Live Herbeleef de provincieraad: beleidsverklaring en budget 2016

16/11/15 om 13:15 - Bijgewerkt om 15:58

Vannamiddag vindt de eerste van een reeks provincieraadszittingen plaats die gewijd zijn aan het budget 2016 van de provincie. Eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) zal de beleidsverklaring 2016 van het provinciebestuur toelichten, daarna schetst gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) de financiële contouren.

 • Jos Remaut

  De zitting is ten einde

  Na de financiële toelichting is de zitting ten einde. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zijn er de nadere toelichting van het budget en de debatten.

 • Jos Remaut

  Provinciebelastingen blijven ongewijzigd

  In 2016 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

  De algemene provinciebelasting blijft gehandhaafd op 39 euro voor een gezin en 22 euro voor een alleenstaande. Voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming is er een verminderd tarief van 31 euro voor een gezin en 17 euro voor alleenstaanden. De leefloners worden vrijgesteld van deze belasting.

  Voor de provinciebelasting op bedrijven is het basistarief 103 euro (tot 1.000 m²), vanaf 1.001 m² tot 10.000 m² wordt 17 cent/m² aangerekend en vanaf 10.001 m² tot 500.000 m² wordt 15 cent/m² aangerekend. Het gedeelte boven de 500.000 m² is vrijgesteld.

  De provinciebelasting op tweede verblijven is voor 2016 vastgesteld op 118 euro per tweede verblijf.

  De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op 355 opcentiemen.

  Het zal dus allicht de laatste keer zijn dat de provincie deze belasting kan heffen, al kondigde Guido Decorte al aan dat de provincie zich daar niet zomaar zal bij neerleggen als er vanuit Vlaanderen geen duidelijk engagement is over wat de provincie in ruil krijgt in de vorm van een dotatie vanuit Vlaanderen.

  "We hebben alvast érg slechte ervaringen over de manier waarop Vlaanderen is omgesprongen met het provinciefonds, dat in één pennetrek werd geschrapt omdat de Vlaamse regering hara budget niet rondkreeg."

  Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) vult aan : "Op zo'n manier kan je toch geen beleid voeren, wij moeten toch ook onze engagementen nakomen naar de bevolking toe".

  Als het antwoord van de Vlaamse regering tegenvalt, sluiten de provincies gerechtelijke stappen zelfs niet uit. Ze voelen zich daarin alvast gesterkt door eerdere rechtspraak die een aantal Waalse gemeenten gelijk gaf in een gelijkaardig geding tegen de Waalse overheid.

 • Jos Remaut

  Voor 37,5 miljoen euro investeringen gepland in 2016

  Dit is 3,7 miljoen meer dan wat er vorig jaar was gepland.

  De grootste investeringen zijn weggelegd voor de aankoop van het Provinciaal Hof in Brugge (5 miljoen euro), het vervolg van de renovatie van het interieur van de Sint-Salvatorkathedraal (bijna 2,4 miljoen euro), de oprichting van een erfgoeddepot Potyze in Ieper (2 miljoen euro), waterbeheersingswerken (1,8 miljoen), de deelname in het project Westpoort (1,5 miljoen euro) en de afwerking van de nieuwe infrastructuur in het Zwin (1,4 miljoen).

  Daarnaast worden er 14 miljoen euro investeringssubsidies toegekend aan derden. De grootste subsidies zijn voor:

  - de nv Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem voor een bedrag van 2.125.000 euro (2e schijf op een totaal van 4.250.000 euro)

  -bovenlokale sportinfrastructuur (1,3 miljoen euro)

  -infrastructuursubsidies in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog (ongeveer 1,1 miljoen euro)

  -de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voor de realisatie van een starterscentrum in Waregem (1 miljoen euro)

  -de POM voor verbouwingswerken aan het Huis van de Voeding in Roeselare (651.000 euro)

 • Jos Remaut

  Provinciebudget 2016 heeft positief saldo van bijna 14 miljoen euro

  De totale exploitatie-uitgaven bedragen in 2016 151.764.868 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 165.843.324 euro.

  De uitgaven daalden zo'n 4 % ten opzichte van 2015, toen bedroegen die nog 158.806.818 euro. De exploitatie-ontvangsten in 2015 bedroegen 163.265.674 euro, zo'n 1,6 % minder dan in 2016.

  De belangrijkste redenen voor de uitgavendaling zijn:

  -In 2015 moest een eenmalige vergoeding van 2,5 miljoen betaald worden voor de omgevingsaanleg van het nieuwe provinciale zwembad 'S&R Olympia'.

  -Er zijn in 2016 minder uitgaven in het kader van de herdenking van WOI

  -De toelagen voor de Europese projecten van de nieuwe programmaperiode werden nog niet vertaald in het budget 2016, deze zijn voorlopig gereserveerd.

  De bijna 14 miljoen overschot worden overgeboekt naar het investeringsbudget.

 • Jos Remaut

  State of the Union afgerond, applaus in de zaal

  Na ruim een half uur beëindigt Guido Decorte zijn toespraak. Hij krijgt applaus, ook van sommige raadsleden op de N-VA-banken, zij het ietsje zuiniger. Andere N-VA'ers krijgen de handen niet op elkaar.

  Gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) neemt nu over, voor een korte toelichting bij de hoofdlijnen van het provinciebudget 2016.

 • Jos Remaut

  Fijne culturele tradities worden in 2016 afgerond

  Vanaf 2017 is cultuur geen bevoegdheid meer van de provincie, en zo zullen komen jaar een heel aantal fijne culturele tradities worden afgerond,stelt Guido Decorte.

  "We denken in het bijzonder aan de laatste Algemene Cultuurprijs die zal worden toegekend aan een invloedrijke persoon of organisatie uit het Cultuurlandschap.

  Vanuit het provinciale cultuurbeleid hebben we steeds ruimte gegeven aan de creativiteit van het veld, dit onder andere door middel van de 3 kaderreglementen. Voor deze kaderreglementen zal er nog 1 indienronde zijn op 15 maart 2016 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2016. Daarna wordt deze subsidielijn stopgezet omwille van de overheveling van deze bevoegdheid en deze middelen naar Vlaanderen."

  In Raversyde wordt de restauratie aangevat van een deel van de Atlantikwall. Het gaat om Batterij Aachen, een kustbatterij die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd gebouwd. Hierdoor zal een deel van het circuit niet toegankelijk zijn voor de bezoekers gedurende 2016. Op 19 maart gaat het seizoen van start, en dit met een nieuwe inkombalie en een nieuwe ingerichte zaal over Wereldoorlog 2 aan de kust. Verder wordt het project 'Atlantic Wall' van Stephan Vanfleteren opgenomen in de permanente opstelling.

  Wat Welzijn betreft zetten we in 2016 opnieuw volop in op het versterken van de sociale cohesie, het bestrijden van de armoede en doorbreken van taboes. Een grote prioriteit is het verderzetten en laten landen van de campagne 'Oe ist?' in 2016. Daarna is het echter onherroepelijk gedaan voor dit mooie project, want het lijkt wel héél weinig waarschijnlijk dat Vlaanderen zoiets zou overnemen en meteen ook invoeren in alle provincies.

  Lokale besturen, OCMW's en tal van middenveldorganisaties konden sinds eind 2013 bij het provinciebestuur terecht voor een stevige subsidie. Een traditie die stopgezet wordt door de overheveling van deze bevoegdheid naar het Vlaamse niveau.

  De hamvraag blijft echter hoeveel overgehevelde middelen er nog beschikbaar zullen zijn voor de talrijke organisaties en projecten van de West-Vlaamse cultuur-, sport-, jeugd- en welzijnssector. Niet alleen wij als Provincie maar ook de West-Vlaamse belastingbetaler is benieuwd..."

 • Jos Remaut

  Tandje bijsteken voor sportinfrastructuur

  2016 is het laatste jaar waarbij de bevoegdheid Sport nog kan uitgevoerd worden door de Provincie. Er is daarbij duidelijk gekozen om het bestaande beleid te realiseren tot aan het moment van de uiteindelijke overdracht.

  Voor wat betreft sportinfrastructuur wil de Provincie maximaal inspelen op de behoeften aan bovenlokale sportinfrastructuur. Via toelagen worden opnieuw verschillende projecten op de rails gezet. En er worden, zonder met geld te gaan gooien, dan ook extra middelen ingezet om alles te kunen realiseren tegen eind 2016. De 0,5 miljoen euro die jaarlijks normaal voor deze post vorozien is, wordt voor 2016 opgetrokken tot 1,3 miljoen euro.Dat geld gaat naar 8 projecten : de beweeghal van de Toekomst in Brugge, de topturnhal voor de Vaste Vuist in Menen, de vechtsporthal in Poperinge, het BMX- parcours in Hooglede, het nieuw gebouw voor de zeescouts in Harelbeke, Twins Roeiclub in Bredene, OSRC Roeiclub in Oostende en de atletiekpiste in Beernem.

  Op het domein de Gavers wordt verder gewerkt aan de realisatie van de infrastructuur. De nieuwe NME-zone wordt uitgewerkt, de botenparking wordt vernieuwd en de afbraak van het BLOSO-gebouw is uiteindelijk ook voor 2016 gepland.

 • Jos Remaut

  Nieuwe Zwin Natuurpark gaat open tegen de zomer van 2016

  De afwerking van het investeringsproject Zwin Natuurpark is een van dé projecten die eruit springen in het budget 2016. Een andere belangrijke realisatie die in 2016 zal worden afgerond is het provinciaal domein Bergelen in Gullegem. De restauratie en heropbouw van de gebouwen is bijna ten einde. Nog voor eind dit jaar worden de verschillende werken opgeleverd, wat betekent dat de gebouwen dan eigenlijk gebruiksklaar zijn. De heraanleg van de omgeving is gestart en zal afgerond zijn tegen april 2016. Om de cafetaria te kunnen opstarten voor de zomer, wordt nog voor eind dit jaar een oproep van concessie uitgeschreven. Eenmaal de omgevingswerken afgerond, zal ook de groendienst zijn intrek nemen in de brigadegebouwen. Dit zal normaal ook in de periode april 2016 zijn.

  Ook op het vlak van onze provinciale groene assen gebeurt er in 2016 heel wat. De Stroroute wordt afgewerkt en geopend in het voorjaar van 2016. Momenteel zijn de werken fase 2 aan de Kezelbergroute in uitvoering, alsook de eerste fase van de werken aan de Trimaarzate.Er wordt ook werk gemaakt van de recreatieve verbinding tussen deze beide spoorbeddingen, die zal worden aangelegd langs de oevers van de Heulebeek.

 • Jos Remaut

  "Niet zagen en klagen, maar deure doen !"

  "Ondanks alle onduidelijkheid en turbulentie blijven we West-Vlamingen", scandeert Guido Decorte. "Zagen en klagen zit niet in onze genen. "Deure doen!" is wat ons drijft. En dat brengt mij bij de vraag :Waar zullen we staan binnen één jaar?

  Als de omgeving waarin we als provinciebestuur moeten werken onduidelijk is, dan zijn onze ambities dat helemaal niet.Beleidsmatig zullen we een nieuw meerjarenplan 2017-2019 ontwikkelen. En voor de administratie staat het organisatie-programma Horizon'17 op de planning.

  Het nieuw meerjarenplan zal het toekomstig grondgebonden profiel van het provinciebestuur verder versterken als kennispartner en regiobestuur. We zullen hiervoor de optimale bevoegdheden bepalen. De uitgangspunten die we bij het begin van deze bestuursperiode formuleerden blijven dezelfde:

  - De provincie zet sterker in op gebiedsgerichte werking. Via de gebiedsgerichte werking kunnen we oplossingen op maat bieden voor de verschillende uitdagingen binnen onze provincie.

  -De provincie is de partner bij voorkeur voor samenwerking tussen lokale besturen.

  -De provincie creëert ruimte voor vernieuwend beleid.

  -De provincie zoekt maximale hefboomwerking via Europese middelen.

  -De provincie voert een verantwoord fiscaal beleid met optimale inzet van provinciale middelen."

 • Jos Remaut

  "Schril contrast tussen Liesbeth Homans en haar collega's-vakministers"

  Guido Decorte tijdens zijn speech :

  "Er is geen eenduidig standpunt vanuit de Vlaamse Regering over de wijze waarop de overdracht van de bevoegdheden (en de verevening van de daarbij horende financiële middelen) nu echt moet gebeuren. Hoe moeten we de overgang van deze bevoegdheden uitwerken? Volgen we de financiële benadering van mevrouw Homans of volgen we de inhoudelijke aanpak via de inventarissen van de vakministers?

  Veel duidelijker is het in het afgelopen jaar dus niet geworden. Deze onduidelijkheid staat in schril contrast met de steeds luider wordende roep om "klare taal" vanuit het middenveld en de Vlaamse steden en gemeenten.

  1 januari 2017, de door de Vlaamse Regering vooropgestelde datum voor de afronding van de overdracht van de bevoegdheden komt razendsnel dichterbij. Meer en meer vragen de lokale besturen en het middenveld ons hoe de coördinerende en ondersteunende rol van de provincie West-Vlaanderen zal vervangen worden binnen de persoonsgebonden bevoegdheden. Zal de Vlaamse administratie die zelf opnemen Of vervangt men de provincie (schijnbaar toonbeeld van overmatige kosten en overtollige structuren) door een andere intermediaire instelling? Offert men de democratische legitimiteit van het bestuur op door intercommunales deze taken te laten overnemen? En zullen die middelen die overgeheveld worden dan nog dienstbaar zijn voor de provincie West-Vlaanderen en haar lokale besturen?"

 • Jos Remaut

  "Bestuurlijke hervorming : we staan nog nergens"

  Uitspraak van Guido Decorte tijdens zijn toespraak tot de provincieraad vandaag.

  "Waar staan we, één jaar later in de bestuurlijke hervorming? Sta mij toe, geachte provincieraadsleden, om daar kort en bondig op te antwoorden. We staan nergens.

  U zult zich misschien verwonderen over deze uitspraak, die ingaat tegen mijn partijgenoten in de Vlaamse meerderheid. Maar onze partij voert openheid en dialoog hoog in haar vaandel: een mening die niet strookt met het partijstandpunt kan bij ons uitgesproken worden. Iets wat volgens mij nog een basisprincipe van de democratie is.

  We staan dus nergens. Het door de Vlaamse Overheid uitgestippelde traject voor de implementatie van het Vlaams Regeerakkoord, en het project "afslanking provincies" heeft op vandaag geen enkele deadline gehaald. En het zal hierbij absoluut niet liggen aan een gebrek aan provinciale goodwill.

  Is er op taakniveau volledige duidelijkheid over wat de provincies al dan niet mogen doen?

  Hebben de zorgvuldig ingevulde inventarissen met de provinciale taken voor de persoonsgebonden bevoegdheden geleid tot een door de Vlaamse Overheid beloofde beslissing voor het zomerreces?

  Het antwoord is "Neen". Een mogelijke verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat de provincie West-Vlaanderen gebiedsgericht en geïntegreerd werkt. Een dergelijke werking laat zich natuurlijk niet dwingen in puur sectorale lijstjes van de Vlaamse Overheid."

 • Jos Remaut

  "De provincie houdt koers, ook in troebele wateren"

  Eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) is gestart met zijn 'state of the union', de beleidstoespraak 2016 die de bespreking van het budget vooraf gaat. De titel is 'De provincie houdt koers, ook in troebele wateren'. Een duidelijke verwijzing naar het traject van de interne staatshervorming en de voortdurende onduidelijkheid van de kant van de Vlaamse regering. Vooral Vlaams binnelandminister Liesbeth Homans (N-VA) moet het ontgelden.

 • Jos Remaut

  Zuinig met licht in de provinciale domeinen

  Maarten Tavernier (Groen) vraagt om 's nachts zo weinig mogelijk licht te laten branden in de provinciedomeinen. Niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor ons klimaat.

  Maarten Tavernier : "De provincie investeert via het kennisplatform openbare verlichting in het stimuleren van gemeentes om zuiniger om te springen met openbare verlichting. Heel zinvol werk. Meer en meer gemeentes werken aan het doven van minstens een deel van de openbare verlichting tijdens bepaalde nachtelijke uren. En hoewel de provinciale infrastructuur uiteraard heel wat minder lichtpunten telt dan het openbaar domein van een gemeente, kunnen wij ook ons steentje bijdragen."

  "In een aantal domeinen is er verlichting omdat er een streekhuis is of in de omgeving van de cafetaria. Kiest de provincie er ook voor om in haar domeinen om de aanwezige verlichting niet de hele nacht te laten branden ?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) kon daar volledig inkomen. "In princpe worden de domeinen niet verlicht. Tenzij de verlichting noodzakelijk is in functie van doorgangen. En ook dan zijn er een heel aantal voorwaarden.

  Zo moet de verlichting altijd laag en op haar doel gericht zijn. Geen lichtvervuiling dus, de masten mogen enkel tussen de 4 en de 6 meter hoog zijn. We kiezen ook telkens voor één type meubilair per domein : bescheiden en zonder dominerende esthethiek, de groene kleur primeert."

  "En al onze lichtpunten zijn voorzien met een systeem om lichtsterkte te verminderen 's nachts of om het licht uit te schakelen tijdens de sluitingsuren."

 • Jos Remaut

  Hoe zit het nu met de kleine windmolens ?

  Wim Aernoudt (N-VA) had een vraag rond kleine windmolens. "Ongeveer één jaar geleden hebt u met de dienst ruimtelijke planning 6 gemeenten geselecteerd als pilootproject om een beleidskader voor kleine windturbines te maken. Deze gemeenten (Alveringem, Anzegem, De Haan, Diksmuide, Roeselare en Wingene) bereiden in samenwerking met uw diensten een beleidskader voor om de plaatsing van kleine turbines ruimtelijk in goede banen te leiden.

  Graag had ik van dit forum gebruik gemaakt om te polsen naar een stand van zaken. Omdat het naar mijn aanvoelen hoog tijd is dat de provincie concrete stappen zet. Het is uiteraard een goede zaak dat er een beleidsvoorbereiding is tussen de provincie die beroepen tegen vergunningen behandelt en de steden en gemeenten die vergunningen verlenen. Maar we moeten voortmaken,willen we niet door de realiteit ingehaald worden. Want bij mijn weten is een grote keten bezig met een plan om op al zijn 30 vestigingen in onze provincie kleine molentjes te plaatsen. De vestigingen in Jabbeke en Oostrozebeke zouden als testproject naar voren geschoven zijn."

  Zijn er reeds conclusies te trekken met wat nu bekend is? Waar zal de plaatsing kunnen vergund worden? Kan dit in bebouwde kernen, in kwetsbare gebieden of toch alleen in open ruimte? Zijn er andere voorwaarden te koppelen aan het verlenen van een vergunning buiten het puur ruimtelijke? Wordt er gewaakt over de milieutechnische kwaliteit van het zeer gevarieerd aanbod van de verschillende types van turbines die op de markt zijn?

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "De betrokken gemeenten zullen nu elk één pilootproject selecteren. Eind januari komen we dan met de groep en de wetenschappers samen om te bepalen met welke we doorgaan. Er is wel al overeenstemming over een aantal criteria : de molens moeten economisch rendabel zijn, de hoogte mag maximum 15 meter zijn, de molens moeten voor eigen gebruik zijn, en ze kunnen niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden of bebouwde zones."

 • Jos Remaut

  Provincie en stad Ieper delen kosten voor ruiming Dikkebusvijver

  De ruiming zal 700.000 euro kosten en ongeveer 50-50 worden verdeeld. Dat antwoordde gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) op een vraag dienaangaande van Martine Vanbrabant (Vlaams Belang). Ook de Watergroep wordt in het verhaal betrokken.

  Martine Vanbrabant had het ook over de erosieproblematiek, die in Heuvelland toch wel heel erg toeslaat. Bart Naeyaert gaf het probleem toe, maar de aanpak ervan is volgens hem niet makkelijk, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. "We moeten veel akkoorden sluiten en beheersovereenkomsten opstellen. En daar is ook subsidie mee gemoeid. Maar we zijn nu aan een nieuw plan bezig dat tegen 1 april 2016 operationeel moet zijn. We vragen hiervoor Europese subsidie aan."

 • Jos Remaut

  Het blijft stil bij cultuur

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) heeft een vraag over contracten voor het bibliotheeksysteem. Volgens hem heeft gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) blijkbaar een brief geschreven aan de gemeentebesturen waarin ze zegt dat de provinciale ondersteuning voor bibliotheeksystemen zal eindigen in oktober van volgend jaar, omdat de provincie daar vanaf 1 januari 2017 niet meer bevoegd zal voor zijn.. Er was daar ook een afschrift bij voor Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD). "Hebt u al een antwoord gekregen van de minister ?"

  Haar antwoord was kort : "Nee, en dat verwondert mij ook niet. We krijgen van Vlaanderen gewoon op niks een antwoord. Waarom zouden ze dan antwoorden op een simpele vraag over bibliotheeksystemen ?"

 • Jos Remaut

  "Kwaliteit van oppervlaktewater is een zaak van iedereen"

  Bernard De Cuyper (CD&V) bijt de spits af van de vragenronde. Hij heeft een vraag over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In West-Vlaanderen wordt die volgens hem beter. Hij vraagt welke initiatieven de provincie neemt om de bewoners te wijzen op hun grote verantwoordelijkheid in deze ? En welke inspanningen gebeuren via Inagro om de land- en tuinbouwers te begeleiden in het sterven naar nog meer kwaliteit ?

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "Er is toch nog veel werk aan de winkel. De collectieve verantwoordelijkheid is groot. Onze campagne 'Blijf een beetje van de beek' richt zich dan ook niet alleen tot de landbouwers, maar tot het brede publiek. Ook particulieren moeten toch eens goed nadenken waarmee ze hun oprit afspuiten. We moeten sowieso minder gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers gaan gebruiken. We zullen onze inspanningen om de bevolking te sensibiliseren nog moeten gaan opvoeren".

 • Jos Remaut

  De zitting wordt geopend : een minuut stilte

  Voorzitster Eliane Spincemaille verwijst meteen naar de gebeurtenissen in Parijs, en maakt de band met de herdenking van de eerste wereldoorlog : 'Dit mag nooit meer gebeuren'. Ze vraagt bij het begin van de zitting een minuut stilte ter nagedachtenis van de onschuldige slachtoffers en steun aan de nabestaanden.

 • Jos Remaut

  Een zitting in vijf delen

  De provincieraardszitting van vandaag is eigenlijk maar het eerste deel van een globale zitting in vijf delen. Na de introductie vandaag, volgen volgende week dan drie zittingen op drie opeenvolgende dagen, telkens gewijd aan de punten die betrekking hebben op de bevoedheid van twee gedeputeerden.

  Op dinsdag 24 november gaat het om de bevoegheden van Guido Decorte en Franky De Block, op woensdag 25 november om de bevoegdheden van Carl Vereecke en Bart Naeyaert, en op donderdag 26 november om de bevoegdheden van Jean de Bethune en Myriam Vanlerberghe.

  Op donderdag 3 december wordt de marathon dan besloten met de algemene beschouwingen van de diverse fractievoorzitters, de repliek van de deputatie en de stemming over het budget.

  De zitting van vandaag wordt traditiegetrouw wel geopend met de mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen.

 • Jos Remaut

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit.

  Zo ziet de samenstelling van de provincieraad eruit. © Infografiek RMG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!