Live herbeleef hier de gemeenteraad van Diksmuide

29/08/16 om 16:29 - Bijgewerkt om 22:05

Flink wat wegenwerken op de agenda van de gemeenteraad van Diksmuide, vanavond. Bijvoorbeeld de heraanleg van de Bortierlaan en een stuk van de Stationsstraat. Voor de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met het masterplan Grote Markt en omgeving. Zo zal de rijweg in de Bortierlaan voorzien worden in uitgewassen beton en de voetpadzones zullen in dezelfde natuursteenverharding zijn als in de Generaal Baron Jacquesstraat en delen van de Grote Markt. In de Bortierlaan komt er aan één zijde een dubbelrichtingsfietspad.

herbeleef hier de gemeenteraad van Diksmuide

© Google

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De openbare zitting van de gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Mondelinge vragen

  Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "Zou het mogelijk zijn om tijdens de spits politie aan de verkeerslichten te plaatsen?"

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Ik ga die vraag overmaken aan de zonechef maar ik vraag me af of er in het kader van de terreurdreiging genoeg capaciteit is."

  Marc Deprez (Idee2006): "De omgeving van de voormalige kerk van Kaaskerke geeft een desolate indruk. Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Enig idee wanneer de nieuwe bisschop wordt aangesteld? Hij moet zijn fiat geven om de kerk van Lampernisse om te vormen tot een urnenkerk."

  Lies Laridon: "Iedereen ergert zich aan het gebrek aan onderhoud in de omgeving van de kerk van Kaaskerke. Er is een brief vertrokken naar de eigenaar. En wat de kerk van Lampernisse betreft: het is inderdaad wachten op de bisschop."

 • Tom Vandenabeele

  Over de invoering van de blauwe zone in het centrum

  Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "Ik heb de indruk dat de Woumenweg heel volzet zal zijn. Er zijn al minder parkeerplaatsen door de bomen. Het gaat om tien handelszaken. Daarom stel ik daar ook een blauwe zone voor in het stukje vooraan."

  Jan Van Acker (Idee2006): "Hoeveel bewonerskaarten zijn al aangevraagd? En mindervaliden mogen dus overal onbeperkt parkeren? Voor mij niet gelaten maar het is wat onduidelijk."

  Schepen Marc De Keyrel (CD&V): "Dat laatste is correct."

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Ik weet de actuele cijfers niet van de aanvragen van bewonerskaarten niet. Ik weet wel dat het laat op gang is gekomen. Er zijn bezoekersdagen georganiseerd. Na de eerste zitdag op 20 augustus waren er 150 manueel afgegeven en 200 via de website. De opmerking over de Woumenweg wordt meegenomen. We willen eerst zien en daarna evalueren."

 • Tom Vandenabeele

  Vragen over blauwe zone in de dorpen.

  Koen De Hantsetters (N-VA): "Dit zullen we ondersteunen en goedkeuren."

  Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "Hoe zit het met de controle?"

  Kurt Vanlerberghe: "Indigo doet dat. Wij bepalen de frequentie, zij de momenten. Op dit ogenblik drie halve dagen per week. Vanaf oktober wordt de frequentie verhoogd."

 • Tom Vandenabeele

  Blauwe zone in de dorpen?

  Handelaars in de dorpen zijn vragende partij voor de invoering van een blauwe zone in de dorpen. "In de gemeenteraad van juni 2016 werd dit punt afgetoetst binnen de gemeenteraad", zegt schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "De opmerking werd meegenomen dat het wenselijk is dat de parkeerduur beperkt wordt tot een half uur in plaats van de eerdere voorgestelde 1 uur. De bakkers, slagers, apothekers, uitbaters van dorps- en krantenwinkels en traiteurs werden bevraagd en op grond van hun interesse wordt voorgesteld 'blauwe zones' af te bakenen vóór hun handelszaak. Een beperkt aantal handelaars valt uit de boot omdat zij geen parkeerplaats hebben voor hun zaak of - in het geval van Keiem - omdat er eind dit jaar, begin volgend jaar werken opstarten voor de volledige herinrichting van de Keiemdorpstraat. In navolging op de blauwe zone in het stadscentrum geldt deze in de dorpen eveneens van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, zij het dat de horecaonderbreking over de middag hier niet van toepassing is. Hier bestaat ook geen noodzaak toe."

 • Tom Vandenabeele

  Betonverhardingen voor fiets- en wandelverbindingen

  Schepen Martin Obin (CD&V): "We kennen heel wat fiets- en wandelverbindingen. Deze trage wegen moeten gebruiksvriendelijk zijn en netjes onderhouden worden. Vroeger werden die weg in kleinschalige materialen aangelegd. Er zijn nu wat verzakkingen en onkruid. Het is nu de bedoeling om die verbindingen in beton aan te leggen. We hebben het over de verharding rond het Chiroheem in Keiem. Ook de wandelpaden rond de Tervaetewijk in Keiem worden zo aangepakt. En tenslotte is er een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Koning Albertstraat en het wzc Yserheem."

  Jurgen Van Collie (N-VA): "We stellen ook een doorsteek door langs de Koning Albertstraat naar het administratief centrum, langs de spoorweg."

  Bert Laridon (N-VA): "Franky De Block is de bevoegde gedeputeerde."

  Kurt Vanlerberghe: "Het ligt niet aan Franky De Block, wel aan de budgetten."

 • Tom Vandenabeele

  Raf Anseeuw: "Wat met verbinding Vladslo-Esen?"

  Raf Anseeuw (N-VA): "We hebben al veel fietspadendossiers op tafel gekregen. Maar wat met de verbinding tussen Vladslo en Esen? En de verbinding langs de spoorweg richting Zarren en Kortemark. Hoe zit het daarmee?"

  Kurt Vanlerberghe: "Vladslo-Esen is een oud project dat getrokken wordt door de provincie. Het is platgevallen. Ik hoop dat het snel weer op gang wordt getrokken. Het fietspad langs de spoorweg is een van de dossiers die we opgepikt hebben. We hebben het opgeëist en een studiebureau aangesteld. Binnen twee weken is er een eerste vergadering."

 • Tom Vandenabeele

  Aanleg fietspad tussen Woumen en Jonkershove

  Schepen Kurt Vanlerberghe over de aanleg van een fietspad tussen Woumen en Jonkershove: "Dit betreft 1 van de 4 nieuwe fietsfondsdossiers waartoe besloten werd toen bleek dat de provincie West-Vlaanderen onvoldoende capaciteit had om deze dossiers zelf te trekken en ook onvoldoende middelen om zelf een studiebureau aan te stellen en te bekostigen."

  "Nu de gemeente Houthulst akkoord is gegaan met de samenwerkingsovereenkomst met de stad Diksmuide, staat niets de planning van het fietspad in de weg", zegt Kurt Vanlerberghe. "Het gaat hier om een traject van 650 meter op Diksmuids grondgebied tussen de Sint-Pietersstraat en de Steenstraat en 3.300 meter op grondgebied Houthulst tussen de Steenstraat en het kruispunt met de Toekomststraat in Jonkershove. De kosten worden voor 16,46% betaald door de stad Diksmuide en voor 83,54% door de gemeente Houthulst. Wanneer de uitvoering er komt is niet bekend en hangt af van de budgetten die de provincie West-Vlaanderen kan vrijmaken voor dit project. En hiervoor wordt het uitkijken naar de volgende legislatuur."

  Kurt Vanlerberghe heeft het verder nog over de andere fietspadenprojecten: "Naast deze grote fietspadenprojecten, zoals de in uitvoering zijnde Pervijzestraat en Klerkenstraat, en de in aantocht zijnde Rousdammestraat en Schoorbakkestraat wordt ook bijzondere aandacht besteed aan kleinere missing links en quick wins voor zwakke weggebruikers. Eerder werd al tot de uitbreiding van het voetpad in de Cardijnlaan ter hoogte van het VTI besloten. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de verkeerschaos die er vaak heerst op het einde van een schooldag en in het bijzonder op woensdagmiddag. Na overleg met verantwoordelijken van het VTI, De Lijn en de politie binnen de verkeersraad werd besloten om de verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden. Fietsers krijgen zoveel mogelijk vrij baan richting de Woumenweg. Voor de voetgangers werd ondertussen een zebrapad geschilderd rechts naast de toegangspoort. Om de halterende autobussen van De Lijn weg te halen van de fietsende scholieren worden de haltepalen in de Cardijnlaan een 100-tal meter verplaatst richting containerpark. Eveneens werd besloten tot de aanleg van een fietsverbinding Maagdhoek-Veldstraat. Tussen beide straten ligt aan de kant van de woningen nu enkel een voetpad met daarnaast een brede groenzone. Door de goedgekeurde investering wordt nu ook een fietspad aangelegd naast het voetpad, zodat fietsers, komende uit de Veldstraat, die de Maagdhoek reglementair willen inslaan, voortaan niet 2 maal de Roeselarestraat moeten kruisen, maar eenvoudigweg het fietspad kunnen gebruiken. De Maagdhoek is bij uitstek een straat die veelvuldig gebruikt wordt door schoolgaande jeugd."

  "Tenslotte wordt in het volgende punt goedkeuring gevraagd inzake de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen de Koning Albertstraat en het Woonzorgcentrum IJzerheem, dit langsheen de volkstuintjes."

  "Bij deze wil ik ook een oproep doen, zowel binnen deze gemeenteraad, als naar de bevolking toe. Wie nog mogelijkheden ziet om dergelijke nuttige doorsteken te realiseren, desgevallend over privéterrein, geef deze gerust door. Men heeft vaak de mond vol over 'smart cities', maar het zit hem vaak in de kleine dingen. We letten hier als college van burgemeester en schepenen al bijzonder op bij de goedkeuring van verkavelings- en bouwprojectvoorstellen. We moeten echter ook oplossingen zoeken voor bestaande toestanden uit het verleden, die beter kunnen. Alle ideeën zijn dus welkom."

 • Tom Vandenabeele

  Inge Claeys: "Boomvakken wel de beste oplossing?"

  Inge Claeys (N-VA): "Zijn die boomvakken wel de beste oplossing? Er passeert veel landbouwverkeer."

  Martin Obin: "We moeten zeker maken dat het landbouwverkeer door kan. Het is nu nog niet afgebakend waar de boomvakken komen."

 • Tom Vandenabeele

  Onderhouds- en renovatiewerken aan kleinere wegen

  Martin Obin (CD&V): "Een deel van de Handzamedijk wordt geherprofileerd. De bermen worden aangevuld. De kostprijs 100.000 euro. Een tweede straat is de Amphoek in Esen. Ook hier is er een herprofilering van de weg. Er gaat speciale aandacht naar de wegbermen. De kostprijs is 71.500 euro. De kasseien in de Beerststraat worden opgebroken. Waar nodig wordt de fundering wat hersteld. De kostprijs bedraagt 91.000 euro. Er worden een tiental boomvakken voorzien om de weg visueel wat te versmallen. Als laatste deeltje hebben we het over de Brugse Heirweg. Dit is dringend aan herstel toe. We voorzien 30.500 euro. We genieten van een trekkingsrecht van 250.000 euro. Dat werd toegekend door de VLM."

 • Tom Vandenabeele

  Kleinere wegenwerken

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "Hier wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor de uitvoering van een aantal kleine wegenwerken in Diksmuide. In dit dossier zitten de resterende werken aan het Esenplein, die niet verder konden worden afgewerkt door het faillissement van de firma Petillion. Het gaat om de aanleg van voetpaden en de groenaanleg. Zoals jullie weten was er aan de zijde van de Esenweg een wand leilinden voorzien. Verder zitten ook de resterende werken in de Pluimstraat in het dossier. Ook hier gaat het om de aanleg van voetpaden, in Esen wordt ook een graszone omgevormd tot fietsverbinding tussen de Maagdhoek en de Veldstraat en tenslotte wordt ook de goedkeuring gevraagd van herstel en aanleg van verschillende kleine stukjes voetpad in de Warestraat, de Schoorbakkestraat en de Rode Schuurpoortstraat. De totale kostenraming voor de uitvoering van deze werken bedraagt 140.435,17 euro, 21% btw inbegrepen."

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez: "Riolering heel slecht"

  Marc Deprez (Idee2006) "Eventueel de oude begraafplaats meenemen in de plannen? Uiteraard in overleg met de Keiemnaars. En de riolering is heel slecht. Waarom niet eerder druk uitoefenen op de Vlaamse Milieumaatschappij?"

  Bieke Moerman: "Dat gaat zomaar niet. Druk uitoefenen op de VMM lukt ook zomaar niet."

  Het ontwerp voor de Keiemdorpstraat

  Het ontwerp voor de Keiemdorpstraat © GF

 • Tom Vandenabeele

  Heraanleg Keiemdorpstraat Keiem

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open) geeft uitleg over de heraanleg van de Keiemdorpstraat in Keiem. "De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet 2.270.236 euro voor wegenis- en rioleringswerken in Keiem. Meer specifiek gaat het om de Keiemdorpstraat, de Streuvelstraat en de Oudekeiemweg. Ondertussen werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de stad Diksmuide afgesloten. Grontmij werd aangesteld als studiebureau. De totale kostenraming voor de werken bedraagt 5.409.520,18 euro, waarvan 2.412.847,04 euro ten laste van de Stad. Op het stadsaandeel werden diverse subsidies bekomen ten bedrage van 350.475,63 euro. Het gaat om 136.943,61 euro van de VMM; 150.865,35 euro van Plattelands Plus; 29.666,67 euro als extra Plattelands Plus toelage van de Provincie en 33.000,- euro van De Lijn voor plaatsen van schuilhuisjes."

  "Keiem is een groot dorp met vele jonge gezinnen en een bloeiend verenigingsleven", gaat ze verder. "Heel wat kinderen van zowel Leke als Keiem fietsen doorheen Keiem naar school in Diksmuide. Het is uitermate belangrijk dat de kinderen dat op een veilige manier kunnen doen. Daarom kozen we voor een smallere rijweg. dit werkt namelijk snelheidsremmend, en voor het vervangen van de bestaande drempels door een extra versmalling ter hoogte van de school. Tenslotte worden ook fietssuggestiestroken voorzien. Verder willen we ook doorrijdend landbouwverkeer ontraden doorheen de dorpskern. Wat nu vaak gebeurt gelet op het brede profiel van de weg. Het versmallen van de rijweg komt aan ons wensbeeld tegemoet. Tenslotte willen we ook het dorpsgevoel in Keiem verder stimuleren door in te zetten op een plein met een echte verblijfsfunctie. We willen in Keiem een plek creëren waar de inwoners elkaar gezellig kunnen ontmoeten. Dat willen we zowel op het marktplein zelf als aan de oude tramstatie. We zetten in op groen en een volwaardige accommodatie bij de bushaltes. Namelijk een fietsenstalling, vuilnisbakken en uiteraard ook bushokjes."

  Het ontwerp voor de Keiemdorpstraat

  Het ontwerp voor de Keiemdorpstraat © GF

 • Tom Vandenabeele

  Heraanleg Bortierlaan en Stationsstraat

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open) geeft uitleg over de heraanleg van de Bortierlaan en de Stationsstraat: "De werken worden geraamd op 1.072.805, 55 euro, waarvan stadsaandeel 969.416, 53 bedraagt inclusief 21% btw en voor Infrax 103.389. De uitvoeringstermijn is 80 werkdagen. De rijweg wordt aangelegd in uitgewassen beton, de voetpaden in natuursteenverharding en worden voldoende ruim zodat ze kunnen worden omgevormd tot een terraszone in de zomermaanden. Er komt een dubbelrichting fietspad aan de zijde van de sporen. In de groene zone komen 29 bomen. Dwarsparkeren zal mogelijk zijn aan de kant van de sporen: 24 + 4 mindervalide parkings. Ter hoogte van het station komt er een kiss and ride zone."

  Bert Laridon (N-VA): "Wat is de reden van het kleurverschil van de fietspaden in de Bortierlaan en in de Stationsstraat ?"

  Bieke Moerman: "We opteerden voor een duidelijk verschil tussen het fietspad en de rijbaan. In de Stationsstraat blijven we opteren voor asfalt."

  Jurgen Van Collie (N-VA): "Werd de Fietsersbond hierbij betrokken?"

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het is expliciet op hun vraag dat dit zo wordt uitgevoerd. Het is zeer goed bekeken. Er was een plaatsbezoek met de Fietsersbond."

  "Wanneer wordt dit gepland?" wil Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk) weten.

  "Zo snel mogelijk", antwoordt Bieke Moerman.

  Katleen Winne (Idee2006): "Hoe zit het met de parking achter het station? Zijn er daar al plannen voor? De parking blijft er troosteloos bij liggen. Wat als het winter wordt?"

  Schepen Kurt Vanlerberghe: "Er staat daar voorlopig geen planning op. Dat hangt af van de investeringsplannen van de NMBS. We zullen het voorlopig moeten doen met de parking die er nu ligt."

  Het ontwerp voor de heraanleg van de Bortierlaan

  Het ontwerp voor de heraanleg van de Bortierlaan © GF

 • Tom Vandenabeele

  Koen De Hantsetters: "Is dit hiervoor wel het forum?"

  Raadslid Koen De Hantsetters (N-VA) twijfelt niet aan de deskundigheid van de heren die net aan bod kwamen, maar vraagt zich af of de gemeenteraad wel het forum is voor een dergelijke specialistische materie.

 • Tom Vandenabeele

  Martin Obin: "Bomenbeheersplan in het groenplan"

  Schepen Martin Obin: "In het groenplan is een bomenbeheersplan inbegrepen."

 • Tom Vandenabeele

  Schepen Martin Obin: "Geen abnormale zaken vastgesteld bij de zomereik"

  Schepen Martin Obin (CD&V): "We vinden net als u dat de boom moet kunnen uitgroeien tot een monumentale boom. De zomereik kreeg van alle specialisten de voorkeur. De boom werd meermaals verplant zodat de wortels zich konden aanpassen aan de toekomstige verplanting. Hij is goed bestand tegen storm, winterse koude en het stadsklimaat. Hij is 50 à 60 jaar oud, 9 meter hoog. De boom zal alleen al door die aspecten het gevoel geven er altijd al te hebben gestaan. De kwekerij zal geregeld langskomen om de boom te verzorgen. De firma is dit jaar al drie keer ter plaatse geweest. Laatst nog op 6 augustus. Buiten een afgebroken takje werden geen abnormale zaken vastgesteld. Het is duidelijk dat de boom minder dan een jaar na de aanplanting zich nog wat moet herstellen. De firma zal nog eens langskomen voor een grondige inspectie. Ook de groendienst is na een check vorige week nog tevreden over de gezondheid van de eik. De plantput heeft een inhoud van 10 à 11 m³. De plantkluit heeft een volume van 6 m³. De boom werd 2 à 3 keer per week beregend met druppelbevloeiing. Er geldt een waarborg van 2 jaar. De totale kostprijs bedroeg 24.000 euro, aanplanting inbegrepen. Er werd gekozen voor de aanplant van een monumentale boom in plaats van een kunstwerk. Een zomereik kan meer dan 100 jaar worden. We hopen dat hij nog eens zo groot kan worden als hij nu is."

 • Tom Vandenabeele

  Groen heeft zorgen over zomereik bij stadhuis

  Er is een mondelinge vraag van Günther Claes (Groen). "Ik maak mij zorgen over de zomereik bij het stadhuis. Het plantvak is te klein. De boom zou er nochtans moeten kunnen uitgroeien tot een monumentale boom. Hoe zit het met de bodemgesteldheid? Overal is er verharding voorzien. Waar loopt de drainage naartoe? Is het druppelsysteem voldoen? Heeft de stad Diksmuide een boombeheersplan? Wat is de levensverwachting van deze boom? Wat heeft het gekost?"

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is begonnen

  De gemeenteraad start met een kleine vertraging wegens technische problemen.

 • Tom Vandenabeele

  Groen: "Zomereik aan stadhuis ten dode opgeschreven als we niets doen"

  "De zomereik aan het Stadhuis van Diksmuide is in slechte conditie en als we niets doen ten dode opgeschreven." Dat zegt Groen-secretaris en boomverzorger Günther Claes. "Deze boom toont tekenen van stress en een slechte conditie. De oorzaak is dat deze boom ondeskundig is aangeplant en slecht onderhouden wordt. Dat is jammer, het is een mooie en erg waardevolle boom. Ik wil wel benadrukken dat de groendienst uitstekend werk doet in Diksmuide. Een bomenbeheersplan kan hen daarin nog meer ondersteunen." De partij wil tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van vanavond hierover vragen stellen.

  Günther Claes bij de eik aan het stadhuis.

  Günther Claes bij de eik aan het stadhuis. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!