Live Herbeleef de provincieraad : toch nog cultuur, welzijn en sport in 2017

22/09/16 om 11:59 - Bijgewerkt om 18:11

Dit voorjaar besliste de Vlaamse regering al dat de provincies een extra jaar gegund wordt om hun bevoegdheden cultuur, welzijn en sport te blijven uitoefenen. Dit betekent meteen dat voor deze sectoren een aantal subsidiereglementen moeten worden aangenomen voor het jaar 2017. Want in de december van vorig jaar had onze provincieraad al beslist van een aantal reglementen in deze sfeer op te heffen vanaf 1 januari 2017.

Herbeleef de provincieraad : toch nog cultuur, welzijn en sport in 2017

© Foto Provincie West-Vlaanderen

 • Jos Remaut

  De agenda zit erop

  Ook de niet-prioritaire agendapunten zijn afgehandeld en gestemd. Aansluitend zijn er, ondanks het gevorderde uur, nu nog twee interpellaties. Maar wij sluiten hier ons verslag af. Tot vogende maand !

 • Jos Remaut

  Nieuw subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen

  De raad keurt een nieuw subsidieregelment voor grensoverschrijdende uitwisselingen goed. Het reglement wordt voortaan beperkt tot onderwijsprojecten en daardoor worden de subsidiebedragen per goedgekeurd project verhoogd.

  Met het oude reglement werden ook cultuur- en welzijnsprojecten ondersteund. Het nieuwe reglement houdt nu al rekening met de interne staatshervorming, waardoor welzijn en cultuur geen provinciale bevoegdheid meer zal zijn.

  Kurt Himpe (N-VA) komt tussen : "De impact van deze wijziging is beperkt. In de periode 2014-2016 werden bijna 100 grensoverschrijdende projecten ondersteund. Daarvan waren er vier welzijnsprojecten en zestien cultuurprojecten. Uit deze cijfers blijkt dat het provinciaal reglement eigenlijk al vooral onderwijsprojecten ondersteunde."

  Met het nieuwe reglement kunnen ook het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs projecten indienen. De bedragen worden ook opgetrokken en voor het basisonderwijs is er een extra tegemoetkoming van 250 euro, omdat er door de maximumfactuur een hogere nood is aan bijkomende ondersteuning.

  Scholen kunnen nu ook meerdere projecten indienen, met een maximum van 4.000 euro subsidie. Tot nu toe kon elke school maar één project indienen.

  Kurt Himpe stelde ook nog voor om de communicatie over het provinciaal subsidiereglement bij te sturen. "Een rondvraag leert dat veel scholen nog altijd niet op de hoogte zijn dat er een financiële ondersteuning is vanuit de provincie voor dergelijke Europese projecten, die zeker een meerwaarde kunnen hebben voor de schoolwerking en de leerlingen die eraan deelnemen."

 • Jos Remaut

  De prioritaire agendapunten zijn afgewerkt

  We zijn nu bezig aan de stemronde, die vlot en zonder problemen of verrassingen verloopt.

 • Jos Remaut

  Reglementen voor cultuur, welzijn en sport bestaan weer, maar zijn uitdrukkelijk beperkt in de tijd

  We zijn nu toe aan een van de hoofdpunten van de agenda van vandaag : de reglementen voor de bevoegdheden cultuur, welzijn en sport. Aanvankelijk was voorzien dat de provincie deze bevoegdheden volgend jaar niet meer zal mogen uitoefenen, maar de Vlaamse regering is daar eind mei op teruggekomen en laat de provincies in 2017 nog een extra jaar deze bevoegdheden uitoefenen. Maar op dat moment had de provincie zich net al geschikt in haar nieuwe toekomst en alle geldende reglementen op dat vlak afgeschaft met ingang van 1 januari 2017.

  Met de reglementen die nu worden goedgekeurd wordt dit nu dus weer rechtgezet, zij het voor één jaar. En dat heeft zo zijn consequenties. "Tegen 31 december 2017 willen wij alles netjes afgewerkt hebben, en dat wil dus ook zeggen dat wij in november 2017 al de eindafrekening van de projecten willen ontvangen, om de saldi in december 2017 te kunnen uitbetalen", zegt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A).

  In vergelijking met vroeger zijn er geen nieuwe reglementen. Alle vorige zijn dus hernomen, maar zijn technisch wel aangepast aan het gegeven dat alles moet zijn afgerond tegen 1 januari 2018.

  De budgetten die aan deze subsidiereglementen zijn gekoppeld, zijn niet gewijzigd.

  Op jaarbasis betekent dit een ondersteuning voor ruim 600 organisaties.

  De Provincie wil hiermee duidelijk het signaal geven dat zij het West-Vlaamse middenveld niet in de steek laat, en de onzekerheid wegnemen die leeft in de sector.

  Het gaat om volgende reglementen :

  Welzijn en jeugd:

  • Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

  • Provinciaal reglement tot het verlenen van toelagen aan erkende crisisnetwerken

  • Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van jeugdwerk en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

  Cultuur :

  • Provinciaal reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de provincie West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de provincie West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement voor subsidiëring van erfgoedprojecten van de provincie West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement voor subsidiëring van de werking van erfgoedorganisaties van de provincie West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement houdende subsidiëring van liefhebbersverenigingen voor koorzang

  • Provinciaal reglement houdende subsidiëring van liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek

  • Provinciaal reglement houdende subsidiëring van liefhebbersverenigingen voor podiumkunsten

  • Provinciaal reglement betreffende provinciale kunstprijzen en -wedstrijden

  • Provinciaal reglement betreffende de erfgoedprijs

  Sport :

  • Provinciaal reglement houdende infrastructuursubsidiëring van bovenlokale sportief-recreatieve projecten

  • Provinciaal reglement houdende werkingstoelagen aan erkende sportieve instanties met bovenlokale gehandicaptensportwerking (G-sport)

  • Organiek reglement van de provinciale sportraad West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement houdende erkenning van sporttakken in West-Vlaanderen

  • Provinciaal reglement houdende toekennen van West-Vlaamse sportprijzen

  In de welzijnssfeer zullen projecten kunnen worden ingediend tussen 15 oktober 2016 en 15 maart 2017, in de culturele sfeer op 15 oktober 2016 en op 15 maart 2017. Maar hoedanook moeten ze volledig afgewerkt zijn tegen 31 oktober 2017.

 • Jos Remaut

  Groene 62 wordt een stukje langer maar is geen fietssnelweg

  De provincie wil de Groene 62 een stuk verlengen in de richting van Oostende. Het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een nieuw stuk fietspad op de bedding van de vroegere spoorlijn 62 werden goedgekeurd. Het gaat om een dubbelrichtingsfietspad van 3 m breed over een afstand van 1,8 km, tussen de Zandvoordestraat en het Adolf van Glabbekeplein in Oostende.

  Naast de aanleg van het fietspad wordt er ook een fietsersbrug aangelegd en een bufferbekken gegraven. Er wordt randinfrastructuur voorzien volgens de huisstijl van de Groene Assen.

  De opdracht behelst onder andere het opbreken van de bestaande verharding op de oude spoorbedding, de voorbereidende (grond)werken, het aanleggen van het dubbelrichtingsfietspad en de fietsersbrug, aanbrengen van voorziene markeringen, plaatsen van signalisatieborden en randinfrastructuur, graven van een bufferbekken en afwerken met groenvoorzieningen.

  De kostprijs wordt geraamd op 979.395,60 euro, exclusief btw, waarvan 643.316,25 euro ten laste van de Provincie, 220.576,35 euro ten laste van de stad Oostende (de fietsersbrug en bufferbekken) en 115.500 euro ten laste van TMVW-AquaRio.

  Voor de aanleg van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds. Voor de uitvoering worden 95 werkdagen gerekend. De werken zijn voorzien voor het voorjaar van 2017.

  Wim Aernoudt (N-VA) had een opmerking : "Men blijft hier de Groene 62 bestempelen als een fietssnelweg, daar waar er eerder beslist is dat die fietssnelweg niet op de Groene 62 maar langs de parallelle N33 zou lopen. Ik hoop maar dat dit niet voor verwarring zal zorgen bij de aannemers die geïnteresseerd zijn."

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "Het gaat hier om het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een nieuw stukje Groene 62, dat is toch de pointe."

  Wim Aernoudt : "Maar het is geen fietssnelweg..."

  Bart Naeyaert : "We kunnen er anders wel de F16 van maken hoor....."

 • Jos Remaut

  Bijna 1,3 miljoen euro voor eerste deel van fietspad langs de weg Poperinge-Woesten

  De provincieraad keurt het bestek en de gunningswijze goed voor de aanleg van een fietspad langs de Woestenseweg in Poperinge.

  Het gaat om een dubbelrichtingsfietspad in beton van 2 m 50 breed over een afstand van 3,6 km. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk. Het loopt over het grondgebied van de gemeenten Poperinge en Elverdinge (Ieper).

  De aanleg van het fietspad is gekoppeld aan het verleggen van de grachten en de aanleg van een parkeerstrook, een fietsersbrug, drie bushaltes waarvan twee met bushaven en een haag tussen de weg en het fietspad.

  De opdracht behelst de voorbereidende (grond)werken, het aanleggen van verharding voor bestratingen, voetpaden, opritten, parkeerplaatsen en het dubbelrichtingsfietspad, het aanleggen van watergreppels en kantstroken, aanbrengen van voorziene markeringen, plaatsen van signalisatieborden en het afwerken met groenvoorzieningen.De werken voor de eerste fase worden in totaal geraamd op 1.296.142,65 euro, exclusief btw, waarvan 1.177.184,90 euro ten laste van de Provincie, 109.931,50 euro ten laste van de stad Poperinge en 9.026,25 euro ten laste van de stad Ieper.

  Voor de aanleg van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

  Voor de uitvoering worden 160 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2017.

  In een tweede fase volgt dan de aanleg van het deel dat aansluit op de Poperingestraat in Woesten (gemeente Vleteren).

 • Jos Remaut

  Guldensporenpad wordt uitgebreid en krijgt een F-nummer

  De provincie zal enkele percelen grond aankopen langs het Guldensporenpad in Avelgem. Deze zijn nu nog eigendom van de gemeente Avelgem. ?De aankoop van deze percelen is nodig om een kwalitatieve fietsverbinding verder tot stand te brengen. Er wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd over een afstand van 1,8 km.

  De oppervlakte van de gronden bedraagt 4 ha 46 a 26 ca. De aankoopprijs is zo'n 66.939 euro.

  Het Guldensporenpad is een voormalige spoorlijn die Kortrijk met Zwevegem en Avelgem verbindt. Het is een veelgebruikte fietsverbinding voor werknemers, scholieren, en recreatieve fietsers. Vanwege het vlot verbindende karakter en de behoorlijke afstand is het Guldensporenpad een van de eerste fietssnelwegen in West-Vlaanderen.

  Bij de bespreking van dit punt ging het nog maar eens over de inrichting van fietspaden in asfalt of ternair zand. Elke verharding heeft zo zijn voor- en tegenstanders, maar gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) merkte op dat je nu eenmaal ook aan bepaalde wettelijke voorschriften gebonden bent.

  Axel Weydts (SP.A) wilde nu wel eens weten hoever het staat met het voornemen om alle fietssnelwegen in Vlaanderen, net als de gewestwegen en de snelwegen, van een uniform F-nummer te gaan voorzien. Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) antwoordde dat er hieromtrent twee proefprojecten lopende zijn en dat de aanduiding van de uniforme nummering ten gepaste tijde op het terrein zal worden uitgevoerd.

 • Jos Remaut

  Tramhalte aan domein Raversyde wordt beter en veiliger gemaakt

  De provincie West-Vlaanderen wil een betere en veiligere verbinding te creëren tussen de bestaande tramhalte langs de Koninklijke Baan en het provinciedomein Raversyde in Oostende. Daartoe wordt een perceel grond aangekocht.

  Naast een veiligere verbinding tussen de tramhalte en het domein, zal een deel van de grond ook ingezet worden voor de artistieke en publiekswerking op de Atlantikwall. Zo wil de Provincie, in samenwerking met kunstencentrum Vrijstaat O., onder andere een residentieplek voor kunstenaars oprichten op de aanpalende percelen.

  De aan te kopen grond is gelegen langs de Duinenstraat in Oostende en is eigendom van de kerkfabriek. Het gaat over een uitbreiding van 6 a 83 ca. De aankoopprijs bedraagt 6.000 euro, inclusief btw.

 • Jos Remaut

  Ook Bollaartbeek in Voormezele wordt aangepakt

  De provincieraad beslist de aankoop van enkele percelen grond aan de Bollaartbeek in Ieper. Ze liggen in een overstromingsgevoelige zone langs de beek en zijn nodig om een berm met debietbegrenzer aan te leggen ter beveiliging van de dorpskern van Voormezele.

  Het gaat over een oppervlakte van 44 a 83 ca. De aankoopprijs bedraagt 33.622,50 euro. Ook dit project staat in de meerjarenplanning.

 • Jos Remaut

  Even hilariteit : Hugo De Plecker wil nu nog tussenkomen op punt 3

  De bespreking van punt 11 wordt net afgesloten wanneer Hugo De Plecker (Open VLD) plotseling vraagt om nog te mogen tussenkomen op punt 3. "Ik wou de bespreking toen niet onderbreken en zou dat met punt 4 doen, maar ik was dat toen helemaal vergeten".

  Voorzitter Eliane Spincemaille (CD&V) kan dit echter niet toestaan. "Ik probeer hier voortdurend maar wat vooruit te gaan, en nu wil u weer achteruit gaan !" De Plecker pobeerde nog op alle mogelijke manier te argumenteren, maar de voorzitster hield, met de glimlach overigens, het been stijf. Goed zo, laat het inderdaad maar een beetje vooruit gaan. Vooruit met de geit !

 • Jos Remaut

  Er komt een bufferbekken aan de Spanjaardbeek in Torhout

  De provincie zal een stuk grond aankopen aan de Spanjaardbeek in Torhout. Het gaat om een laag gelegen weiland net naast de beek, dat ingericht zal worden voor waterberging. Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Torhout richting Kortemark. Daarnaast kan door de aankoop ook de natuur rond het Moereveldpad verder uitgebreid worden.

  Het gaat over een oppervlakte van 39 a 91 ca. De aankoopprijs bedraagt 19.356,35 euro. De aan te kopen grond ligt in het overstromingsgebied van de Spanjaardbeek.

  Deze aankoop kadert in het meerjarenprogramma 2014 - 2019 dat na de watersnood van 2012 werd opgesteld, met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook het verhogen van de bufferende capaciteit van de Spanjaardbeek was hierin voorzien.

 • Jos Remaut

  En het blijft maar duren, over die Chinezen bij Eandis

  We zijn ver, héél ver van het provinciebeleid momenteel. En dat met nog een flinke agenda af te werken...

  Opgemerkte quote hierbij van Christof Dejaegher van CD&V, aan het adres van Kurt Ravyts : "U voedt de angst voor het onbekende en de vooroordelen tegenover de Chinezen. Wel, ionderd jaar geleden, met de eerste wereldoorlog, kwamen de Chinezen ook naar hier om de slagvelden op te ruimen. Onze mensen hier waren ook argwanend omdat ze hen niet kenden, en noemden hen de Tsings. En nu is dat nog altijd hetzelfde, u jaagt de mensen onnodig schrik aan.

  Axel Weydts van SP.A deed er niog een schepje bovenop, aan het adres van Herman Lodewyckx (Groen) : "De toon van uw tussenkomst stoort me enorm. U hebt het over 'Dé Chinezen gokken', wel dit is ronduit xenofoob. U probeert een bepaalde bevolkingsgroep sytematisch in een slecht daglicht te stellen, dat is ontoelaatbaar !"

 • Jos Remaut

  En ook hier moet het toch even over de Chinezen gaan...

  We zijn toe aan een reeks punten waarin vertegenwoordigers worden aangeduid voor algemene vegaderingen van diverse intercommunales. Zo ook bij Eandis, en dus stond het in de sterren geschreven dat Groen zou tussenkomen over de Chinese kandidaat-investeerder bij Eandis. Dat gebeurde bij monde van Gerda Schotte, en ze kreeg zelfs steun uit een voor haar niet zo evidente hoek : ook Kurt Ravyts (Vlaams Belang) kraakte, met tal van technische argumenten in de hand, de mogelijke toetreding van de Chinezen in Eandis af. "Ik betreur het dat onze Vlaamse gemeenten en steden er niet in slagen omzelf voldoende geld bijeen te brengen voor onze energiebevoorrading en dat men zijn toevlucht moet zoeken tot extern risicokapitaal. Ik hoop echt dat er in de komende jaren niets gebeurt en dat we ons deze deal niet zullen beklagen. Al is het na 2018 onze zaak niet meer, want we gaan er als provincie dan toch verplicht uit bij Eandis."

  Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) relativeert een en ander : "U moet dit ook zien binnen de verplichte uittreding van Electrabel uit Eandis. Waardoor er 480 miljoen nodig is. Dat kan je gewoon niet ophalen met via burgercoöperaties, want die zijn wettelijk begrensd in hun inbreng. Je zou er veel te veel nodig hebben. Ook een beursgang organiseren naar de burger toe is wettelijk niet mogelijk. Dus is er gezocht naar een externe investeerder. En dat is niet zomaar de Chinezen geworden. Zij kwamen, volgens tal van wettelijk opgelegde criteria, als beste kandidaat uit de bus."

 • Jos Remaut

  Aantal provincieraadsleden in bestuur van nieuwe apb blijft op 8

  Er wordt, op aangeven van Gerda Schotte (Groen), wat gediscussieerd over het aantal provincieraadsleden dat in de raad van bestuur zal zetelen van het nieuwe autonome provinciebedrijf WIVO/SBR. Uiteindelijk blijft het bij het originele voorstel : acht, met name één uit elke fractie, verantwoordelijke gedeputeerde Carl Vereecke en dan nog een tweede iemand uit een grote fractie. Bij de volgende legislatuur kan dit herbekeken worden.

 • Jos Remaut

  Nieuwe provinciebedrijf WIVO/SBR wil kennispartner zijn voor alle lokale besturen in West-Vlaanderen

  De provincieraad buigt zich nu over de oprichting van een nieuwe autonoom provinciebedrijf (apb) : WIVO/SBR. In dit bedrijf wordt de vzw West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO) samengevoegd met de West-Vlaamse school voor Bestuursrecht (SBR)

  Het nieuwe apb wil het platform zijn voor kennisoverdracht tussen de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse lokale besturen (gemeentes, ocmw's, autonome gemeentebedrijven, politie- en brandweerzones enz.) Het provinciebestuur heeft zich immers tot taak gesteld om kennispartner voor hen te zijn. Daarnaast wil WIVO/SBR een geïntegreerd antwoord bieden op kennisnoden en -vragen van lokale besturen, niet alleen door opleiding, vorming en training, maar bijvoorbeeld ook door middel van begeleiding en het uitvoeren van selectieopdrachten.

  In een volgende stap wordt nu werk gemaakt van de oprichting van de raad van bestuur en het definitief invullen van de naam van het apb. Het apb wordt operationeel op 1 januari 2017.

  Deze hele operatie moet ook een beetje gekaderd worden in de wijzigingen in de wetgeving op vlak van intergemeentelijke samenwerking. Door Wivo en SBR te verenigen in een apb, wordt een duurzame juridische vorm gecreeërd.

  WIVO/SBR wordt het vierde autonoom provinciebedrijf in West-Vlaanderen, na Westtoer, de POM en de Monumentenwacht.

 • Jos Remaut

  De gewone agenda is nu aangevat

  Eerste punt hiervan is de bespreking en de vaststelling van de vierde budgetwijzing voor het huidige dienstjaar 2016. Gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) en eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) antwoorden op diverse vragen.

 • Jos Remaut

  Actualiteitsdebat interne staatshervorming afgerond

  Er waren nog korte replieken van Kurt Ravyts (Vlaams Belang), Peter Roose (SP.A) en Hendrik Verkest (CD&V)

 • Jos Remaut

  Guido Decorte (CD&V) : "We hebben ons altijd constructief opgesteld, en dat heeft geloond"

  "We hebben ons in alles wat op ons afkwam altijd constructief opgesteld, en deze houding heeft zeker geloond", besluit eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "De conclusies zijn nu duidelijk, en voor mijn part is het dan ook de laatste keer dat we hier dit actualiteitsdebat hebben gevoerd. Al ben ik persoonlijk wel tevreden dat wij het debat konden voeren voor de bespreking van het budget 2017. Dit geeft ons alle ruimte om dit project te gaan bespreken op een heldere en transparante manier. Zodat de budgetbesprekingen niet vertroebeld zullen worden door onvoldoende informatie over de resultaten van de interne staatshervorming. "

  En verder is mijn leuze nu : de blik vooruit. Vooruit met de geit ! Laat ons ons nu allemaal samen richten naar de toekomst toe. De genomen beslissingen zijn een feit, het toekomstig profiel van het provinciebestuur is nu duidelijk. Laat ons daar nu met zijn allen samen werk van maken."

  Guido Decorte sloot af met een citaat uit van Michel Doomst uit het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement, in juni jl. "Als de provincies minder de luchtmacht zullen zijn van de persoonsgebonden materies, worden ze meer dan ooit de grondtroepen van de grondgebonden materies. En hier zijn de uitdagingen niet min, denken we maar aan het waterbeleid. "

  Guido Decorte toonde zich overigens ook bijzonder gelukkig met het feit dat de provicinciale opcentiemen uiteindelijk niet zijn afgeschaft, maar in de periode 2018-2022 enkel worden afgetopt : er zal in al die jaren telkens ruim 17 miljoen euro minder zijn, en wij zullen ons daar correct aan houden." Dat die aftopping (voorlopig) beperkt is in tijd, komt door het negatieve advies dat de Raad van State gaf.

 • Jos Remaut

  Christof Dejaegher (CD&V) : “De verrommeling is nog groter geworden”

  "Niet minder maar evenveel overheid is uiteindelijk de slotsom geworden. Men heeft de bevolking een illusie aangepraat", concludeert Christof Dejaegher. "De realiteit is dat gemaakte engagementen nu eenmaal nagekomen moeten worden, zoals bij het provinciaal zwembad en de vzw Unie-K. De provincie West-Vlaanderen is springlevender dan ooit. Onze handen jeuken om er de komende jaren dapper in te vliegen, zoals het een West-Vlaming betaamt. Laat ons deze bladzijde nu eindelijk eens omslaan, het heeft nu al lang geduurd."

  "Er is overigens totnogtoe nog altijd niets beslist over de afslanking van de provincies : het Vlaamse parlement heeft nog altijd het laatste woord, en de stemming heeft nog altijd niet plaatsgevonden."

 • Jos Remaut

  Peter Roose (SP.A) : “Dienstverlening na 2017 is absoluut niet gegarandeerd”

  Peter Roose (SP.A) keek al eens wat er op cultureel, sport en welzijnsvlak zal gebeuren na eind 2017. "Zowel formele als informele contacten leren me dat de dienstverlening en het aanbod dat we nu kennen helemaal niet gegarandeerd is na 2017. Heel veel zal verloren gaan. Arm West-Vlaanderen, op cultureel en welzijnsgebied !"

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!