Live HERBELEEF de provincieraad: provinciedomeinen worden uitgebreid

22/10/15 om 11:25 - Bijgewerkt om 16:42

Om 14 uur komt de provincieraad bijeen. Op de karig gespijsde agenda vooral punten rond de provinciale domeinen: Kemmelberg, Tillegembos, De Gavers en Bergelen worden uitgebreid, en het domein Raversyde wordt verder uitgebouwd met het in erfpacht nemen van gebouwen en oorlogsresten met bijgaande grond.

 • Jos Remaut

  Einde van de zitting !

  Het laatste punt, over de samenwerking tussen de diverse provincies op het vlak van kennis en dienstverlening rond milieu en aanverwante thema's, wordt door Kristof Pillaert (N-VA) nog even werd aangegrepen om zijn liefde voor de provinciegedachte te etaleren.

  "Onze fractie zal voorliggend punt met plezier goedkeuren. In de informatie benadrukt men de kennis die de provincie heeft inzake milieu. Zeker meer dan terecht. Nu wil men gaan samenwerken met de verschillende provincies en elk hun expertise in de schaal werpen. Dit is nu natuurlijk net wat de gemeenten doen op andere vlakken. Overal zoekt men weliswaar kleinschalige samenwerkingen tussen de gemeenten onderling. Zo zijn er samenwerkingen rond erfgoed, cultuur, welzijn, aankopen, archivering, .... De gemeenten zoeken deze samenwerkingen omdat ze zich op deze manier beter kunnen organiseren.

  "De provincies zullen nu hetzelfde gaan doen op provinciaal niveau. Ons inziens is dit een goede weg, maar zo komt men natuurlijk dicht bij het idee dat, als alle provincies samenwerken, het een Vlaamse bevoegdheid wordt. Onze visie over de interne staatshervorming strookt dus met dit agendapunt..."

  Niettemin wordt het punt vlotjes gestemd. Daarna sluit voorzitster Eliane Spincemaille de zitting. "Ik wens u nog een goede avnd en tot de volgende keer."

 • Jos Remaut

  Provinciedomein Bergelen krijgt wandelverbinding met Gullegem-centrum

  De aankoop van drie percelen grond werd goedgekeurd. Het gaat over een uitbreiding van 1 ha 27 a 49 ca. De aankoopprijs bedraagt 59.410,34 euro. De totale oppervlakte van het provinciedomein Bergelen komt op die manier op ruim 58 ha.

  De aan te kopen grond paalt aan het provinciedomein Bergelen. Het gaat om een overstroombaar weiland naast de Heulebeek in Gullegem. De weide ligt volgens het gewestelijk RUP in randstedelijk groengebied en is belangrijk als waterbuffer tegen de overstroming van het nabijgelegen sportcomplex van Gullegem.

  Daarnaast maakt de weide de toekomstige verbinding mogelijk tussen het centrum van Gullegem en het provinciedomein. Het is de bedoeling om een wandelverbinding te voorzien eens de geplande woonverkaveling op de site van de vlashoeve Devos een feit is.

  Rond dit punt waren er geen opmerkingen.

 • Jos Remaut

  Ook MDK wil wel degelijk een bijkomende toegang tot Raversyde langs Koninklijke Baan

  Om het provinciaal domein Raversyde nog aantrekkelijker te maken, zal het provinciebestuur enkele gebouwen en oorlogsresten met bijgaande grond in erfpacht nemen van de MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust). Dit biedt ook mogelijkheden tot het realiseren van de langverwachte toegang tot Raversyde van langs de Koninklijke Baan.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) had hier een vraag bij. "Het MDK stelt uitdrukkelijke voorwaarden en wil geen ingrepen in de duinen. Hypothekeert dit de kansen niet tot zo'n bijkomende toegang ? Heeft dat gevolgen voor het inrichtingsplan ?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Wij voeren nog altijd onderhandelingen met MDK, het is eigenlijk ook hun vraag om een bijkomende toegang langs de Koninklijke Baan te realiseren. De bereidheid is er, maar de financiële kant moet nog verder doorgepraat worden. Laat ons hopen dat dit standhoudt."

 • Sandra Rosseel

  Provinciedomein De Gavers wordt ook groter

  Het Provinciedomein De Gavers in Harelbeke wordt uitgebreid met drie percelen grond van in totaal bijna 2 ha. De aankoopprijs bedraagt 47.000 euro. De totale oppervlakte van het provinciedomein komt op die manier op ruim 188 ha.

  Raadslid Rik Buyse (N-VA) vroeg zich in de rand van deze aankoop af hoe ver de provincieraad daarin eigenlijk kan gaan. "Ik zag dat er ook een bod gedaan is op gronden van OCMW Harelbeke, maar dat het OCMW daar niet op is ingegaan. Het is toch niet de bedoeling dat we het immokantoor van de provincie worden? Misschien kan er eens een commissie het hoofd buigen over de aanpak van de provincie wat betreft de aankoop van gronden voor provinciedomeinen?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) vond dit een positieve suggestie. "Al is het wel zo dat al onze aankopen kaderen in de bestaande Ruimtelijke Uitvoeringsplannen", aldus Guido Decorte.

 • Sandra Rosseel

  Het provinciedomein Tilleghembos wordt uitgebreid met twee percelen bosgrond. Het gaat om een uitbreiding van 48 a 31 ca, waardoor de totale oppervlakte van het provinciedomein op die manier op 130 ha komt. De aankoopprijs bedraagt 16.908,50 euro.

  Daarnaast wordt ook een stuk grond van 9 are 24 ca aangekocht. Dit stuk grond is nodig voor de aanleg van de groene fietsgordel rond Brugge. Dankzij dit stuk grond kan men een veilige verbinding maken tussen het Tillegembos en het Tudordomein aan de overkant van de Torhoutsesteenweg via een doorsteek onder de brug aan de Torhoutsesteenweg over de E40. De aankoopprijs bedraagt 3.234 euro.

  Hilde Decleer (CD&V): "Ik ben opgetogen dat zo de Groene Gordel rond Brugge zo een stuk attractiever wordt. Een gevaarlijk punt verdwijnt immers."

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang): "Er zijn hier heel veel partners bij betrokken. Wij keuren hier als boekhouders grondaankopen goed en ondertussen worden er maar overeenkomsten getekend. Is dit de toekomst?"

  Guido Decorte: "We kunnen er uren over discussieren, maar wij met de provincie zijn erin geslaagd om dit te realiseren en zijn daar fier op."

 • Jos Remaut

  Perceel grond langs Groene 62 wordt geruild voor bosje aan De Warande in Torhout

  De provincieraad geeft groen licht voor de ruil van een perceel aan de Groene 62 voor een bosje aan de Warande.

  De Provincie wil een perceel van 2 a 90 ca dat in een akker van een aanpalende eigenaar ligt, ruilen met een bosje van 7 a 44 ca nabij de bedding van de Groene 62 ter hoogte van het speelplein de Warande. Door de ruil van deze gronden wordt een rechte eigendomsgrens verkregen en verwerft de Provincie een groenelement.

  Aangezien het stuk grond dat de Provincie in ruil krijgt, groter is dan het perceel dat in ruil wordt gegeven, zal de Provincie 2.270 euro betalen als opleg.

 • Jos Remaut

  Nieuw fietspad langs Aartrijksesteenweg in Jabbeke

  De provincieraad keurt het bestek en de gunningswijze goed voor de aanleg van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke.

  Langs deze mooie schilderachtige weg komt er, op het grondgebied van Jabbeke alvast, een dubbelrichtingsfietspad in asfalt van 2 m 50 breed over een afstand van 800 m. Naast het fietspad wordt aan de ene kant een veiligheidsstrook van 1 m 50 breed voorzien, aan de andere zijde een voetpad van 1 m 50 breed. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.

  De aanleg van het fietspad is gekoppeld aan de renovatie van de bestaande riolering en aanleg van een nieuwe riolering, de vernieuwing van de rijweg en de aanleg van een middelgeleider. Deze zaken worden gefinancierd door de gemeente Jabbeke.

  De werken worden geraamd op 1.297.291 euro, exclusief btw, waarvan 255.673,25 euro ten laste van de Provincie voor de aanleg van het fietspad en 1.041.617,75 euro ten laste van de gemeente Jabbeke voor het voorzien van de nieuwe riolering en de vernieuwing van de rijweg.

  Voor de aanleg van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

  Voor de uitvoering worden 100 werkdagen gerekend. De werken zijn voorzien voor het voorjaar van 2016.

  Luc Coupillie (N-VA) herinnert aan de belofte om ook het later gedeelte van dit fietspad zeker aan te pakken, want dan pas heeft deze investering pas echt haar waarde binnen een functioneel fietsnetwerk of fietssnelweg. De weg tot in Aartrijke is inderdaad nog lang...

 • Sandra Rosseel

  Provinciedomein De Kemmelberg wordt wat groter

  De volgende twee punten gaan over het provinciedomein De Kemmelberg in Heuvelland. Zo keurde de provincieraad de aankoop van van een perceel akkerbouwland van 96 a 40 ca goed voor een bedrag 26.992 euro goed. De totale oppervlakte van provinciedomein De Kemmelberg komt op die manier op ongeveer 148 ha.

  Het perceel grenst aan een bos binnen het provinciedomein. Het is de bedoeling om de grond vijf jaar te beheren als akker voor akkervogels, zoals de patrijs en de geelgors. Rond de akker wordt een haag geplant om erosie tegen te gaan en de biodiversiteit te bevorderen. Daarna kan de akker spontaan bos worden.

  Naast de aankoop, plant de Provincie ook een ruil: twee percelen bos en bouwland op de Monteberg in Heuvelland met een oppervlakte van 8 a 16 ca worden geruild voor twee percelen die zullen zorgen voor een wandelverbinding in het domein.

 • Sandra Rosseel

  Gecontroleerd overstromingsgebied bij de Hulstebeek in Oostrozebeke

  Ter hoogte van de Kanaalweg in Oostrozebeke zal een gecontroleerd overstromingsgebied met een capaciteit van 13.000 m3 worden gecreëerd. Dit overstromingsgebied moet een oplossing bieden de wateroverlast die er nu bij extreme weersomstandigheden ontstaat. Oorzaak van de problemen is een sifon die de Hulstebeek onder het kanaal Roeselare-Leie richting centrum Oostrozebeke moet leiden. Bij hevige neerslag verloopt de afstroom niet vlot en ontstaan problemen bij de omliggende landbouwbedrijven en een aantal woningen langs de Kanaalweg en de Oostrozebekestraat. Het gecontroleerd overstromingsgebied zal deze problemen dus oplossen.

  Alex Colpaert (Groen) had wel een vraag over het voornemen om ook in het bekken zelf te gaan inzaaien. "Er zijn maar weinig stukjes waar de natuur haar gang kan gaan. Is het geen taak van de provincie om die stukjes natuur te vrijwaren? Dat de taluds ingezaaid worden, daar heb ik geen probleem bij."

  Daar waren niet alle raadsleden het mee eens. Wouter Vanlouwe (N-VA) vreesde voor het giftige Sint-Jakobskruid er dan zal woekeren, Hans Mommerency (CD&V) pleitte ervoor dat aangezien het overstromingsgebied in landbouwgebied wordt aangelegd, het inzaaien en landbouwactiviteiten wel mogelijk moeten zijn.

  Rik Buyse (N-VA) had vragen bij de grote som geld die voor het stuk grond werd betaald. "Dit is een gevaarlijk precedent. Grond moet betaalbaar blijven voor landbouwers."

  Maarten Tavernier (Groen) reageerde op Hans Mommerency dat de ruimte niet meer volledig geschikt is voor landbouw en men dus beter er een hoogwaardige ecologische functie aan zou geven.

  Raadslid Bart Naeyaert (CD&V) betwiste dat de prijs veel te hoog was. "We hebben beroep gedaan op een schatter. Ik zal me nooit in de plaats van de schatter stellen", aldus de gedeputeerde.

  De werken worden geraamd om 523.298,02 euro, inclusief btw en zijn voorzien voor de eerste helft van 2016.

 • Jos Remaut

  Niets dan bloempjes voor gedeputeerde Carl Vereecke in het dossier PCVO

  Na de lange tussenkomst van Reinhilde Casteleyn, wordt de bespreking wat snediger.

  Herman Lodewyckx (Groen) : "Ook wij zullen deze intentieverklaring steunen. Wij waarderen vooral de transparantie waarmee u, gedeputeerde Carl Vereecke, dit dossier hebt gevolgd en begeleid. Kansen die u neemt zolang het binnen uw bevoegdheid blijft"

  Charlotte Castelein (Open VLD) : "Uiteraard ondersteunen we deze operatie. Door nu voor de vlucht vooruit te kiezen kunnen we betere garanties voor de toekomst van het volwassenenonderwijs in Izegem krijgen.

  In de toelichtende nota wordt er echter opgemerkt dat de huidige geplande samenwerking er vooral komt doordat er een huisvestingsprobleem is voor het PCVO. Moet de provincie dit huisvestingsprobleem dan niet eerst aanpakken voor het PCVO overgedragen wordt ? Enige tijd geleden was er nog sprake van een nieuwbouwproject. Moet de provincie dit via Agion subsidies niet versneld uitvoeren voor het PCVO overgedragen wordt ?"

  Kurt Himpe (N-VA), zelf schepen van onderwijs in Izegem : "Dit nieuwe hoofdstuk komt zomaar niet uit de lucht gevallen. Een nieuwe schaalvergroting dient zich nu eenmaal aan. En in een groter geheel werken biedt veel extra kansen en mogelijhkeden. En met deze overeenkomst bieden we meteen ook een antwoord op de problematiek van de directeurs, en ook een huisvestingsprobleem, meerbepaald in de vestiging Meiboomstraat in Izegem.

  Een intentieverklaring is echter nog geen zekerheid dat er een fusie komt. Er zijn wel duidelijke objectieven, zo moeten bijvoorbeeld beide vestigingsplaatsen worden behouden en moet er duidelijkheid zijn wat betreft het personeel."

  Gunter Pertry (SP.A), gedeputeerde van onderwijs in de vorige bestuursperiode : "Ook wij ondersteunen dit ten volle. Het is beter zelf actie te nemen dan de situatie te moeten ondergaan."

  En, aan het adres van Reinhilde Casteleyn : "Als u per se zaken u uit het verleden wil oprakelen, informeer u dan eerst eens bij u fractieleider om te vernemen hoe de vork precies aan de steel zit."

  Carl Vereecke (Open VLD) nam de bloempjes met plezier in ontvangst. "Maar dit is de volle bevoegdheid van de deputatie, want bepaalde zaken ligt echt wel gevoelig."

  Aan Charlotte Castelein : "De Agion-wetgeving laat ons niet toe van eerst de gebouwenkwestie op te lossen, want al u gebouwen overdraagt aan een ander net, dan moet u geld teruggeven."

  Tot slot dankte Carl Vereecke nogmaals iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot deze gedragen oplossing voor de toekomst van het PCVO. En daarbij vergat hij zeker N-VA-voorman Kurt Himpe niet.

 • Jos Remaut

  Reinhilde Casteleyn (Vlaams Belang) over PCVO Izegem : "Huidige deputatie houdt reilen en zeilen daar nu wel beter in de gaten."

  Reinhilde Casteleyn (Vlaams Belang) opende de ruime besprekingsronde over het punt van de samenwerking tussen PCVO Izegem en GO Kortrijk :

  Ze kan zich vinden in het idee om netoverschrijdend te gaan samenwerken, maar wees erop dat de gedeputeerde begin dit jaar in een kranteninterview had geopperd dat het allicht een samenwerking met het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen zou worden.

  "Binnen het provinciaal onderwijs blijven, leek echter onmogelijk. De deputatie besliste in zitting van 7 mei 2015 tot het concretiseren van de procedure voor het zoeken naar samenwerkingsperspectieven voor het PCVO en het goedkeuren van de oproep naar potentiële partners. Dossiers konden in dit licht worden ingediend tot uiterlijk 22 juni 2015. Er werd slechts één dossier ingediend, met name door de algemeen directeur van de Scholengroep 26 (van GO, waartoe Drie Hofsteden behoort; nvdr.)

  Op 16 juli 2015 besliste de deputatie om de scholengroep 26 uit te nodigen voor een overleg dat plaats vond op 9 september 2015, en dit tussen de ad hoc commissie, de gedeputeerde en een delegatie van Go! En de scholengroep 26.

  GO! stelde ook dat een fusie door opslorping is aangewezen maar dit verder onderzoek vergt. Een gewone fusie zou geen bescherming bieden voor de personeelsleden van het GO!

  Het is blijkbaar qua infrastructuur de uitdrukkelijke intentie van het gemeenschapsonderwijs om de vestiging in Izegem te behouden en uit te breiden. Op korte termijn zal in Izegem de campus Bellevue worden geoptimaliseerd en moet dit samen met 'De Leest' voldoende zijn voor de nieuwe entiteit. In Kortrijk zal men de infrastructuur op de sites van het PTI blijven gebruiken.

  De eindconclusie is dat de kandidatuur van de Scholengroep 26, die wil komen tot één groot CVO met een vernieuwde naam, werd aanvaard, met een optimaal aanbod van zowel diplomagerichte als beroepsgerichte opleidingen als taalopleidingen, over een groot deel van de provincie.

  Blijkbaar is alles nu uitgeklaard en is er nu een wederkerige intentieverklaring die zal uitmonden in een fusieovereenkomst. Zal de fusie een feit zijn op 1 september 2016 ?

  Zoals iedereen zich nog herinnert kwam de Izegemse vestiging drie jaar geleden in het nieuws met een interne tuchtprocedure tegen de gewezen directeur. We komen hier niet meer op terug want dit is juridisch ook voltooid verleden tijd. We hebben er met onze fractie wel uit onthouden dat er onder de vorige deputatie, en ik hoop hiermee niemand kwaad te maken, te weinig structureel toezicht was op het reilen en zeilen in het PCVO. Dit is door de huidige deputatie bij het begin van deze legislatuur ook erkend maar wij zeggen er onmiddellijk bij dat hieraan door de huidige deputatie werd geremedieerd.

 • Jos Remaut

  PCVO Izegem gaat samen met GO 3 Hofsteden Kortrijk

  Provinciaal Centrum Volwassenenonderwijs (PCVO), met als hoofdvestigingsplaats Izegem, gaat samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) 3 Hofsteden van het GO! uit Kortrijk.

  De bedoeling is om de nauwere samenwerking en een mogelijke fusie te bekrachtigen met een intentieverklaring en de haalbaarheid verder te onderzoeken.

  De samenwerking tussen het PCVO en GO! CVO 3 hofsteden wil anticiperen op de aangekondigde schaalvergroting voor het volwassenenonderwijs met een nog breder, kwaliteitsvoller en interessanter aanbod voor volwassenen. Het spreekt voor zich dat alle betrokken partijen streven naar behoud en zelfs uitbreiding van het bestaande cursusaanbod en de daaraan gekoppelde tewerkstelling.

  Dit was in 2008 trouwens ook het geval bij de overname door de Provincie van de toenmalige Stedelijke Leergangen Izegem. In die zin wordt ook het stadsbestuur van Izegem nauw betrokken in dit proces.

  Bovendien vertonen de pedagogisch projecten van het provinciaal onderwijs en van het GO! enkele belangrijke gelijkenissen.

  Alhoewel het PCVO in Izegem na een wat moeilijk periode weer een groei kent van het aantal cursisten, is het zeker zo dat er na de komende schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, aangekondigd door minister Crevits tegen uiterlijk september 2018, allicht geen plaats meer zal zijn voor CVO's met een dergelijke beperkte omvang. Het PCVO heeft op vandaag ongeveer 1.500 cursisten. Door een samenwerking met CVO 3 Hofsteden zouden dat er een goede 6.500 zijn.

 • Jos Remaut

  Groene 62 in de diepte is best wel gevaarlijk

  De laatste vraag voor vandaag komt van Wim Aernoudt (N-VA) en gaat over de Groene 62, de oude spoorbedding Torhout-Oostende, die nu eigendom is van de provincie en is ingericht als recreatieve wandel- en fietsverbinding.

  Ik werd in kennis gesteld van een onveilige situatie langs de Groene 62 in Torhout. Op de parallel lopende straten langs de Groene 62 komen auto's uit verschillende dwarsstraten, van opritten en garages op die parallel lopende straten uit. Dat zou geen probleem zijn mocht de Groene 62 geen 8 meter lager liggen met een zeer scherpe talud als afdaling. Tot mijn verbazing is er geen enkele afscherming geplaatst in de berm voor de talud. Bij regenweer, ijzel en inhaalmanoeuvres lijkt het mijn geen denkbeeldig risico dat een auto op de Groene 62 terecht komt

  Daarom volgende vragen : Kent de provincie deze gevaarlijke situatie en zijn er maatregelen gepland? Is er overleg geweest met de stad Torhout of kan deze snel georganiseerd worden?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "U schetst inderdaad een gevaarlijke situatie en die is gekend bij zowel ons als bij de stad Torhout. Maar de het nemen van maatregelen blijft hoedanook de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, zijnde de stad Torhout. Maar die wou enkel vangrails voorzien ter hoogte van de Dwarsstraat en niet over de volledige lengte van de Langstraat. Dara was geen draagvlak voor, want de Langstraat is heel smal en men vreesde moeiljkheden om bepaalde woningen in deze straat te bereiken."

  Wim Aernoudt : "Er staat momenteel geen enkele vorm van afsluiting aan de Dwarsstraat. U doet er allicht goed aan mijn signaal nog eens door te spelen naar de stad Torhout, want de veiligheid van de fiesters op dit mooie pad is toch wel erg belangrijk."

  Een zicht op de Groene 62

  Een zicht op de Groene 62 © GF

 • Sandra Rosseel

  Provincie vindt dat Vlaanderen boekje te buiten gaat

  Lieven Lybeer had een vraag over de overname van het provinciepersoneel door Vlaanderen. "Het is belangrijk dat er aangedrongen wordt op een overheveling op een menselijke manier en dat wie namens de provincie onderhandelt ook de verborgen rechten van ons personeel verdedigt. Die rechten moeten ook gevrijwaard worden."

  Gedeputeerde Carl Vereecke vond het goed dat de vraag gesteld werd. "Dit is een ideaal moment om een update te geven", aldus de gedeputeerde, die in detail de gevolgde procedures uit de doeken deed. In eerste instantie werd gekeken hoeveel mensen bij cultuur, sport, welzijn en jeugd - de diensten die van de provincie naar Vlaanderen gaan - werken. Daarna werd een projectteam opgericht, die werkgroepen opgericht heeft én heel gedetailleerde informatie vroeg. Niet alleen hoeveel mensen er werken, maar ook hun naam en toenaam en bijnaam... Ook wat de goederen en de instellingen betreft wou men heel wat extra informatie, heel verregaand."

  Te verregaand volgens de provincie, die een brief gestuurd heeft naar minister Homans en de bevoegde vakministers. "Er wordt een loopje genomen met de wetgeving, met de afspraken die er zijn over privacy, sociale wetgeving... Bij de staatshervorming waren er duidelijke afspraken tussen Vlaanderen en het federale niveau, waarom kunnen diezelfde afspraken niet toegepast worden op de provincies? We hebben dan ook beslist om momenteel geen informatie meer te geven aan Vlaanderen, want de vakorganisaties hebben ook hun rechten", aldus de gedeputeerde, die ook liet weten dat de diensten van minister Homans ook informeerden naar onderwijsinstellingen, die een bevoegdheid van minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn. "We hebben minister Crevits daarvan op de hoogte gebracht."

  "We ijveren alvast voor een overname van alle rechten en plichten", besloot de gedeputeerde. "We zullen trouwens ook nog een strategie afspreken over hoe we met het personeel zullen omgaan in de transitieperiode van één jaar. Ook hier zullen we overleggen met de vakorganisaties en zullen we dit op een menselijke en correcte manier doen."

 • Jos Remaut

  Wijkgezondheidscentra in Brugge en Oostende gelanceerd, die van Kortrijk en Roeselare nog niet

  Peter De Roo (N-VA) richt zich graag tot gedeputeerde Myriam Vanlerberghe, dat is geweten. Dit keer heeft hij het over de wijkgezondheidscentra.

  "Als er één iets is dat deze provincieraad over alle fracties heen samenhoudt, dan is het onze gezamenlijke strijd tegen de armoede. U herinnert zich ongetwijfeld de armoedetoets die wij als Raad unaniem hebben goedgekeurd. Het was een sterk signaal bij het begin van de legislatuur. En -ik ga heel eerlijk zijn- het blijft pijnijk dat u er -als bevoegde gedeputeerde- niks mee heeft aangevangen. "

  "We zijn met de N-VA fractie verheugd dat het voorstel van onze partij om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten die een verhoogde tegemoetkoming genieten, sinds 1 oktober effectief van toepassing is. Dit betekent dat ongeveer 1,9 miljoen mensen van deze maatregel kunnen genieten en voor een bedrag van maximum 1,5 euro naar de huisarts kunnen. ?Dit is meteen ook het einde van het financiële excuus die als reden werd aangehaald om afzonderlijke w?ijkgezondheids?centra op te richten."

  Waarna hij tot zijn vraag kwam :

  - Kunt u ons een stand van zaken meedelen mbt. de door u aangekondigde oprichting van de 4 wijkgezondheidscentra eind 2013? praktisch en budgettair aub?

  - Volhardt de provincie in haar voornemen tot oprichting van deze WGC?

  - Zo niet, wat is u met de vrijgekomen budgetten van plan?

  Myriam Vanlerberghe (SP.A), met schrapende stem. : "Ik doe mijn best, maar mijn gezondheid is niet bepaald helemaal goed vandaag. Zolang we mogen voeren wij ons armoedebeleid uit. Maar we mogen niet meer. De Vlaamse overheid, uw partij op kop, heeft beslist dat wij ons daar niet meer mogen mee bezighouden. Ik vind dit dan ook een rare vraag die u stelt."

  "Er zijn vier opstartsubsidies vorozien van 50.000 euro. Wij hebben dit aanbod klaar, voor de steden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Alle vier hebben ze zelf gekozen om te streven naar een wijkgezondheidscentrum. Het was voor ons een duidelijk voorwaarde dat dit een keuze van het lokaal beleid moest zijn.. Het aanbod was in principe gedaan tot eind 2018, maar dat wordt nu doorkruist door de Vlaamse regering."

  Brugge en Oostende hebben elk al een 40.000 euro opgenomen. Maar het grote gevecht en de grote probleem is blijkbaar dat de huisartsen niet voor deze formule willen functioneren. Voor Roeselare en Kortrijk is er nog niks uitbetaald, omdat daar door de lokale overheden nog geen concrete stappen zijn gezet."

  Als nu de tijd zou beginnen dringen voor sommigen, dan ligt dat uitsluitend aan de Vlaamse regering. We zullen er alles aan doen om die 200.00 alvast in de provincie te houden en niet moeten afgeven aan Vlaanderen. Ik dank u om me, eventueel met een motie, te steunen."

  Peter De Roo : "Ik vind het nogal gratuit om de schuld te leggen bij de huisartsen."

  Myriam Vanlerberghe : "Mijn huisarts had me een stiltedag toegewenst. En die info over de huisartsen, dat is wat Brugge en Oostende me vertellen. Maar als socialist probeer ik de wijkgezondheidscentra op te richten. Niet voor de huisartsen, maar voor de patiënten die betaalbare gezondheidszorg nodig hebben."

  Applaus bij de meerderheid. Peter De Roo wou nog wat doorgaan, maar voorzitster Eliane Spincemaille (CD&V) sluit onverbiddelijk af.

 • Sandra Rosseel

  Subsidie voor Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst wordt niet verhoogd

  Naar aanleiding van de scheepsramp met het Nederlandse vrachtschip Flinterstar en de gastanker Al Oraiq en de rol die de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst daarbij speelde op 6 oktober vroeg provincieraadslid Nick Verwimp (N-VA) of deze dienst, die draait op vrijwilligers, op meer structurele en financiële ondersteuning rekenen? Hij vroeg ook of de gouverneur voor de geleden schade tijdens deze interventie een bemiddelende rol kon spelen. "De VBZR is opgericht in 1983 en voert ieder jaar ongeveer 150 interventies uit. Hiervoor krijgen zij geen enkele vergoeding. De vzw ontvangt wel jaarlijks 2.231 euro van de provincie West-Vlaanderen ontvangt."

  Gedeputeerde Carl Vereecke sprak namens de hele raad woorden van lof uit voor de vrijwilligers van de Reddingsdienst. "Maar deze zaak rust volledig bij de federale overheid en de betrokken kustgemeenten. De vraag omtrent de geleden schade moet dus aan de federale regering gericht worden."

  "Wat betreft de financiële ondersteuning van de dienst: dit gebeurt al sinds jaar en dag, en hangt samen met het dossier van IKWV. Als we het subsidiedossier van de Vrijwillige Blankenbergse Reddingsdienst herbekijken, moeten we dat ook doen met het dossier van IKWV en in deze tijden van interne staatshervorming kunnen we hier geen beslissing in nemen."

  Raadslid Nick Verwimp riep dan ook op om met de hele provincieraad een motie bij de federale regering in te dienen om de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst te steunen.

 • Jos Remaut

  Piet Vandermersch : “Provincie blijft achter op het gebied van laadpalen elektrische wagens”

  Piet Vandermersch (Open VLD) in een mondelinge vraag aan gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "Met het schandaal rond de sjoemelsoftware van de Volkswagenmodellen, is ook de aandacht voor alternatieve aandrijftechnieken sterk toegenomen.

  Diverse autoconstructeurs werken aan volledig elektrische modellen. Tesla heeft zelfs al een model dat volledig elektrisch rijdt. Met de aanpassingen van de verkeersbelastingen worden elektrische wagens ook nog meer gepromoot.

  Een belangrijke hinderpaal voor dergelijke wagens is het achterblijven van infrastructuur. Voor een elektrische wagen is immers een laadpaal nodig. Diverse overheden hebben hier al het voortouw in genomen en hebben laadpalen voorzien. De provincie blijft echter achter. In het wagenpark rijden dan wel al elektrische wagens rond, op de parking van Boeverbos of Abdijbeke is geen sprake van laadpalen.

  Daarom mijn vraag of er in de toekomst dergelijke oplaadpunten zullen geïnstalleerd worden of zijn er al mogelijkheden op de verschillende provinciale sites om elektrische voertuigen op te laden. Ik denk bijvoorbeeld aan onze provinciale domeinen. Door het installeren van dergelijke laadpalen zouden zowel bezoekers als personeelsleden manier gestimuleerd worden om zo'n wagens te gebruiken."

  Franky De Block : "Onze laadpalen voor fietsen zijn ondertussen pico bello, met een capaciteit van 100 kilometer. Voor auto's is dat niet zo, maar het is niet simpel : voor snelle oplading heb je immers een hoogspanningsleiding nodig, en een cabine. In het Zwin zit dit in de pipeline, en we voorzien op termijn een oplaadpunt in het provinciehuis Boeverbos en Inagro in Beitem. Provinciale domeinen zijn eigenlijk niet zo aangewezen, want die liggen niet bepaald centraal. Raversyde en Bulskampveld, daar zijn we wel mee bezig. We zullen hiervoor samenwerken met Eandis. Dit komt de uniformiteit ten goede."

 • Sandra Rosseel

  Leerwinkel blijft bestaan

  Het Huis van het Nederlands werd onlangs ingekanteld in het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) Inburgering en Integratie van de Vlaamse Overheid. Aangezien de provincie altijd een belangrijke partner is geweest in het Huis van de Nederlands wou Open VLD-raadslid Carine De Jonghe weten wat er zou gebeuren met de opgebouwde financiële reserves van het Huis van het Nederlands.

  Het raadslid wou ook weten wat er zou gebeuren met de Leerwinkel, die al ingekanteld was in het Huis van het Nederlands maar niet volledig door EVA zou worden overgenomen.

  "De inkanteling is gebeurd op 30 september", aldus gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD). "In het Huis van het Nederlands werken 13 personen: 10 mensen worden mee ingekanteld, de 3 personen die verbonden waren aan de Leerwinkel niet. Voor West-Vlaanderen is de Leerwinkel nog een taak. Over het financiële aspect: vroeger was er al overeengekomen dat 143.500 euro van die opgebouwde reserve wordt gereserveerd voor West-Vlaamse projecten. Daarnaast is er nog zo'n 200.000 euro reserve dat nog geen bestemming kreeg."

  "Volgens een decreet van 2013 zal Vlaanderen alle reserves overnemen bij het moment van de inkanteling. Ik ben in discussie gegaan daarover: reserves hebben geen bestemming, als het bedrag wel al toegewezen is, dan is het geen reserve maar een provisie. Daarom blijft die 143.500 euro in de vereniging en kunnen we die gebruiken om het voortbestaan van de Leerwinkel de komende drie jaar te garanderen. Met dank ook aan minister Crevits en de VDAB, die ook de resterende 100.000 euro die hiervoor nodig is, voor hun rekening zullen nemen", aldus Carl Vereecke.

 • Jos Remaut

  Warmtescan in de Westhoek was een heus huzarenstuk

  Alex Colpaert (Groen) heeft een vraag over dakisolatie van woningen. Uit metingen, de zogenaamde warmtescans, blijkt immers dat er in de Westhoek een enorm warmteverlies is. Er komt nu een campagne om de bevolking aan te zetten tot een betere dakisolatie.

  Toch heeft Alex nog een paar vragen : Welke conclusies trekt de provincie uit de cijfers, en wat denkt het provinciebestuur te ondernemen ? En komen er ook soortgelijke initiatieven voor andere regio's ?

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Eigenlijk zij n er geen algemene conclusies te trekken. Het gaat om metingen van individuele woningen, en we moeten de privacy respecteren. Maar in Poperinge, Diksmuide en Veurne wordt er een infopunt georganiseerd waar iedereen de resultaten over zijn eigen woning kan gaan bekijken. En dan maken we er werk van om die mensen verder individueel te begeleiden.

  Met een aantal aannemers hebben we ook een engagementsverklaring afgesloten, en we geven hen een speciale opleiding in ons centrum voor duurzaam wonen in Veurne. Er zijn al 28 aannemers uit de regio die dit hebben ondertekend. Ook bij de provincie zelf hebben we een isolatieloket, waar elke burger terecht kan voor info en bijstand.

  Wat betreft de bedrijfsgebouwen, hebben we een goeie samenwerking met de POM. Samen organiseren we op 16 november een infoavond voor de bedrijven in de regio. Het Agentschap Ondernemen zal aanwezig zijn om de diverse subsidieformules voor te stellen.

  De drie Westhoekgemeenten waren een proefproject. Na evaluatie ervan beslissen we of we al dan niet doorgaan, en zoja waar. Maar het blijft een heus huzarenstuk, al die warmtescans !"

 • Sandra Rosseel

  Drones ook belangrijk voor de provincie

  Bart Wenes (CD&V) is de volgende die het woord krijgt. "Als drones vandaag in de media komen, is dat meestal in het kader van slecht nieuws, omdat ze bijvoorbeeld gebruikt worden in oorlogsgebieden, of in de ludieke sfeer, kinderen die er mee spelen", opent het raadslid.

  "Er zijn ook zorgen: de privacy bijvoorbeeld. Je kan met een cameraatje in de tuin van de buren kijken en momenteel is er geen regelgeving, maar die komt er eind dit jaar aan. Mijn vraag gaat dan ook over het professioneel gebruik van drones. Zijn we ons bewust van de troeven van drones voor onze economie, voor de veiligheid? Over vijf jaar zal de bewaking van industrieterreinen misschien met drones kunnen gebeuren. Is onze provincie zich hier bewust van?"

  Gedeputeerde de Bethune bevestigt. "Wij zijn hier zeker van bewust. Zo hebben we deze week een akkoord gesloten waarbij de luchtvaartopleidingen gestroomlijnd worden. Daarbij zou het zwaartepunt van die opleidingen in Oostende komen. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een masterplan om dit te realiseren, ook wat betreft drones. De nadruk zou naast de opleiding ook liggen op research en op testfaciliteiten. Deze testfaciliteiten zullen wellicht gelinkt worden aan zowel de luchthaven Oostende als de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Wij zijn ons dus bewust van het belang van die ontwikkelingen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!