Live Herbeleef de provincieraad : hommeles rond Midwest

21/12/15 om 11:31 - Bijgewerkt om 16:58

De provincieraad kwam uitzonderlijk op maandag bijeen omdat het donderdag Kerstavond is. Ondanks de karig gespijsde agenda zorgden de vragen en de discussie rond Midwest voor een goed gevulde namiddag.

 • Jos Remaut

  Einde van de zitting

  Na een anticlimax op het einde van het debat over Midwest, wordt de zitting gesloten. Maar er wordt beslist nog stevig nagediscussieerd aan de bar.

  Tot volgend jaar !

 • Jos Remaut

  Myriam Vanlerberghe : "Ook ik ben verrast !"

  Myriam Vanlerberghe : "Ook ik ben verrast bij het vernemen van een en ander. Maar ik zit ook niet zo dicht in de entourage van binnenlandminsiter Liesbeth Homans. Ik ken wel goed de visie van burgemeester Luc Martens van Roeselare, en wat mij nog meer verrast, is dat minister Homans daar allemaal zo in meegaat."

  "Maar op zich moet ik wel zeggen dat welzijn allicht beter af zal zijn als het naar de bovenlokale niveau zou gaan dan als het naar Vlaanderen zou gaan. Maar er is helemaal nog niks beslist..."

 • Jos Remaut

  Immanuel De Reuse : "Toch jammer dat wij zoiets belangrijks langs de gemeenteraden moeten vernemen !"

  Immanuel De Reuse blijft erbij dat er hier ondanks de belijdenis van openheid toch wel een stuk achter de rug van de provincieraadsleden is gewerkt. "En dit over zulke belangrijke zaken als personeel. Dit heeft niet veel meer te maken met gebiedsgericht werken. "

  Partijgenoot Kurt Ravyts sluit aan : "Terwijl er hier een grote poppenkast wordt opgevoerd over de toekomst van de provincies, rept u met geen jota over wat u achter onze rug allemaal bedisselt. Over belangrijke zaken !"

 • Jos Remaut

  Peter Roose : "Straks welzijnsbeleid op vier snelheden ?"

  Al goed en wel, maar voor Peter Roose (SP.A) is dé vraag : "hoe kan het nu dat men eerst de persoonsgebonden materies afneemt van de provincie, om ze dan terug te geven aan de gemeenten of hun associaties ?"

  "Als dit de bedoeling is, dan zitten we straks misschien met een welzijnsbeleid op vier snelheden, al naargelang de regio in de provincie. Ik had hier toch graag wat meer duidelijkkheid over..."

 • Jos Remaut

  Guido Decorte : "Wie niet begrijpt dat wij willen samenwerken, die snapt er geen bal van."

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) is vurig in het formuleren van zijn antwoord.

  "Uw vragen moet u eigenlijk richten aan Midwest. En tijdens onze begrotinsgbespreking hier is daar wél iets over gezegd. Ik heb duidelijk gezegd dat we sterker gaan inzetten op de gebiedswerking en dat wij dat regio per regio gaan aanpakken."

  "Wij werden gecontacteerd door Midwest. We hebben daar een constructief gesprek gehad en hebben bekeken hoe we daar positief kunnen samenwerken."

  "Het is Midwest die vragende partij is en zegt dat ze ons nodig hebben. Ze vragen ons duidelijk : "Wil je mee helpen sturen ?" Wij willen kennispartner zijn van de gemeenten en sterker inzetten op onze gebiedswerking. Wij zullen dan ook in een open sfeer verder gaan met die gesprekken."

  "Ik weet dat wij dat niet meer vanuit een vzw zullen kunnen doen, maar wie verbiedt ons van een constructieve partner te zijn ? Het secretariaat van Midwest zit precies in ons streekhuis in het Huis van de Voeding in Roeselare, op het terrein is dat toch nog maar de evidentie zelf. Wie niet begrijpt dat wij willen samenwerken, die snapt er geen bal van ! Wat doen wij in godsnaam verkeerd ?"

 • Jos Remaut

  Christof Dejaegher : "Het is Vlaanderen dat voor de verrommeling zorgt"

  Christof Dejaegher (CD&V) : "De bestuurlijke verrommeling is in de hand gewerkt door één overheid, en dat is de Vlaamse. En ik viseer hierbij geen enkele partij, ook de mijne. Je mag dus zeker niet de steden en gemeenten viseren, of de provincie. Mooiste voorbeeld : de nieuwe call die de Vlaamse overheid lanceert rond regionale sociaal-economische overlegmodellen."

 • Jos Remaut

  Kristof Pillaert : "Gooi niet alles op een hoopje"

  Kristof Pillaert (N-VA) merkt op dat het hele Midwest-verhaal helemaal niet is ontstaan binnen de dynamiek van de interne staatshervorming, maar vooral vanuit een gezamenlijke wil om door samenwerking kosten te besparen.

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts : "Zelfs denkpistes rond welzijnsbeleid !"

  Kurt Ravyts maakte het nog een beetje straffer : "Ik ben vooral verwonderd over het verslag van de vervolgvergadering van het overleg. Daarin staat zwart op wit dat er met de provincie gesprekken waren over het overnemen van het welzijnsbeleid van de provincie , mogelijks zelfs mét overdracht van personeel."

  "Ik vind het absoluut niet kunnen dat zulke gesprekken gevoerd worden zonder dat wij daar iets over horen. Ik ben echt wel benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde."

 • Jos Remaut

  Hendrik Verkest : "Provincie kan zeker meerwaarde bieden"

  Voor Hendrik Verkest (CD&V), zelf burgemeester van een van de betrokken gemeenten, is het duidelijk dat de provincie met haar enorme deskundigheid qua gebiedsgerichte werking duidelijk een meerwaarde kan bieden aan de associatie Midwest.

  "En ze kan voor mij beslist ook een rol spelen als regisseur. Ik hoop dat de provincie daar haar verantwoordelijkheid opneemt en ook blijft instaan voor financiering."

 • Jos Remaut

  Bart Wenes : "Blijven waken over democratisch gehalte"

  Bart Wenes (CD&V) sluit aan. Hij wijst op het groeiend enthousiasme en wil tot samenwerking van de betrokken gemeenten, maar vraagt ook uitdrukkelijk te blijven waken over het democratisch gehalte van een en ander.

  Ook is het voor hem nu duidelijk dat er van fusies van gemeenten niet dadelijk iets in huis zal komen, zeker niet op basis van vrijwilligheid.

  Als uitsmijter gaf hij ook nog mee dat burgemeester Koenraad Degroote van Dentergem op zijn gemeenteraad had laten verstaan dat Midwest voor hem eigenlijk geen enkele meerwaarde kan betekenen, en dat er beter gewacht wordt op een nieuw initiatief van de Vlaamse overheid, in 2018.

 • Jos Remaut

  Waarom werd hier niets over gezegd tijdens voorbij budgetronde ?

  Immanuel De Reuse beëindigde zijn interpellatie met een prangende vraag. "Er was een overleg tussen Midwest en de gedputeerde die verantwoordelijk is voor de gebiedsgerichte werking, over de inbreng die de provincie kan hebben in deze."

  "Maar tijdens de voorbije begrotingsbespreken werd op geen enkele manier gewag gemaakt van de nieuwe denkpsites om de provincie te betrekken in de uitrol van de uitbouw van de associatie. Welke zijn de conclusies van het gesprek dat de gedeputeerde gevoerd heeft ? Daar zouden wij toch heel graag iets meer over vernemen".

 • Jos Remaut

  Interpellatie rond ILV Associatie Midwest gestart

  Eerst wordt er gestemd over de ontvankelijkheid van de vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). Alleen Groen onthoudt zich, de rest stelt ja.

  De Reuse geeft eerst enige uitleg over Midwest, een samenwerking tussen 18 lokale besturen:

  "Binnen de in februari 2012 opgerichte Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest wordt reeds enkele jaren gezocht naar het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan een meer doorgedreven regionale samenwerking tussen de 18 betrokken lokale besturen."

  "Bij de zoektocht naar grotere interlokale samenwerking in de regio Midwest was de ILV in 2012 de meest geschikte juridische vorm. Hierbij werd steeds aangegeven dat deze ILV in de toekomst zou kunnen evolueren naar een structuur die beter zou aansluiten bij de vragen en uitdagingen die zich dan zouden stellen."

  In de nota "Samen sterke besturen maken" opgesteld door het Beheerscomité van het Midwestoverleg - die aan alle gemeenteraden van de betrokken lokale besturen wordt voorgelegd - wordt gesteld dat er een grote nood blijft aan een structuur met rechtspersoonlijkheid voor de regio die :

  - Optreedt als juridisch werkgever voor intergemeentelijk personeel

  - Waar maximaal bestaande samenwerkingsverbanden kunnen inkantelen

  - Waar de provincie, vzw Midwest Invest (en eventueel het RESOC) op basis van een protocol zouden kunnen tot toetreden

  - Die de basis kan vormen voor een WVI dat zich als het ware heruit vindt en zich hierbij van onderuit heropbouwt

  Als mogelijke structuur worden in de nota een aantal "pistes" naar voor geschoven zoals de oprichting van een eigen dienstverlenende vereniging (DVV) los van bestaande regionale structuren, de oprichting van een kostendelende vereniging Midwest via de WVI of een gefaseerde oprichting van een regionale DVV in samenwerking met de WVI.

  In de nota wordt tevens gesteld dat de voorbije weken door de voorzitter en de coördinator van het Midwestoverleg overleg gepleegd werd met o.a. de gedeputeerde, bevoegd voor de gebiedswerking. In de nota (blz.26-27) wordt gewag gemaakt van de datum van 8 oktober 2015. In de nota staat letterlijk :

  "In het geplande overleg met de deputatie (8 oktober 2015) dat er komt op suggestie van de gedeputeerde die bevoegd is voor de gebiedswerking, moet worden afgetoetst hoe de gebiedsgerichte werking van de provincie, mede gelet op de beperktere taakstelling, zich kan inschakelen in de regionale dynamiek. Een aantal ideeën die verder te bekijken zijn :

  - Logistieke ondersteuning vanuit de provincie naar huisvesting van regionaal personeel;

  - Overhevelen van personeel naar de regio voor thema's die niet langer tot de taken van de provincie behoren.

 • Jos Remaut

  PRUP D'Arta in Ardooie voorlopig vastgesteld

  Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) D'Arta in Ardooie, door de deputatie opgestart in 2013, wordt door de provincieraad voorlopig aangenomen.

  Dit nieuwe plan moet het bedrijf D'Arta de mogeljkheid bieden om uit te breiden op de huidige locatie. Er wordt daarbij wel gestreefd naar een zo compact mogelijke terreinbezetting, en een afdoende buffering naar de omgeving toe.

  Nu volgt het openbaar onderzoek, waarna het plan eventueel nog kan worden bijgestuurd.

 • Jos Remaut

  "Geloofszaken kosten onze belastingbetaler veel geld"

  De deputatie verleent een positief advies over de erkenningsaanvraag van de orthodoxe parochie H. Johannes de Theoloog in Oostende.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang), ten persoonlijke titel : "Geloof is een persoonlijke zaak, dat wel. Maar het kost onze belastingsbetaler wel handenvol geld. Er is minder kerkelijkheid, maar het aantal geloofsgemeenschappen dat moet worden ondersteund, neemt alsmaar toe."

  "Is het wel een goeie zaak dat dit zo sterk oploopt ? En ik vind het wel een beetje raar, mevrouw Vanlerberghe, dat u, met toch heel wat vrijzinnig getinte parlementaire initiatieven op uw naam, zo meegaat in dit verhaal hier."

  Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Ten persoonlijke titel ben ik inderdaad lerares niet-confessionele zedenleer en heb ik inderdaad al heel wat etische wetsvoorstellen op mijn naam in de sfeer van de vrijzinnigheid. Maar hier gaat het om een advies dat wij als deputatie moeten geven."

 • Jos Remaut

  Provincie koopt perceeltjes grond langs oude spoorbeddingen

  Langs de Trimaarzate (spoorlijn 85) in Avelgem wordt 1480 vierkante meter aangekocht voor 4600 euro, langs de Abdijenroute (spoorlijn 58) in Sijsele wordt 508 vierkante meter aangekocht voor 17.780 euro.

  Maarten Tavernier (Groen) : "Ik ben een beetje verwonderd. Totnogtoe was het de politiek van de provincie om stukjes grond langs de oude spoorbedding die niet echt nodig waren voor het recreatieve doel, te verkopen. Nu doet u net het omgekeerde."

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "Ik heb alle vertrouwen in onze landschapsarchitecten. Deze stukjes hier worden uitdrukkelijk aangekocht om de natuur- en landschapswaarde langs onze groene assen nog te verbeteren."

 • Jos Remaut

  "Hoe klimaatneutraal is nieuw kantoorgebouw op Inagro ?"

  Alex Colpaert (Groen) : "Wij vernamen dat een passiefbouw niet mogelijk is omdat er teveel in- en uitgelopen wordt. Zonnepanelen kunnen wél, maar waarom gebeurt dat niet meteen bij het optrekken van het gebiouw ?"

  "Eerst was gedacht aan een warmtenet, maar dat werd afgevoerd wegens een te lange terugverdienperiode. Voor zonnepanelen ligt die termijn een stuk korter, dus ik begrijp niet waarom die panelen niet dadelijk geplaatst. Dit zou het energiebudget voor Inagro met 10 % doen dalen. Moeten wij als provincie niet het voorbeeld geven ?"

  Gedputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Er zijn heel veel inspanningen gebeurd om dit gebouw zo klimaatvriendelijk te maken. Maar we moeten wel een beetje realistisch blijven, het stopt ergens. Zo werden er bijvoorbeeld extra energiezuinuige ramen voorgesteld, met een terugverdientijd van ... 97 jaar !"

  "Wat de zonnepanelen betref, ligt dit inderdaad anders. Ik wil het wel nog eens opnieuw onderzoeken, maar ik ben uiteraard toch gebonden aan het budget."

  Alex Colpaert : "Als je ziet dat je na 8 jaar al winst kan maken met die zonnepanelen, zou ik toch wel eens durven overwegen om wat met bugetten te schuiven. "

  Bernard De Cuyper (CD&V) pleitte voor een verwarming op houtpellets in plaats van de klassieke gasketel, waar dit werd door Bart Naeyaert weggewuifd als onvoldoende efficiënt.

  Op de site Inagro in Beitem wordt een nieuw kantoorgebouw opgetrokken. Het gebouw 'Champignon I' wordt afgebroken.

  Op de site Inagro in Beitem wordt een nieuw kantoorgebouw opgetrokken. Het gebouw 'Champignon I' wordt afgebroken. © Foto Inagro

 • Jos Remaut

  Peter De Roo (N-VA) wordt lid van het bureau

  De raad keurde een wissel in het bureau van de provincieraad goed : Sigrid Vandenbulcke (N-VA) wordt vanaf 1 januari afgelost door haar partijgenoot Peter De Roo.

  Gerda Schotte (Groen) : "Wij gaan dat goedkeuren, maar betreuren wel dat er hierdoor een vrouw minder zal zijn in het bureau".

  Peter De Roo

  Peter De Roo © foto RN

 • Jos Remaut

  De mondelinge vragen zijn erdoor

  De eigenlijke agenda wordt nu aangevat, met de vijfde begrotingswijziging 2015. Er worden vooral technische vragen gesteld.

 • Jos Remaut

  "Blijven sensibiliseren rond het plaatsen van een rookmelder"

  Rik Soens (CD&V) : "Kan de deputatie samen met gemeenten en privé-eigenaars initiatief ontwikkelen om branddetectoren te laten plaatsen in nog meer woningen dan nu het geval is ? Want 65 % van de woningen zijn op vandaag nog altijd niet uitgerust met een rookmelder".

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Brandmelders moeten behoren tot de basisvoorziening van een woning. Wat kunnen we doen binnen ons bevoegdheid? We kunnen de verzekeraars nog beter proberen mee te krijgen in het verhaal, door hen te vragen het plaatsen van rookmelders mee te nemen in de onderhandelingen rond een brandverzekeringspolis."

  "En verder : sensibiliseren, sensibiliseren en nog eens sensibiliseren.... En uiteraard willen we hiervoor intensief met de gemeenten samenwerken."

  Rik Soens had nog een gezwind wederwoord : "Als dit geen grondgebonden materie is...."

 • Jos Remaut

  Jean de Bethune (CD&V) pleit voor een 'melkronde per spoor'

  In zijn antwoord aan Rik Buyse lanceerde gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) enkele West-Vlaamse denkpistes om de haven van Zeebrugge van een beter hinterland te voorzien.

  "Iedereen is bezorgd vandaag. Het hoogtepunt van de containertrafiek in de havens is voorbij. En rond samenwerking van de havens is vooral Vlaanderen bevoegd. Het is duidelijk dat de klassieke hinterlandmarkten voor onze havens aan het afkalven zijn, en er nieuwe afzetgebieden moeten worden aangeboord."

  "Onze rol als provincie is daarbij vooral om te zorgen voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge naar het eigenste West-Vlaamse hinterland toe."

  "Zo moeten we werk maken van een betere goederenspoorverbinding met het zuiden van de provincie, en per spoor over heel de provincie ook een soort 'melkronde' organiseren, waarbij op heel wat plaatsen in de provincie containerwagons kunnen worden opgepikt en aaneengeregen."

  "We moeten ook blijven investeren in betere verbindingen voor de binnenscheepvaart, en ook aan het eerder gelanceerde idee van een nieuwe transportzone in Brugge moeten we verder blijven werken."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!