Live Herbeleef de provincieraad : bufferbekken met avontuurlijk speelbos op de Gaverbeek in Torhout

26/05/16 om 10:42 - Bijgewerkt om 16:52

Donderdagnamiddag kwamen de provincieraadsleden samen. KW.be was erbij. Je kan de zitting hier herbeleven.

 • Jos Remaut

  De zitting is ten einde

  "We zijn erdoor zie. We hebben nog niet meteen zin in de file op de E403 en gaan dus eerst nog een pintje drinken in de bar voor we naar huis bollen !" luidt het.

  Volgende afspraak op donderdag 23 juni.

 • Jos Remaut

  Jean de Bethune : "Vind mij eens bedrijven die willen investeren in onderzoek waar de concurrentie kan mee weglopen"

  Jean de Bethune : "Er is inderdaad een heel ruime raadpleging geweest. En heel wat instanties zijn betrokken bij de redactie van de projecten. Maar er rijzen problemen. Niet zozeer financiële, maar ook technische. We zullen toch nog eens goed moeten nakijken wat de input is geweest van de experten ten aanzien van onze projecten."

  "Anderzijds is er ook de problematiek van de staatssteun. Er zijn in Europa diverse standpunten en meningen, maar het is duidelijk dat we naar striktere regels gaan wat dat betreft. Wat erop neerkomt dat bedrijven zelf meer zullen moeten inbrengen en de inbreng van de overheid minder zal zijn."

  "Al goed en wel, maar mijn vraag is : vind mij eens bedrijven die miljoenen willen investeren in onderzoek waar ook anderen kunnen van profiteren, en waar ook de concurrentie kan mee weglopen."

  "Ik denk dat het beperken van staatssteun een overweging is die meer kan spelen in een tweede fase, eens men bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van prototypes toe is. Dan kan je misschien wel enkele bedrijven vinden die in een consortium daar zwaar geld willen in pompen.

  "Ook na de interne staatshervorming is het stimuleren van de economie, een grondgebonden materie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel Vlaanderen als de provincies. Ik blijf tot nader order daarbij nog altijd uitgaan van de bestuurlijke loyauteit. Laat ons alstublieft samenwerken en samen onze schouders steken onder de aanmoediging van de nieuwe economie en samen ook geld op tafel leggen."

  "Ik maak me nog niet zo echt veel zorgen, de soep wordt niet zo heet gedronken als ze wordt geschonken. En daar kan een ietwat opgeschroefde tussenkomst in het Vlaams Parlement niets aan veranderen."

  Kurt Ravyts : "Uw antwoord is verhelderend. Uw voluntarisme blijft overeind, maar toch neemt u al woorden als 'laat ons hopen' in de mond. Ik ben benieuwd wat er binnen enkele weken uit de bus komt. Ik hoop dat u in uw missie slaagt, u hebt in elk geval onze volle steun !"

 • Jos Remaut

  Kurt Himpe (N-VA) : “Bij goede projecten zal financiering zeker gevonden worden binnen West-Vlaanderen. En Vlaanderen”

  Kurt Himpe (N-VA) pikt ook in op deze discussie en verdedigt uiteraard het standpunt van zijn minister.

  "Onze fractie stelt vast dat de provincie West-Vlaanderen en de gedeputeerde in het bijzonder een inspanning leveren om cofinanciering te zoeken voor projecten, wat we uiteraard toejuichen", aldus provincieraadslid Kurt Himpe. "We willen echter wijzen op het wezenlijke verschil tussen het voorbereiden van dossiers, het zoeken van cofinanciering en het effectief krijgen van die cofinanciering."

  "Bij dergelijke projecten is het zo dat voor 40 procent via EFRO een betoelaging kan komen. Dat is al heel wat. Vaak is de maximale overheidstussenkomst door de Europese staatssteunregels zelfs beperkt tot 50 procent of minder."

  "Belangrijk dus is, dat kwalitatieve projecten vorm krijgen die voldoende gedragen worden door de privé-sector en de kennisinstellingen. De samenstelling van de GTI-stuurgroep, met de aanwezigheid van Unizo, Voka, de universiteiten en de hogescholen, is er precies op gericht om dit draagvlak te creëren. Als er goede projecten worden opgezet, waar alle regionale partners de meerwaarde van inzien, dan zal de financiering van deze partners wel volgen. Voor goede projecten zijn er altijd partners te vinden. En voor uitstekende projecten met een grote hefboom, zal er aanvullend ook altijd Vlaamse cofinanciering te vinden zijn", stelt Himpe.

  "In de toelichting van de interpellatie wordt geciteerd wat de minister antwoordde op een actuele vraag. Maar zoals vaak bij citaten, worden delen van de bespreking niet vermeld. Zo stelde de minister in zijn antwoord ook: "Uw vraag verbaast mij. Bij de toelichtingsronde voor het indienen van de projecten, hebben we heel duidelijk gezegd dat er deze keer weinig geld zou zijn vanuit het Hermesfonds, het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid en zeker geen automatische cofinanciering van projecten."

  De minister stelde in zijn antwoord ook: "Ten tweede denk ik dat zo'n automatische cofinanciering zoals die in het verleden bestond, niet echt goed is. Zulke projecten moeten bottom-up groeien. De provincie, lokale overheden, kennisinstellingen, sectoren en bedrijven zouden samen toch in staat moeten zijn, als er een project is dat een draagvlak heeft, om naast die 40 procent, die andere 60 procent naar voren te brengen", citeert het raadslid.

  "De vraag kan dan ook gesteld worden of er voor door de gedeputeerde ingediende dossiers voldoende draagvlak is. In elk geval is het zo dat er pas eind juni een bijeenkomst van de stuurgroep Geïntegreerde Territoriale Investeringen gepland is om de indieners van projecten de kans te geven vragen te stellen aan het EFRO-secretariaat."

  "Als we werk maken van goede, kwalitatieve projecten, zal de financiering zeker gevonden worden, binnen West-Vlaanderen én binnen Vlaanderen", besluit Himpe.

 • Jos Remaut

  Geen miljoenen voor GTI Wert : werden we misleid of is de minister van gedacht veranderd?

  En dan nu het serieuze werk : de interpellatie van Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) over de nog te vinden miljoenen voor de West-Vlaamse GIT-projecten. Deze voormiddag, in het begin van deze live, legden we al uit waarover dit gaat.

  "In november 2015 pakte gedeputeerde Jean de Bethune uit met de berichtgeving dat men via een nieuw strategisch Europees financieringsinstrument, de GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen), erin geslaagd was om voor 50 miljoen euro aan projecten te hebben voorbereid voor het uitrollen van het transformatieplan West Deal, een cruciaal onderdeel van het economisch beleid van de provincie."

  "Het totale budget aan Europese middelen voor de GTI West-Vlaanderen bedraagt 20,9 miljoen euro aan EFRO-middelen en 2,8 miljoen euro aan ESF-middelen."

  "Deze middelen zouden worden ingezet voor de West-Vlaamse speerpuntsectoren (clusters) én met een evenwichtige spreiding, zowel budgettair als inhoudelijk, over de diverse regio's van onze provincie."

  "Concreet gaat het over de clusters

  * West Flanders' Health Center, met verankering in de Brugse regio;

  * WestFood.Be - Flanders' Food Valley, met verankering in de regio Roeselare;

  * Blue Growth, (de zogenaamde mariene hub, met o.m. alternatieve energiewinning en aquacultuur), met verankering in Oostende;

  * New Green Valley 'Integrated Clean Products & Processes), met verankering in de Westhoek;

  * TechniX, met verankering in Zuid-West-Vlaanderen ;

  * WestPoort, flankerende logistieke strategie met verankering in Zeebrugge.

  Aanvullend is er ook nog West@Work, dat zich bezighoudt met flankerend tewerkstellingsbeleid voor zij die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. "

  "Gedeputeerde de Bethune beklemtoonde tijdens de provincieraad van januari dat er wel degelijk voor 30 miljoen euro cofinanciering moest gezocht worden om de projecten rond te krijgen en dat dit uiteraard niet allemaal zou gedragen worden door de provincie. Ook de Vlaamse regering zou in het kader van de beoordeling van de projecten mee cofinancieren. Aan de projecten nemen trouwens ook een aantal universiteiten en andere partners deel . Er zou ook langs die kant gekeken worden of er een cofinanciering mogelijk is. "

  "Maar op 27 april 2016 antwoordde Vlaams Minister Muyters echter op een actuele vraag over de cofinanciering van de West-Vlaamse projecten tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering voorstelt om in totaliteit 11 miljoen euro cofinanciering aan de EFRO-projecten te besteden. Er zou daarvan 10 miljoen euro voorzien zijn voor de Limburgse SALK-projecten, 1 miljoen zou overblijven voor andere projecten."

  "Op dinsdag 10 mei 2016 was naar verluidt een vergadering gepland tussen de gedeputeerde en het kabinet van de minister, o.a. over deze cofinancieringsproblematiek. Welke beleidsstappen heeft de gedeputeerde al gezet voor de cofinanciering van deze belangrijke projecten en dit in het licht van de toch wel verrassende uitspraken van de bevoegde minister ? Welke zijn de resultaten van de besprekingen tussen de gedeputeerden en het kabinet van de minister ?

  Dreigt de realisatie en goedkeuring van een aantal van de ingediende projecten in het gedrang te komen ?

  Peter Roose (SP.A) sluit aan : "De startnota is ondertussen al goedgekeurd in de deputatie. En daar bleek dat daar vooraf de nodige aftoetsing was voor gedaan, ook bij de Vlaamse regering. We leren uit deze beslissing ook dat de provincie zelf voor dit alles ongeveer 8 miljoen euro veil heeft. De houding van de minister verbaast me een beetje, want de startnota hebben we hier allemaal goedgekeurd. Maar we stoten blijkbaar op een njet van de minister. Werden we misleid of is dat een wijziging van het standpunt van de minister. En hoe zullen wij ons eventueel organiseren om te downsizen indien er echt niet meer geld komt van Vlaanderen."

  Maarten Tavernier (Groen) : "Ik twijfel niet aan de ambities, gedrevenheid en werkkracht van gedeputeerde de Bethune. Wil het Vlaams Belang dan zijn vel met deze interpellatie ?"

 • Jos Remaut

  Restauratie pompgebouw Meetkerke is nog niet voor morgen

  We zijn aan de interpellaties toe.

  Eerste is die van Kurt Ravyts (Vlaams Belang), die aanknoopt bij het gegeven '20 jaar gebiedsgerichte werking', al geeft hij toe dat zijn punt nu ook niet zo spectaculair is. "Maar ook dat moet kunnen".

  Hij heeft het over de restauratie van het oude pompgebouw in Meetkerke, deelgemeente van zijn woonplaats Zuienkerke.

  "In juli en september 2012 keurde de vorige deputatie de veiligheidscoördinatie en de gunning van een architectuuropdracht goed voor de restauratie van het voormalig pompgebouw, een beschermd bakstenen gebouw met bijhorende technische installaties, bakstenen perceelsmuur, de brug over de watergang en onderliggende tunnels, in- en uitgangen met bijhorende keermuren."

  "Dit pompgemaal was in werking tot in de jaren '80 van de vorige eeuw en werd sedertdien ongemoeid gelaten. Pas in 2008 werden enkele dringende herstellingswerken uitgevoerd om verdere verkommering tegen te gaan."

  "Op 27 september 2012 verleende de provincieraad de machtiging tot het in erfpacht nemen van het gebouw jegens de Nieuwe Polder van Blankenberge met het oog op restauratie en de uitbouw als onbemand recreatief onthaalpunt, wat op 10 januari 2013 gebeurde. Dat is immers niet direct de opdracht van een polderbestuur. "

  "Vanuit de provincie en Westtoer wordt ondertussen al jarenlang gewerkt aan de uitbouw van een recreatief fietsnetwerk voor het Brugse Ommeland. Het pompgemaal ligt langs dit recreatief fietsnetwerk, waardoor de vraag naar ontsluiting logisch is gezien."

  "Bedoeling was om er een klein onbemand onthaalpunt van te maken dat slechts gedurende een bepaalde periode per jaar en bepaalde tijdstippen in de week zou opengesteld worden voor het publiek. Onmiddellijk naast het pompgebouw staat trouwens de bekende enige overblijvende molen schepradmolen (met houten waterrad) in Vlaanderen, die tussen 2004 en 2014 werd gerestaureerd voor meer dan 800.000 euro en waarbij de provincie een belangrijke rol speelde. "

  "In 2013 werd door de provincie een aanvraag ingediend tot het bekomen van een Vlaamse restauratiesubsidie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kon aanvankelijk niet akkoord gaan met de raming van de kostprijs van bepaalde werken. Vandaar dat het dossier pas in januari 2014 in de provincieraad kwam."

  "Tijdens de zitting van eind januari 2014 keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) goed voor de restauratie van dit voormalig pompgemaal en dit met een raming, voor een bedrage van een dikke 200.000 euro excl.BTW."

  "In de commissie werd door de Directeur van de Dienst COOP gesteld dat de gunningsbeslissing niet mag worden betekend alvorens de subsidies door Onroerend Erfgoed zijn toegezegd. Mochten deze subsidies er niet komen, zou er "opnieuw geëvalueerd worden"."

  "Vandaag, 26 mei 2016, is er nog steeds geen sprake van dit onthaalpunt, wat bijzonder jammer is. Het enige wat er daar is, is een picknickplaats, die vorig jaar werd geopend. Waarom is dit onthaalpunt, bijna 4 jaar na de machtiging van de provincieraad tot het in erfpacht nemen van dit beschermde gebouw, nog steeds niet gerealiseerd ? Welke initiatieven heeft de deputatie sindsdien nog genomen ?"

  Niemand wil in debat gaan, dus kan gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) meteen antwoorden. "Het is wachten op de toekenning van de restauratiepremie, en dat kan nog wel een paar jaar duren."

  "In 2018-19 kunnen we dus misschien beginnen. Als we al als provinciebestuur al nog een restauratiepremie zullen krijgen, gezien de nieuwe beschikkingen van Vlaanderen. Ik zou dat ook liever anders zien, maar de restauratiepremie bespoedigen ligt niet in mijn macht. Dit belet echter niet dat ondertussen andere inspanningen kunnen doen ter recreatiebve ontsluiting van de Oudlandpolder."

  Kurt Ravyts vroeg zich nog af of het bekomen van subsidies voor de restauratie niet zou kunnen worden bespoedigd als de gemeente Zuienkerke in het dossier zou worden betrokken.

 • Jos Remaut

  Voert Geert Bourgeois morgen de forcing ? Het orakel Ravyts spreekt....

  De prioritaire agendapunten van de schaarse agenda van vanmiddag zijn gestemd, we zijn al aan de niet-prioritaire.

  Een eerste gaat over de wijziging van het kader 'beleids en beheersscyclus' (BBC) 2014-2019, de boekhouding van de provinciale financiën voor deze bestuursperiode zeg maar. Deze zal worden gewijzigd voor de periode 2017-2019 als gevolg van de gewijzigde provinciebevoegdheden die in het vooruitzicht zijn gesteld vanaf 2017.

  Kurt Ravyts van Vlaams Belang knoopte aan met de opmerkingen die we daarnet van Peter Roose al hoorden. "En ik denk dat het niet zo heel denkbeeldig is dat er niéts gebeurt op 1 januari 2017. Want het begint op Vlaams niveau toch wel hallucinante vormen aan te nomen. Er is nog niks beslist op Vlaams niveau, zelfs de stemming van het kiesdecreet raakt maar niet op de agenda. Een decreet dat erg belangrijk is voor onze toekomst, denk maar aan de halvering van het aantal provincieraadsleden !"

  "Het is duidelijk dat er achter de coulissen in de Vlaamse regering hierrond van alles aan de gang is. Er wordt gezegd dat Geert Bourgeois himself morgen aan dit getrouwtrek een einde wil maken door de forcing te voeren. Wel, ik ben écht benieuwd wat er morgen uit de bus komt."

  "Het orakel Ravyts heeft weer eens gesproken", wist Gerda Schotte van Groen toen ze nog even wou melden dat ze tevreden is dat het provinciebestuur toch een plan B heeft.

 • Jos Remaut

  Er komt een bufferbekken op de Gaverbeek in Torhout

  De provincieraad beslist over het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Gaverbeek en enkele bijkomende maatregelen in Torhout.

  Het gecontroleerd overstromingsgebied is voorzien ten zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een bufferende capaciteit van 16.000 m³. Daarnaast komt er ook een ringgracht rond de wijk en wordt de afvoer van de Gaverbeek verbeterd.

  Deze maatregelen moeten, in combinatie met het gecontroleerd overstromingsgebied, het risico op overstromingen in de wijk 'Torhout-Oost' verminderen en de site Groenhove Virgo Fidelis, alsook de dorpskern van Baliebrugge behoeden voor een snelle afvoer van hemelwater uit de stroomopwaartse gebieden van Torhout.

  De werken worden geraamd op één miljoen euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de uitvoering worden 200 werkdagen gerekend. De werken starten in het najaar van 2016.

  Voor de landschappelijke inrichting van het Gecontroleerd overstromingsgebied wordt door het Vlaams Gewest en de stad Torhout samen 199.650 euro voorzien. Voor de aankoop van de gronden wordt door deze partners een budget van 310.000 euro uitgetrokken.

  De Gaverbeek wordt eveneens verbreed en verdiept om de afvoer van het regenwater van de wijk 'Torhout-Oost' te verbeteren. Bij het gecontroleerde overstromingsgebied zal via een klepstuw de waterstand in het bufferbekken geregeld worden zodat altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig is om overmatige begroeiing te verhinderen.

  De omgeving van het bufferbekken wordt in samenwerking met de gemeente Torhout en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingericht als avontuurlijk speelbos, met onder andere een picknickruimte, een labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen zoals zwerfkeien en een houten trap.

  De aanleg van het speelbos en de recreatieve inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied maken deel uit van het inrichtingsplan 'Groenhove Vrijgeweid'.

  Ook de oppositie liet zich bij monde van Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Luc Coupillie (N-VA) heel lovend uit over dit project en de deskundigheid waarmee de provincie dit aanpakt. Dat het een stuk meer geld kost dan voorzien, vond Coupillie zelfs niet erg.

  "Waterbeheersing heeft nu eenmaal zijn prijs." Maar hij stipte toch even aan dat de gemeente Torhout financieel eigenlijk niks inbrengt voor het bufferbekken. "Maar goed, ik heb gehoord dat dit bij andere samenwerkinsprojecten anders zal zijn."

  Op dit punt was er een amendement van Maarten Tavernier (Groen), die in het dossier had opgemerkt dat de voorgestelde afsluitingspalen van het terrein niet van duurzaam hout waren. Wat nu zal worden bijgesteld.

 • Jos Remaut

  Provincie gaat grond van vroegere regiepost in Vladslo verkopen

  Sinds de provinciewegen zijn overgedragen een vijftal jaar geleden zijn overgedragen aan Vlaanderen, hebben de regieposten van Meulebeke, Zedelgem en Vladslo geen nut meer.

  Die in Meulebeke werd overgekocht door de gemeente om er een stapel- en bergplaats voor de technische dienst te voorzien, die in Zedelgem zal openbaar worden verkocht.

  Ook voor de post in Vladslo is er voorlopig niemand geïnteresseerd, ook de stad Diksmuide niet. Daarom dat ook deze post openbaar verkocht zal worden.

 • Jos Remaut

  Afbakening poldergebied blijft zoals het is.

  Maarten Tavernier (Groen) heeft een voorstel om het poldergebied in onze provincie uit te breiden.

  "Ik stel vast dat de gebiedsafbakening niet altijd even logisch is. Aan de westkust ligt bijvoorbeeld de kuststrook (tussen strand/duin en begin van de polderstrook) niet binnen het werkingsgebied van de Noordwatering, hoewel de afwatering van deze zone wel via de polder verloopt. Niet logisch."

  "De Zuidijzerpolder heeft dan weer belangrijke kosten door aanslibbing van de waterlopen in het werkingsgebied. Dit komt door erosie, maar dat ontstaat niet in het gebied van de polder, maar wel stroomopwaarts. Door het vlakke karakter bezinkt de aarde in het gebied van de polder."

  "Zo dragen de eigenaars en bewoners van het vlakke gebied eigenlijk de kosten voor het ruimen van de waterlopen waarvan de oorzaak ligt in hogergelegen gebieden. Niet logisch."

  "Vandaar dat ik aan de deputatie wil vragen of ze bereid is om samen met de polderbesturen te pleiten om de gebiedsomschrijving beter te laten samenvallen met de afwateringszone en de grootte ervan dus uit te breiden.

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) antwoordt dat dit niet mogelijk is, onder meer omdat de definitie van een polder wettelijk verankerd is. "En uw vraag is ook niet echt relevant, aangezien de kosten die de polderbesturen moeten maken voor ruiming van slib toch door de provincie terugbetaald worden."

  Een antwoord dat Maarten Tavernier niet echt tevreden stemde. "Dat ik een fan zou zijn van de polderbesturen, u zegt dat. Ik heb gezegd dat u een fan was, dat is iets heel anders !"

 • Jos Remaut

  Hoeveel Spaanse toeristen komen er nu via Oostende naar West-Vlaanderen ?

  Gerda Schotte (Groen) : "Zoals we weten heeft het toerisme in België en bij uitbreiding in West-Vlaanderen geleden onder de aanslagen van 22 maart jongstleden."

  "De provincie investeert dit jaar 100.000 euro in de VZW Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen om in Spanje en meer bepaald in de regio van Barcelona, waar nu rechtstreekse vluchten naartoe zijn, de toeristische troeven van onze regio te promoten en zo Spaanse toeristen naar hier te halen. Graag hadden we geweten of dit tot nu toe is gelukt en hoeveel Spaanse toeristen via deze weg naar onze regio zijn gekomen. Dit uiteraard met het oog op een evaluatie van de investering en de vraag of deze in de toekomst wel zinvol is."

  Franky De Block : "De luchthaven van Oostende doet het goed, de luchthaven heeft zich bewezen als volwaardig alternatief voor Zaventem. En Jetair Fly zet goed in op Oostende. We zullen onze rol spelen in de toeristische onstluiting van West-Vlaanderen. Zo hebben we bijvoorbeeld de uren van opstijgen en landen aangepast, waardoor ze gunstiger worden voor de naar hier komende toeristen."

  "We zijn het resultaat daarvan nu aan het meten. En we voeren ook momenteel een promotiecampagne in Barcelona. Terugkoppeling van de resultaten omstreeks oktober-november."

  Gerda Schotte vroeg zich wel af waarom men de tellingen per se via het telefoonverkeer van Proximus wil laten verlopen. "U kan dat toch gewoon opvragen aan Jetair Fly ? Dan hebben we de gegevens waar ik naar vroeg meteen!"

 • Jos Remaut

  Geen richting hout meer in fusieschool CVO Drie Hofsteden

  Kurt Himpe (N-VA) pikt in op een actueel thema : de overname van het provinciale volwassenenonderwijs PCVO door Scholengroep 26 "Mandel en Leie" van het GO!, die werd goedgekeurd in de vorige provicnieraad.

  "In de overeenkomst werd in de algemene bepalingen opgenomen dat Scholengroep 26 er zich toe verbindt het huidige onderwijsaanbod van het PCVO West-Vlaanderen in de vestigingsplaatsen Izegem, Kortrijk en Ruiselede vanaf 1 september 2016 zo maximaal mogelijk in stand te houden tenzij de Vlaamse regelgeving inzake rationalisatie en programmatie dit niet meer toelaat."

  "Een blik op de webstek van CVO 3Hofsteden leert echter dat voor de inschrijvingen voor de technische richtingen er al een afname is van het aanbod. Er kan nu enkel nog ingeschreven worden voor de technische componenten metaal en elektriciteit en de technische opleiding hout is niet meer in het aanbod opgenomen voor het komende schooljaar."

  "Dit roept uiteraard vraagtekens op : Waarom wordt de technische opleiding hout niet meer georganiseerd tijdens het volgende schooljaar? Wanneer werd die beslissing genomen en werd hiervoor overleg gepleegd tussen het GO! en de huidige directie van het PCVO of de deputatie?"

  Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) : "De beslissing werd deze middag bekrachtigd door de deputatie. "Het akkoord blijft dat het aanbod voor één jaar verankerd worden, op voorwaarde dat er cursisten zijn. Maar dat wordt wel beperkt als er een Vlaamse regel is die dat verbiedt omwille van realistische kostenzetting. Gewoon een pure kostenkwestie dus."

  "Het cursusgeld dat gevraagd wordt (anderhalve euro voor één lesuur) is zo laag dat het niet rendabel meer is de richting aan te bieden. Een avond van vier lesuren kost ons 100 euro, terwijl we met een maximum van 14 cursisten, zo we dat al zouden halen, nog maar 61 euro aan inkomen hebben."

  "Maar dat wil niet zeggen dat hout in de toekomst niet kan terugkomen. Dat mogen we doen binnen de vijf jaar. Gesprekken met de stad Izegem over de huisvesting op de campus Izegem, kunnen in dat licht misschien nieuwe perspectieven openen. "

 • Jos Remaut

  Nieuwe denkpiste voor extra industriegebied Menen vraagt tijd

  Martine Vanryckeghem (Open VLD) : "Na een vernietigend arrest van de Raad van State en het verwijzen naar de prullenmand van het bestaande dossier voor een nieuw industriegebied in Menen, wordt er nu, bovenop de 4 al bestaande voorstellen, een nieuwe denkpiste bewandeld : de revitalisering van de bestaande industriezone Grensland plus 35 hectare extra industriegrond op het grondgebied Wervik. Welke invloed heeft deze nieuwe wending op de MER-screening ?"

  "Om het juridisch heel zeker te spelen, willen we deze nieuwe locatie aan het dossier toevoegen", antwoordt gedeputeerde Franky De Block, "Er moeten dus heel aantal nieuwe metingen en onderzoeken gebeuren en dat neemt zijn tijd."

  "Dit najaar zullen we de tussentijdse resultaten al voorleggen op een infomarkt voor de bevolking. Volgend voorjaar kan het plan-MER dan afgerond worden en kan de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart worden."

  "Los van het feit dat ik mijn bedenkingen heb bij deze nieuwe piste, ben ik blij dat er voortgewerkt wordt aan dit dossier, ik ben in blijde verwachting", antwoordde Martine Vanryckeghem.

 • Jos Remaut

  Overdracht bevoegdheden: Provincie heeft noodscenario klaar

  Peter Roose (SP.A) :"We staan op zes maanden voor de overdracht van de provinciebevoegdheden, en er is nog geen enkel ontwerp, advies van de Raad van State, parlementaire discussie, budget.... Dat is du jamais vu. Is dit nog wel haalbaar ? Denkt de provincie eventueel na over een noodscenario voor het geval de overdracht uitgesteld wordt omdat hij niet realiseerbaar blijkt tegen 1 januari 2017 ?

  Guido Decorte (CD&V) : "Deze vraag moet gesteld worden aan de minister van Binnenlandse aangelegenheden, en ik hoop dat ze dit hoort vandaag. Ook voor mij is dit alles een heel groot vraagteken. Zelfs als de Vlaamse regering morgen zou beslissen, is het nog maar de vraag of alles nog tegen 1 januari op poten kan worden gezet."

  "Voor ons als provincie is 1 september zowat de kritische datum, omdat er toch minstens vier maanden nodig zijn voor het uitvoeren van de verevening en een heel aantal praktische zaken als verhuizingen en mailboxen."

  "En ja, wij hebben een noodscenario. Wij zijn alles al aan het voorbereiden voor een overdracht, de verevening is al gemodelleerd in onze budgetten en meerjarenplannig. Indien er uitstel zou komen op het traject afslanking provincies, dan zullen de kredieten die voorzien voor de verevening gewoon weer zelf gebruikt worden om in de nodige financiering te voorzien."

  "Wat het personeel betreft : als deputatie kunnen we niet anders dan afwachten wat de beslissing zal zijn. Maar het is duidelijk dat de gevolgen voor het personeel enorm zijn. Ik kan u verzekeren dat wij, als wij morgen een antwoord krijgen van de Vlaamse regering, wij vanaf overmorgen alles in het werk zullen stellen om deze mensen zo goed als mogelijk te begeleiden."

 • Jos Remaut

  Herbebossingsprojecten : nog geen duidelijkheid

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "Welke bebossingsprojecten zijn de regionale landschappen in West-Vlaanderen aan het voorbereiden nu Vlaanderen extra middelen ter beschikking stelt ?"

  Gedputeerde Guido Decorte : "Voor alle duidelijkheid : die middelen worden aan de provincies toegekend, wij fungeren als doorgeefluik. En een formele overeenkomst naar de toekomst toe is er op vandaag nog niet."

  "Of we herbebossingsprojecten via dit kanaal gefinancieerd kunnen krijgen, is zelfs nog niet duidelijk.. Het kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2017, dus nog even geduld."

 • Jos Remaut

  Breaking : vergunning voor windturbine in Menen

  Terwijl gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) bezig is met zijn antwoord op een vrij technische vraag van Hendrik Verkest over vergunningen voor reliëfwijzigingen, bereikt ons het bericht dat de deputatie deze voormiddag een vergunning heeft verleend voor een nieuwe windturbine in Menen, op het indstrugebied Grensland.

  De windturbine komt nabij de twee al eerder vergunde en operationele windturbines op hetzelfde industrieterrein. Er werden 78 bezwaarschriften ingediend.

  Op vrijdag 20 mei heeft de bevoegde Vlaamse overheid de stedenbouwkundige vergunning verleend voor deze bijkomende turbine.

  Uit het onderzoek door de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen blijkt dat de hinder op het vlak van geluid en slagschaduw beperkt kan blijven.

  Zoals gevraagd door de Provinciale Milieuvergunningscommissie, heeft het bedrijf ook duidelijk gemaakt hoe bij de twee al operationele windmolens de Vlarem II-voorwaarden worden nageleefd. Dit gebeurde aan de hand van een overzicht van de momenten waarop de molens werden stilgelegd om de slagschaduw te beperken.

  Groen licht voor een windmolen in Menen.

  Groen licht voor een windmolen in Menen. © GF

 • Jos Remaut

  Op schoolreis naar het nieuwe Zwin Natuur Park

  Marc Van Walleghem (CD&V) vraagt zich af of de brochure over schooluitstappen naar provinciale doelen niet kan worden uitgebreid naar het nieuwe Zwin Natuur Park toe. Hij dacht aan een arrangement dat eventueel in combinatie kan worden gezet met de Zwinstreek en het Brugse Ommeland.

  "We hebben daar inderdaad een heel belangrijk aanbod wat de scholen betreft", antwoordt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "Voor de scholen zijn er aparte natuureducatieve lokalen en deskundige gidsen. Groepen kunnen vanaf september boeken voor het centrum."

  "Momenteel hebben wij nog geen combinatiepakketten, en in die zin vind ik uw suggestie wel interessant. We zullen er werk van maken eens de grote drukte van de opstart achter de rug is."

 • Jos Remaut

  Uniforme bezetting van kustreddingsdienst blijft beperkt tot periode 15 juni-15 september

  Kurt Ravyts van Vlaams Belang opent de vragenreeks. Hij heeft een vraag voor gedeputeerde Francky De Block (SP.A). Ze gaat over de betrokkenheid van de provincie bij de strandreddingsdiensten.

  Hij knoopt aan bij de uitspraken van de gouverneur over het zwemverbod in zee bij te koude temperaturen en de reactie daarop van burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene.

  "Onze provincie zit in de raad van bestuur van het IKWV. Wij geven hen jaarlijks 250.000 euro, wat niet mis is. Als je zoveel geld geeft, dan moet je toch wel een inhoudelijke visie hebben. Waarom slagen wij er niet in om een uniforme bemanning te voorzien voor de strandreddingsdiensten ?

  Franky De Block antwoordt : "Deze problematiek is niet nieuw. We hebben het nog eens besproken op het overleg van de kustburgemeesters van 11 mei. Er is uniforme bezetting gehandhaafd van 15 juni tot 15 september."

  "Daarbuiten is het veel moeilijker : vooral om financiële redenen. Sommige kustgemeenten nemen dan echter wel initiatief, soms voor een bemanning op slechts enkele van de zwemzones. Dit is een situatie die niet onmiddellijk zal veranderen."

  "Maar het belangrijkste blijft dus dat de veiligheid gegarandeerd is als de redders er zijn. We zullen verder onze verantwoordelijk opnemen in deze."

  Kurt Ravyts : "U zou die verantwoordelijkheid nog beter kunnen opnemen als u als bovenlokaal bestuur uitdrukkelijk uw regisseursrol opneemt. Maar u ziet het blijkbaar niet zitten om uw hoofd in deze modderpoel te steken."

 • Jos Remaut

  De zitting wordt geopend

  De gouverneur is verontschuldigd, dus we kunnen dadelijk naar de vragen aan de gedeputeerden.

 • Jos Remaut

  Twaalf mondelinge vragen om te beginnen

  Er zijn twaalf mondelinge vragen voor de gedeputeerden ingediend voor deze namiddag.

  Voor CD&V zijn er vragen van Marc Van Walleghem over uitstappen naar de provinciedomeinen, Hendrik Verkest over stedenbouwkundige vergunningen bij reliëfwijzigingen en Lies Laridon over de uitbreiding van het glasvezelnet.

  N-VA komt voor de pinnen met vragen van Wouter Vanlouwe over de opvolging van de vaststelling van de klimaatgegevens en Kurt Himpe over het aanbod in het schooljaar 2016-'17 na de overname van het PCVO door scholengroep 26 van GO!

  Vanuit SP.A-hoek staat maar één vraag geagendeerd : Peter Roose over de provinciehervormingen.

  Open VLD heeft vragen van Kaat De Waele over de toekomst van de locatie vzw De Haerne club (vereniging Doven en Blinden) en Martine Vanryckeghem over het plan-MER voor het bedrijventerrein Menn-Wervik.

  Vlaams Belang stuurt Kurt Ravyts naar voren met een vraag over de bemanning van de strandreddingsposten en een vraag van Martine Vanbrabant over de regionale landschappen.

  Voor Groen ten slotte wil Gerda Schotte meer vernemen over de resultaten van de acties van de vzw Toeristische Ontsluiting en heeft Maarten Tavernier een vraag over de gebiedsafbakening van de polderbesturen.

  Tot straks !

 • Jos Remaut

  En nog een interpellatie van Vlaams Belang : over miljoenen en miljoenen

  Er is nog een tweede interpellatie van Vlaams Belang deze namiddag, en dat is er een die voor politiek vuurwerk kan zorgen: Reinhilde Castelein zal gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) vragen waar hij denkt zo'n dertig miljoen euro aanvullende subsidie te vinden voor de regionale ontwikkelingsprojecten die hij in stelling aan het zetten is.

  Jean de Bethune is in onze provincie de bevlogen voorvechter van het programma GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen), dat, gebaseerd op het strategisch programma 'West Deal', wil werken aan de toekomstgerichte transformatie van de economie West-Vlaanderen. In Vlaanderen zijn er nog twee andere dergelijke GTI-gebieden, met name Limburg en De Kempen.

  Voor de financiering van dit programma is Europa een belangrijke partner via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), maar belangrijke voorwaarde hierbij is dat er ook altijd een cofinanciering moet zijn door andere overheden of betrokkenen.

  In een vorige provincieraadszitting had Jean de Bethune al eens uitgepakt met het heuglijke nieuws dat er vanuit Europa zo'n 20 miljoen subsidies in het vooruitzicht gesteld worden voor een pakket aan projecten van om en bij de 50 miljoen. Hem gevraagd waar hij dacht de andere 30 miljoen te vinden, had hij geantwoord dat een aanzienlijk deel daarvan toch van Vlaanderen zou moeten kunnen komen.

  Maar dat zal nu helemaal niet het geval te zijn, zo blijkt immers uit het klaar en duidelijke antwoord van minister voor economie Philippe Muyters (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V) op de plenaire zitting van 27 april in het Vlaams Parlement.

  De minister toonde zich toen hoogst verbaasd over haar vraag met welk bedrag Vlaanderen over de brug zou komen voor de GIT-projecten in West-Vlaanderen :

  " Bij de toelichtingsronde voor het indienen van de projecten, hebben we heel duidelijk gezegd dat er deze keer weinig geld zou zijn vanuit Hermes en zeker geen automatische cofinanciering van projecten", aldus minister Muyters in zijn antwoord. "Ten tweede denk ik dat zo'n automatische cofinanciering zoals die in het verleden bestond, niet echt goed is. Zulke projecten moeten bottom-up groeien. De provincie, de lokale overheden, kennisinstellingen, sectoren en bedrijven zouden samen toch in staat moeten zijn, als er een project is dat een draagvlak heeft, om naast die 40 procent, die andere 60 procent naar voren te brengen. Ten slotte : de regering stelt voor om 11 miljoen euro cofinanciering aan de EFRO-projecten te besteden, en daarvan is 10 miljoen euro voorzien voor de SALK-projecten. (nvdr. : Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, opgesteld om de gevolgen te bestrijden van de sluiting van Ford Genk in 2014). Er blijft 1 miljoen euro over om andere projecten voor EFRO vanuit Vlaanderen te cofinancieren."

  Martine Fournier was door dit antwoord alvast flink van haar melk, en zij niet alleen. Reinhilde Castelein wil nu van gedeputeerde de Bethune vernemen wat zijn reactie is, en in hoeverre dit standpunt van Vlaanderen de projecten in het gedrang kan brengen. Het lijkt immers weinig waarschijnlijk dat de provincie West-Vlaanderen deze miljoenen uit eigen zak op tafel zal leggen.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!