams Belang.

 • Philippe Verhaest

  Filip Lombaert: "Willen geen pestbelasting"

  Filip Lombaert van Groen maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals te herhalen dat zijn verplichte documenten graag gratis afgeleverd zien. "De A-kaart, maar ook de identiteitskaart en de Kids-ID. We vragen ons ook af wat de bedoeling is van dti voorstel. De adviesraad integratie en diversiteit werd advies gevraagd over de invoering van sociaal tolken en de taks op het afleveren van A-kaarten. De raming van de inkomsten voor de A-kaarten wordt geraamd op 1.000 euro. De kosten voor sociaal tolken zijn ongeveer even groot. Laat ons de discussie inhoudelijk voeren, want het gaat over amper 1.000 euro."

  "De adviesraad juicht het invoeren van sociaal tolken toe, uiteraard. Bij het voorstel om een retributiereglement in te voeren voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsvergunningen, stelt de IDeeraad dat het voor de stad aangewezen is om eerst de dienstverlening ten opzichte van anderstalige nieuwkomers te verbeteren. In het kader van een warm onthaalbeleid en een positieve integratie vindt de raad het dan ook een verkeerd signaal om een bijkomende kost ten laste te leggen van de anderstalige nieuwkomers. Ons standpunt is duidelijk: betere dienstverlening graag, geen pestbelastingen."

 • Philippe Verhaest

  Gemengde gevoelens bij Stefaan Sintobin

  "Met dit amendement volgt u volledig mijn voorstel. Maar ik zal me inhouden, anders verloopt mijn afscheid in mineur", klinkt het.

 • Philippe Verhaest

  Vlaams Belang en het vreemdelingenregister...

  Het Vlaams Belang pleit voor het invoeren van een retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf'.

  "De administratieve kosten moeten gedekt worden", pleit Stefaan Sintobin in zijn allerlaatste tussenkomst op Izegemse bodem. "Laat die retributie 50 euro per jaar bedragen. Dat is voldoende en te verantwoorden."

  Schepen van Integratie Lothar Feys (N-VA). "U heeft als raadslid inderdaad de agenda van het college van burgemeester en schepenen goed bijgehouden en heeft gezien dat een retributie voor het verlengen, vernieuwen of vervangen van de zogenaamde A-kaarten al 3 maal op de agenda van het CBS heeft gestaan. Alsook heeft het de IDEE-raad reeds gepasseerd. Daarvoor verdient u dus een pluim, u houdt het werk van dit college goed in de gaten."

  "Hoewel ik u misschien wel een mooi afscheid had gegund, vind ik niet dat de inhoudelijke kant van uw voorstel een pluim verdien. Het is het eerste inhoudelijke voorstel op vlak van integratie die hier in mijn periode als schepen van inburgering passeert en het toont enkele serieuze hiaten. De hoogte van de retributie is veel te verregaand in functie van het extra werk die ons vreemdelingenloket heeft. De frequentie van innen van retributie toont een totaal tekort aan realiteitszin wanneer we naar de Izegemse situatie kijken. Uw voorstel ontbreekt ook van enige vorm van sociale correctie en mist dus een pak nuance."

  "Daarom dien ik hier een amendement in. Het is belangrijk dat dergelijke zaken kloppen, want we zijn pas de derde gemeente in België waar een dergelijke retributie van kracht is. In mijn voorstel zal aan nieuwkomers ook een retributie worden aangerekend. Het verlengen van de A-kaart vraagt heel wat administratief werk, dus is het niet meer dan normaal dat daar ook een correcte prijs wordt voor gevraagd."

  De retributie zal enkel bij de eerste verlenging worden aangerekend en niet jaarlijks. "Het is net die eerste verlenging, de eerste keer in orde brengen van alle paperassen, de eerste keer opvragen van alle persoonsgebonden gegevens die enorm veel tijd in beslag nemen. Bij volgende handelingen is dit niet meer het geval en aangezien we hier nog steeds over een beperkt aantal A-kaarten spreken in onze stad, is deze retributie dan niet meer nodig."

  "De hoogte van de retributie is door gemeente zelf te bepalen. Dit bedrag kan tussen de 0 en 50 euro zijn. Antwerpen en Lubbeek kozen voor een bedrag van 50 euro, maar daar is het een totaal andere realiteit. De toestroom is veel groter en in Lubbeek is zelfs een gesloten centra met meer dan 250 plaatsen. Daarom kiezen wij voor 21,60 euro, wat de totale kostprijs op 40 euro zal brengen. Gezien het extra werk en het aantal A-kaarten, lijkt mij dat een fair bedrag."

  "Ten slotte zijn er in dit voorstel ook een pak sociale correcties: niet begeleide minderjarigen, erkende vluchtelingen, studenten, minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, subsidiair beschermden en personen die hier zijn door een humanitaire regularisatie. Zij worden vrijgesteld. Andere groepen - arbeids- en gezinsmigranten - zullen wel een retributie moeten betalen."

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en zal worden geëvalueerd in de zomer van 2019. Indien nodig zal het ook worden bijgestuurd.

  "Ik wil er ook nog eens op wijzen dat we werk aan het maken zijn van een sociaal tolkensysteem. Dit moet ervoor zorgen dat boodschappen in het stadhuis nog beter en duidelijker worden overgebracht en dit moet de inburgering ten goede komen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat inburgering een verhaal van rechten en plichten is. Als een retributie een plicht is, dan is correcte info en behandeling voor anderstaligen in deze stad een recht."

 • Philippe Verhaest

  Oprichting Zorgbedrijf goedgekeurd

  De gemeenteraad moet het Izegems zorgbedrijf boven de doopvont houden. "Op die manier kunnen we zelf zorg blijven aanbieden, die betaalbaar én toegankelijk zal zijn", argumenteert OCMW-voorzitter Frank Duhamel (SP.A).

  Het zorgbedrijf zal de naam Zorg Izegem dragen.

 • Philippe Verhaest

  Snelheidsremmende maatregelen in Leenstraat kosten meer

  De snelheidsremmende maatregelen in de Leenstraat zullen iets meer kosten. "Tijdens de werken zagen we dat er bij felle regenval meteen wateroverlast was", aldus schepen van Openbare Werken Marc Vanlerberghe (SP.A). Een grote riool ging over op een exemplaar die maar de helft zo breed was. Die meerwerken kostten ons 30.000 euro. Twee verzakte betonplaten zijn vervangen door asfalt en zorgden voor een meerkost van 9.000 euro."

  "De ondergrond onder het bestaande plateau was niet draagkrachtig genoeg en is vervangen door een steenslagfundering. Dat kostte 18.000 euro en aanvankelijk waren we van plan om 50 meter fietspad te vervangen. Dat is er al 322. Dit meerwerk kostte 25.000 euro."

  De werken zullen dus 82.000 euro extra kosten, wat de totaalprijs op 350.000 euro brengt. Gisteren werd nog beslist om de werken aan de nieuwe uitgang van de basisschool Heilige Familie op te nemen in dit project.

 • Philippe Verhaest

  Site Scheldeman en Blauwhuis worden aan elkaar gekoppeld

  Een belangrijk punt op de agenda, nu: de GRUP Administratief Centrum. "We hebben maximale inspanningen geleverd om het kasteelpark Blauwhuis een publiek karakter te geven. We kregen bij alle geïnteresseerde kandidaten om het kasteel zelf aan te pakken te horen dat er daarvoor moest bijgebouwd worden. Dat wilden we echter vermijden", aldus Bert Maertens.

  "Er is een mooie oplossing in de maak. De toekomstige eigenaar van het kasteel, de bedrijvengroep Romel, is ook eigenaar van de site Scheldeman. Die grond kan bebouwd worden en zo gekoppeld worden aan de renovatie van het Blauwhuis. Kern van de zaak is dat we een afspraak willen maken met de gemeenteraad en de eigenaar dat Romel het kasteel zal aankopen als de mogelijkheden iets groter worden. Via deze engagementsverklaring willen we een bindende voorwaarde opleggen dat er meer zal kunnen gebouwd worden op de site Scheldeman, maar dan ook het kasteel gerenoveerd moet worden. Om de koper zekerheid te geven, is een unanieme stem van vertrouwen vanuit deze gemeenteraad nodig en een mooi signaal. Dit is volges mij een historische kans voor Izegem die mee de toekomst van onze stad zal bepalen."

  Momenteel kan op de site Scheldeman 10 procent bebouwd worden en zijn er drie blauwlagen mogelijk. "Wij stellen voor om maximaal negen procent in te nemen en geen beperking qua bouwlagen op te leggen. Die negen procent worden echter twaalf procent wanneer ook het kasteel Blauwhuis wordt gerenoveerd. Op die manier is dit een mooie stok achter de deur en zal ervoor zorgen dat de hele site een nieuwe toekomst krijgt. En dit zonder ook maar één euro inbreng van de stad."

  Filip Lombaert (Groen): "Het is positief dat er niet in het kasteelpark zelf wordt bijgebouwd en relatieve hoogbouw bespreekbaar is. Als er twaalf procent bebouwd wordt, dan moeten die andere 88 procent maximaal openbare groene ruimte worden."

 • Philippe Verhaest

  Platformlift in oud gemeentehuis Emelgem

  Er komt een spindelaangedraven platformlift in het oud gemeentehuis van Emelgem. "Zo maken we ook de zalen op de bovenverdieping ook toegankelijk voor minder mobiele mensen en mensen met kinderwagens. Er komt een onderhandelingsprocedure met drie gespecialiseerde bedrijven. De raming voor dit project bedraagt 29.000 euro", stelt de burgemeester.

  Peter Defreyne (CD&V) vraagt meteen of een dergelijke lift ook aan het auditorium van Art'Iz kan geïnstalleerd worden. "Indien dit betaalbaar is, uiteraard."

  Schepen van Onderwijs Kurt Himpe (N-VA). "In Emelgem heb je een trap in kokervorm, in de kunstacademie heb je dat 'gat' in het midden niet. Dat is een obstakel. We willen dit toch bekijken."

 • Philippe Verhaest

  Begrotingsresultaat PZ Riho

  De dienstjaarrekening van PZ Riho in 2016 klokt af met een begrotingsresultaat van 2.203.474,44 euro in de gewone dienst en 652.409,83 euro in buitengewone dienst. Tot zover deze mededeling

 • Philippe Verhaest

  De laatste keer...

  Stefaan Sintobin wordt zowaar sentimenteel op Twitter

 • Philippe Verhaest

  Punten volgen elkaar in sneltempo op

  Enkele formele punten worden op een drafje afgewerkt. Geen nood, we blijven alert!

 • Philippe Verhaest

  Midwest gaat kosten ICT delen

  Wat nieuws vanop Midwestfront. Er komt een samenwerkingsovereenkomst rond een kostendelende vereniging intergemeentelijk informatiebeheer (KDV). Daardoor kunnen de kosten naar beneden gehaald worden. "Die KDV bestaat uit een pool mensen die voor de regio Midwest en Westhoek zullen werken. Onder andere de intergemeentelijke ICT-medewerker en coördinator voor regio Midwest worden hierdoor gevat", legt burgemeester Bert Maertens uit.

  De ICT-medewerker wordt ingezet in Lichtervelde, Moorslede, Oostrozebeke en Wielsbeke. De coördinator gaat aan de slag in Ruiselede, Hooglede, Oostrozebeke, Tielt en één dag voor de hele Midwest-regio. De kostprijs bedraagt 125.000 euro per jaar.

 • Philippe Verhaest

  Visie 2030: een stevige update

  Er volgt een update rond Visie 2030.

  "Het Baertshof zit op schema. Er is een architectenbureau aangeduid om het masterplan te ontwerpen voor de hele site. Op 7 juli zitten we nog een laatste keer samen om de eindversie te bespreken, waarna het GRUP Administratief Centrum kan opgemaakt worden", legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. "Wanneer er een concrete invulling op tafel ligt, zullen we uiteraard weer de mening van de Izegemnaar vragen."

  De knip van de Krekelstraat wordt niet opnieuw ingevoerd. "We zullen nu met het stadsbestuur een nieuw voorstel uitwerken, waarbij de oversteek van noord naar zuid makkelijker en veiliger moet worden. Dat kan door de voorrangsregel te wijzigen en voetganger en fietser die te gunnen."

  De knip van de Noordkaai ter hoogte van de centrumbrug komt er niet vooraleer de grote infrastructuurwerken in de Baron- en Ingelmunstersestraat zullen afgewerkt zijn. "Wat wel zo is: we stellen dit jaar nog een ontwerper aan die het aantakken van de fietsverbindingen op de centrale brug met Wandel op de Mandel zal onderzoeken of dit haalbaar is."

  De Marktstraat, dan. "De bouwaanvraag voor het pand met huisnummer 25 is ingediend, zodat we hopelijk snel kunnen starten met de aanleg van de parkeerhaven. En 7 augustus starten sowieso de eerste nutswerken en willen voor halfweg december alles afronden."

  Het zogenaamde Central Park, dat Krekel Zuid en de Bosmolens met elkaar moet verbinden, komt ook ter sprake. "Er is overleg geweest met Wegen en Verkeer. Zij staan positief tegenover het project en ze stelden zelfs al een eerste ontwerp voor. Dat hebben wij echter afgekeurd omdat fietsers ook hellingen zouden moeten nemen. Er komen nieuwe plannen op ons af."

  "Het kasteelpark Blauwhuis kreeg al een stevige invulling, ondertussen. De onderhandelingen over de plannen met de private investeerden zitten ook in een finale fase. Dit is een topproject voor onze stad en straks moet de aankoop door het Agentschap Natuur en Bos nog bevestigd worden. Dat moet komend najaar geregeld worden."

 • Philippe Verhaest

  Aanpassing in deontologische code voor lokale mandatarissen

  Er worden enkele punten aangepast in de deontologische code voor lokale mandatarissen. "Vooral tijdens de bijeenkomst van de deontologische commissie hebben we op enkele obstakels gebotst", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

  Zo komt er een systeem met plaatsvervangers en waarnemers en zal de procedure ook verduidelijkt worden, onder andere in verband met het horen van betrokkenen. De voorzitter moet een duidelijke beoordelingsrol met betrekking tot de melding toegekend krijgen en er komt duidelijk wat er gedaan moet worden met ledingen over niet- of ontslagnemende raadsleden.

 • Philippe Verhaest

  Stefaan Sintobin is geraakt

  Stefaan Sintobin, die de hulde stilletjes aanhoorde, is geraakt. "Deze woorden doen erg veel deugd, moet ik toegeven. Ik heb de laatste dertig jaar veel meegemaakt op politiek vlak. Ik heb niet altijd vanuit een negatief standpunt oppositie gevoerd, maar wilde altijd voor de nodige scherpte zorgen. Deze gemeenteraad kan trouwens wel wat scherpte gebruiken, maar ik heb altijd het grootste respect voor mijn collega-gemeenteraadsleden gehad."

  "De afgelopen elf jaar heb ik als mandataris mijn plicht gedaan. Ik wil alle collega's daarvoor bedanken, net als de ambtenaren van de stad en de stadssecretaris. Maar ook de Izegemnaar ben ik dankbaar, want ze hebben me al die jaren hun vertrouwen én stem gegeven. In 2019 wil ik nog een rol van betekenis spelen op nationaal vlak en dan kunnen alle Izegemnaren nog op mij stemmen."

 • Philippe Verhaest

  Nog meer mooie woorden...

  Ook Filip Lombaert (Groen) bedankt zijn collega-gemeenteraadslid. "We zijn het vaak, om niet te zeggen meestal, oneens met elkaar, maar je hebt je volledig gegooid.

  Peter Defreyne (CD&V): "Ik sluit me aan bij alle mooie woorden die al uitgesproken zijn. Stefaan was een vrij hard opposant van het beleid geweest. Of we nu voor of tegen het cordon sanitaire zijn, het bemoeilijkt ons in de menselijke verhoudingen tegenover de leden van het Vlaams Belang. Maar het doet me plezier te horen dat veel mensen menen dat Stefaan iets betekend heeft in onze gemeenteraad. Je bent een loyaal partijman én oprecht in je overtuigingen. Je standpunten zijn elke keer opnieuw doorleefd en komen vanuit het hart."

  "Vanuit persoonlijk standpunt, toen ik met mijn gezondheid het wat moeilijker had, heb ik ook mogen ervaren dat u een warm mens bent. Daar wil ik je persoonlijk voor bedanken."

  Arne Allosserie (N-VA) gaat verder. "We moeten je danken voor je tussenkomsten, want ze hielden ons scherp. Je was een meerwaarde voor de Izegemse politiek. We wensen je het beste in het pittoreske Brugge."

  Maureen Raedt (SP.A) sluit af. "We waren totaal niet akkoord met zijn manier van werken, want het zette Izegem vaak in een slecht daglicht. Maar er is ook bij ons veel waardering voor wat Stefaan betekend heeft. Bedankt, daarvoor."

 • Philippe Verhaest

  Geert Leenknecht en Filip Buyse vullen aan

  Geert Leenknecht (Open VLD) vult de voorzitter aan. "We zullen Stefaan herinneren als de man die Vlaams Belang in Izegem op de kaart heeft gezet. Hij zorgde voor gevatte tussenkomsten en ging geen hete hangijzers uit de weg. Hij zei ook wat goed was binnen het stadsbestuur en steunde goeie voorstellen vanuit de oppositie. Al het beste, Stefaan!"

  Filip Buyse, Stefaans partijgenoot, heeft mooie woorden in petto. "Je politieke activiteiten worden door veel mensen naar waarde geschat. Je bent militant, recht door zee, overtuigd, hebt veel dossierkennis, je bent oprecht en plichtbewust en weet wat er op de straat leeft."

  "Je laat geen moment onbenut om problemen te benoemen en oplossingen te serveren. Altijd onderbouwd en vaak confronterend. Bepaalde van je voorstellen werden uiteindelijk door anderen overgenomen en uitgevoerd. Ondanks het cordon sanitaire. Denk maar aan de veiligheidscamera's in het centrum."

  "Jij hebt Vlaams Belang in Izegem belangrijk gemaakt en een politieke betekenis gegeven. We zien de toekomst hoopvol tegemoet en zullen je vele werk niet verloren laten gaan. Het was een voorrecht om tien jaar aan je zijde te mogen staan."

  Filip Buyse sluit af met een kwinkslag. "Vergeet niet dat je vanaf nu van Brugge bent en achteraan zal moeten zitten op de autobus."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!