Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Proefproject rond autovrije Ooststraat

17/10/16 om 11:20 - Bijgewerkt om 22:00

Maandagavond was er de tweede gemeenteraad van het werkjaar met op de agenda onder andere de goedkeuring van camera's op de Trax-site, iets waar onder andere N-VA al een tijdje om vraagt. Daarnaast raakte bekend dat de stad een proefproject start om de Ooststraat op bepaalde momenten autovrij te maken.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Proefproject rond autovrije Ooststraat

© GF

 • Thomas Dubois

  De gemeenteraad is (al) afgelopen!

  Het openbare gedeelte van de gemeenteraad is afgelopen en het is nog maar 22 uur. Iemand een idee wat we nog kunnen doen vanavond?

  We maken hoe dan ook afspraak voor de volgende gemeenteraad op maandag 21 november 2016 om 19 uur, opnieuw live te volgen op kw.be.

 • Thomas Dubois

  Siska Rommel hoopt op herdenking Albrecht Rodenbach in Roeselare

  Tot slot ook nog een voorstel van Siska Rommel (N-VA) rond de herdenking van Albrecht Rodenbach. "Het zal sommigen onder jullie misschien ontgaan zijn maar over 10 dagen (op 27 oktober) herdenken we de 160-ste verjaardag van Albrecht Rodenbach, grote/grootse Roeselaarse historische figuur, voor velen enkel gekend door het standbeeld van Jules Lagae op het De Coninckplein."

  "De plannen rond de heraanleg van het plein blijven op zich wachten, is het misschien onze 'rebelse' Albrecht, die door zijn aanwezigheid onder de vorm van een standbeeld, roet gooit in de plannen van de huidige meerderheid? Het zou goed kunnen! Om Albrecht Rodenbach de eer te brengen die we hem op zijn minst verschuldigd zijn, wil ik onderstaand toegevoegd punt agenderen."

  "Onze Roeselaarse brouwerij bracht onder de vorm van een 'limited edition' hulde aan Alexander Rodenbach, geboren in 1786 (dus 230 jaar geleden), tevens een figuur met grote verdienste voor onze stad. Over onze literaire held Albrecht blijft het echter stil, té stil... Waar is de trots van de stad om zijn helden uit te dragen? In 2006 werd onder impuls van de vzw Albrecht Rodenbach een tentoonstelling gemaakt rond het leven van Albrecht Rodenbach. Daarnaast beschikken ze over filmmateriaal van de Rodenbachstoeten, de inhuldiging van het standbeeld..."

  "Kortom, genoeg materiaal om snel een tentoonstelling te kunnen organiseren. In ARhus, het Albrecht Rodenbach-huis, is er alvast plaats om een mooie tentoonstelling te zetten. De eerste verdieping doet nergens dienst voor. Er kan zelfs geopteerd worden om niet enkel een tijdelijke maar een permanente tentoonstelling op te stellen rond Albrecht Rodenbach."

  "Ook het A. Blommemuseum kan dienen als onderdak indien ARhus geen goeie plaats zou zijn. Het kan toch niet dat Roeselare, Rodenbachstad, dit jubileumjaar zonder enige herdenking laat passeren? We willen dan ook dat het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheden onderzoekt om dit jaar nog een tijdelijke of blijvende Albrecht Rodenbach-tentoonstelling te plaatsen en kan hierbij beroep doen op het bestaande materiaal van de vzw Albrecht Rodenbach."

  Iets wat door Open VLD en Vlaams Belang op steun kon rekenen.

  "Wij zijn het idee en Rodenbach zeker genegen", aldus Bart Wenes. "Je maakt een paar suggesties, maar het gaat over uitvoeringsmodaliteiten. Waar? Permanent?"

  "Wij hebben destijds een vzw Albrecht Rodenbach opgericht, waarbij we de bevoegdheid overdragen aan een comité dat expert is in het uitdiepen van de levensfilosofie van Albrecht Rodenbach. Zij moeten het leven, de ideeën en het werk blijvend bekend houden zoals met organisatie van evenementen van Vlaams cultureel niveau. Dus we gaan dat niet zelf doen."

  "Als stad zou dit een omgekeerde manier van werken zijn. Eerst geven we de bevoegdheid aan een aparte vzw om dan zelf initiatief te nemen. Dat zou het bestaansrecht van deze vzw ondermijnen. We zijn het voorstel genegen en willen het breder trekken. Nu hebben we de 160ste verjaardag van de geboorte. In 2020 is er de verjaardag van het overlijden van Rodenbach. Ik stel dus voor aan alle sociale-culturele verenigingen om met ideeën op de proppen te komen."

  "De suggesties zijn positief en die gaan we overmaken aan de bevoegde vzw om het draagvlak te bekijken."

 • Thomas Dubois

  Lieve Lombaert wil permanente expo Roeselaarse reuzen

  "Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om in 2017 een goede bewaarplaats in de richten voor onze reuzen", aldus Lieve Lombaert (N-VA). "Ruim een jaar geleden heeft deze stad het initiatief genomen om de traditie van de reuzen in ere te herstellen. Deze traditie dateert van 1891 en bleef in stand tot na de Tweede Wereldoorlog. Er kwamen wel reuzen bij maar de deze reuzen kwamen niet meer buiten zoals vroeger. De cultuurbeleidscoördinator van onze stad heeft deze traditie nieuw leven ingeblazen zodat deze tijdens de Batjes en West-Vlaanderens Mooiste de reuzen nog eens op stap gingen met heel wat vrijwilligers."

  "Met onze partij willen we verder gaan. Deze reuzen staan nu in het magazijn van DIPOD en daar staan ze niet op hun plaats. Deze reuzen zouden moeten deel uitmaken van een permanente tentoonstelling. Een van de mogelijkheden is het gebruik van de Sint-Amandskerk als permanente tentoonstellingsruimte. Daardoor zouden de reuzen beter bewaard blijven en dan is de afstand om deze reuzen in een stoet te laten meegaan veer korter."

  Daarom volgend voorstel: "Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om in 2017 een goede bewaarplaats in de richten voor onze reuzen."

  Immanuel De Reuse: "Wij zijn alvast positief."

  Bart Wenes: "Bedankt voor het reuzetoegevoegd punt. De reuzen zijn in Roeselare een succesverhaal. Een tweede adem die ze gevonden hebben. Er werd een feitelijke vereniging opgericht. We geven het initiatief aan hen om de eerste fase van het succesverhaal een zekere continuïteit te bezorgen. Zodanig dat we tot een hedendaags verhaal komen."

  "Ten tweede, wat de keuze is van de vereniging, gaan we stapsgewijs werken. De goede start is er. Nu gaan we focussen in 2017 op twee grote evenementen, namelijk carnaval en de Batjes. We willen geen stappen overslaan. Het is werken met vrijwilligers. Dat is niet gemakkelijk om continuïteit te krijgen in het engagement van de vrijwilligers. Beter twee evenementen goed dan vijf half."

  "Dipod een goede plaats? Gezien de omstandigheden, reuzen zijn nogal redelijk groot, moeten we ze kunnen herbergen en qua veiligheid en klimatologische omstandigheden staan ze daar wellicht het best. U stelt voor om een expo in de kerk te houden. Indien we dat zouden doen, dan betekent dat nog meer engagement van de vrijwilligers. Bovendien is de behoefte er niet en weten we nog niet wat de mogelijkheden op korte termijn zijn binnen de kerk."

 • Thomas Dubois

  Stad werkt ruime visie uit voor slechtzienden op openbaar domein

  Vanuit de N-VA-fractie zijn er nog drie toegevoegde punten. De eerste komt van Trees Coffyn en het ontbreken van ribbel- en noppentegels voor slechtzienden aan de oversteekplaatsen op de heringerichte Grote Markt.

  "Tijdens de gemeenteraad van 23 mei ll. werd door onze fractie een toegevoegd punt ingediend waarin wij onze bezorgdheid uitten over het ontbreken van ribbel- en noppentegels voor slechtzienden aan de oversteekplaatsen op de heringerichte Grote Markt", zegt Trees.

  "Met als antwoord van bevoegde schepen: 'dat deze bezorgdheid in dezelfde lijn lag van CBS, dat de aanpassingen alsnog zouden gedaan worden... en bijgevolg dit toegevoegd punt zonder voorwerp is'. Toegevoegd punt werd door onze fractie toch ter stemming gebracht, doch niet goedgekeurd."

  "Maar nu bemerken we dat die bezorgdheid van de schepen zich enkel beperkt tot twee oversteekplaatsen. Alleen begin Noordstraat en Manestraat werden aangepast, alleen deze twee herkenningspunten voor slechtzienden op en rond de Grote Markt! Waar er voor de herinrichting van de Grote Markt wel noppentegels waren, is dat nu blijkbaar niet meer nodig."

  "Was het enkele jaren terug niet de bedoeling en werd er niet gestreefd om Roeselare een toegankelijke stad te maken voor iedereen? We vragen de raad dan ook volgende goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om de oversteekplaatsen op en rond de Grote Markt aan te passen door het aanbrengen van ribbel- en noppentegels op de plaatsen waar deze niet voorzien werden."

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "Toen waren we nog bezig met de afwerking van de Grote Markt. Toen hebben we twee duidelijke afspraken gemaakt. Ten eerste zouden we een plaatsbezoek doen met wat we op korte termijn konden doen. Daarbij hebben we op twee plaatsen al noppen aangebracht. Deze aanpassingen waren tegen 28 juni klaar. Op hetzelfde moment hebben we op lange termijn een beslissing genomen waarbij de volledige omgeving beloopbaar moet zijn voor mensen met een visuele handicap, binnen een groter geheel. De tweede beslissing is door omstandigheden wat opgeschoven. We gaan de opmerkingen meenemen."

  Het punt werd goedgekeurd.

 • Thomas Dubois

  Pauze!

  De normale agenda is afgewerkt. Er komen enkel nog drie toegevoegde punten. Maar eerst alsnog een pauze!

 • Thomas Dubois

  Functiebeschrijving stadssecretaris

  Artikel 26 van de rechtspositieregeling stadspersoneel bepaalt dat de gemeenteraad de functiebeschrijving voor de functies van stadssecretaris en financieel beheerder vast stelt.

  Rekening houdende met de constante evolutie in het takenpakket van beide functies en de verregaande integratie van de OCMW werking met de Stad is het aangewezen om deze functiebeschrijvingen hervast te stellen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de functiebeschrijving van de stadssecretaris en de financieel beheerder her vast te stellen.

 • Thomas Dubois

  Beginselverklaring neutraliteit voor stedelijk onderwijs

  Het OVSG vzw vraagt in zijn schrijven van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net.

  Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. Deze beginselverklaring bevat principes van wat neutraliteit betekent in een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

  Daar het gemeentebestuur de inrichtende macht is, dient deze verklaring door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. Door de goedkeuring gaat het gemeentebestuur het engagement aan om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen.

  Michèle Hostekint: "Deze beginsverklaring op vraag van de Vlaamse overheid, waarbij onderzocht werd of het opportuun was om te komen tot één net. Dat is er niet van gekomen. Maar men bekijkt wel om een nauwere samenwerking op poten te zetten tussen de verschillende netten."

 • Thomas Dubois

  Er komen camera's op de Trax-site

  In het licht van preventie, opsporing van misdrijven, ordeverstoring, overlast en vandalisme, het leveren van bewijzen van misdrijven en evenementenbeheersing wordt het cameratoezicht uitgebouwd op de publieke ruimte van de TRAX-site.

  Er wordt een combinatie van roterende PTZ (360°) camera's met het oog op toezicht en vaste camera's met het oog op identificatie geplaatst. De camera's worden geïntegreerd op het camerasysteem van de politiezone RIHO wat real-time monitoring mogelijk maakt.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om gunstig advies te verlenen over de plaatsing van camerabewaking op de publieke ruimte van de TRAX-site.

  "Zijn er niet al genoeg camera's?", horen we van Francis Reynaert (Open VLD). "Wij zijn alvast blij. Tot waar zullen de camera's komen en zal de fietsstalling in de gaten gehouden worden. Net als de verste kant van de site, waar er op termijn een gebouw zou komen", zegt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

  "Wij zeggen bravo, dat er eindelijk op onze vraag wordt ingegaan om camera's te plaatsen. Wij hebben dat al meermaals gevraagd. Er waren verschillende incidenten, wat onze vraag nog maar eens bevestigt", aldus Maxim Deweerdt. "We vinden het wel jammer dat er geen ronddraaiende camera komt. Zeker als we de reden lezen. De camera die we nu kiezen is goedkoper, daar kunnen we inkomen. Bovendien zou ze slechts een beperkt gebied monitoren. Dat klopt niet, dat is net het principe van zo'n camera."

  "Daarnaast wordt niet alles in de gaten gehouden, heel de rechterkant is nu onbewaakt", horen we nog van Maxim. "Het zijn allemaal opvallende vaststellingen. We hopen ook op een afsluiting, want camera's alleen zijn niet voldoende."

  Burgemeester Kris Declercq: "Wat hier geagendeerd is, is het privacy-aspect. Mogen we dat doen? Waarom aan de ene kant en niet aan de andere? Omdat je straks gewoon met een camera op een werf zit te kijken. Dat is zo door de diensten geadviseerd. De camerabewaking op het pop-up park gaan we voorleggen aan politie. Plaatsen enkel camera op politioneel advies."

  Er komen verschillende camera's op de Trax-site.

  Er komen verschillende camera's op de Trax-site. © GF

 • Thomas Dubois

  Geen kerken ontwijd in Roeselare

  (de komende jaren)

 • Thomas Dubois

  Werken in de verkaveling Koerswijk

  De Koerswijk bestaat uit de Oude Oekensestraat en de Odiel Defraeyestraat. Binnenkort vinden er weg- en rioleringswerken plaats met oog op de uitbreiding van de wijk en de verkavelingen die er komen.

  Het betreft de aanleg van riolering, wegenis, wandel- en fietspaden, bufferbekken en groenvoorziening binnen de verkaveling. De toegang tot de verkaveling wordt genomen via de Odiel Defraeyestraat en de Oude Oekensestraat.

  Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen. Het hemelwater van het openbaar domein en de private percelen wordt gebufferd, aan 410 m³/ha verharde oppervlakte, in de wadi gelegen in de groenzone. De wadi heeft een buffervolume van 823 m³ met een vertraagde afvoer van 5l/sec/ha. Het buffervolume 197 m³ van de te dempen buffer van de verkaveling Maria's Linde fase II wordt gecompenseerd in de rioleringsbuizen.

  De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering t.h.v. de Oude Oekensestraat. De DWA leiding wordt uitgevoerd in grésbuizen met een diameter van 250 mm. De hoofdweg heeft een rooilijnbreedte van 9 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in asfalt. Aan beide zijden van de rijweg wordt een ter plaatse gegoten watergreppel gelegd met een voetpad van 1,5 m in betonstraatstenen.

  De openbare erfstraat heeft een rooilijnbreedte van 8 m en wordt uitgevoerd in grijze betonstraatstenen. De aanleg van de voetpaden, opritten en de verharding van de erfstraten zal gebeuren na de woningbouw. De verkaveling omvat de creatie van 75 loten bouwgrond, bestemd voor de bouw van ééngezinswoningen. Er worden 42 halfopen, 24 gesloten, 3 open en 6 halfopen (als stapelwoning) bebouwingen gerealiseerd. Een totaal van 81 entiteiten.

  De aanlegkosten worden geraamd op 1.400.496,25 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de bouwheer.

  De totale uitvoeringstermijn bedraagt 160 werkdagen.

  "Er komt hier een grote gezinsconcentratie", aldus Frederik Declercq (N-VA). "Onze vraag gaat over de voorzieningen naar verkeersveiligheid richting school, jeugdbewegingen, centrum, enz."

  Schepen Griet Coppé: "Als ik de verkaveling bekijk en het in- en uitrijden, dan zou dat geen probleem mogen vormen. Nieuwe accommodaties die eraan komen en die voor meer mobiliteit zorgen, dan zal dat inderdaad een impact hebben, dat kunnen we niet ontkennen. Het is de bedoeling dat deze mensen zich vooral verplaatsen via de Oekensestraat."

 • Thomas Dubois

  Kerkenplan Roeselare goedgekeurd

  In overleg tussen de Stad en het Centraal kerkbestuur werd een kerkenplan opgemaakt. Dit werd gefinaliseerd in het overleg op 29 april 2016. De bedoeling van het opstellen van een kerkenplan is om in onderling overleg tussen het gemeentebestuur en de verschillende kerkfabrieken tot een langetermijnvisie te komen m.b.t. de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de Stad.

  "Deze langetermijnvisie is belangrijk bij het beoordelen van een dossier voor het bekomen van subsidies voor (niet-beschermde) gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria", aldus Henk Kindt (SP.A). Het kerkbestuur heeft dit opgesteld en het schepencollege heeft dit goedgekeurd.

  Om de beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten is de langetermijnvisie een voorwaarde voor de toekenning van subsidies. In het schrijven van 27 september 2016 deelt het Bisdom Brugge mee dat kanunnik Koen Vanhoutte in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan goedkeuring verleende aan dit kerkenplan.

  "In het verleden leidde dat tot de ontwijding van de Sint-Jozefskerk, eigendom van de kerkfabriek, de Sint-Amandskerk en de Godelievekerk in Beitem. Daarnaast is er een dossier voor de kerktoren Sint-Martinus Oekene, dit zou nu snel vooruit moeten gaan."

  "Hoe zit het met de kerk in Beitem? Met de nood voor de school is er daar wel wat mogelijk. Hetzelfde geldt voor het parochiaal centrum en dan is er nog de herinrichting van de Meensesteenweg. Allemaal zaken die je op elkaar moet afstemmen, dat mis ik nu in het kerkenplan. Dit wordt het best als een geheel bekeken", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

  Henk Kindt: "Wat betreft de herbestemming kennen we de drie ontwijde kerken. Met de Sint-Amandskerk hebben we een overeenkomst met de Vlaamse regering voor de transformatie met nieuwe functies. Er bestaan hier subsidies voor. Ondertussen is er een bureau bezig met de studie over de invulling op korte en lange termijn. Dit zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2017. De Sint-Jozefskerk wilden we hier aanvankelijk ook in meenemen. We mogen maar één dossier indienen, waardoor we een keuze hebben moeten maken. We kozen voor de Sint-Amandskerk omdat dit onze eigen kerk is. Toch hebben we middelen voor hen voorzien voor een studie. Momenteel ligt dat wat stil. We zijn daar ook eigendaar van de pastorie overigens. We wachten nog wat omdat er een oproep zou komen van de WVI waar we eventueel op kunnen inspelen om een studie te maken."

  "Wat Beitem betreft, daar zijn we het minst bij betrokken. Toch niet formeel. We kijken vnl. naar de bestemming en dan vooral naar het breder kader. Hier is de kerkfabriek aan zet samen met Arkorum in kader van de uitbreiding van de school. Daar heb je met de parochiezaal, de kerk en de pastorie drie eigendommen van de kerkfabriek. We willen er aandacht voor ontmoetingsplaatsen. Die is er nu en we waken erover dat de Beitemnaars elkaar er kunnen blijven ontmoeten in het nieuwe project en eens duidelijkheid ons steentje in bijdragen."

 • Thomas Dubois

  Proefproject rond autovrije Ooststraat

  Francis Reynaert (Open VLD) verwees voor zijn vraag naar de commissie van 10 oktober. "Daar stelde het stadsbestuur, bij monde van de administratie en bijgestaan door een politieagent in dienst, aan de commissieleden het volgende voor: Eerst en vooral een aanvullend verkeersreglement voor verkeer Zuidstraat tussen St Michielsplein en de Patersstraat. Dit in functie van doorstroming in het centrum, daarbij is de opmaak van een aanvullend verkeersreglement noodzakelijk. De fietsers uit de Patersstraat komend mogen nu wel de beweging naar links maken richting Hof van Henneke en zo voorbij het College of Klein Seminarie rijden."

  "Ten tweede is de actualisering van het aanvullend verkeersreglement noodzakelijk na herinrichting v/d Grote Markt met een besluit in 12 artikelen. Deze zijn wat verwarrend en niet echt begrijpbaar, maar ik concludeer dat er blijkbaar een rijverbod komt met het verkeerverbodsbord C1 ((platte witte streep in een rood bord) om van de Noordstraat in de Ooststraat te komen. Conclusie: men mag niet meer vanuit de Noordstraat in de Oostraat indraaien, of heb ik het volledig verkeerd voor?"

  "Deze twee reglementen traceerde ik uit een reeks van meerdere 'al door het beleid goedgekeurde' voorstellen die aan de commissie mobiliteit werden voorgelegd waarbij de commissieleden vragen konden stellen aan de mensen van dit specifiek departement ende aanwezige politieagent."

  "In het meerjarenplan van het beleid CD&V samen met SP.A en de Groene fractie staat nochtans duidelijk gestipuleerd : de gemeenteraad moet zich meer toespitsen op fundamentele debatten en thema-raden kunnen dit ondersteunen. Ook een bredere situering van de dossiers kan daarbij helpen. Besluit; het communicatiebeleid v/d stad moet meer samenhangend gebeuren, met een versterking van haar informatieve- en mobiliserende kracht."

  "De stadscommunicatie moet grondig en kritisch worden doorgelicht in functie van grotere effectiviteit. Om in naam van de Open VLD onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen in dergelijk veiligheidsdossier over de Zuid- en Ooststraat is het toch opportuun om de toekomstige ingrepen van het stadsbeleid in de mobiliteit te kennen! Men spreekt hier toch over duizenden fietsers die zowel in de Zuid-, Noord, Mane- en Ooststraat zullen fietsen en waarbij wij de toekomstige ingrepen niet mochten weten. Hoe wil het beleid dan dat wij kunnen discussiëren of argumenteren als wij de ware invulling niet kennen en alles in een gesloten box blijft."

  "Hoe kunnen wij nu meegaan in een verhaal om duizenden fietsers nu opeens een draaibeweging te laten maken 'over of door' de bocht van de Paterstraat naar het Hof van Henneke toe als dit vroeger verboden was voor de veiligheid? Wie zijn wij om dit tegen het vroegere politie-advies nu opeens te gaan goedkeuren? Hoe kunnen wij nu meegaan in een verhaal om blijkbaar de doorgang van de Noordstraat naar de Ooststraat voor de auto te verbieden en dit voor de twee-wielers wel toe te laten als wij het gevaar van tegenliggende auto's of vrachtwagens niet kunnen inschatten? Om die reden wensen wij met Open VLD graag duidelijkheid over wat er nu gepland wordt met het stuk Zuidstraat tot aan het Hof van Henneke en in éénzelfde antwoord ook wat er vooropgesteld wordt met de Ooststraat en of deze nu kortelings, of binnen het jaar of tijdelijk- of sporadisch afgesloten wordt of niet?", besluit Francis zijn betoog.

  Griet Coppé (CD&V): "Het is niet allemaal evident. In de commissie komen de aanvullende verkeersreglementen ter mededeling. Sommigen zijn een uitvloeisel van dingen die gepland zijn en die wachten op een go. Vanuit Noordstraat richting Ooststraat zal men wel nog kunnen rijden, bijvoorbeeld. De Gasstraat is nu al afgesloten sinds februari 2013. Daardoor is het inrijden naar de Paterstraat richting Leenstraat gemakkelijker en is het mogelijk om de fietser beide richtingen te laten rijden. Volgende maand stellen we hier het mobiliteitsplan voor. Daarvoor zal u uitgebreid antwoord vinden op de vragen, er is ook een klankbordgroep volgende maand. De visie is het faciliteren van de fietsers. Net zoals het organiseren van een voetgangersbestand. Het beperkt autovrij maken van de Ooststraat is daar een van de acties bij. Er komt geen groot circulatieplan, want er is al veel veranderd. We gaan hier en daar optimaliseren, maar alle andere maatregelen zullen weldoordracht gebeuren."

 • Thomas Dubois

  Fietsparkings raken stilaan overvol

  "Er is goed nieuws en slecht nieuws", zegt Leen Sercu (Groen). "Het goede nieuws, steeds meer mensen gebruiken de combinatie van de fiets en het openbaar vervoer. Het slechte nieuws de fietsstalling achter het station staat op veel momenten van de dag overvol."

  "Het zou jammer zijn moesten mensen beslissen toch maar niet met de fiets te komen omdat ze die onvoldoende veilig en beschermd kunnen stallen. Heeft het beleid weet van de overvolle fietsparking? Zijn er plannen voor uitbreiding, werd bij de aanleg rekening gehouden met de opwaartse trend van het aantal fietsen , met andere woorden is er mogelijkheid tot uitbreiding?"

  Griet Coppé (CD&V): "Bij de start van het project samen met Eurostation hebben we een telling gemaakt om in Roeselare 800 fietsenstallingen te plaatsen aan het station en ook nog eens 40 bromfietsen. Dat gaat om 300 kant Ardooisesteenweg en 500 kant Beversesteenweg, plus nog eens 200 kant Trax-site. We zien dat deze minder succes hebben, mede door minder sociale controle. In februari 2015 hebben we een telling gedaan met Eco-Velo dat er 1.000 fietsenstallingen nodig waren. Dit hebben we doorgespeeld aan Eurostation en het is de bedoeling om achter het station nog extra fietsenstallingen te voorzien."

 • Thomas Dubois

  Kop van de vaart blijft ook in de toekomst belangrijke economische speler

  Mieke Van Hootegem (N-VA) ging dieper in op de toekomst van de kop van de vaart. "In 2012 werd de viering '150 jaar kanaal' afgesloten met een actieprogramma. Waar gaan de betrokken gemeenten op inzetten om de kanaal zone nog aantrekkelijker te maken? Hoe kan men werken aan omgevingskwaliteit in een sterke economische regio?"

  "In diezelfde periode trok de industrie aan de Kop van de Vaart aan de alarmbel. Vanuit diverse hoeken werd geijverd om de kanaal zone te de-industrialiseren en ze te herbestemmen als zone voor bezoekers met intensieve recreatie en als woonzone. Met het project 'de plaatsbepalers' in het kader van een herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wenst de Midwestregio in hun advies van februari 2015 om de kanaal zone verder uit te bouwen als een zwaartepunt voor nieuwe economische functies en ruimtes die op regionaal niveau functioneren."

  "Voor Roeselare wordt er een relatie gelegd tussen de Kop van de vaart, de stationsomgeving en Krottegem. Tot op vandaag is de economische functie aan de Kop van de Vaart niet weg te denken niettegenstaande een aantal vaststellingen. Zo is er de gedeeltelijke afsluiting van de Trakelweg. De aanwezigheid van een indoor skatepark. Het Project Triple Towers voor de bouw van een wooncomplex is voorlopig on hold gezet. Voormalig voederbedrijf Hanekop staat reeds geruime tijd te verloederen en voldoet niet meer aan de wettelijke normen. Daarnaast zijn er regelmatige evenementen (weliswaar tijdelijk) door comité Kop van de vaart."

  "Desondanks deze vaststellingen blijft de economische activiteit vooralsnog haar voorrang behouden en is een herbestemming op korte termijn niet aan de orde. Anderzijds stellen we vast dat de stad niet uitsluit dat er een transformatie moet mogelijk zijn binnen een ruimere context. Dit zou kunnen betekenen dat de industrie hierdoor geen prioriteit meer heeft met alle gevolgen van dien. Hoe zou u de ruimere context omschrijven en hoe vertaalt zich dit in concrete actieplannen en op welke termijn? Welke alternatieve manieren van opwaardering zijn mogelijk zonder ondoordachte bestemmingswijzigingen aan te gaan? Is er nog interesse in het voormalig bedrijf Hanekop om verder economische activiteiten uit te voeren bv. via reconversie van de bestaande infrastructuur ? Zijn er verder nog concrete plannen om het skatepark uit te breiden met eventuele andere activiteiten?"

  Burgemeester Kris Declercq: "Het is dezelfde vraag als 14 februari 2013, net als een jaar later in 2014. Ik kan dezelfde antwoorden geven als toen. Een bestemmingswijze is niet aan de orde op korte termijn wat betreft de economische activiteiten. We zijn als stad altijd trekker hiervan geweest, samen met de andere gemeenten in de omgeving. Wat de lange termijn betreft moeten we naar een evenwicht gaan tussen de recreatieve opwaardering en de industrie die er aanwezig is. Wat het skatepark betreft hebben we geen info over de richting die ze zouden uitgaan."

 • Thomas Dubois

  Aanpak studieplaatsen tijdens examens positief

  "In het verleden uitte ik meermaals mijn bekommernis over het tekort aan studeerplaatsen in Roeselare", zegt Stefaan Van Coillie (CD&V). "Tot mijn tevredenheid, en die van de studerende jeugd, werd hierop ingegaan. In mei-juni van dit jaar werden in samenspraak met de jeugdraad meer dan 100 extra plaatsen voorzien in Arhus, zaal Rolarius van het stadhuis, deO.L.V.-Kerk, Vives Hogeschool en kwamen er ruimere openingsuren."

  "De volgende examenperiode is al binnen anderhalve maand en ik had graag de volgende vragen gesteld: Is er al een evaluatie gebeurd? En komen er wijzigingen aan de locaties, uren, manier van inschrijven, enz."

  "Er is nog geen officiële evaluatie gebeurd, maar we hebben wel cijfers. Er zijn 110 studenten die zich via het systeem hebben geregistreerd. Dat zijn er die interesse tonen. Ook in Vives waren er, maar zij maakten geen gebruik van het systeem. Er is dus maar een partieel beeld. De meeste waren in ARhus, daar waren er ook enkele bijkomende faciliteiten. Er zijn er veel die er studeerden en het reservatiesysteem niet hebben gebruikt. Globaal genomen is alles goed verlopen, er waren geen klachten. Faciliteiten waren goed gebruikt. Vooral in ARhus, minder in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Er is voldoende basis om het project verder te zetten. "

 • Thomas Dubois

  Overlast duiven aan het station

  "Tijdens mijn bezoek aan de open wervendag werd ik aangesproken door een aantal mensen die in de buurt van het station wonen en geconfronteerd worden met de overlast van de massa duiven die in de omgeving van het stationsgebouw leven", zegt Geert Huyghe (CD&V). "Ze bevuilen wagens en fietsen. Welke stappen heeft men van uit de stad reeds ondernomen om dit probleem aan te pakken en komen er nog acties?"

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "Er is inderdaad overlast van duiven", klinkt het. "We hebben al een aantal beslissingen genomen. Er waren al twee tot drie keren een vangactie. Via Natuurpunt hebben we geïnformeerd of we met een val resultaat kunnen halen. Een van de problemen is dat er mensen die duiven permanent voederen. We hebben gevraagd of ze hiermee willen stoppen, desnoods met een gas-boete. Bij de afwerking van het Stationsplein gaan we hier rekening mee houden, onder meer met pinnenrijen, zodanig dat de duiven ontmoedigd worden om zich in de buurt te vestigen."

 • Thomas Dubois

  Schepen Bouckenooghe bekijkt mogelijkheden groenslingers

  "We hebben eerder met deze gemeenteraad een reglement goedgekeurd die het mogelijk maakt voor bewoners om tegeltuintjes te realiseren", steekt Frederik Nuytten, gemeenteraadslid voor SP.A van wal. "In Antwerpen en Gent bestaat sinds kort ook de mogelijkheid om met ondersteuning van de stad groenslingers in smalle straten, waar bomen aanplanten moeilijk is, mogelijk te maken. Groenslingers zijn klimplanten die groeien aan een stalen draad die tussen twee huizen boven de weg gespannen is. Kunnen we ook de bewoners van Roeselare de mogelijkheid bieden om dit in hun straat te realiseren?"

  "Kunnen we ook beleidsmatig verder borduren op het eerdere initiatief van The Green line om in de binnenstad duurzame particuliere initiatieven te ondersteunen om de bewoners zelf meer groen te laten brengen in hun omgeving."

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "Dit is een goed idee en sluit aan bij onze visie. Het stimuleren van buren en bewoners om een stukje van hun geven te vergroenen, daar moeten we verder op inzetten. Wat die groenslingers betreft is er geen expertise. In de Blekerijstraat hebben we nu wel een demotuintje met verschillende tegeltuintjes. Misschien kunnen we hier ook mee experimenteren om eigen ervaring op te doen. Een tweede zaak is dat het aantal aanvragen aan de lage kant is. Als men dit collectief doet, dan werkt dit wel. Dit, net zoals de balkontuin, kunnen we hierin meenemen. We moeten op twee sporen blijven werken. Individueel aanbieden, net zoals buurtgericht werken."

 • Thomas Dubois

  Geen plannen voor doortrekkersterrein in Roeselare

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) had het over de eventuele komst van een doortrekkersterrein. "In het verleden werden er in stad onze reeds verschillende stappen ondernomen en ook stappen terug gezet i.v.m. het inrichten van een doortrekkersterrein. Tijdens de toelichting van de gouverneur van zijn jaarverslag 2015 voor de provincieraadsleden merkte hij in de marge op dat hij hoorde dat er opnieuw plannen zijn in Roeselare om dergelijk terrein in te richten."

  "Ik zou dan ook graag een actuele stand van zaken hebben en eveneens een antwoord op volgende vragen. Waar zal men dergelijk terrein inrichten. Dient hiertoe nog een terrein aangekocht te worden? Hoe zal men dit planologisch integreren? Welk tijdspad voorziet men tot realisatie? Wanneer wil men het doortrekkersterrein ten laatste geopend hebben? Hoe ziet men de exploitatie, praktische organisatie te organiseren?"

  Filiep Bouckenooghe (Groen): "Dit is niet aan de orde. Het standpunt van het college is ongewijgd. In het GRS is er geen locatie voorzien voor een doortrekkersterrein en dat blijft zo. Wel kan er verwarring ontstaan zijn met een omzendbrief van minister Homans die hier om vraagt. Daarin gaat het ook over pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners. Dit zijn we aan het onderzoeken."

 • Thomas Dubois

  Er komt geen knip in de Kwadestraat

  "De Kwadestraat is afgesloten ter hoogte van de Wervikhovestraat. Daardoor moet al het verkeer via de Wervikhovestraat verlopen. Het verkeer is er daardoor natuurlijk zeer intens. Dat is echter een gevaarlijke situatie omdat er elke dag veel kinderen bij zowel KSV Rumbeke als bij de Tennisclub Rumbeke gaan trainen", horen we van Lieve Lombaert (N-VA).

  "In de Kwadestraat zijn er geen werken aan de gang en het ziet er ook niet naar uit dat er binnenkort werken zullen worden gestart. Waarom is deze straat afgesloten? Is het omdat daar een 'knip' zal worden uitgevoerd? Volgen er nog straten? En bestaat er een 'knip-plan' en wat houdt dat plan in?"

  Griet Coppé (CD&V): "Ik kan kort antwoorden. Er zijn geen werken in de Kwadestraat, maar wel in de Izegemsestraat die wordt heraangelegd. Dit is een omleidingsroute naar aanleiding daarvan. Maar sinds vandaag is de Izegemsestraat afgesloten vanaf het viaduct, dat wil zeggen dat de omleiding weer veranderd is en er dus opnieuw tweerichtingsverkeer is in de Kwadestraat. Een knip staat niet gepland."

 • Thomas Dubois

  Michèle Hostekint: "We maken geen onderscheid tussen allochtoon en autochtoon"

  Daarna is het tijd voor de vragen om uitleg. De eerste is voor Filip Deforche (Vlaams Belang) en gaat over het aantal vreemdelingen in het stadsonderwijs. "Een tijd geleden stelde ik u een schriftelijke vraag met betrekking tot het stadsonderwijs. Mij was met name opgevallen dat in bepaalde scholen sprake is van concentratie van kinderen met een allochtone achtergrond. Gelet op de terechte bezorgdheid van de ouders in deze stad om de hoge kwaliteit van ons onderwijs te handhaven, vroeg ik dus naar recente cijfers."

  "Zoals u weet, worden cijfers over de aanwezigheid van allochtone kinderen in grote centrumsteden als Gent en Antwerpen wel bekend gemaakt. Ik was dus ontgoocheld toen ik van uw diensten het volgende nietszeggende antwoord ontving: 'Voor de scholen zijn er geen officiële gegevens beschikbaar die het onderscheid maken tussen kinderen met autochtone of allochtone achtergrond. Vandaar dat er ook geen antwoord kan gegeven worden op deze vraag'."

  "U moet toch minstens een idee kunnen geven van de evolutie? Zoals u natuurlijk ook weet, heeft de aanwezigheid van veel anderstalige kinderen in scholen van het lager onderwijs een heel directe band met de kwaliteit van het onderwijs, met het onderwijzen van de taal, enzovoort. Ik vind mijn vraag dus meer dan relevant, zeker voor de ouders van schoolgaande kinderen in deze stad en ik herhaal dus graag mijn vraag, dit keer mondeling: hoe evolueert de aanwezigheid van kinderen met een allochtone achtergrond in de stadscholen in Roeselare?", aldus Filip.

  Schepen Michèle Hostekint: "Ik kan geen antwoord geven op de vraag. Het onderscheid maken we niet. Allochtoon of autochtoon is geen objectief criterium, net zoals vreemdeling. We hebben heel wat gegevens over leerlingen. Als u vragen stelt over een objectief criterium, dan geef ik daar een objectief antwoord op."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!