Live Herbeleef de provincieraad : record aantal inschrijvingen voor groepsaankoop groene energie

28/01/16 om 10:47 - Bijgewerkt om 17:59

Op de provincieraad van donderdag kon gedeputeerde Guido De Corte uitpakken met een straf cijfer: maar liefst 55.555 schreven zich bij de provincie al in op de groepsaankoop van groene stroom. Een record zowaar en de teller blijft lopen. Inschrijven kan nog steeds via www.samengaanwegroener.be

 • Lieven Mathys

  De 'G' van Helderheid

  De voorzitster wenst in haar toespraak iedereen ''t beste van de joare" en vooral de drie G's: geluk, gedrevenheid en g/helderheid.

  Die laatste zorgt uiteraard voor hhhhilariteit maar de voorzitster licht toe: "Voor een West-Vlaming doet dat die g/h er niet toe. En nu UNESCO onze taal als bedreigd ziet, is er reden te meer om ons dialect als sterk merk te promoten".

  En daarmee komt een einde aan de provincieraad.

 • Jos Remaut

  Gedeputeerde Franky De Block: "Provincie wil project Oostende-Westhoek mee financieren"

  Gedeputeerde voor mobilieit Franky De Block (SP.A) rondt af met een voorstel om de krachten te bundelen. "Als provincie hebben we toch wel een aanknopingspunt, zeker met ons fietsbeleid als het over combimobiliteit gaat."

  "Al is het spijtig dat we als provincie door besparingen niet meer vertegenwoordigd zijn in De Lijn. In de conceptnota staat duidelijk dat voor het aanvullend vervoer de Lijn niet meer zal instaan, maar dat die een zaak zal worden voor de vervoersregio's. Maar niemand heeft ook maar enig idee hoe dat allemaal zal opgevat en georganiseerd zal worden."

  "Mijn voorstel is : laat ons als provincie aanbieden om mee te werken en mee te financieren. Indien de betrokken Westhoekgemeenten ons vragen, bijvoorbeeld voor de coördinatie van het pilootproject Oostende-Westhoek, dan zullen wij daar enthousiast aan meewerken. In het budget 2017 willen we zelfs de nodige middelen voorzien om dat proefproject te ondersteunen. Maar enkel dus als de betrokken gemeenten dit vragen."

 • Jos Remaut

  Peter Roose (SP.A) : "Wat zal er op het terrein gebeuren, dát is de vraag"

  Peter Roose (SP.A) komt ook tussen in deze interpellatie. "Ik kan voor een stuk meegaan in het principe van een gelaagd net. Als we een efficiëntiewinst kunnen maken, dan moeten we dat doen. Maar er is vaak een groot verschil tussen wat op papier staat en wat uiteindelijk op het terrein gerealiseerd wordt. En dat heeft vaak te maken met een gebrek aan financiële middelen."

  "En dat is precies de vrees in de Westhoek. In 2016 is het budget van De Lijn alvast 106 miljoen minder dan vorig jaar. Hoe kunnen zij dan geld vrijmaken voor een experiment in de Westhoek ? Welke garanties hebben we dat we een systeem krijgen dat efficiënter is én de mobiliteit blijft garanderen ? En zal de De Lijn instaan voor de taxi en de deelauto, aan dezelfde prijs ? Dát zijn de vragen die mensen bezighouden. En daar staat geen letter van in de conceptnota ! De Vlaamse overheid is ook niet altijd de meest waarachtige partner geweest !"

  Voor hem had Charlotte Castelein (Open VLD) al gezegd dat haar partij de bezorgdheid van Christof Dejaegher deelt, al vindt ze dat ook de NMBS in het verhaal moet worden betrokken, want hun dienstverlening in de Westhoek kan volgens haar nog een stuk beter.

 • Jos Remaut

  "Gratisverhaal zorgde voor rode cijfers bij De Lijn"

  Gunter Pertry (SP.A) pikt in : "Ook voor ons is een adequaat openbaar vervoer en een goeie mobiliteit een prioriteit voor de Westhoek, het is zelfs de spil van alles. Wat baat het te ijveren voor meer en betere werkgelegenheid als de mensen met het openbaar vervoer niet op hun werk geraken ?

  Ook Koen Bultinck (Vlaams Belang) sluit zich, als echte Westhoeker -maar zonder dito tongval- aan bij de vorige sprekers, al wil hij nuanceren : laat ons toch de intellectuele eerlijkheid hebben om toe te geven dat de kostendekkingsraad van de belbussen te laag is, en dat het gratisverhaal dat achter ons ligt tot heel wat rode cijfers heeft geleid bij De Lijn.

  Gerda Schotte (Groen) speelt het procedurieel. "Ik ben verwonderd over deze interpellatie, aangezien de provincie in deze niets te beslissen heeft." Niettemin gaf ze daarna toch gretig haar visie en standpunt, waar weinig verrassende zaken in zaten.

  Luc Coupillie (N-VA) dankte Christof Dejaegher voor zijn rondje entertainment. Hij had het ook over de N8, een vitale mobiliteitsas, die volgens hem al 30 jaar lang verwaarloosd wordt. Hij verdedigt uitgebreid (en ook niet zonder entertainmentsgehalte) het nieuwe concept van de basismobiliteit van zijn minister Weyts.

  Veel mooie woorden en theorieën, maar sta ons toe dat we ons afvragen : wie van al deze sprekers heeft af en toe al eens de bus gebruikt (of proberen te gebruiken !) in de zuidelijke Westhoek... ?

 • Jos Remaut

  En tot slot : een interpellatie over openbaar vervoer in de Westhoek !

  Het zal niemand verwonderen dat het Christof Dejaegher (CD&V), tevens burgemeester van Poperinge, is die deze problematiek ook hier nog eens op tafel legt.

  Aanleiding is uiteraard de conceptnota van de Vlaamse regering van 18 december jl., die het openbaar vervoer grondig herziet, vooral ten nadele van dun bevolkte gebieden.

  "De conceptnota van minister Ben Weyts (N-VA) duidt de marsrichting aan om invulling te geven aan het nieuwe concept 'basisbereikbaarheid', dat in de plaats komt van het principe van de basismobiliteit dat jarenlang gold."

  Daar kan Christof Dejaegher tot op zekere hoogte wel in komen, maar hij kan niet aanvaarden dat er nog een verdere afbouw zou komen van het nu al zo ontoereikende openbaar vervoer in de diepe Westhoek. Wat hij staafde met tal van treffende voorbeelden.

  Zijn vraag ten slotte : wat kan het provinciebestuur met zijn dienst mobiliteit ondernemen om het concept basisbereikbaarheid aan een grondige en kritische analyse te onderwerpen.

  "Op welke fora kunnen bezorgdheden aangekaart worden ? Hoe stellen we ons op in dit debat dat bepalend is voor een groot stuk van onze provincie ? Hoe kunnen we vanuit 'combimobiliteit' ons fietsbeleid op die inzichten afstemmen ? Kan de gebiedswerking hierin betrokken worden ?"

 • Jos Remaut

  Dotatie voor de provincies : Vlaanderen moet huiswerk overdoen

  Momenteel worden een aantal eerder technische detailpunten besproken, wat ons meteen de gelegenheid geeft van nog even terug te komen op het advies van de Raad van State, en meer bepaald over wat dat zegt over de financiering van de provincies in de toekomst.

  Wat betreft de intentie tot afschaffing van de provinciale opcentiemen, verwijst de Raad van State naar artikel 170 van de grondwet, dat stelt dat het de wet is die bepaalt wat de uitzonderingen zijn op de belastingsbevoegheid.

  De vraag is alleen : is het woord wet letterlijk te nemen (en is het dus een federale wet ?), of moet dit worden opengetrokken naar alle regelgevende overheden ? De Raad van State stelt echter duidelijk dat het de enkel de federale wetgever is die bevoegd is om belastingsbevoegdheden te wijzigen.

  Maar.... er is volgens de Raad van State ook het principe van de impliciete bevoegdheden. Om dat te kunnen inroepen, moeten er drie voorwaarden tegelijk vervuld zijn :

  1. De reglementering is noodzakelijk voor de uitoefening voor de gewestbevoegheden.

  2. De aangelegenheid leent zich tot een gedifferentieerde regeling in de diverse gewesten.

  3. De weerslag van de regeling op de bevoegdheidsuitoefening van de federale overheid is uiterst klein.

  Over de voorwaarden 2 en 3 is er volgens de Raad van State geen discussie, over voorwaarde 1 (de noodzaak) is er echter geen uitsluitsel. Vlaanderen zal dat dus beter moeten aantonen en motiveren.

  Over de dotatie die de Vlaamse overheid aan de provincies wil geven in de plaats van de provinciale opcentiemen is de Raad van State wel erg duidelijk : men vindt dat de essentiële elementen van de regeling, de criteria zeg maar die zouden worden gehanteerd, onvoldoende bij decreet zijn geregeld. Het ontwerp moet op dat punt dus zeker nog aangevuld worden.

 • Jos Remaut

  Guido Decorte : "Ja, we gaan voortaan bilateraal overleggen en onderhandelen"

  Twee vragen bij de bespreking : Kurt Ravyts (Vlaams Belang) wou weten wat het antwoord nu zal zijn van de Vlaamse Vereniging van Provincies, en Gerda Schotte (Groen) wilde een timing horen van de volgende te zetten stappen.

  Eerste gedputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Ik voel zeer goed aan dat iedereen zich de vraag stelt : wat betekent dit nu voor de politiek ? In mijn toespraak nav de budgetbespreking heb ik me toch heel grote zorgen gemaakt over onze toekomst en onze financiële toekomst."

  "Ik heb me toen bewust heel hard opgesteld, maar we zijn er toch in geslaagd om te bekomen dat er in het projectteam voortaan bilateraal zal worden onderhandeld."

  "En we mogen toch wel stellen dat dit advies aangeeft dat er nog veel werk aan de winkel is om te komen tot een evenwichtig en voor iedereen aanvaardbaar voorontwerp van decreet."

  "Er wordt een gerecht op de tafel geserveerd, maar er is geen keuze à la carte mogelijk ! Er zijn verschillende recepten nodig om dat gerecht te bereiden, maar elk van de partners heeft zijn eigen kook. De Raad van State stelt toch wel heel duidelijk dat Vlaanderen niet argumenteert waarom hun gerecht het beste zou zijn. En ze bieden ook geen andere recepten aan. Vandaar dat die billaterale gesprekken zo belangrijk zullen zijn."

  "De Raad van State heeft de Vlaamse regering nu opgedragen om werk te maken van aanvullingen en alternatieven. Daarop moeten wij nu wachten om een antwoord te kunnen geven. Wij blijven dus in onze visie en opdracht geloven, en ik blijf geloven dat wij de onderhandelingen in een constructieve sfeer kunnen verderzetten !"

 • Jos Remaut

  Raad van State behoorlijk kritisch voor Vlaamse plannen om provincies af te bouwen

  In het advies van de Raad van State zitten toch wel een aantal kritische punten. Het meest radicale standpunt daarbij is dat het voornemen om de steden Gent en Antwerpen aan de provincies te onttrekken als ongrondwettelijk wordt beschouwd.

  Het gelijkheidsbeginsel zou hiermee geschonden worden, en gemeenten kunnen niet in de plaats van de provincies taken van provinciaal belang uitoefenen.

  Over de intentie om de bevoegdheden van de provincies te gaan inperken, zegt de Raad van State dat zolang de provincies niet worden afgeschaft, de grondwet

  1/ "de provinciale autonomie garandeert"

  2/ "stelt dat een kennelijk onevenredige beperking van de provinciale bevoegdheden verboden is, waarbij het geheel of de essentie van de bevoegdheden wordt ontnomen en niet wordt verantwoord dat die bevoegdheden beter worden uitgeoefend op een ander niveau". Voor interpretatie vatbaar uiteraard.

  Over de overdracht van de onroerende goederen, zegt de Raad van State dat artikel 16 van de Grondwet het eigendomsrecht waarborgt en dat ook de provicnie zich hierop kan beroepen.

  "Een billijke en voorafgaande schadeloossteling is dus vereist. Al kan er volgens de Raad van State dan weer rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de eigenaar-provincie : de billijke en voorafgaande schadeloosstelling kan ook bestaan uit de beperking van de bevoegdheden, waardoor de financiële lasten van de provincies afnemen.

  "We weten nu al een en ander", maar nog lang niet alles", besluit griffier Anthierens. "De Raad van State wil in elk geval dat de tekst nog een tweede keer wordt voorgelegd, en we weten ook niet hoe de politiek op dit alles zal reageren en welke aanpassingen er zullen gebeuren om tegemoet te komen aan deze opmerkingen."

 • Lieven Mathys

  West-Vlamingen in de ban van vluchtelingen

  De West-Vlaming staat niet alleen stil bij de impact op het kusttoerisme (cfr item vroeger op de provincieraad). Heel wat provinciegenoten ontpoppen zich als vrijwilliger. En ook dat zorgt precies voor commotie op sociale media...

  Onze (PHV) trok met een vrijwilliger naar het kamp in Duinkerke. Lees hier zijn reportage, zijn fotoverslag en hoe hij de reportage beleefde.

  Ook deze week in De Weekbode Izegem.

 • Jos Remaut

  En dan nu : punt één van de agenda !

  Provinciegriffier Geert Anthierens begint nu aan de omstandige toelichting bij het advies van de Raad van State over het voorontwerp van decreet over de vernieuwde taakstelling en financiering van de provincies. We verdiepen ons even mee in deze moeilijke materie.

  Provinciegriffier Geert Anthierens.

  Provinciegriffier Geert Anthierens. © Ronny Neirinck

 • Jos Remaut

  Ook gekruiste inspectie voor kerncentrale in Gravelines

  Alex Colpaert (Groen) vraagt de gouverneur of er ook gekruiste inspecties bestaan voor de kerncentrale in het Noord-Franse Gravelines.

  Gouverneur Carl Decaluwé bevestigt: "Maar over de resultaten daarvan wordt niet gecommuniceerd. Ik kan u in deze verder weinig zeggen, want dit is de exclusieve bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken."

  Niettemin bleef Alex Colpaert erop aandringen dat de perimeter van de evacuatiezone zou worden uitgebreid.

 • Jos Remaut

  Aantal ongevallen blijft dalen in onze provincie

  Provinciegouverneur Carl Decaluwé is ondertussen ook aanwezig in de zaal. Voor hem zijn er twee vragen, allebei van Groen.

  Herman Lodewyckx (Groen) heeft het over de verkeersongevallen in West-Vlaanderen. Uit het uitgebreide antwoord van de gouverneur onthouden we dat West-Vlaanderen de enige provincie is waar de ongevallencijfers blijven dalen.

  Sensibilsering blijft de gouverneur geweldig belangrijk vinden, ook al zijn er tegenwoordig minder overheidsmiddelen voor campagnes. Met de oprichting van een eigen vzw in West-Vlaanderen kunnen echter bijkomende middelen worden verzameld. "En ik vind het toch geweldig dat zovele honderden West-Vlamingen hebben deelgenomen aan onze verkeersquiz !"

 • Jos Remaut

  Vraag naar taskforce 'vluchtelingenprobleem vs. kusttoerisme'

  Wim Aernout (N-VA): "De paasvakantie, een eerste toeristisch hoogtepunt voor de Vlaamse kust, komt er binnen exact twee maanden al aan. Zowel het verblijfstoerisme als het dagtoerisme hebben in 2015 prima cijfers laten noteren tijdens de paasvakantie."

  "Maar de problematiek van de vluchtelingen en transitmigranten aan de kust dreigt naar ons aanvoelen een nieuwe factor van onzekerheid te worden. Als één bepaalde gemeente of een kustzone incidenteel of herhaaldelijk het nieuws haalt met problemen die in verband worden gebracht met vluchtelingen, dreigt in het kader van de net geschetste kwetsbaarheid, de sector daar heel snel zware klappen te krijgen. De dagjesmensen blijven misschien niet direct helemaal weg van de kust, maar kunnen die gemeenten wel gaan mijden."

  "Gedeputeerde Jean de Bethune kondigde de oprichting van een taskforce aan, om onder andere taalonderwijs te ondersteunen die de inschakeling van erkende vluchtelingen op de arbeidsmarkt faciliteert."

  "Omdat een stijgende ongerustheid uit de toeristische sector ons bereikt vragen wij om ook een taskforce op te richten die alle actoren voorbereidt op het nieuwe toeristische seizoen. Wij vragen dat de provincie en Westtoer hierbij niet aan de kant blijven staan."

  "In samenwerking met de politiediensten en de sector kan die taskforce een grondige risicoanalyse uitwerken die aan de basis ligt van draaiboeken en richtlijnen die een houvast kunnen bieden. Op basis daarvan kunnen er samen met de sector preventieve maatregelen uitgewerkt worden. Ook een communicatief kader kan de horeca-uitbater of z'n belangengroep helpen in de communicatie naar de vluchtelingen of de media toe."

  "De bedoeling moet zijn om alle actoren aan de kust een kader te bieden en communicatief op één lijn te krijgen. Bij eventuele incidenten moet een snelle, adequate en discrete oplossing centraal staan eerder dan veel lawaai produceren in de media."

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) vindt zo'n taskforce niet onmiddellijk nodig. "Uiteraard is men binnen Westtoer met die bezorgdheid bezig. En dit in overleg met heel wat actoren, waaronder de diverse politie- en veiligheidsdiensten. En we hebben wat dat betreft recent nog een heel inhoudrijke vergadering achter de rug. Laat ons vooral vertrouwen hebben in de aanpak van die veiligheidsdiensten !"

  N-VA vraagt een taskforce om de impact van de vluchtelingen op toerisme onder controle te houden.

  N-VA vraagt een taskforce om de impact van de vluchtelingen op toerisme onder controle te houden. © kw

 • Jos Remaut

  Luc Coupillie (N-VA) : "Geweldig ontgoocheld in vooruitgang dossier kleine windmolens !"

  Tijdens dit vragenuurtje ging het ook weer over de kleine windmolens. Zowel Hans Mommerency (CD&V) als Luc Coupillie (N-VA) informeerden naar de vooruitgang in dit dossier, nadat er eerder al beloofd werd dat er wat druk zou worden op gestoken en dat eind januari conclusies zouden zijn.

  "We zijn heel hard aan het werk", anwtoordde gedeputeerde Franky De Block (SP.A), "en hebben al heel wat conclusies uit onze vijf pilootgemeenten. Maar mede door het veelvuldige overleg met de academische wereld gaat alles niet zo snel als we wel zouden willen. Ik vraag dus nog een beetje geduld, maar willen tegen de maand mei toch gaan landen."

  Luc Coupillie was abosluut niet tevreden met dit antwoord. "Dat zegt u al zolang ! En dit terwijl u goed weet dat er ondernemers staan te trappelen om hiermee aan de slag te gaan ! Het wordt echt wel tijd dat we tot de actie overgaan !"

 • Jos Remaut

  Niemand wil blijkbaar Olympiabad en site Transfo overnemen !

  Martine Vanryckeghem (Open VLD) vroeg naar een stand van zaken over de gesprekken die Vlaanderen voert over de overname van het provinciale aandeel in het Brugse Olympiabad en de site en duiktank Transo in Zwevegem.

  Die gesprekken zijn gevoerd tussen de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten, zonder dat het provinciebestuur daar bij mocht zijn.

  Gedputeerde Carl Vereecke (Open VLD) gaf een stand van zaken. "Er is bitter weinig extra nieuws sinds de vorige vraag dienaangaande. Maar ik heb nu wel een verslag ontvangen van de ontmoetingen tussen Vlaanderen en de gemeenten Zwevegem en Brugge. En wat lees ik daarin ? Dat de stad Brugge geen vragende partij is voor een overname en wil dat het bestaande contract gewoon moet nageleefd worden. En ook de gemeente Zwevegem is geen vragende partij voor de overname van de duiktank."

  "Maar ook Vlaanderen is geen vragende partij, zeggen ze, want dat past niet binnen hun doelstellingen van Bloso !"

  "Het stoort me bovendien wel geweldig dat we daar als provincie niet toegelaten werden, terwijl er wél een fractiesecretaris van oppositiepartij N-VA in betrokken gemeente mocht aanwezig zijn. Dat lijkt me toch echt niet kunnen. Ik hoop dat dit een misslag is, want anders is dit wel een zware kaakslag !"

  "Er is ook blijkbaar een denkpiste om de duiktank over te hevelen naar de bevoegdheid toersime. Vreemde kronkel, maar wij waren niet aanwezig. Het stemt tot nadenken, we zullen ons verder moeten informeren. Er is ons nu wel beloofd dat er een overlegmoment zal komen, en dat de provincie daarop zal zijn uitgenodigd."

 • Jos Remaut

  "Onder druk van de klimaathysterie gaan we nog heel veel windturbines krijgen in onze windrijke provincie"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) vindt het enorm spijtig dat de deputatie een vergunning verleende voor twee reusachtige 'windkathedralen' van maar liefst 150 meter hoog, in agrarisch gebied, op de grens van Torhout met Zedelgem.

  "U volgt de Vlaamse gedachtengang en argumenteert dat de inplanting verantwoord is omdat de molens zich bevinden langs lijninfratructuren. Maar u hebt toch zelf ook nog wel enige appreciatiebevoegdheid ?"

  "Als we zo doorgaan, staat het hier bij ons binnenkort vol met die mastodonten. En dit terwijl u de mond vol hebt over landschapszorg en regionale landschappen, we vieren net 20 jaar gebiedswerking, weet je wel."

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) relativeerde: "Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, dan moéten er wel windmolens bijkomen, daar kunnen we niet onderuit."

  "En het is niet omdat er een regionale landschapswerkingen actief zijn, dat er in dat grote gebied per definitie nergens windmolens kunnen komen. Je kan ze inderdaad nooit integreren in het bestaande landschap, maar ze maken voor een deel het landschap. Daarom worden er ook landinrichtingsprojecten gemaakt."

  "Landschap is ook niet het enige argument in deze discussie. Al proberen we wel altijd in de mate van het mogelijke aansluiting te maken met bestaande landschapselementen. En in dit geval zijn er wel twee positieve aanknopingspunten : de aanwezigheid van de E403, en de aanwezigheid van twee woonkernen in de omgeving. Alhoewel er duidelijk randvoorwaarde zijn die de hinder voor de omwonenden beperkt.

  "We kunnen toch niet blijven de mond vol hebben over de klimaatdoelstellingen en in principe heel sterk voor meer windenergie zijn, en tegelijk zo handelen dat ze in de praktijk nergens nog kunnen komen", aldus nog een filosofische Bart Naeyaert, die nog aanstipte dat er in West-Vlaanderen heus niet zo veel plaatsen zijn waar windmolens kunnen worden vergund.

  Kurt Ravyts besloot : "U zet bij deze het licht op groen voor de projectontwikkelaars ! Want langs de E403 en de A19 zijn er nog tal van gelijkaardige settings. Waar we overal van de mastodonten zullen zien verschijnen, onthoud mijn woorden !"

  Hoeveel 'kathedralen van de wind' zullen er nog opduiken in West-Vlaanderen ?

  Hoeveel 'kathedralen van de wind' zullen er nog opduiken in West-Vlaanderen ? © iStock

 • Jos Remaut

  Al meer dan 55.000 gezinnen die intekenden op groepsaankoop energie

  Annie Vandenbussche (CD&V) ondervraagt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) over de groepsaankoop elektricteit.

  "Heel veel gezinnen schrijven zich in, de verwachtingen zijn hoog gespannenn, alhoewel er stemmen zijn die zeggen dat groepsaankopen niet per se voordeliger zijn. Wat is de evolutie over de edities heen ? Weten we hoeveel gezinnen dan effectief overstappen ? Worden de maatschappelijk kwetsbare groepen bereikt ? Zijn we zeker dat de gezinnen uiteindelijk de goedkoopste aanbieder krijgt ? En hebben we een zicht op de kostprijs van de campagne ?"

  Guido Decorte (CD&V) : "We zien een dalende trend in het aantal inschrijvers en ook het aantal overstappers. Al was het telkens ongeveer 60 % dat telkens overstapte. Dat er een dalende trend is, is normaal, want de mensen kunnen niet voortdurend blijven overstappen en het prijsverschil wordt alsmaar kleiner.

  "Voor deze vijfde editie hebben we even getwijfeld, maar niettemin is ze weer een gigantisch succes. De teller staat momenteel op 55.420 gezinnen die inschreven. En we zullen tegen de sluiting van de veiling nu maandag beslist de 60.000 halen."

  "De reden van het succes ? De ongerustheid die leeft naar aanleiding van de verhoogde BTW op de elektriciteit. Maar evenzeer een doorgedreven communicatie, met persoonlijke brieven aan huis. Dat grote getal is goed, want dan kunnen we meer druk uitoefenen op de prijs."

  "Wat het bereiken van zwakkere groepen betreft : we werken nauw samen met de OCMW 's van de diverse gemeenten. Wat de kosten betreft : de winnende aanbieder betaalt ook een bijdrage aan ons, en die gaat integraal terug naar ons klimaatreleid."

 • Jos Remaut

  Inagro werkt aan meer koolstof in de bodem

  Marc Van Walleghem (CD&V) opent de mondelinge vragenronde. Hij vroeg, in het kader van het klimaatakkoord, of Inagro een rol kan spelen in het bepalen van het CO-gehalte in de bodem en het inbrengen van CO2, wat positieve en nuttige effecten heeft.

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) antwoordde dat Inagro inderdaad bezig is met een aantal testen en proefvelden, maar dat het een vrij complexe gebeuren is.

  "En de resultaten zijjn niet altijd zo eenduidig. Het is in elk geval een geduldoefening, want de bodem neemt maar heel langzaam koolstof op."

 • Lieven Mathys

  Het steekt niet op een eeuw

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!