Live HERBELEEF Gemeenteraad van Izegem boog zich over Visie 2030: Groen stemt tegen eigen meerderheid

17/05/16 om 11:34 - Bijgewerkt om 23:44

Vanavond ging de gemeenteraad van Izegem in discussie over Visie 2030, het ambitieuze inspraakproject dat in de komende drie leglislaturen de stad moet hertekenen. Vooraf al werd de kritiek niet gespaard. De debatten waren erg geanimeerd en erg opvallend: Groen stemde tegen de eigen meerderheid en keurde het voorstel rond Visie 2030 af.

 • Philippe Verhaest

  Marathonzitting wordt afgesloten

  De voorlopig langste gemeenteraadszitting van dit kalenderjaar zit er op. Bij leven en welzijn zien we elkaar fris en monter terug op dinsdag 24 mei - volgende week, dus - voor alweer een nieuwe gemeenteraad!

 • Philippe Verhaest

  Peter Defreyne stelt parkeerhaven in Marktstraat voor, meerderheid zegt er al twee maanden mee bezig te zijn

  Nog een uitsmijtertje: Peter Defreyne stelt de vraag om in de Marktstraat een parkeerhaven te realiseren. "Het pand met huisnummer 25 staat momenteel te koop", zegt hij. "Mochten we daar een parkeerhaven kunnen realiseren, zou dit een mooie meerwaarde betekenen voor de Marktstraat."

  Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA): "Ik wil collega Defreyne uitdrukkelijk danken om de ideeën van deze meerderheid voluit te steunen. Het is inderdaad zo dat wij vanuit de meerderheid op het inspraakmoment van 21 april de piste van een parkeerhaven hebben afgetoetst bij de bewoners, de handelaars en alle genodigden. Maar het idee is niet nieuw. Ook op de inspraakmomenten in het kader van Visie 2030 werd bij het thema mobiliteit de idee van een parkeerhaven als alternatief op het langsparkeren naar voor geschoven. Een parkeerhaven is niet enkel belangrijk voor de mobiliteit, het is volgens ons bij uitstek een middel om in het handelscentrum een nieuwe dynamiek te brengen door tegelijkertijd met de parkeerhaven het langsparkeren uit te sluiten of te verminderen. Die piste willen wij verder bewandelen binnen de budgettaire mogelijkheden. Ook aan de ontwerper werd de boodschap gegeven een scenario uit te werken met de integratie van deze parkeerhaven."

  "Er is toch iets waarover ik kritischer ben. U weet heel goed dat het schepencollege al 29 februari besliste om een schatter aan te stellen voor het pand. Het verwondert mij dat u hiermee naar de pers trekt en een punt toevoegt aan de gemeenteraad. U vraagt dus om iets te overwegen dat we al gedaan hebben. Eigenlijk heeft uw punt weinig relevantie. Bovendien heeft u de onderhandelingspositie van de stad in dit dossier enkel maar bemoeilijkt en verzwakt door de pers hierover op te zoeken."

  Schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA) vult aan: "Er werd een eerste bod gedaan op 26 april. Op vandaag zijn wij nog steeds in onderhandeling met de eigenaars. De uitlatingen in de pers hebben de onderhandelingen niet vergemakkelijkt. Spijtig."

 • Philippe Verhaest

  Voorstel Visie 2030 is goedgekeurd, zonder Groen

  Vier uur na de start van de gemeenteraad is het voorstel rond Visie 2030 goedgekeurd met 16 stemmen tegen 12. Groen - met twee raadsleden - stemt tegen. Zo gaat de partij van fractieleider Filip Lombaert en raadslid Simon Verschave in tegen de eigen meerderheid. Opvallend!

 • Philippe Verhaest

  Sintobin tegen Lombaert: "Welkom bij de oppositie!"

  Stefaan Sintobin haalt de loftrompet boven voor Filip Lombaert: "Welkom bij de oppositie! U breekt enkele projecten van uw eigen meerderheid tot op de grond af. U en uw partij Groen zet zich op die manier buiten de meerderheid."

  Filip Lombaert: "Wij zullen inderdaad tegenstemmen. We hebben het bestuursakkoord tot in de puntjes uitgevoerd, maar dat geldt niet voor Visie 2030."

 • Philippe Verhaest

  Lothar Feys haalt er verslag jeugdraad bij

  Lothar Feys, schepen van Jeugd voor N-VA, repliceert Filip Lombaert meteen. "Ik haal graag één zin uit het advies van de jeugdraad. 'We spelen het budgetspel niet volgens de regels, want we krijgen ons budget niet rond.' Op hun vijfde plaats stond het knippen van de centrale brug."

 • Philippe Verhaest

  Groen: "Visie 2030 wordt een gebouwenstudie"

  Filip Lombaert (Groen): "We willen onze tevredenheid uiten over de resultaten van deze studie en zorgde voor nieuwe inzichten. Het meest opvallende voorstel is Central Park, waar het noorden en het zuiden van Izegem weer verbonden worden door een ondertunneling van de N36, die onze stad verdeelt."

  "Het knippen van de Noordkaai kunnen we eveneens toejuichen. Dit kan zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussenhet centrum en Wandel op de Mandel. Ook de voorstellen rond de kernen van de deelgemeenten kunnen we smaken, net als het knippen van de Krekelstraat."

  Groen wil ook inzetten op het aanpakken van de stationsomgeving. "Net als alle eerdere studies is dit de prioriteit. De oplossingen verschillen weinig: een aantrekkelijke Koornmarkt, geen doorgaand verkeer en zo het hart van onze stad nieuw leven inblazen."

  "Onze tevredenheid ziet zich echter niet vertaald in de keuzes die gemaakt zijn. De burger koos voor de herinrichting van het centrum en de stationsomgeving, maar dat zien we hier vandaag niet terug. We gaan akkoord met het knippen van de Krekelstraat en Noordkaai, de by-pass aan de N36 en de heraanleg van de Marktstraat, hoewel dit niet tot Visie 2030 behoort. Ook de visie rond het Blauwhuis steunen we voluit. Alleen vragen we ons ook af: wat met het kasteel? Aankopen: ja. Zelf invullen: neen. Laten we op zoek gaan naar een private partner. Ook de site Strobbe kan perfect privaat ontwikkeld worden, de stad moet zich hier beperken tot de rol van regisseur. We zien echter dat de stad duidelijk andere keuzers maakt dan zowel de burger als de adviesraad GECORO."

  "Met de keuzes voor louter Blauwhuis en de site Strobbe wordt de uitvoering van Visie 2030 herleid tot een gebouwenstudie. Dit zijn prestigeprojecten die Izegem in budgettair krappe tiijden zich niet kan permitteren."

  "De Centrale Brug moet volgens zowel Izegemnaren als deskundigen al tientallen jaren afgebroken worden. Maar met dit plan zal de brug nog minstens twintig jaar blijven liggen. En dat is onvoorstelbaar. Wij kunnen onmogelijk akkoord gaan met deze stilstand."

 • Philippe Verhaest
  "In Izegem is er geen kracht van verandering, maar een kracht van stilstand"Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
 • Philippe Verhaest

  Dienstmededeling aan het stadsbestuur

  Hopelijk zijn jullie iets origineler dan onze noorderburen, wat betreft de invulling van het Blauwhuis. Zij maakten zich er wel érg makkelijk van af.

  Café Blauwhuis

  Café Blauwhuis © GF

 • Philippe Verhaest

  Sintobin: "Breuk in de meerderheid?"

  In de speech van Marc Vanlerberghe ziet Stefaan Sintobin tekenen van een breuk in de meerderheid.

  Niks van aan, zegt Marc Vanlerberghe. "We zijn met elkaar getrouwd en in de beste huwelijken valt al eens een woord. Je mag toch eens van mening verschillen?"

 • Philippe Verhaest

  Marc Vanlerberghe wordt zowaar poëtisch

  Marc Vanlerberghe neemt het woord voor SP.A: "In de beleidsnota van deze meerderheid staat letterlijk dat het project statoinsomgeving niet onbelangrijk is in het kader van de stadskernvernieuwing. We zjn ons wel bewust van de financiële aspecten en knelpunten rond mobiliteit."

  In de zopas voorgestelde nota staat duidelijk dat er een gefaseerde verniewung van de stationsomgeving komt en dat er een tunnel onder de sporen gebouwd wordt. Het is dus niet de bedoeling om de voorkeur van de meer dan 300 aanwezigen op het groot synthesemoment in februari in twijfel te trekken."

  "Maar de site Strobbe en het Blauwhuis zijn unieke kansen. Laat ons daar duidelijk over zijn. Alleen jammer dat er bij een park meestal een kasteel hoort. Maar we willen goeie afspraken maken en mits interessante voorwaarden, is het zeker mogelijk om een nuttige invulling aan het gebouw te voorzien. Kijk maar naar wat er met het kasteel en het park van Rumbeke is gebeurd."

  "Ikzelf ben nu 57 en hoop dat ik het nog allemaal mag meemaken: vanaf De Plataan, via Central Park het centrum en zijn prachtige autoluwe Koornmarkt naar het Baertshof kan wandelen, om dan onder de spoorweg en via het restant van de centrale brug te kunnen kuieren richting Wandel op de Mandel, tot in Emelgem. En ik zal besluiten met een Kasteelbier in de brouwerij!"

 • Philippe Verhaest

  Lothar Feys: "Studiebureaus zijn verfrissend"

  Schepen Lothar Feys (N-VA) weerlegt de kritiek dat de studiebureaus geen nuttig werk hebben geleverd. "Hun ideeën zijn verfrissend", zegt hij. "Central Park, de heraanleg van de dorpskernen... Zij hebben schitterend werk geleverd."

 • Philippe Verhaest

  "Stadhuis heeft in elk scenario een mooie toekomst"

  Bert Maertens benadrukt dat het stadhuis een toekomst blijft hebben, ook wanneer een gedeelte naar het Blauwhuis zou verhuizen. "De investeringen van vandaag zijn niet nutteloos, integendeel. Ze verlengen de levensduur van het stadhuis. We hebben er met beperkte middelen heel veel kunnen doen."

 • Philippe Verhaest

  Open VLD: "Hiervoor hadden wij geen studiebureau nodig"

  Ook Open VLD mag zijn - uitgebreide - zeg doen, bij monde van fractieleider Geert Leenknecht.

  "Via de wedstrijd WINVORM, werd het studiebureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam geselecteerd. Dit bureau hielp mee om VISIE 2030 uit te werken.

  Op de webstek van het desbetreffende studiebureau kunnen wij het volgende vinden:

  'In februari 2016 presenteerden we onze Visie 2030 aan de bevolking van Izegem. Nadat we een intensief participatietraject hadden doorlopen kon nu de gehele bevolking zich uitspreken over de voorstellen die we hebben ontworpen.

  Een rode draad in onze visie is het pleidooi om het zo ervaren gebrek aan groene ruimte, de mobiliteitsproblematiek en de kwaliteit van de diverse historische kernen in samenhang aan te pakken.

  Na een stemming over tien van onze voorstellen kreeg de herinrichting van de stationsomgeving de meeste steun.'

  Nu stellen wij echter vast dat u als meerderheid kiest voor het kasteeldomein Blauwhuis en de site Strobbe.

  Sorry, maar om dat te beslissen hadden we toch geen studiebureau nodig !

  Een studiebureau dat ons vandaag al 223.000 euro kost ! Een pak geld !

  Wij hebben reeds facturen binnen voor 186.070,78 euro en we verwachten nog 33.000 euro aan facturen.

  Daarnaast kregen ze al een vergoeding van 3.932,50 euro voor hun deelname aan de wedstrijd WINVORM.

  Voorafgaand aan deze studie, heeft de vorige meerderheid een studieopdracht uitgeschreven die geleid heeft tot het project Stationsomgeving.

  Zoals collega Noël Vansteeland toen al benadrukte: waarom al die studies en plannen betalen als ze toch niet uitgevoerd worden ?

  Men heeft in het continu proces van Visie 2030 transparantie, mede-beslissingsbevoegdheid en inspraak beloofd, maar als puntje bij paaltje komt, ja, dan neemt het schepencollege het heft in eigen handen, en moet de Izegemse burger aanvaarden wat het schepencollege verkiest.

  De burgers die actief hebben deelgenomen aan de verschillende vergaderingen omtrent VISIE 2030 zullen toch ook verbaasd zijn.

  Is de Open VLD nooit voor de afbraak van de brug geweest, dan hebben we wel altijd een aanpak en heraanleg van bijvoorbeeld de Korenmarkt bepleit. Welnu, uit zowel het plan VISIE 2030 als uit de bevraging van de burgers, blijkt dezelfde bekommernis: pak het stadscentrum aan en maak van die grauwe binnenstad een aangename ruimte waar het goed is om te leven, te werken en te winkelen.

  U had toch heel die procedure met de hieraan verbonden kosten niet moeten maken om te kiezen voor het kasteeldomein Blauwhuis en de site Strobbe.

  U kon zelf onderhandelen met de familie Strobbe. Samen met onze stadsingenieur en stadsarchitect kon u daar ontwikkelen wat u wou. U moest eigenlijk strikt genomen met niemand onderhandelen: door het uitschrijven van bestemmingsvoorschriften in een ruimtelijk uitvoeringsplan kon U die site laten evolueren in de richting die u wou.

  Dit moest ons geen euro kosten, tenzij de opmaak van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan).

  U kon toch ook de onderhandelingen starten met de eigenaars van het kasteeldomein Blauwhuis.

  Onze vraag is dan ook; Heeft u iemand op het oog die geïnteresseerd is om te investeren in het kasteel ?

  Of gaat u samen met de eigenaars van het kasteeldomein Blauwhuis een compromis ondertekenen bij de notaris ? En pas daarna kijken hoe u er een oplossing zal voor vinden ?

  Ten andere, als U onderhandelt met de eigenaars van het kasteeldomein, waarover gaat U dan onderhandelen ? Over de aankoop van het domein, of bijvoorbeeld alleen over het vestigen van een erfpacht ? Dat kan een alternatief zijn, dat ook elders uitgedacht wordt. Onderhandelt U over het volledig domein, of alleen over het park ? U bent tamelijk onduidelijk daarover.

  Als u het administratief centrum van de stad in de toekomst zal onderbrengen in het kasteel, of in een nieuwbouw op het kasteeldomein, impliceert dat eigenlijk dat u de huidige kosten voor de herinrichting van het huidige Stadhuis niet meer moest maken.

  Dan is de vernieuwde inrichting van het stadhuis toch weggesmeten geld ! Het gaat over maar liefst 250.000 à 300.000 Euro.

  Waar staan we momenteel met de inrichting van het huidige Stadhuis ?

  Voor het stadhuis werd een budget van 280.000 euro voorzien. Er werd al voor 244.366 euro gegund aan leveranciers en aannemers, dus is er momenteel nog zo'n 35.000 euro reserve. Hopelijk gaat u het redden met die 280.000 euro.

  Of is er een gemotiveerde uitleg waarom u dan alsnog die kosten doet aan het huidige stadhuis ?

  Hierbij twee vragen : Wat zijn uw plannen dan met het huidige stadhuis zijnde het huidige administratief centrum ? Wat doe je dan met het gebouw Pax Intrantibus ?

  Ik zeg het u nu al: het administratief centrum van de stad weghalen uit het centrum van de stad, betekent dat er opnieuw minder mensen in dat centrum moeten komen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn.

  Er is dus niet alleen geen stationsproject meer, maar blijkbaar hebt u geen enkel alternatief voor een herwaardering van de Korenmarkt als aantrekkelijke openbare ruimte, als centraal ontmoetingsplein. De Korenmarkt zal er verder grauw en triestig bijliggen. Ik spreek dan nog niet van de Nieuwstraat en de Melkmarkt.

  Bekijk eens wat een kleine gemeente als Staden kan in Oostnieuwkerke, om een kern wat attractiever en leefbaarder te maken, voor de bewoners maar ook voor de handelaars.

  Als men met mensen spreekt van buiten Izegem, dan is het altijd hetzelfde dat wij mogen aanhoren. Izegem is een grauwe stad, Izegem straalt eigenlijk niet veel uit.

  Wel het is nu juist die vernieuwing, die vergroening, die van Izegem een stad kan maken om aangenaam te zijn voor zijn bewoners en zijn bezoekers.

 • Philippe Verhaest

  Invulling Blauwhuis blijft heikel punt

  Stefaan Sintobin wil nog weten wat er gebeurt als er geen privé-initiatief in kasteel Blauwhuis tot stand komt. "Zullen de administratieve diensten dan verhuizen naar het kasteel?"

  Arne Allosserie: "Persoonlijk? Dat vraagstuk zullen we dan pas bekijken. Maar met een slim concept is dit scenario zeker te vermijden."

  Filip Lombaert (Groen): "Ik stel vast dat er in het besluit staat dat we voor een privé-invulling gaan, maar met de mogelijk om zelf in te grijpen. Ik heb voorgesteld om dit te schrappen. Waarom niet wachten tot de volgende legislatuur om die tweede optie te nemen? Laat ons de komende 2,5 jaar benutten om die privé-investeerder te vinden."

  Burgemeester Bert Maertens: "We zullen er in slagen om een privé-initiatief zullen vinden. En we bieden ook een alternatief aan, mocht dit echt niet lukken. Het park is daar veel te waardevol voor. Maar zover zal het niet komen."

  Caroline Maertens heeft nieuws: "Op 12 april zijn er al gesprekken met het Agentschap Natuur en Bos opgestart rond het park. De stad zou de voorzijde van het park ter beschikking hebben, het ANB zou zich bekommeren om de achterzijde. Voorwaarde is dat er vanavond een akkoord gesloten wordt. Daarna moeten we enkel nog onderhandelen met de eigenaars.

 • Philippe Verhaest

  N-VA zorgt "na boegeroep voor wat pro's"

  Arne Allosserie, fractieleider van N-VA, laat een iets andere teneur door de brandweerkazerne klinken.

  "Het is zover, vandaag kunnen we u met trots het eindrapport en prioriteiten van deze meerderheid voorstellen.

  Met visie 2030 geven we met de N-VA blijk van een langetermijnvisie, een blik op de toekomst via een traject waarin we met de Izegemnaar, de adviesraden, de stadsdiensten, experten en de politieke vertegenwoordigers op een rationele en gezonde manier konden fantaseren over de verdere ontwikkeling van onze stad.

  Vooraleer deze keuzes toe te lichten, wens ik vanuit onze partij het belang te benadrukken van het besluitvormingsproces waarmee we tot deze keuzes zijn gekomen. Als meerderheid, als de N-VA willen we de Izegemnaar bedanken. Mede dankzij hen kregen we zicht op hun reële behoeften, op hun prioriteiten en droomscenario's om Izegem aantrekkelijker te maken.

  Het was al snel duidelijk dat de Izegemnaar de menukaart van visie 2030 kon appreciëren. Het ene gerecht viel bij de ene al beter in de smaak dan de andere, hier en daar mocht nog wat worden bijgekruid, maar elk van ons vond er zijn favorieten in terug.

  Koken kost geld en net als elke wakkere burger ziet ook de Izegemnaar in dat de financiële middelen van een stad niet oneindig zijn, toch niet wanneer we als een goede huisvader onze inkomsten en uitgaven beheren. Net als elke overheid moeten we ook te Izegem vandaag en morgen de tering naar de nering zetten. De volledige menukaart bestellen zorgt voor overdaad en we weten allen wat ze hierover zeggen: overdaad schaadt. En dus moet je als stadsbestuur keuzes durven maken waarbij we de Izegemnaar duidelijk aantonen dat we naar hem en haar hebben geluisterd en hun input maximaal in deze keuzes hebben geïntegreerd.

  Stefaan Sintobin: "De toekomst wordt net wél bezwaard, want de belangrijkste projecten worden net uitgesteld. Dat is mijn grote kritiek: een pak belangrijke beslissingen worden doorgeschoven naar de volgende meerderheid. En trouwens: hoe kan je nu een beleid over drie legislaturen spreiden zonder te weten welke meerderheid we straks zullen hebben?"

  Arne Allosserie vervolgt zijn discours: "Vandaag stellen we u met trots onze keuzes voor.

  Parksite Blauwhuis: kiezen valt op een momentum. Zo moeten we morgen niet investeren in parksite Blauwhuis maar vandaag. 'Het gapt als een oven' zoals we zeggen dat wij als stadsbestuur bij de verdere ontwikkeling van een prachtige parksite als het Blauwhuis een belangrijke uitvoerende en regisserende rol moeten opnemen. Als groene parel temidden onze stad kunnen we de Izegemnaar en bezoekers van onze stad tien hectare extra groen ter beschikking stellen. Gelegen aan de rand van het stadscentrum, directe mogelijkheden om langs zij- en achterzijde aan te takken aan de kanaalzone en site Strobbe, zet de motivering tot aankoop van dit park nog eens extra in de verf. De N-VA stelt hierbij duidelijk dat we maximaal streven naar een private invulling van het kasteel. Als partij zijn we overtuigd dat we mits duidelijk concept en via samenwerking tussen privaat en publiek de site Kasteel Blauwhuis zéér aantrekkelijk in de markt kunnen plaatsen.

  Site Strobbe: een tweede project betreft de site Strobbe waarbij de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel met kunstacademie, bieb en archief op site Strobbe en omliggende gronden centraal staat. Hierbij dienen we als stadsbestuur de meest optimale invulling na te streven, waarbij de combinatie van wonen, recreatie en cultuur centraal staan. Bijzondere aandacht gaat uit naar het delen van voorzieningen tussen de administratieve diensten, de private eigenaars en de passanten.

  Qua suprastructuur denken we aan sanitair, vergaderzalen, bergruimte, parking. We denken aan gemeenschappelijk groen, speeltuigen en andere. Pal in het centrum gelegen, vlot bereikbaar en gelegen op het knooppunt van het mobiliteitsnetwerk moet site Strobbe een nieuwe aantrekkingspool worden waar het aangenaam vertoeven is voor de leerlingen van de academie, de boekenworm, voor jonge gezinnen, cultuurminnaars, ondernemers en zoveel meer.

  Concreet: N-VA toont de ambitie om met deze projecten Izegem te transformeren naar een moderne en aantrekkelijke stad. Aansluitend wil deze meerderheid deze legislatuur nog inzetten op het knippen van de Noordkaai met het oog een doortrekking van Wandel op de Mandel en het creëren van een groene en veilige verbinding voor traag verkeer. Ook wordt na onderzoek naar realiseerbaarheid en veiligheid bekeken om de Krekelstraat te knippen en zo sportpark Krekel-Noord en Zuid vlot en veilig te verbinden.

  Collega's, stopt deze visie na beslissing en uitvoering van bovenstaande projecten? Neen!!! Visie 2030 wordt door ons integraal onderstreept, maar is jammer genoeg budgettair niet integraal realiseerbaar. Keuzes worden gemaakt, maar de ontwikkeling van bovenstaande en toekomstige projecten binnen onze stadsgrenzen mag de toekomstige uitvoering van visie 2030 niet hypothekeren.

  Met deze keuzes streven we ernaar om Izegem in topconditie te brengen om zo de komende bestuursperiodes de stadsontwikkeling gefaseerd te gaan uitvoeren. Onze ambitie reikt veel verder dan 2018, maar onze verantwoordelijkheid nemen we vandaag. En dat start bij de opmaak van een budgettair verantwoord traject.

  Zo geven de NMBS en Infrabel ons te kennen geen budget te hebben voor het project stationsomgeving, met kostprijs van meer dan 22 miljoen euro, en dit zeker niet tot halfweg de jaren 2020. Als de stad dit project moet dragen, dan is al het investeringsbudget voor 2 bestuursperiodes meteen opgesoupeerd. Politiek vergt keuzes maken en wat de stationsomgeving betreft is dit voor de N-VA een te dure keuze, legt dit een hypotheek op andere prioriteiten en zeggen we vandaag neen tegen de uitvoering van dit project.

  Collega's, voor sommigen onder ons roepen die keuzes tegenstand en conflict op, maar laat dat nu één van gezondste kenmerken van de politiek zijn. Mits samenwerking en afstemming ben ik ervan overtuigd dat we vandaag de fundamenten leggen voor een weliswaar gefaseerde maar finaal integrale transformatie van onze stad Izegem.

  Als afsluiter wou ik toch nog even terugkomen op de tussenkomst van mijn collega Defreyne via de pers. Blijkbaar worden gemeenteraden op vandaag aanzien als een forum om het topic 'deze week in de pers' met zijn allen te herkauwen.

  Wel collega, dat ontgoochelt me van een pleitbezorger van debat en inspraak als jou. Als man met de gave van het woord. Deze speciaal voor Visie2030 ingerichte gemeenteraad waar het debat kan en moet worden gevoerd, wordt door dergelijke 'persmomenten' op zijn fundamenten gebombardeerd. En was het niet CD&V die de vorige raadszittingen telkens haar beklag deed over het verminderde zeggenschap van de gemeenteraad?

  Bovendien verspreidde de CD&V blijkbaar foute informatie. Want we gaan resoluut voor een privébestemming voor het Blauwhuiskasteel. Laat dat duidelijk zijn. Ook vinden we het vreemd dat CD&V het publiek openstellen van kasteeldomein Blauwhuis en de ontwikkeling van site Strobbe naar de achtergrond duwt. Een tijdje geleden pleitte diezelfde CD&V er in de gemeenteraad voor om als stadsbestuur dringend initiatief ter zake te nemen? Moeilijk om hier een duidelijke richting in te vinden.

  In tegenstelling tot anderen zijn onze keuzes transparant en duidelijk. Wij hebben naar de Izegemnaar geluisterd en geven met de opstart en uitvoering van deze projecten de eerstvolgende jaren blijk van appreciatie voor hun input en werken zo samen verder aan een Izegem waar het aangenaam wonen, winkelen en werken is.

 • Philippe Verhaest

  Peter Defreyne opent de betogen

  Tijd om alle politieke partijen aan het woord te laten. Wij geven u alvast de integrale speech van Peter Defreyne, namens CD&V, met wederwoord van de meerderheid.

  "Voor mij en voor CD&V is vandaag het belangrijkste moment in de huidige legislatuur: voor ons ligt immers enerzijds het eindrapport VISIE 2030 dat deze meerderheid, en terecht, als kernstuk voor het toekomstbeleid van onze stad vooropstelt en anderzijds de vraag wat we met dit eindrapport gaan doen.CD&V Izegem onderschrijft volkomen en ten volle de conclusies van het ontwerpteam. We feliciteren dat team zelfs. Dat een oppositiepartij een beleidsrapport van een andere meerderheid ondersteunt, mag niet verbazen: dit volgt uit de vaststelling dat de bevindingen uit dat rapport VISIE 2030 naadloos aansluiten bij het zogenaamde project Stationsomgeving, dat dateert uit vorige bestuursperiode en dat ons, zoals U allen weet, zo nauw aan het hart ligt. VISIE 2030 sluit niet alleen naadloos aan bij het project Stationsomgeving, VISIE 2030 bevestigt het en kadert het in een omvattend, inspirerend en ambitieus totaalplan. Niets dan lof dus daarvoor.VISIE2030 tekent voor een ruimtelijk beleid, en ik citeer het plan, een ruimtelijk beleid dat gericht is op een meer kwaliteitsvolle inrichting van onze stad, met volgende aandachtspunten én troeven:- Zorgvuldig gebruik van de ruimte en van de open ruimte;- Verbetering van de groenstructuur in de stad;- Aantrekkelijke kernen, zowel de binnenstad als de kernen van Emelgem, Kachtem en Bosmolens;- Bijsturing en verbetering van de mobiliteit in onze stad.Dit alles moet leiden tot een kwaliteitsvollere stadsstructuur, die genereus is en bijdraagt aan de kwaliteiten van Izegem, als woongebied en als handelscentrum, en dit door meer samenhang te brengen in de historische identiteitsdragende laag van de stad, beginnend met de opwaardering van de dorpskernen en van de binnenstad.

  Ik heb er geen enkele moeite mee om het plan of het project VISIE 2030 effenaf even indrukwekkend als ambitieus te noemen, en om de socialistische voorman Achille Van Ackere te parafraseren: deze stad heeft nood aan dit plan als aan brood.Volle steun dus vanuit CD&V voor dit plan, en met name voor de volledige uitvoering van dit plan.Inderdaad, VISIE 2030 is een totaalplan, dat zich niet leent tot slechts gedeeltelijke of halfslachtige uitvoering ervan. Er zitten immers een weloverwogen rationaliteit en logica in het plan: het sleutelproject is de aanpak van de stationsomgeving, met aanpak van de verminkte Korenmarkt. VISIE 2030 is zeer duidelijk en ik citeer pagina 16 van het plan: "Om de kwaliteit van de binnenstad te verhogen is een aanpak van de stationsomgeving essentieel. Die raakt immers aan zowel de ruimtelijke structuur alsook aan de verkeersstructuur door het centrum. De andere opgaven kunnen daarop aanhaken." Einde citaat.Dus eerste prioriteit: aanpak stationsomgeving, met opwaardering van de Korenmarkt en alternatief voor de huidige brug. Hetalternatief dat in 2011 voorlag, met name verleggen van de brug via een ringweg, is nu vervangen door de aanleg van een zogenaamde korte tunnel tussen de Brugstraat en de Dirk Martenslaan. CD&V kan zich daarin vinden.De aanpak van de stationsomgeving, met een vernieuwde Korenmarkt, zal zuurstof geven aan Nieuwstraat en Melkmarkt en de kwaliteit van de woonomgeving en van het handelscentrum verhogen.Naast de aanpak van de stationsomgeving, dienen zich nog ontwikkelingen aan die kunnen en moeten bijdragen tot een sterkere stadsstructuur: dat zijn achtereenvolgens en in die volgorde de Dakarsite aan het kanaal, de ontwikkeling van bouwblokken aan weerszijden van de Kruisstraat, de Strobbe-site, de Scheldeman-site en het kasteeldomein Blauwhuis.VISIE 2030 beperkt zich evenwel en terecht niet tot het centrum van onze stad, maar tekent ook een toekomstvisie uit op de dorpskernen Emelgem, Kachtem en Bosmolens. Waar de bevindingen van het plan, na lezing van het rapport, evidenties lijken, moeten we erkennen dat het een vernieuwende insteek vooropstelt die de eigenheid en leefbaarheid van de kernen niet alleen zal revaloriseren, maar dat die kernen volledig zal transformeren tot pareltjes van aantrekkelijke woon-ijkpunten in onze stad. Alle lof en dus steun daarvoor.Tegelijkertijd heeft VISIE 2030 ook oog voor de samenhang tussen de binnenstad en de kernen, door aanpassing van de wegeninfrastructuur en tovert Izegem om van een stad met weinig of te weinig groen, tot een stad met veel en toegankelijke groeneruimten: het kasteelpark Blauwhuis, Central Park en de vele dwarsroutes naar 'Wandel op de Mandel'.Voor het plan, een dikke tien op tien vanuit onze fractie.

  Het geloof zonder de werken is ijdel. Plannen laten maken zonder ze daarna ook effectief en volledig uit te voeren, is halfslachtig.Is het plan VISIE 2030 dat we vanavond bespreken indrukwekkend en ambitieus, dan is het voorstel van beleidsbeslissing halfslachtig, ontgoochelend en magertjes. De berg heeft een muis gebaard.De huidige meerderheid zal enkel twee van de tien plannen, en dan nog slechts zeer gedeeltelijk uitvoeren (de tekst is daaromtrent vrij genuanceerd), en dan nog niet de meest ambitieuze:1. Kasteel Blauwhuis:- Openstellen van het park als publieke ruimte;- In eerste instantie zoeken naar een privébestemming voor het kasteel (dus niet zelf aankopen door de stad);- Indien een dergelijke privébestemming niet gevonden wordt, het administratief centrum van de stad overbrengen naar het kasteeldomein;- Pas daarna eventueel definitieve verwerving van het kasteel en het kasteelpark.2. Site Strobbe:- coördinerende rol in een groot stadsvernieuwingsproject dat een nieuw stadsdeel realiseert, met onder meer woningen, parkeergelegenheid, groene ruimte en doorsteken voor traag verkeer én één gebouw waarin de huidige kunstacademieArt'Iz, de bibliotheek, het historisch archief van de stad en de heemkundige kring onderdak krijgen;- maar (woordelijk): In de periode 2016-2018 een concrete overeenkomst met de verschillende grondeigenaars, zodat de uitvoering van het project op het terrein zo snel mogelijk kan worden gestart. Dus eigenlijke realisatie blijkbaar niet voor de volgende bestuursperiode.3. Herinrichting van de Marktstraat / knippen van enkele straten / oprit van de Ambachtenstraat naar de N36 ter hoogte van de Abelestraat

  Echt ambitieus kan niemand dit noemen. Integendeel.Dit is niet een krachtdadig opstarten van een toekomstproject voor onze stad. Dit is noch min noch meer het afvoeren van een toekomstproject voor onze stad.Dat de reden de zogenaamde budgettaire krapte zou zijn, kan niemand geloven: niet langer dan vorige gemeenteraadszitting werd een prestigeproject Sportstadion beslist dat meer dan 5 miljoen euro mag kosten. Er is dus geld, alleen legt de meerderheid andere prioriteiten. Ik kom daar straks op terug.

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pikt in: "Ik denk dat alle partijen, voor de verkiezingen, voorstander waren van het renoveren van de sportsite. Die 5 miljoen euro wordt trouwens buiten de budgetten gehouden, want deze investering verloopt via Farys."

  Bert Maertens: "De uitvoering spreiden is niet halfslachtig, maar eerder verstandig. Als we alles in één keer willen uitvoeren, waar zullen we dan de centen halen? Dat wil ik wel eens horen."

  Opnieuw aan Peter Defreyne: "Het plan maakt een verkeerde keuze.De aanpak van een toekomstproject voor onze stad, moet starten met de kern van de binnenstad en de kernen van de deelgemeenten, en moet daarna uitvloeien in de verschillende richtingen.Dit is een rationele, evidente manier van werken.De reden waarom de meerderheid die keuze niet durft maken, is niet een zogenaamde budgettaire krapte, maar wel een gebrek aan politieke moed. Elke ingrijpende hervorming zal tijdelijke weerstanden oproepen. De meerderheid durft die niet aan.

  Uw voorstel wordt de doodsteek van de binnenstad.Het ontwikkelen van een nieuw, attractief stadsdeel tussen de Grote Markt en het kasteel Blauwhuis, zonder aanpak van Korenmarkt, Melkmarkt en Nieuwstraat, zal desastreuze gevolgen hebben, niet alleen voor die Korenmarkt, Nieuwstraat en Melkmarkt, maar ook voor de Marktstraat en Roeselaarsestraat, die elke aantrekkelijkheid moeten verliezen voor nieuwe investeerders. Elke potentiële investeerder zal evident meer geïnteresseerd zijn in een nieuw stadsdeel, veeleer dan in niet aangepakte straten en pleinen, waar verloedering dreigt.En door het weghalen van administratief centrum van onze stad (stadhuis) zal niemand nog in het centrum moeten komen... Trouwens, wat voor zin had het dan nu nog 250.000 euro dit jaar uit te geven voor de vernieuwing van het stadhuis (dat bezig is), als men dat gebouw toch zal verlaten...De reden waarom u het ambitieus totaalplan VISIE 2030 afzwakt tot een zeer gedeeltelijke uitvoering, is dubbel. U verwijst enerzijds naar de inspraakronde van de burger, en anderzijds naar het tekort aan financiële middelen.Sta me toe bij beide serieuze kanttekeningen te plaatsen.Vooreerst de zogenaamde inspraakronde van de burger. Collega Stefaan Sintobin heeft al geregeld gewezen op het relatief klein aantal Izegemnaars dat zich gemengd heeft in het debat. Dat is natuurlijk uw schuld niet, wellicht integendeel, maar het is wel een feit. En waar de Izegemnaar zijn stem heeft laten horen, is het niet in de zin zoals uw voorstel luidt.Op 4 februari was er in de Leest de grote burgerklankbordgroep, het grote synthesemoment. Daaruit is gebleken dat een meerderheid van de aanwezigen heeft gekozen voor het knippen van de centrale brug, aanleg van een tunnel en de heraanleg van de stationsomgeving en Korenmarkt. Al is dit misschien niet representatief voor de hele bevolking, toch moeten we rekening houden met deze uitslag. Blijkbaar is de Izegemnaar toch gewonnen om onze stadskern en stationsomgeving aan te pakken en te verfraaien. Als we onze stadskern willen vernieuwen moeten we ook durven investeren. We moeten Izegem op de kaart zetten, zoals de ons omringende steden ook doen.Dit zeg ik niet, maar wel onze schepen van Openbare Werken in het 1-mei nummer SP.A Bruist. Een beter gezagsargument kan ik ongetwijfeld nergens vinden.Het is niet zo dat de inspraak van de burger het inzicht van het beleid beïnvloed heeft. Wel integendeel: het inzicht van het beleid heeft willen de inspraak van de burger beïnvloeden.Meneer de burgemeester, op donderdag 4 februari, enkele uren voor de zogenaamde grote burgerklankbordgroep met het budgetspel in de Leest, hebt u uw NV-A-mandatarissen en -bestuursleden via mail opgeroepen massaal aanwezig te zijn én om hen te vragen uw voorstellen prioritair te stemmen, met name het Blauwhuis en de site Strobbe. Ik verwijt U dat niet. Integendeel, het is uw goed recht uw eerlijke overtuiging te hebben en het siert u dat u voor deze overtuiging vecht. Mijn verwijt richt zich eerder tot uw coalitiepartner die niet met dezelfde verbetenheid voor zijn overtuiging heeft gevochten.Alleen vind ik het ook spijtig dat u daarna, wanneer de burger een ander voorstel dan het uwe als prioritair stemt, dat u daar dan geen rekening mee houdt.

  Bert Maertens reageert fel: "Wij houden wél rekening met de burger! Het project stationsomgeving is niet realiseerbaar zonder externe steun. En neen, belastingen verhogen is niet aan de orde. De adviesraden hebben duidelijk hun prioriteiten laten blijken en daar was de stationsomgeving niet bij. En het is, nogmaals, ook niet betaalbaar."

  Stefaan Sintobin doet er nog een schepje bovenop. "U hebt de burger een rad voor de ogen gedraaid, want een van de vijf projecten is al beslist. Visie 2030 is een pure marketingstunt, een lege doos."

  Iets wat Bert Maertens zich niet laat zeggen: "Iedereen die na ons komt, zal uit Visie 2030 inspiratie vinden. Dit is niet enkel een plan voor ons, u kan ons niet verwijten dat we niet alles op 2,5 jaar kunnen realiseren. Dat is ook nog nooit de intentie geweest."

  Peter Defreyne gaat verder: "Op 4 februari heeft de niet-georganiseerde Izegemnaar duidelijk gekozen voor het project stationsomgeving. Dat is een vaststaand feit.Het is een even vaststaand feit dat het plan VISIE 2030, dat u hebt besteld, al evenzeer het project stationsomgeving als hét sleutelproject omschrijft, waar de andere voorstellen kunnen op inhaken.VISIE 2030 is een project of een plan inzake ruimtelijk beleid. De Vlaamse decreetgever heeft gewild dat elke gemeente een adviesraad heeft inzake ruimtelijke ordening, met name de GECORO. Dat is het eerste adviesorgaan inzake ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Het advies van de GECORO is zeer duidelijk:

  1. Prioriteit voor de aanleg tunnel, knippen centrale brug, herinrichting stationsomgeving en Korenmarkt;2. Er moeten nog geen keuzes gemaakt worden voor de invullingen / functies die binnen de verschillende projecten kunnen gezien worden;3. Het knippen van de Noordkaai kan in de eerste bestuursperiode uitgevoerd worden;4. Het opwaarderen van de kernen is ook belangrijk.En dat dit de enige twee adviezen zouden zijn die de realisatie van het project Stationsomgeving als prioritair beoordelen, is echt niet korrekt. Lukraak uit de verschillende adviezen dat advies halen dat U-ugoed uit komt, is niet echt een toonbeeld van behoorlijk bestuur. Ik denk dan ook onwillekeurig aan één van de meest recente vrije tribunes van Bart Maddens die precies daarover schrijft:Als een soort Ersatz voor verkiezingen wordt nu her en der gegoocheld met burgerfora. Sven Gatz organiseert 'burgerkabinetten' over cultuur, wijlen Jacqueline Galant deed hetzelfde over mobiliteit. Elio Di Rupo wil zelfs een groepje van 66 lotelingen een preambule tot de grondwet laten schrijven. Ach, misschien is het soms wel goed bedoeld. Maar toch hangt er onmiskenbaar een ondemocratisch geurtje rond zulke initiatieven.

  En dan is er de eeuwige dooddoener: 'Er is geen geld'. Die dooddoener heb ik vorige maand niet gehoord toen u de plannen rond het nieuwe stadion hebt ontvouwd, voor een slordige 5 miljoen euro, maar dit geheel terzijde.'Er is geen geld'. U vergeet daarbij één woord extra uit te spreken: 'Er is geen geld meer.' Inderdaad, er was geld. Er was geld gevonden voor het project Stationsomgeving, en wel door co-financiering van externe partners. Op 8 april 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Stad Izegem, de N.M.B.S. Holding, Infrabel, de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn en NV Eurostation. Een concreet samenwerkingsakkoord, een bestudeerd samenwerkingsakkoord en een becijferd samenwerkingsakkoord waarbij een duidelijke, en voor de stad zeer gunstige verdeelsleutel werd afgesproken over de kostenverdeling van het project. Onze stad zou hierbij 6.759.236,26 euro inbrengen op een totaal van 24.275.578,22 euro, of omgerekend 27,84 %.Gespreid over twee legislaturen was dit volstrekt haalbaar.Wanneer u dus vandaag zegt: "Er is geen geld.", dan is dat enkel en alleen omdat u de co-financiering van de externe partners kwijt gespeeld bent.In juni 2013, toen uw meerderheid beslist had het project Stationsomgeving tijdelijk op te bergen in de koelkast, en daarover eerst de gemeenteraad niet wou inlichten, hebben we u de duidelijke vraag gesteld, in een interpellatie, of u de toezegging had van de externe partners of ze blijvend en in dezelfde mate zouden participeren in het project wanneer de stad er opnieuw werk zou van maken in de toekomst, hebt u ondubbelzinnig 'ja' geantwoord. Vandaag blijkt dat antwoord fout te zijn. U bent 17.516.341,96 euro kwijt gespeeld. Als er geen geld is, dan is dat de reden. Er was geld, maar nu is het er niet meer, en dat is jullie verantwoordelijkheid.Als ik de meerderheid iets verwijt, is het dat.

  CD&V gaat voor de volledige uitvoering van het totaalproject VISIE 2030. Enkel zo kunnen we onze stad verder uitbouwen tot een stad die enerzijds een centrumfunctie opneemt voor de eigen inwoners en die uit de buurgemeenten, maar die anderzijds ook een aangename, aantrekkelijke woonstad is voor zijn inwoners, met een handelscentrum in een leefbare, aangename binnenstad, en met typische dorpskernen waar het aangenaam toeven is voor de bewoners en voor bezoekers.Het louter engagement nu enkel te kiezen voor twee voorstellen uit het plan, en dan nog niet volledig, is voor ons niet ambitieus genoeg. We zullen dus tegen stemmen.

 • Philippe Verhaest

  Financieschepen Tom Verbeke: "Elk project bekijken we apart."

  Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA): "In heb begin van de legislatuur hebben we beloofd om de belastingen niet te verhogen en tegelijk de schuldgraad te verlagen. Daar blijven we aan houden. Elk project bekijken we apart. Voor de site Strobbe gaan we niet zelf investeren, maar zoeken we een partner. "

  "Voor het Blauwhuis willen we eerst onderzoeken om het park publiek te maken en indien er geen privéproject voor het kasteel gevonden wordt, zullen we ook niet overgaan tot aankoop. Indien dat wel gebeurt, kan de renovatie plaatsvinden."

  De andere projecten, waaronder de Noordkaai die 1 miljoen euro zal kosten, moeten binnen de hudige budgetaire voorwaarden mogelijk zijn.

 • Philippe Verhaest

  Klaar voor de tweede helft

  Mét aanwezigheid van Geert Bourgeois. Hij was nog opgehouden in Brussel, maar tekent nu present als voorzitter van de gemeenteraad.

 • Philippe Verhaest

  Pauze

  Na de marathon-solo van Bert Maertens heeft iedereen even nood om op adem te komen. Tot straks.

 • Philippe Verhaest

  Filip Buyse (Vlaams Belang): "Waar komen fondsen vandaan?"

  "Wanneer ik alle vijf de projecten optel, kom ik al snel aan 10 miljoen euro, nog voor deze legislatuur. Wie zal dit betalen? Komt dit uit eigen fondsen, gaan we extra leningen aan...?"

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!