Live Herbeleef hier de gemeenteraad Oostende : Meer dan helft gevangen katten wordt geëuthanaseerd

23/10/15 om 15:22 - Bijgewerkt om 22:06

Tijdens de gemeenteraad van Oostende van vrijdag 23 oktober werd zwaar gediscussieerd over de aanpak van zwerfkatten in Oostende. Herbeleef hier de gemeenteraad en lees ook het verslag in De Zeewacht van vrijdag 30 oktober.

 • Hannes Hosten

  De openbare zitting zit erop

  Voorzitter Bart Tommelein sluit even over 22 uur de openbare zitting af.

 • Hannes Hosten

  "Er zijn gebreken, maar algemene brandveiligheid gegarandeerd"

  Johan Vande Lanotte: "Naar aanleiding van de brand op 28 augustus in het Europacentrum heb ik de avond zelf nog aan de brandweer gevraagd een evaluatie te maken van het gebouw naar brandveiligheid. Een bewoner vroeg hetzelfde. Op 2 september kwam er een verslag binnen en op 25 september heb ik een schriftelijke instructie aan de brandweer overgemaakt."

  "De postoverste van de brandweer stelt op vandaag heel duidelijk dat er weliswaar gebreken vastgesteld zijn, maar dat de algemene brandveiligheid desondanks gegarandeerd is, onder andere door de sterke compartimentering. Eerstdaags vindt een vergadering plaats met de syndicus. Daar wordt gevraagd het nodige te doen. Met de postoverste van de brandweer is afgesproken dat een nieuwe evaluatie gebeurt rond 25 november. Als iets niet bevredigend is, zullen we dat bij burgemeestersbesluit opleggen."

 • Tom Vandenabeele

  Wouter De Vriendt stelt vragen over ongunstig brandpreventieverslag Europacentrum

  Wouter De Vriendt: "Wij hebben een ongunstig brandpreventieverslag gekregen van de brandweer over het Europacentrum. Het is het grootste gebouw. Als er daar iets gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. De stad is ook eigenaar van een aantal delen van het Europacentrum. Welke stappen zal de stad zetten? Welke werken of aanpassingen moeten worden uitgevoerd en in welke timing?"

 • Hannes Hosten

  "Geen concrete plannen"

  Wouter De Vriendt: "Uw antwoorden zijn zeer veelzeggend. Ik heb de beleefdheid gehad om mijn vragen gedetailleerd te stellen, maar kreeg geen concrete antwoorden. Dat toont aan dat die plannen niet op punt staan. Uw plannen? Nul, nada, niets, behalve opnieuw intenties. Over een maand gaan we naar de Klimaatconferentie in Parijs. Uw partij, mijnheer de schepen, vraagt de regering om er bindende verbintenissen te maken. Maar waar blijven de bindende verbintenissen in Oostende? Ik ben zeer teleurgesteld. Ik heb uw lokaal plan Parijs gevraagd, maar ik heb niets gekregen. Proficiat!"

 • Tom Vandenabeele

  Tom Germonpré: "Andere gebouwen ook gefaseerd verder aanpakken"

  Tom Germonpré: "De afgelopen jaren hebben we mooie energiebesparingsresultaten behaald met Eos. Denk maar aan de scholen. De expertise is er. We hebben gefaseerd gewerkt en zullen de andere gebouwen ook gefaseerd verder aanpakken."

 • Tom Vandenabeele

  Martine Lesaffre: "Voor 600.000 euro aan werken uitgevoerd"

  Martine Lesaffre (Open VLD): "In diverse gebouwen zijn diverse energiebesparende maatregelen genomen. We zijn daar mee bezig. Eerst hebben we de scholen en de Post onder handen genomen. We krijgen rapporten, we krijgen richtlijnen. In het stadhuis zijn de stookketels vervangen. Ook verlichting werd gefaseerd vervangen. We zijn bezig met diverse sensibiliseringscampagnes. Inderdaad zijn er onderzoeken geweest naar het vervangen van de beglazing. Maar zonder dat het gevelzicht van het gebouw moet aangepast worden. Het elektriciteitsverbruik is gemiddeld. Voor gas hebben we een laag verbruik. In totaliteit hebben we in drie gebouwen voor 600.000 euro werken uitgevoerd. Wij kunnen wel besparingen doen maar we moeten ook rekening houden dat we ook asbest moeten verwijderen als we werken uitvoeren. Wat de Koninklijke Stallingen betreft: in de voorbije jaren zijn ook gerichte energieacties ondernomen. Dat leidt tot minder verbruik. Met de Koninklijke Stallingen kan je ook niet zomaar alles doen. Er is een restauratiedossier ingediend met energiebesparende maatregelen. Die kunnen we niet uitvoeren tot we de toelating krijgen. De Mister V-Arena is opgenomen in een energiezorgplan. We moeten dat nog bekijken."

 • Hannes Hosten

  Wouter De Vriendt over het energiegebruik in stadsgebouwen

  Wouter De Vriendt: "Energiebesparing is belangrijk: het leidt tot minder CO2 en is goed voor onze portemonnee. In het coalitieakkoord heeft het stadsbestuur erkend dat we tegen 2020 160.000 ton CO2 minder moeten uitstoten dan in het referentiejaar 1990 en dat we mensen moeten aanzetten tot energiebesparing. In elk geval moet de stad zelf het voorbeeld geven in energiebesparing, zegt het bestuursakkoord. We hebben gepolst naar de resultaten en die zijn teleurstellend. We moeten het stedelijk energiebedrijf EOS opdracht geven om zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen, want de voorbije jaren zijn geen energiebesparende ingrepen gebeurd in stadsgebouwen, behalve als er werken moesten gebeuren en gekozen werd voor de interessantste optie. Dat is natuurlijk niet voldoende."

  "De som van de energiekost in het stadhuis, de Mr. V en de Koninklijke Stallingen, de drie gebouwen met de grootste energieconsumptie, is bijna 300.000 euro. Waarom zijn de afgelopen vijf jaar geen specifieke energiebesparende maatregelen genomen in die drie stadsgebouwen? Welke plannen voor energiebesparing zijn er nu voor het eigen patrimonium? Met welk budget en met welke timing?"

 • Tom Vandenabeele

  Johan Vande Lanotte: "Verder doen met beachbars"

  Johan Vande Lanotte: De evaluatie is nog bezig. Binnen enkele weken worden de resultaten voorgelegd. Laat ons er van uitgaan dat we het positief zullen evalueren. We gaan het ook verder zetten. Het stadsbestuur is bereid om een toelage te geven voor drie constructies. Het toewijzingsprincipe is chronologisch per locatie. Wie eerst komt eerst maalt. Op voorwaarde dat de aanvraag kwalitatief ok is. Het initiatief moet vanuit de privésector komen."

 • Hannes Hosten

  Katty Tournoij over de evaluatie van de beach bars

  Katty Tournoij: " Een beachbar geeft een meerwaarde aan een badstad. Zal de stad ook volgend jaar beachbars toelaten? Hetzelfde aantal of wordt er nog uitgebreid? Hoe zal de toewijzing volgend jaar gebeuren?"

 • Tom Vandenabeele

  Charlotte Verkeyn: "Schrijnend"

  Charlotte Verkeyn: "De kattendames hier mogen geen kooi zetten. Als iemand een kat ziet rondlopen en de stad belt, is het een stadsmedewerker die komt. Ik vind het schrijnend dat u uw eigen beleid niet kent. In Antwerpen wordt de premie wel gehandhaafd. Ik zou voorstellen dat u nog eens belt met het asiel. U heeft vroeger nooit contact gehad met het asiel. Om de cijfers op te vragen. Ik begrijp niet dat u kan verdedigen dat het kattenbeleid goed werkt als u meer dan de helft van de gevangen katten laat inslapen."

 • Tom Vandenabeele

  Tom Germonpré: "Andere steden hebben ons model gekopieerd"

  Tom Germonpré (SP.A): "U bent slecht geïnformeerd. U verwijst naar Middelkerke. Daar werken ze met kattendames die ze vangen en ook binnenbrengen. Wij doen dat al jaren. De stad Oostende voert al jaren een beleid rond zwerfkatten. Andere steden hebben ons model gekopieerd. We beperken de overlast op een dierenvriendelijke wijze. Met die dames en heren en met het Blauw Kruis. Het werkt goed en biedt vaak een goede oplossing. De dieren zijn soms ziek en dan beslist de dierenarts om het diertje uit zijn lijden te verlossen."

  "Soms is er sprake van overlast. In samenspraak met de buurt en milieuambtenaar wordt gezocht naar een oplossing. Stel, u heeft een restaurant, zwerfkatten komen tot in de keuken van het restaurant. De hygiëne komt in het gedrang. De dieren zijn niet herplaatsbaar wegens te wild. In die gevallen - dat gebeurt af en toe - konden we geen oplossing vinden. Het Blauw Kruis wil geen dieren die ze niet kunnen herplaatsen. Zomaar ergens anders uitzetten is ook niet mogelijk. Het is altijd een laatste oplossing en jammer genoeg moet het gebeuren."

  "Wat uw voorstel betreft van het subsidiëren: wij zijn daar geen voorstander van. Kattenstad Ieper heeft de premie afgeschaft. Omwille van het feit dat er te veel misbruik was. Er moet gesensibiliseerd worden. Een dier houden, dat houdt rechten en plichten in. Een van de plichten is dat je het dier goed moet verzorgen. En isntaan voor sterilisatie en castratie. Mensen moeten hier niet vrezen voor hun kat. Als een dier met mensen een sociale verhouding heeft, wordt er niet overgegaan tot euthanasie."

 • Hannes Hosten

  "Steriliseren of castreren veel beter"

  Sofie Cloet: "Met het vangen en afmaken van dieren los je het probleem niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. Na vijf tot tien maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer voor twee derde hersteld. Veel beter is het steriliseren of castreren van katten en ze na herstel terugplaatsen. Interessant is ook het sensibiliseren van de bevolking om zwerfkatten onmiddellijk naar het dierenasiel te brengen en ze niet eerst te voederen om ze later met kittens naar het dierenasiel te brengen."

 • Tom Vandenabeele

  Charlotte Verkeyn: "Oostende laat heel veel gevangen katten inslapen"

  Charlotte Verkeyn (N-VA): "Ik ben gealarmeerd door een aantal meldingen en getuigenissen over de aanpak van katten door de stad Oostende. Het aantal katten dat door de stad werd gevangen, daarvan 57 % geëuthanaseerd. Dat cijfer is schrikwekkend hoog. Het Vlaamse cijfer is 30%. De voorbije drie jaar werden 165 katten gedood. Het gebrek aan samenwerking met het asiel vind ik bijzonder frappant. Ze werken wel samen met andere steden. Hoe verklaart u dit uitzonderlijk hoog cijfer? Als men enkel de zieke katten laat inslapen, zou men aan 10% komen. Katten laten inslapen helpt niet, het is dweilen met de kraan open. Bent u bereid om een echt dierenwelzijnsplan aan te gaan? Samenwerking aan te gaan met het asiel? Want tot op heden gebeurt dat niet."

 • Hannes Hosten

  De zitting wordt hervat.

  Voorzitter Tommelein: "Dit is een technische fout. Omdat het reglement zegt dat er een amendement ingediend moet worden voor de zitting, kunnen we nu geen amendement indienen. We gaan het punt uitstellen, maar als de oppositie geen oplossing wil om iets technisch te regelen, zal ik het reglement in de toekomst ook concentieus toepassen. Ik zal ook voorstellen om het huishoudelijk reglement aan te passen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren."

  Björn Anseeuw: "Wij waren destijds tegen de aanpassing van het huishoudelijk reglement waardoor je op de zitting geen amendement meer kon indienen. U hebt onze volledige steun om dat weer aan te passen. Maar je kan het huishoudelijk reglement niet naast je neerleggen als de meerderheid dat wil."

  Sara Casteur: "Ik weet niet wie hier beter van wordt, maar wel wie hier slechter van wordt. Het hele project rond de leegstand van handelspanden wordt nu uitgesteld, wat wij als fractie betreuren."

  Bart Tommelein: "Ik moet u terechtwijzen, mevrouw Casteur, want u mag zich niet tot collega Anseeuw richten. Maar ik denk dat u gelijk heeft. Ik doe de moeite om de oppositie te raadplegen, ik kon dit ook ter stemming voorleggen. Mijnheer Anseeuw, u maakt het zichzelf moeilijk als u zegt dat het huishoudelijk reglement tot op de puntjes moet toegepast worden."

  Wouter De Vriendt: "We kunnen niet unaniem afwijken van het reglement, we kunnen dan beter unaniem het reglement aanpassen in de volgende zitting. Als één iemand naar de gouverneur stapt, wordt dit reglement weer geschrapt. Willen we dat? We zullen dit reglement moeten volgen, hoe onvolmaakt het ook is."

  Bart Tommelein: "Als het resultaat is dat je niet in staat bent om als gemeenteraad je verantwoordelijkheid op te nemen... Dat reglement heeft tot doel te zorgen dat iedereen de amendementen kan bestuderen. Maar niet als het ertoe leidt dat je geen technische aanpassingen meer kan doen. We kunnen het punt ook terugtrekken en een nieuw punt indienen bij hoogdringendheid."

  De discussie gaat verder, Bart Tommelein maakt zich boos. "U had het gezien voor de zitting, u had kunnen een amendement indienen, maar u had het niet gedaan. U bent een spelletje aan het spelen." Björn Anseeuw: "Wij moeten het werk van de meerderheid niet doen. Het is niet onze taak om een amendement in te dienen voor iets wat we niet willen."

  Maxim Donck merkt op dat hij de fout niet had opgemerkt op het moment van de raadscommissie, dat hij het anders onmiddellijk aan schepen Plasschaert had gemeld. Maar ik heb het later opgemerkt en het is niet onze taak om het werk van de meerderheid te doen."

  Bart Tommelein: "Er bestaat ook iets als constructieve oppositie. Er zijn mensen die het blijkbaar niet kunnen laten om spelletjes te spelen."

  Anseeuw: "We hebben al heel wat constructieve voorstellen op tafel gelegd."

  In elk geval wordt het punt niet verder behandeld

 • Tom Vandenabeele

  Overleg

  De fractieleiders overleggen.

 • Tom Vandenabeele

  Zitting geschorst

  De zitting wordt voor vijf minuten geschorst.

 • Tom Vandenabeele

  Over aanpassing belastingverordening op onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde of leegstaande woningen

  Maxim Donck (N-VA): "Interessant dat dit punt op de agenda komt na een arrest van het Hof van Beroep. De aanslag zou in strijd zijn met de grondwet. Is er rekening gehouden met het arrest? Ik denk ook dat er een probleem zit in uw besluit. Wat wordt er exact gewijzigd? Ik denk dat dit agendapunt niet in orde is of sluitend. Waarom hebt u besloten om de vrijstelling af te schaffen en niet aan te passen waar nodig?"

  Schepen Nancy Bourgoignie: "Het klopt dat er een arrest is geweest. Wij waren verkeerd en hebben het aangepast in deze zin. Ik zie niet waar u het haalt dat er een vrijstelling wordt weggehaald. Iedereen geniet wel degelijk over de tweejaarlijkse vrijstelling."

  Maxim Donck: "Geen vrijstelling in het kader van verwaarlozing: zo lees ik het toch. Ik kan maar lezen wat er staat. Als de wijziging niet concreet in het agendapunt staat, kan dit niet goedgekeurd worden."

 • Hannes Hosten

  "Jullie hebben elkaar beantwoord"

  Schepen Nancy Bourgoignie: "Ik weet niet of ik nog moet antwoorden, want jullie hebben elkaar beantwoord. Ik denk dat er een consensus is."

  Natacha Waldmann: "We blijven erbij dat het niet altijd mogelijk is om tien jaar onafgebroken in Oostende te wonen. We weten ook wel dat de absolute voorrangsregels nog gelden, maar ook deze regels zullen meespelen. We zullen dit goedkeuren, maar we wachten toch de evaluatie af."

  Björn Anseeuw: "Als je vier jaar wacht op een sociale woning heb je recht op een tegemoetkoming op de huurprijs. Er zijn al heel wat maatregelen die het mogelijk maken om betaalbaar te wonen. Dit is één stukje van de puzzel. Dit is een stap vooruit, maar het mocht voor ons wat verder gaan. Maar dat tien jaar in Oostende wonen te ver gaat, is klinkklare onzin."

 • Tom Vandenabeele

  Sara Casteur: "Regels Vlaamse wooncode blijven van kracht"

  Sara Casteur (Open VLD): "15% van de toewijzingen van het afgelopen jaar zouden anders verlopen zijn mocht het reglement al van kracht zijn geweest. Het lokaal toewijzingsreglement komt in ondergeschikte op de absolute toewijzingsregels uit de Vlaamse wooncode. De absolute prioriteiten zijn nog altijd Vlaams geregeld. Ondergeschikt is de lokale binding. De steden kunnen dat nog altijd niet wijzigen. Dat mag niet uit het oog worden verloren."

  "Mensen die eventjes weggaan en dan terugkeren, dat zullen gediplomeerden zijn en die zullen waarschijnlijk niet in een dermate woonnood verkeren om beloond te moeten worden met een sociale woningen. Het is voor mensen die op langdurige termijn in de problemen zitten."

 • Tom Vandenabeele

  Björn Anseeuw: "Meer aandacht voor jongeren met sterke binding met Oostende"

  Björn Anseeuw: "Ik ben ook een beetje van mijn melk. Wat Natacha Waldman omschrijft is net het omgekeerde van wat het is. Voor de grotere woningen is de wachttijd al acht jaar. Dat is een gemiddelde. Hiermee kan je het patrimonium efficiënt aanwenden. Het onderdeel lokale binding vinden wij een heel belangrijk criterium. Mensen met een sterke binding met de stad maken nu meer kans op een sociale huurwoning. Meer nog, we vinden het ook heel erg belangrijk dat er bijzondere aandacht gaat naar de jongere Oostendenaars omdat het voor hen ook niet gemakkelijk is om betaalbaar in Oostende te blijven wonen. Wij hadden liever dat in de cascade van toewijzingsregels dat er bijkomende kansen worden gecreëerd voor jongeren met een sterke binding met de stad."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!