Live Herbeleef de provincieraad : Provincie verkoopt Wullepitmolen in Zarren

01/06/17 om 10:18 - Bijgewerkt om 16:27

De molen zal terug worden verkocht aan de gemeente Kortemark, die tot 1994 de eigenaar was. Hij werd toen verkocht omdat een grondige renovatie van zowat 250.000 euro zich opdrong. Nu zijn er opnieuw grote en zelfs hoogdringende werken nodig aan de molen. Ze zullen naar schatting 400.000 euro kosten. Maar omdat de provincies op vandaag geen subsidies meer kunnen krijgen voor de renovatie van hun onroerend erfgoed, zal Kortemark de molen nu terugkopen voor één symbolische euro.

Herbeleef de provincieraad : Provincie verkoopt Wullepitmolen in Zarren

© Foto JD

 • Jos Remaut

  We zijn ten einde... raad

  Dat zei voorzitster Eliane Spincemaille net niet, ze kon dat 'raad' nog net op tijd inslikken en vervangen door 'de raadszitting'. Einde dus van deze minizitting, tot de volgende keer.

 • Jos Remaut

  Op 30 juni opnieuw openbare verkoop van de hoeve op het Fort van Beieren

  De provincieraad zet het licht op groen voor de verkoop van een hoeve in provinciedomein Fort van Beieren. De Provincie biedt de hoeve, gelegen in de dorpskern van Koolkerke (Brugge) te koop aan via een openbare verkoop op 30 juni 2017. De totale oppervlakte komt op zo'n 4.000 m².

  In haar zitting van 28 april 2016 stemde de provincieraad eerder al eens in met de openbare verkoop van deze hoeve. Deze verkoop werd echter ingehouden wegens het niet bereiken van de minimale verkoopwaarde.

  De hoeve ligt aan de rand van het provinciedomein Fort van Beieren en kijkt uit over het polderlandschap van Damme. Momenteel is de Provincie bezig met het opfrissen van de site en het verwijderen van de sporen van de vroegere landbouwuitbating.

  De prijs van het goed wordt ingesteld op 360.000 euro. Geïnteresseerden kunnen zich op 30 juni om 16 uur aanbieden in het Huis der Notarissen, Spanjaardstraat 9 in Brugge. Na de openbare verkoop kan de verkoopsprocedure eventueel verder gezet vai onderhandeling in der minne.

 • Jos Remaut

  Weinig opmerkingen over verkoop Wullepitmolen

  Enkel Alex Colpaert van Groen heeft een korte tussenkomst : "We zijn niet tegen de verkoop van de molen aan de gemeente, maar we hebben wel bedenkingen bij het feit dat de eerste schijf van 90 % van de toelage meteen al aan de gemeente Kortemark wordt overgemaakt, zonder bewijsstukken."

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Er is daar inderdaad heel veel over en weer over gepraat, maar laat ons misschien maar beter stoppen met discussiëren over de kostprijs van die restauratie."

 • Jos Remaut

  Provincie verwerft gronden

  De provincie beslist om grond aan te kopen voor

  - de realisatie van het natuurinrichtingsproject Biscopveld aansluitend aan het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld

  -de kwalitatieve opwaardering van de Kezelbergroute in Ledegem : het gaat hier om een perceel hooiland, dat moet toelaten om vanaop deze recreatieve route het zicht op Dadizele en de vallei van de Heulebeek te vrijwaren.

  - de waterbeheersingwerken op de Gaverbeek en de Makeveldbeek in Torhout

  - de uitbreiding van het landbouwareaal van Inagro in Beitem. Er is dringend meer grond nodig om tot een gezonde rotatie van van proefpercelen en teelten te komen. Er kunnen nu 12 ha aansluitende grond van goede kwaliteit aangekocht worden.

  In Moorslede (Collievijverbeek) en Oostrozebeke (Gaverbeek) worden met privé-personen dan weer gronden verkocht en oude en nieuwe beekbeddingen geruild.

 • Jos Remaut

  Eén politiereglement voor alle openbaar domein van de provincie

  Voor de diverse provinciale domeinen en groene assen bestaan op vandaag verschillende politiereglementen, die voortaan zullen worden geharmoniseerd en beter afgestemd op de toegankelijkheidsreglementen. Het nieuwe reglement zal ook beter afgestemd zijn op de hedendaagse tijdsgeest en helderder geformuleerd.

 • Jos Remaut

  En dan nu de mini-agenda

  Hier zijn we dan weer, de zitting wordt verdergezet. Met 14 punten op de reguliere agenda zou het vandaag echt niet lang mogen duren.

  Een eerste reeks punten gaat over het aanduiden van een aantal vertegenwoordigers voor algemene vergaderingen van intercommunales.

 • Jos Remaut

  Even een intern intermezzo

  De mondelinge vragen zijn afgehandeld. Voor de eigenlijke agenda wordt aangevat, is er een korte onderbreking. De raadsleden krijgen een instructie over de procedure van ontruiming van en evacuatie uit de raadszaal in geval van brand.

  Volledig interne keuken, dus wij gaan even down.

 • Jos Remaut

  Digitale behandeling van aanvragen omgevingsvergunning loopt vaak mis

  Peter Roose (SP.A), zelf burgemeester van Veurne, maakte zijn beklag over de blijvende problemen met het digitale omgevingsloket, dat eigenlijk de spil vormt voor een efficiënte behandeling van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. "Normaal moest dit op 1 juni volledig in orde zijn, maar na een procedure van de beroepsvereniging van architecten en de stad Antwerpen, werd deze datum verschoven naar 1 januari 2018. Ondertussen blijft het voor de gemeenten behelpen om de aanvragen te behandelen, maar het is enorm moeilijk om toegang te krijgen tot het Vlaams uitwisselingsplatform. We moeten ook nog altijd heel wat documenten blijven betekenen per aangetekende zending omdat het via digitale weg misloopt."

  "Mijn vraag : ondervindt de Provincie, die ook heel wat aanvragen te behandelen heeft, ook die problemen, en zoja, overweegt men een procedure tegen de Vlaamse overheid omdat men de vruchten niet kan plukken van de investeringen die door de provincie zelf zijn gedaan om de behandeling van de omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 23 februari mogelijk te maken ?"

  Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) kon alleen maar bevestigend antwoorden. "We ondervinden inderdaad héél veel moeilijkheden, vooral in de verbinding met het Vlaams uitwisselingsplatform. We proberen daarin cool en kalm te blijven, als zie ik het optimisme bij onze diensten toch stilaan wat afkalven. We hebben ook nog altijd een plan B met usb-sticks of via WeTransfer, maar dat is niet altijd hanteerbaar."

  Over deze problemen hebben wij ook al gesproken met de mensen van het kabinet van de minister, maar ook zij zitten met de handen in het haar. We kunnen hen in feite niet veel kwalijk nemen." Over een eventuele procedure van de provincie tegen Vlaanderen werd niet meer gesproken. Carl Vereecke gaf wel nog mee dat de Provincie sinds het nieuwe systeem van de omgevingsvergunning (ter vervanging van de vroegere bouw- en milieuvergunning) op 23 februari inging al 53 aanvragen binnenkreeg. "En hoe goed wij de moed er proberen in te houden, bij de buitenwereld is er niet altijd evenveel begrip voor wat er allemaal misloopt in het digitale verkeer." Hij stipte ook nog aan dat er in onze provincie nog maar 2 gemeenten zijn waar men volledig gedigitaliseerd is wat de behandeling van omgevingsvergunningen betreft, dat zijn Staden en Langemark-Poelkapelle.

 • Jos Remaut

  Funtionele fietsroutes downloaden op provinciesite : "We werken eraan"

  Luc Coupillie (N-VA) heeft ook een vraag over digitalisering, namelijk die van het functionele fietsnetwerk en de fietssnelwegen. De uitbouw van dat laatste staat volgens hem al een stuk verder. Hij vroeg of er ook GPX-bestanden van de fietssnelwegen kunnen worden aangeboden om op te laden op de smartphone van de fietsers. "Dat kost niks en biedt een enorme meerwaarde en comfort voor de fietser".

  Ook hij merkte op dat de provincie Antwerpen hier al een flink stuk verder in staat. Hij wil dan ook dat de provincie de GPX-bestanden van de functionele fietsverbindingen zo snel mogelijk downloadbaar stelt op haar website. "Westtoer doet dit al voor het recreatieve fietsnetwerk, onze dienst mobiliteit moet dit toch kunnen voor de functionele."

  "We zijn ermee bezig, maar een beetje met ne keer" , antwoordde gedeputeerde Franky De Block (SP.A) "Alles gaat echter niet zo snel, want het is ook een samenwerkingsmodel met de gemeenten. Voor ons blijft de kwaliteit van het fietspad prioritair."

 • Jos Remaut

  Digitale belastingsbrief in 2018 of 2019

  Herman Lodewyckx (Groen) peilt naar de intenties van het provinciebestuur om de heffing van de provinciebelasting digititaal te gaan organiseren, via Zoomit.

  "Onze diensten zijn al een tijdje bezig met deze problematiek", antwoordt gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD). " Sinds 2010 is ons e-loket al actief. Sinds vorig jaar kan je ook bezwaarschriften indienen via dit loket. Digitalisering van belastingsdocumenten zelf is echter niet zo eenvoudig, want er zijn meestal termijnen aan verbonden. En als mensen dat hard gaan spelen, dan moet je toch een systeem hebben dat volledig sluitend is, ook al omdat mensen soms veranderen van e-mailadres of provider. Online registratie door de belastingplichtige kan allicht een oplossing zijn. We hebben goede hoop dit in 2018-2019 rond te krijgen. Maar hoe dan ook : eens het digitale circuit volledig operationeel, zullen we toch het klassieke papieren circuit nog een flinke tijd handhaven, voor de mensen die nog niet gedigitaliseerd zijn."

  Herman Lodewyckx dankte hem voor zijn antwoord, maar wees erop dat de provincie Antwerpen in deze toch al een heel stuk verder staat.

 • Jos Remaut

  Masterplan in de maak voor herbestemming oude grenspost Callicanes

  Martine Van Brabant (Vlaams Belang) informeert naar de toekomst van de voormalige grenspost Callicanes, op de N38 in Poperinge. "De provincie heeft blijkbaar een opdracht gegund voor de opmaak van een masterplan voor de hele site. De Dienst Gebiedsgerichte Werking is hierbij betrokken. Een en ander kadert blijkbaar in het Interreg V programma Partons 2.0. Als men de grenspost een nieuwe bestemming wil geven, zal men een RUP moeten opmaken ter herziening van het bestaande BPA, want de bestemming is nu beperkt tot openbaar nut en grensgebonden diensterlening of economische activiteit."

  Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) benadrukte dat de Provincie geen eigenaar is van de site. "Maar we zijn inderdaad in gesprek met de intercommunale vereniging van gemeenten uit de Franse regio 'Flandre Interieur'. Er is aan beide zijden van de grens behoorlijk wat enthousiasme om hier iets van te maken. Maar we willen het goed doen en onze tijd nemen. Na de ontwikkeling van een visie voor de toekomst, moeten we dan ook nog de nodige financiering op poten zien te krijgen."

 • Jos Remaut

  Onze veiligheid blijft verzekerd, ondanks schrijnend personeelstekort bij politie

  Maarten Tavernier (Groen) kwam nog even terug op de actie van de politievakbonden op de vorige provincieraadszitting. Hij wou van de gouverneur eens horen of het nu werkelijk zo erg gesteld is met het tekort aan middelen en manschappen in onze provincie, en of de veiligheid en openbare orde niet in het gedrang dreigen te komen.

  Dat laatste werd door de gouverneur meteen met klem ontkend. "Zowel de lokale als de federale politie doen alles wat in hun mogelijkheden ligt om de zaken zo goed mogelijk draaiende te houden, al is er inderdaad een schrijnend personeelstekort, vooral bij de federale politie. Ze kunnen het beheersbaar houden door het presteren van ontzettend veel overuren en het doorschuiven van vakantie. Ik wil echt wel eens hulde brengen aan de inzet van deze mensen."

  "De kruik gaat zo lang te water tot ze barst", antwoordde Maarten Tavrenier, "er moeten toch dringend maatregelen genomen worden."

 • Jos Remaut

  Wateroverlast regio Roeselare : 5.904 rampdossiers, waarvan 77 al uitbetaald

  Piet Vandermersch (Open VLD) opent de vragenronde. Hij komt nog even terug op de wateroverlast in Roeselare en omgeving, precies een jaar geleden. Hij had van de provinciegouverneur graag vernomen hoeveel dossiers er al werden behandeld. "Wanneer worden de dossiers uitbetaald, er is sprake dat de uitbetaling zal gebeuren in schijven over een periode van vijf jaar, klopt dit?"

  Gouverneur Decaluwé wees er eerst nog eens op dat de afhandeling van dergelijke dossiers niet meer in Brugge gebeurt, maar op Vlaams niveau. "Maar daar kon ik vernemen dat er in totaal 5.904 aanvragen voor schadevergoeding zijn ingediend. 1.821 dossiers zijn al in behandeling, 363 zijn er onvolledig. 77 dossiers zijn al uitbetaald, 71 zijn er klaar voor uitbetaling. Ik vernam wel van de Minister-president dat het de vaste wil van Vlaanderen is om alle dossiers tegen eind 2018 afgehandeld te krijgen."

 • Jos Remaut

  En we zijn begonnen !

  De zitting is begonnen met enkele mededelingen en formaliteiten. Er zit weinig volk in de raadszaal. De agenda is dan ook eerder mager. Er zijn wel 13 mondelinge vragen, waarvan twee voor provinciegouverneur Decaluwé.

 • Jos Remaut

  Wullepitmolen : Provincie zal ook nog 80.000 euro renovatiekosten betalen

  Er zijn dus dringende herstellingswerken nodig aan de Wullepitmolen in Zarren. Ze worden in totaal op ongeveer 400.000 euro geschat, maar omdat de gemeente Kortemark een molenbeheerplan laat opmaken voor alle vier de windmolens op haar grondgebied, is er een subsidie van 80 % (320.000 euro) mogelijk vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed. Provincies zijn sinds kort uitgesloten van deze regeling maar gemeenten niet, dus wordt Kortemark voor 1 symbolische euro opnieuw eigenaar van de molen en zal het ook de gemeente zijn die de subdsidie zal aanvragen en ontvangen.

  De rest van het totaalbedrag, zo'n 80.000 euro, zal de gemeente Kortemark evenwel niet zelf moeten ophoesten, want de Provincie verbindt zich ertoe van die te betalen. Een en ander is vastgelegd in de zogenaamde flankerende overeenkomst tussen de Provincie en de gemeente, waarin ook staat dat een eerste schijf van 90 % van dat bedrag al meteen zal uitbetaald worden bij de ondertekening van de verkoopsakte. Daarna moet de gemeente binnen de zes maanden na de goedkeuring van het molenbeheerplan het restauratiedossier hebben opgestart. Na voorlegging van de nodige bewijsstukken, komt de provincie dan met de overige 8.000 euro over de brug.

  Een eigendom verkopen en er dan nog geld bijleggen in plaats van te incasseren, zeg nog dat provincie niet genereus is. Of de truuk door iedereen even fel zal worden gesmaakt, zullen we straks horen op de raadszitting. Al zou het wel eens kunnen dat N-VA zich gedeisd houdt, want die zelfde kunstgreep zal misschien straks ook de kast gehaald worden voor de restauratie van het kasteel Wolvenhof in Izegem, waar Kurt Himpe de bezielende schepen is.

 • Jos Remaut

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit.

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit. © Infografiek RMG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!