Live Herbeleef de provincieraad : oprichting van Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs

24/03/16 om 10:26 - Bijgewerkt om 18:18

Zowel het Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs (PPVWO) als het Provinciaal Strategisch Overlegformum Levenslang en Levensbreed Leren (PSOLL) worden vannamiddag boven de doopvont gehouden. Hiermee wordt nieuw leven gegeven aan een initiatief dat in 2012 al door onderwijsgedeputeerde Gunter Pertry was opgestart, maar als gevolg van wijzigingen in het landschap van het volwassenenonderwijs op een laag pitje was beland.

 • Sandra Rosseel

  Einde van provincieraad

  Na de interpellatie over de hoge zelfdodingscijfers verklaart voorzitter Spincemaille de provincieraadszitting voor gesloten.

 • Jos Remaut

  Myriam Vanlerberghe : "West-Vlaanderen is het waard om centen te steken in een heel serieus onderzoek"

  We zijn nog altijd bezig met de interpellatie over de hoge zelfdodingscijfers in West-Vlaanderen. Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) repliceert en concludeert : "Bij het opzetten van onze campagne Oe is't ? zijn we vooral uitgegaan van de vraag : hoe geraakt die problematiek en de initiatieven errond bij de bevolking ? Wij hebben niet de doelgroep aangepakt, maar de manier van denken in onze provincie. Waardoor de campagne breed gedragen is. We doen ons best, maar laat ons maar eerlijk zijn : we zijn nog altijd niet tot de kern van de problematiek doorgedrongen. En dat hoeft ook geen schande te zijn."

  Myriam heeft vooral een dringende oproep naar Vlaanderen : "De bevolking van West-Vlaanderen is het waard om centen te steken in een heel serieus onderzoek. Hoe meer onderzoek, hoe beter de eventuele campagnes kunnen worden gemaakt. Dinsdag zit ik met Guido Decorte alvast billateraal op het kabinet van welzijnsminister Jo Vandeurzen en we zullen onze stelling daar met verve verdedigen."

  "En toch ben ik trots op onze campagne. Ook al omdat we, zonder het te weten, op de nationale tv gekomen zijn in Koppen. En omdat we genomineerd waren voor een award. Dat maakt duidelijk dat de mensen onze campagne wel oppikken."

  Voor mij is alvast duidelijk dat er in de Westhoek meer isolatie is, ook al door een gebrekkig openbaar vervoer. Isolatie is een probleem in veel kleine gemeenten in de Westhoek, en veel mensen hebben er zelf niet voor gekozen om helemaal alleen te zijn. Dit moet meegenomen worden in het wetenschappelijk onderzoek en in het daarop geënte Vlaamse beleid. Het gaat niet enkel over zorg, ook over het doorbreken van isolatie."

  Maar Oe is't loopt dus, noodgedwongen op zijn einde. Myriam wil afscheid nemen in stijl. "We gaan weer naar de festivals deze zomer, en in het najaar gaan we nog de scholen rond met een theaterstuk. Je hoort er nog van !. Ons verhaal zal eindigen in Oostende, onder het motto Oe is 't ende ?

 • Jos Remaut

  Axel Weydts (SP.A) : "Preventie zelfdoding verdient een provinciale aanpak"

  Ter afsluiting van deze zitting is er nog een toegevoegd punt : een interpellatie van Axel Weydts (SP.A) over de hoge zelfdodingscijfers in onze provincie.

  Axel Weydts : "De cijfers over zelfdoding blijven alarmerend in onze provincie : in 2013 stapten op 100.000 inwoners 30,2 West-Vlaamse mannen uit het leven, in Limburg slechts 19,4. Bij de vrouwen zijn de verschillen nog duidelijker : 12,2 West-Vlaamse tegenover 6,2 Limburgse. Dit is bijna dubbel zoveel. Het is dus duidelijk dat er best een andere benadering is per provincie. Dit heeft de deputatie goed begrepen, want er werden vele initiatieven genomen. De campagne Oe is't, die ondertussen al drie jaar loopt en het taboe rond zelfdoding wil doorbreken, is ondertussen genoegzaam bekend. Ik hoop alvast dat we het erover eens zijn dat dergelijke waardevolle acties niet mogen ophouden te bestaan eens de provincies hun bevoegdheid welzijn hebben overgedragen aan het Vlaams Gewest."

  Koen Bultinck (Vlaams Belang) : "In de Westhoek is het zelfs nog dramatischer : elke dag één zelfdoding daar. In een debat als dit moeten de klassieke partijstellingen kunnen vervagen, en ook wij vinden dat Oe is't na 2017 moet kunnen worden voortgezet door Vlaanderen. Al moeten we ook toegeven dat er op Vlaams niveau al heel wat gebeurt, zoals de zelfmoordlijn of de actie 'Fit in je hoofd, goed in je vel'. Minister Vandeurzen onderstreept trouwens duidelijk dat hij ook inzet op risicogroepen, zoals landbouwers of West-Vlamingen."

  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) : "De cijfers zijn duidelijk. Maar een verklaring voor het fenomeen is heel wat minder duidelijk, er zijn enkel een aantal hypothesen. Er is dus geen sluitende wetenschappelijke verklaring is. En dat is toch wel nodig om te oordelen over het nut van specifieke preventietechnieken voor West-Vlaanderen . Uit cijfers die ik verneem via in het ziekenhuis waar ik werk, blijkt eigenlijk geen aantoonbaar resultaat van de campagne Oe is't, al is ze erg waardevol natuurlijk."

  Christof Dejaegher (CD&V) : "De Westhoek is de zwartste vlek van Vlaanderen. En de nabestaanden lopen vaker met hun hoofd tegen de muur dat hen lief is. Ik durf het niet zo scherp stellen dat de continue verwaarlozing door de hogere overheid door het platteland mee verantwoordelijk is voor dit fenomeen, dat zou te kort door de bocht zijn. Maar dat neemt niet weg dat er nog altijd mensen zijn die het platteland verheerlijken als een gebied waar er geen problemen zijn. Maar er moet toch iéts zijn, of een samenloop van omstandigheden, dat verklaart waarom het zich zo concentreert in de Westhoek : Feit is in elk geval dat een goed uitgebouwde zorgverstrekking op dat vlak ontbreekt in de Westhoek. Voor ons hier in de zaal is het overbruggen van 40 kilometer niet ver, maar voor mensen met deze problematiek is 40 kilometer duidelijk te ver. Iemand zal toch het voortouw moeten nemen in verder actie, en logischerwijs zal dat nu de Vlaamse overheid moeten zijn."

  Kaat De Waele (Open VLD) : "Collega Weydts raakt hier een fundamenteel probleem aan. Alle grote verklaringen ten spijt, is er nog geen pasklare oplossing. Gerichte campagnes zullen in de toekomst nodig blijven. We moeten erop aandringen dat er ook na de bevoegdheidsoverdracht een specifieke regionale aanpak blijft bestaan."

  Gerda Schotte (Groen) : "Eigenlijk moet dit een motie zijn. Een oproep aan de Vlaamse regering om het beleid dat hier in West-Vlaanderen gevoerd wordt, in de toekomst op Vlaams niveau verder te zetten. Maar we stellen vast dat er op vandaag in Vlaanderen enkel maar sprake is van centralisatie en besparing, zie maar naar de CAW's. Maar alles centraliseren in de centrumsteden is wat deze problematiek betreft zeker geen geoede zaak."

 • Jos Remaut

  Nieuwe orthodoxe geloofsgemeenschap erkend in Oostende

  Vlaams Minister Liesbeth Homans erkende op 17 februari de orthodoxe geloofsgemeenschap 'Heilige Johannes de Theoloog' in Oostende. Deze nieuwe erkenning schept een aantal rechten en plichten voor de provincie West-Vlaanderen.

  Als deze geloofsgemeenschap een toelage wil ontvangen, dan dient zij voor de resterende bestuursperiode tot 2019 een financieel meerjarenplan op te stellen, en voor 2016 en 2017 een budget. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.

  Maar de provincie krijgt er ook financieringsverplichtingen bij : de financiering van de kerkfabriek bijvoorbeeld, waar bij onvoldoende inkomsten de provincie moet bijpassen. Er moet ook een woning of een woonstvergoeding ter beschikking gesteld worden aan de bedienaar van de eredienst. En tot slot moet de provincie ook instaan voor de grote herstellingen aan de gebouwen van de eredienst, voor zover die gebouwen publiek bezit zijn.

 • Sandra Rosseel

  Discussie rond rol Provincie en ERSV West-Vlaanderen

  De goedkeuring van het conventant 2016-2019 tussen de Provincie en ERSV West-Vlaanderen zorgde voor flink wat discussie over de rol van de Provincie, terwijl de Vlaamse Overheid de verantwoordelijkheid meer bij de gemeenten wil leggen. Onder meer Immanuel De Reuse (Vlaams Belang), Wim Aernoudt (N-VA), Kurt Ravyts (Vlaams Belang), Christof Dejaegher (CD&V) en Maarten Tavernier (Groen), Luk Hoflack (N-VA) en Hendrik Verkest (CD&V) kwamen tussen.

  Het ERSV staat in voor de organisatie, het financieel, administratief en juridisch beheer van de vzw-structuur ERSV West-Vlaanderen ten behoeve van de werking van de West-Vlaamse RESOC-structuren inclusief het streekoverleg kust.

  Gedeputeerde Jean de Bethune: "Wij nemen onze verantwoordelijkheid omdat dit sociaal overleg belangrijk is. Wat er na 2019 zal gebeuren, zullen we dan wel zien, maar nu is dit belangrijk om morgen verder te kunnen functioneren."

  N-VA stemde tegen het convenant.

 • Jos Remaut

  PRUPS voor zonevreemde jeugdverblijven voorlopig vastgesteld

  Heel wat jeugdverblijven in onze provincie zijn zonevreemd, en als daar niets aan gedaan wordt, dan kunnen ze in de problemen komen met hun erkenning als logiesverstrekker en steun vanuit Toerisme Vlaanderen. Maar de Vlaamse overheid laat regularisaties toe, en daarin neemt de provincie West-Vlaanderen het voortouw wat de bovenlokale centra in onze provincie betreft.

  Het gaat om De Karmel in Brugge (180 personen), de Verblijfhoeve Van Clé in Kortrijk (35 personen) en De Oesterput in Oostende (60 personen).

  Rik Buyse (N-VA) merkte op dat er geen plan voorligt voor De Horizon in Bredene, met een capaciteit van 485 plaatsen overigens duidelijk het grootste jeugdverblijf. Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) bevestigde dat de provincie hier wel degelijk werk zal van maken op een analoge manier. "Maar hier is een bijkomend historisch onderzoek gevraagd, en dat moeten wij afwachten."

  Verder telt West-Vlaanderen nog 17 andere zonevreemde jeugdverblijven. Maar die zijn kleiner van omvang en hun regularisatie kan beter via een gemeentelijk initiatief gebeuren. Een aantal van die procedures zijn overigens al bezig.

  Na de voorlopige vaststelling volgt nu een periode van openbaar onderzoek, maar gedeputeerde De Block verwacht weinig contestatie, want er worden eigenlijk geen nieuwe toestanden gecreëerd. In Kortrijk wordt wel een bestaand gebouw herbouwd. "Ik vind dit een erg belangrijk dossier voor de toekomst van deze jeugdverblijven, die nog altijd een heel democratische vorm van toerisme zijn", besluit De Block.

 • Sandra Rosseel

  Restperceel Vrijbosroute verkocht

  De provincieraad keurde de machtiging tot verkoop van een restperceel langs de Vrijbosroute goed. Het gaat om een restperceel ter hoogte van Boezinge. Het perceel vormt een bufferzone tussen de openbare weg en de parking van het aanpalend bedrijf garage Demeersseman. Dit perceel wordt verkocht aan dit bedrijf voor de prijs van 8.250 euro.

 • Sandra Rosseel

  Provincie koopt restgrond voor Provinciedomein Raversyde

  De provincieraadsleden keurden vervolgens een reeks punten over het verwerven en ruilen van gronden goed. Zo worden gronden geruild in het kader van de hermeandering van een deel van de Zwaanhofbeek in Ieper en wordt een perceel restgrond ter uitbreiding van het provinciedomein Raversyde gekocht. Kostprijs 858,85 euro.

 • Jos Remaut

  Extra perceeltje grond voor domein in wording IJzerboomgaard

  De provincieraad beslist over de aankoop van 8,87 are grond voor het nieuw op te richten provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide. De aankoopprijs bedraagt 5.521 euro. Deze aankoop sluit aan bij een ruiling van gronden, en de hele operatie is opgezet om te vermijden dat de nieuw geplande zuidwestelijke ring om Diksmuide het nieuwe domein zou doorsnijden.

  Het nieuwe domein IJzerboomgaard zal ongeveer 20 hectare groot zijn en de onthaalhoeve zal het centrale knooppunt vormen.

 • Sandra Rosseel

  Provinciale commissie voor de bestrijding van ratten en exoten opgericht

  De provincieraadsleden keurden de omvorming van de provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding naar de provinciale commissie voor de bestrijding van ratten en exoten goed. De omvorming komt er door de gewijzigde context: zo beperkt de bestrijding zich niet meer tot de vangst van muskusratten, maar worden ook bruine ratten, de Canadese gans en invasieve planten zoals reuzebereklauw, de grote waternavel en Japanse duizendknoop bestreden."

  Tijl Waelput (N-VA) wees er op dat de muskusratten opnieuw opmars maken, een fenomeen dat vooral in de grensstreken met Frankrijk, Wallonië en Nederland op te merken is vanwege de minder efficiënte aanpak daar. "Hoe zit het met de samenwerking met onze buren?", vroeg hij zich af.

  "Er is een Europees vervolgproject ingediend, waarbij we vooral de samenwerking in Frankrijk in gang willen houden", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert. "Het is geen gemakkelijk verhaal. Wij hebben een vrij goed werkend netwerk, terwijl Frankrijk meer werkt met jagers. Dus zelfs als het Europees project niet wordt goedgekeurd, blijven we inzetten op die samenwerking."

  Maarten Tavernier (Groen) vond dat het niet nodig was om een commissie samen te stellen waarin acht provincieraadsleden in vertegenwoordigd zijn. "Het gaat hier om een groot budget dat we hiervoor uittrekken. Daarom vind ik het belangrijk dat we dit in zo'n commissie goed opvolgen, en dat alle fracties hierin vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk formaliseren we met deze commissie gewoon wat er nu al in de praktijk gebeurt", antwoordde de gedeputeerde.

  Luk Hoflack (N-VA): "Hoe zit het met de samenwerking met Wallonië? Ratten kennen geen grenzen." "Normaalgezien zit die samenwerking ook in dat project, maar ik zal dit nog eens navragen", besloot Bart Naeyaert.

  De Groen-fractie onthield zich bij de stemming.

 • Jos Remaut

  PRUP Kemmelberg wordt definitief vastgesteld

  Dit erg belangrijke provinciale uitvoeringsplan regelt de bestemming en de inrichtingsvoorschriften voor het gelijknamige provinciedomein en de onmiddellijke omgeving. Het plan moet onder meer de zonegrenzen tussen natuur en landbouw vastleggen, landschappelijk relevante aspecten opnemen in de voorschriften, een planologische oplossing bieden voor al dan niet zonevreemde horeca, en een duidelijk kader scheppen voor zonevreemde woningen.

  Uit het openbaar onderzoek dat vogde na de voorlopige vaststelling op 1 oktober jl., werden twee adviezen en 16 bezwaren en opmerkingen ingediend. Die leidden tot een aantal beperkte aanpassingen.

  Zo wordt o.m. de volledige parking van Den Ekster, in de Montebergstraat in Dranouter, behouden met een maximale groote van 1.700 vierkante meter. Eén perceel grond wordt herbestemd van natuurgebied naar agraraisch gebied met ecologisch belang. De militaire eigendommen aan de Gremmerslinde in Kemmel blijven hun militaire bestemming behouden, met natuurgebied/parkgebied als nabestemming.

  En tenslotte wordt ook de verplichting geschrapt om aan Au Châlet, ter hoogte van de Ossuaire Français in de Kemmelbergweg, een publieke parking aan te leggen. Dit gebied wordt nu opnieuw opgenomen als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

  Unaniem ja voor dit punt, al werd dit punt twee keer gestemd, de tweede keer met meer ja's nog, wantr odnertussen waren een aantal afwezige raadsleden de zaal weer binnengewandeld.

 • Sandra Rosseel

  Gedeputeerde Vereecke terug in de raadszaal

  Na enkele minuten is de 'vermiste' gedeputeerde terecht. Gerda Schotte (Groen) vroeg de gedeputeerde of het wel noodzakelijk was dat provincieraadsleden in operationele vergaderingen van het Provinciaal Platform Volwassenonderwijs (VWO) aanwezig zijn. "Het is net de bedoeling dat die vergadering niet te operationaal is. Het platform is er om de wetgeving met de CVO's best af te spreken, voor beleidsmatige voorbereidingen dus", aldus Carl Vereecke (Open VLD).

 • Jos Remaut

  Bespreking RUP AVR in Rumbeke : "Er moet een volwaardig alternatief komen voor de afgeschafte buurtweg""

  Het gaat om de vaststelling van een uitvoeringsplan op gewestelijk niveau, maar de provincie moet een advies formulieren. Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vindt alvast dat diit een nagetief advies moet zijn. "Er is namelijk een blijvend probleem. Een probleem dat dit GRUP niet oplost. Hoewel ons advies, het provinciale, dit probleem aanstipt en zelfs als voorwaarde stelt voor positief advies. De voorwaarde stelt "voor de buurtweg dient er aangetoond te worden dat er een volwaardig alternatief geboden wordt".En dat ontbreekt in het ontwerp van GRUP. Er is geen volwaardig alternatief. Het politieke spel en de verklaringen over korte en lange termijnvisie spelen ons inziens hier niet. Met deze voorwaarde op te nemen kan men perfect een lijn uitzetten en zo de Kezelbergroute - want deze dient het alternatief te zijn voor de buurtweg - verder uitbouwen.Door de huidig GRUP blijft de Kezelbergroute het kleine broertje van de veilige fietsroutes van en naar Roeselare. Als je deze route bekijkt is die ideaal voor oa fietsend schoolverkeer vanuit Beitem, Ledegem en Dadizele.Volgens onze fractie is dit een gemiste kans in dit gewestelijk RUP. De Meensesteenweg - op commissie hier, en in de stad Roeselare - nu als volwaardig initiatief naar voor schuiven is volgens ons helemaal niet geloofwaardig. Zeker niet gezien de mogelijkheden die in de directe nabijheid voor handen liggen. Dit GRUP mist hier voor ons de nodige ambitie voor een goedkeuring.We zullen ons op dit punt onthouden."

  Gelijkaardig standpunt overigens bij Gerda Schotte van Groen, partij die overigens tegen stemde. Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) onderkende het probleem en wil ook niets liever dan dat er een stevig alternatief komt voor de opgeheven buurtweg.

 • Sandra Rosseel

  Provincieraadszitting wordt geschorst

  Bij de behandeling van het punt over de oprichting van het Provinciaal Platform Volwassenonderwijs en Provinciaal Strategisch Overlegforum Levenslang en Levensbreed Leren (LLL) is gedeputeerde Carl Vereecke nergens te bespeuren. De provincieraad wordt even geschorst.

 • Sandra Rosseel

  Vertraging voor fusie polder Noordwatering-De Moeren

  De Noordwatering-De Moeren inspireerde Wouter Vanlouwe (N-VA) tot een vraag voor gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "De Noordwatering kijkt in 2016 naar een aantal grote uitdagingen: de fusie met het polderbestuur van De Moeren, de installatie van een nieuwe visveilige pomp in Lo, en als derde uitdaging de oprichting van de nieuwbouw voor de administratie met opslagruimte voor materiaal."

  Gedeputeerde Bart Naeyaert gaf aan dat de fusie wat vertraging heeft opgelopen. "Bij een aantal openbare onderzoeken is wat misgelopen, die openbare onderzoeken moeten nu hernomen worden", aldus de gedeputeerde Naeyaert, die nog eens de hele procedure voor de fusie schetste. "Vanaf 1 januari 2018 zou de fusie helemaal afgerond moeten zijn."

  De visveilige pomp, die water in de Lovaart moet pompen, kost 300.000 euro meer dan eerst gedacht. De subsidies zijn echter gebaseerd op de oorspronkelijke kost, in plaats van op de reëele kost. Als provincie vinden wij dat de subsidie gebaseerd moet zijn op de werkelijk kost, maar voorlopig wil het Agentschap de subsidie niet omhoog trekken. Momenteel wordt onderzocht of er alternatieven zijn. Ook gaan we samen met de Polder kijken of we de Vlaamse overheid nog kunnen overtuigen, aangezien de keuze voor de bewuste visveilige pomp op advies van de Vlaamse administratie genomen is", aldus de gedeputeerde, die aangaf dat hij ook bereid is om met het Polderbestuur samen te zitten en hen te adviseren wat betreft de geplande nieuwbouw.

 • Jos Remaut

  "Joak, ik ben West-Vlaming, laat ons fier zijn !"

  Christof Dejaegher (CD&V) heeft in zijn gekende ludieke stijl een vraag rond de provinciale imagocampagne 'Iedereen West-Vlaams'. Gericht aan gedeputeerde Guido Deecorte (CD&V), die hij zo meteen een voorzet geeft om te repliceren op de schriftelijke kritiek die N-VA bij monde van Sigrid Vandenbulcke de pers instuurde.

  Christof Dejaegher (CD&V) stelt zijn vraag overigens in keurig Nederlands : "Welke doelgroep wil je bereiken en welke doelstelling heb je met de campagne voor ogen ? Ben ik juist dat dit in de eerste plaats de West-Vlamingen zijn ? In dat geval kan zo'n campagne inderdaad passend zijn. Sommigen vinden dat ze storend begint te worden, zeker naar mensen buiten West-Vlaanderen toe. Maar dat neemt niet weg dat Krant van West-Vlaanderen recent met de slogan 'Joak, ik ben West-Vlaming' in Gent een pop-upredactie opende die een grote bijval kende, en dat VOKA recent uitpakte met haar campagne Kjere kji were. Als anderen je kopiëren, moet je toch concluderen dat onze campagne wel een succes moet zijn ?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Onze campagne Preus lik fjirtig is een element uit onze lange termijnvisie en -aanpak, waar we in 2003 mee begonnen zijn onder de naam 'regiomarketing West-Vlaanderen'. We hebben heel hard gewerkt voor de positionering van onze regio rond de drie speerpunten ondernemen, kwaliteit en genieten. Als verbindend element hebben we de gedrevenheid van de West-Vlaming gebruikt."

  "Dit alles geeft ons toch wel een sterke voorsprong tov de concurrende regio's. We gaan dan ook verder inzetten op die stategische regiomarketing. Het hebben van een eigen identiteit vormt voor een regio een noodzakelijke voorwaarde om zich een imago aan te meten. Het geeft ons toch wel een stukje voorsprong als we kunnen terugvallen op het collectieve fierheidsgevoel en onze gemeenschappelijke taal. Hierin ondersheiden wij ons heel degelijk tov de andere regio's."

  "En dan verwijs ik nog naar het enorme succes in 2009 voor onze app 'Iedereen West-Vlaams', wat onze campagne een heel grote stimulans heeft gegeven. Dat het West-Vlaams ondertussen een hype is geworden, kan ons alleen maar aanmoedigen. Wij hebben geluk dat wij kunnen meesurfen op ht succes, zonder extra budgettaire middelen."

  "Ik verwijs ook nog even naar onze Facebookpagina, met 45.000 likes, daar waar andere provincies nog niet aan 5.000 komen. En wij grijpen dit alles uiteraard aan om ons provinciaal beleid nog beter kenbaar te maken."

  Christophe Dejaegher dankt de gedputeerde voor zijn uitleg, en besluit : "Als ik hier in de zaal kijk en ik zie op de persbanken de journaliste van Krant van West-Vlaanderen zitten met op de rug van haar laptop de grote sticker 'Joak, ik ben West-Vlaming', dan is daarmee alles gezegd !"

  .

 • Sandra Rosseel

  Steeds minder rode nitraatproblematiekpunten in West-Vlaanderen

  Peter Roose (SP.A) had een vraag voor gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) over de campagne 'Zeg niet te gauw 't steekt niet te nauw', die landbouwers over de nitraatproblematiek sensibiliseert, heel belangrijk voor de kwaliteit van het grondwater. "Wat is uw doelstelling voor 2018? En wordt ook rekening gehouden met de fosfaatnorm?"

  "Het halen van de nitraatnorm is een bijzonder moeilijke uitdaging, maar wij volgen dit in West-Vlaanderen nauwgezet op", antwoorde gedeputeerde Bart Naeyaert. "Onze doelstelling is om tegen 2018 naar 5 procent rode map-punten te gaan, maar of we dit gaan halen, kan ik niet garanderen. Zelfs als een landbouwer alles doet wat hij kan, kan het zijn dat de norm niet gehaald wordt. Omgekeerd is natuurlijk ook waar dat als hij niet alles doet, de norm zeker niet gehaald zal worden. Daarom zetten we enorm in op solidariteit tussen de landbouwers."

  De gedeputeerde wees er op dat West-Vlaanderen nog altijd de meeste rode map-punten telt, maar tegelijkertijd ook de meeste vooruitgang boekt. "Van 48 punten in het meetjaar 11-12 naar 32 procent in het meetjaar 14-15, en dat terwijl hier veel meer land- en tuinbouw is dan in rest van Vlaanderen. Door intensieve begeleiding van de landbouwers gaan we voor de norm, maar het is geen simpel verhaal. De nul halen zal nooit lukken."

  Ook het fosfatenverhaal is moeilijk, aldus de gedeputeerde. "Die fosfaten worden gedurende jaren opgebouwd, dat is nog moeilijker aan te pakken." "Net daarom mogen we die problematiek ook niet uit het oog verliezen", besloot Peter Roose.

 • Jos Remaut

  9 % van onze oppervlakte is ingenomen door tuiniers

  Maarten Tavernier (Groen) : "Naar aanleiding van de budgetbesprekingen heb ik een schriftelijke vraag gesteld over de subsidie die Tuinhier krijgt van de provincie, goed voor een jaarlijks toch niet onaanzienlijk bedrag van 10600 euro.Ik heb er lang moeten op wachten, wat mij altijd wantrouwig maakt, en zoals verwacht kreeg ik een mooie uitleg dat dit al lang gebeurt, dat die vereniging nuttig werk doet, dat zij veel leden hebben, en dat de provinciale subsidie voor hen belangrijk is, dat die in verhouding moet staan met de financieringsbehoefte van de vereniging en dat dit in het verleden ook over een dergelijk bedrag ging."

  "Ik heb er uiteraard niets op tegen dat die mensen ondersteund worden, en het stimuleren van stadslandbouw en meer algemeen tuinieren is een doelstelling waar wij met Groen uiteraard ook kunnen achter staan.Maar ik heb wel vragen bij de manier waarop dit verloopt, want noch over welke verenigingen subsidie krijgen, noch over de grootte van het bedrag komt er een antwoord op welke criteria dit gebaseerd is. Tenzij je de stelling: hoe meer je uitgeeft, hoe meer subsidie je krijgt, een objectief criterium noemt."

  "Mijn vraag is dan ook concreet: Er zijn nog verenigingen die op dezelfde thema's actief zijn, zoals bvb. Velt. Als zij komen aankloppen bij de provincie, gaan zij ook een subsidie krijgen en zo ja, hoe gaat u het bedrag bepalen?"

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Tuinhier krijgt al sinds 1930 subsidie van deze provincie. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op moestuinen en ecologisch tuinieren, vandaar dat wij het beslist verantwoord vinden aan de grootste tuiniersvereniging van West-Vlaanderen subsdie te geven. 9 % van de oppervlakte van onze provincie is trouwens door tuiniers ingenomen."

  "In 1999 kreeg men 500.000 Belgische frank, nu nog 10.600 euro, wat dus eigenlijk minder is. Ik sta er achter om dat in de toekomst te blijven doen."

  Maarten Tavernier : "Toch vreemd dat u de twee andere verenigingen die ik noemde niet op dezelfde manier subdsidieert."

 • Sandra Rosseel

  Rik Buyse (N-VA) wou weten hoe het nu zat met de Singularity University, waarbij er ooit sprake was tussen een structurele samenwerking tussen de Amerikaanse universiteit die gelieerd is aan Sillicon Valley en de provincie West-Vlaanderen. "In De Tijd lazen we dat deze samenwerking is afgesprongen op de kostprijs. Klopt dit? Kon dit niet vooraf gecheckt worden? En waarom is hier nog niet over gecommuniceerd?"

  Gedeputeerde de Bethune (CD&V) stak een enthousiaste speech af. "Het idee om samen te werken met de Singularity University is inderdaad afgesprongen op de kostprijs: de universiteit vroeg 15 à 20 miljoen euro enkel om de naam te gebruiken, dat was toch van het goede te veel. Het goede nieuws is dat dit wel heel wat in gang heeft gestoken."

  Na een hele uitleg kondigde de gedeputeerde aan dat nu tandems worden samengesteld door sterk door de Singularity University geïnspireerde personen en bedrijfsleiders, die vier groepen gaan coachen: "Jongeren van 14-15 jaar, starters, gevestigde bedrijfsleiders en grey hairs zoals ik", aldus de gedeputeerde. "Met dit project willen we in 2017, naar aanleiding van een beurs in Kortrijk, uitpakken."

 • Jos Remaut

  Nog geen duidelijkheid over toekomst provinciale sportsubsidies

  Charlotte Castelein (Open VLD) : "De provincie betoelaagt 250.000 euro jaarlijks voor allerhande bovenlokale sportactiviteiten. Waaronder heel wat belangrijke en bekende manifestaties, maar ook veel kleine wedstrijden, waar de provinciale subsidie van 250 euro meestal levensnoodzakelijk is. Is er al meer duidelijkheid wat er vanaf 2017 zal gebeuren met deze steun ?"

  Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) : "We moeten de mensen de waarheid vertellen. Vlaanderen is wel aan het nadenken hierover, maar eerder voor manifestaties op Vlaams niveau en niet op het niveau van de regionale impact. Wij geven tegenwoordig overigens geen subsidie meer, wij kopen publicitaire return. Overal komt dan het logo van de provincie. Zo staat het in het besturusakkoord en daar hebben we ons altijd aan gehouden. Ook de grotere bedragen worden tegenwoordig bij de bespreking op de deputatie dus afgetoetst aan de publicitaire return."

  "Ik zit nog altijd samen met het kabinet Muyters, waar een aantal aandachtspunten voor uitgaven sport moeten worden besproken. Er zijn twee provincies die uitgaven sport hebben, maar als sport Vlaanderen het overneemt, zal het altijd een vermindering zijn, want men moet dan voortaan heel Vlaanderen bedienen. Ze waren daar alvast onder de indruk van onze lijst van sportverenigingen aan wie we subsidie geven, die bladzijden lang is."

  "De kans dat het toch bij de provincie blijft ? Die kans is niet zo groot, en die 250.000 euro zullen we vanaf volgend jaar beslist verevend zien !"

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!