Live Herbeleef de marathongemeenteraad in Kortrijk : laatste bericht om 1.49 uur 's nachts

12/10/15 om 15:49 - Bijgewerkt op 13/10/15 om 01:49

kw.be ging maandagavond opnieuw live tijdens de gemeenteraad van Kortrijk. Op de agenda stonden 28 punten en 8 interpellaties van de oppositie.

 • Axel Vandenheede

  Mondelinge vragen

  Pieter Soens (CD&V) vraagt hoe het zit met de afsluitingen aan oc De Vonke naar aanleiding van het overlijden van Michael Vanassche. De stad liet al offertes maken voor omheining en verlichting.

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Er is een groep geïnteresseerd om het jeugdhuis in Bellegem weer te openen. Ze zijn al langs geweest bij de bevoegde ambtenaar." Schepen Herrewyn: "Er is al eens een groep geïnteresseerden geweest, maar die haakten in laatste instantie af. Dat is in elk geval goed nieuws."

 • Axel Vandenheede

  Tractoren - tonnagebeperking

  Catherine Matthieu (Groen) heeft het niet begrepen op de rondrijdende tractoren in de binnenstad die aarde of (bouw)materiaal vervoeren. "Tractoren vormen een groot gevaar voor fietsers, want ze hebben geen dodehoekspiegels. Ook zijn deze voertuigen niet altijd voorzien van de beste filters, wat zorgt voor een verminderde luchtkwaliteit. En dan is er nog het geluid of de vuiligheid die ze achterlaten. Daarom vraagt Groen om een aanvullend reglement op te maken voor de tractoren die op grondgebied Kortrijk rondrijden."

  Schepen Axel Weydts: "Het is ook onze bezorgdheid. We betreuren dat tractoren ingezet worden. Maar we kunnen daar niets aan doen. Er is al een tonnenmaatbeperking in de binnenstad. Maar er is geen verkeersbord dat zegt, verboden voor tractoren. Voor de stadswerven zorgen we wel dat er geen tractoren worden gebruikt voor grondverzet."

 • Axel Vandenheede

  Bekostiging fietspaden

  Carol Leleu (CD&V): "De fietspaden op de N43 op de Moeskroensesteenweg worden tussen Aalbeke en de brug over de E403 heraangelegd. Goed nieuws, maar de stad zou daarvoor wel 500.000 euro plus btw moeten ophoesten. Nochtans regelt module 13, intussen vervangen door - afhankelijk van de werken - samenwerkingsovereenkomst I of VI, de financiering van fietspaden langs een gewestweg. En in beide gevallen betaalt het gewest alle kosten. Waarom moet de stad dan zo'n bedrag betalen? Wordt er voor dit project niet gewerkt via een van beide samenwerkingsovereenkomsten?"

  Axel Weydts: "We worden wel degelijk 100 procent gesubsidieerd. De Kapelhoekstraat en de rioleringen dienen echter ook aangepakt. De stad betaalt 140.000 euro, de rest wordt betaald met subsidies."

 • Axel Vandenheede

  Personeelsbeleid

  Stefaan De Clerck wil zijn tussenkomst over het personeelsbeleid uitstellen. "Er liggen er op dit late uur al enkelen te slapen..." De gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts gaat akkoord.

 • Axel Vandenheede

  "OCMW kan het wel"

  Matti Vandemaele: "De gegevens die de stad kan geven, kan het OCMW wel..."

  Philippe De Coene: "De gegevens worden inderdaad wel bijgehouden. Gegevens over man/vrouw, beperking of niet, leeftijd, mensen met een migratieachtergrond. We hebben ongeveer 830 personeelsleden: 84 procent vrouwen, 16 procent mannen. Als we dus naar een afspiegeling van de Kortrijkse bevolking kijken, zitten we met een probleem. Als we kijken naar mensen met een migratie-achtergrond, zou dat 20-25 procent zijn. Maar hoe hoger de functie, hoe minder mensen met een migratieachtergrond bij het OCMW."

 • Axel Vandenheede

  Diversiteit

  Matti Vandemaele (Groen) stelt vast dat het stadspersoneel niet echt een weerspiegeling is van de diversiteit bij de inwoners van de stad. "Het aandeel werknemers van buitenlandse oorsprong bij de stad Kortrijk is tussen 2009 (8,9%) en 2013 (10,2%) niet noemenswaardig gestegen, de stijging is ook kleiner dan in de andere centrumsteden. Bij de hoogste salarisgroep is er zelfs een halvering van 1,4% in 2009 tot 0,7% in 2013. De andere steden scoren hier gemiddeld 3,6%. Een ander cijfer in de stadsmonitor is dat van de werkloosheidgraad bij personen van buitenlandse herkomst in onze stad. Tussen 2009 en 2013 is er op dat vlak geen verbetering vast te stellen. We stagneren in Kortrijk rond 16% in de groep wat niet-Europeanen betreft. En uit cijfers van de VDAB blijkt dat slechts een derde van de personen met een arbeidshandicap die zouden kunnen werken ook daadwerkelijk aan de slag is. Deze cijfers maken duidelijk dat er een probleem is. Er zijn wat mij betreft 3 redenen waarom ik meer ambitie en actie van onze stad verwacht. Eén: de stad is zelf een grote werkgever. Bij de stad werken bijna 1.000 mensen op heel verschillende niveaus. Als we daar het OCMW, Parko, de politie,... bijtellen komen we aan een hele hoop personeel. Twee: de stad staat het dichtst bij de lokale werkgevers en moet een coachende rol op zich nemen. Drie: de stad geeft veel werk aan externe bedrijven. Net zoals we van die bedrijven verwachten dat ze niet werken met producten uit kinderarbeid mogen we ook verwachtingen hebben met betrekking tot de plek van diversiteit in hun personeelsbeleid."

  "Daarom wil Groen deze concrete voorstellen doen: vanaf 2016 houden de stad, OCMW, politie, agb's hun diversiteitscijfers bij. Voor elke van bovenstaande organisaties voorzien we streefcijfers; de huidige selectieprocedures worden volledig gescreend op mogelijke drempels voor bepaalde kansengroepen; we brengen, zoals in Gent, een non-discriminatieclausule aan in de aanbesteding van overheidsopdrachten; we nemen onze regierol als stad actief op. We werken een actieplan uit voor gelijke kansen op de werkvloer bij elke Kortrijkse onderneming; de stad biedt vorming aan voor de eigen diensten maar ook voor werkgevers uit de stad rond de meerwaarde van diversiteit in HR-management."

  Koen Byttebier, schepen van Personeel: "Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem qua diversiteit. In 2014 hebben we een actieplan opgesteld in samenwerking met de Raad voor Intercultureel Samenleven. Wat het bijhouden van cijfers betreft: u vernoemt 10 procent. Op zich vind ik dat niet zo slecht. Maar kwantitatieve diversiteit, daar zijn we niet voor. Het criterium dat we hanteren: wie is het meest geschikt voor de job? Zal die persoon zich gelukkig voelen in die job en de stad iets kunnen bijbrengen. Wat betreft streefcijfers: we opteren voor een positief verhaal met gelijke kansen voor iedereen. Iedereen krijgt dezelfde kansen."

 • Axel Vandenheede

  Groenzone voor Dam

  Matti Vandemaele (Groen) pleit voor een mooie groenzone voor de Dam. "De Dam in Kortrijk, die de Broeltorens verbindt met de Budabrug, kent op 2 plekken een verbreding met hoogstammige bomen. Eentje aan de kant van het hotel en eentje ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. Het voorstel dat we hier willen doen heeft enkel betrekking op de verbreding ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. Op die plek willen we de bovengrondse parkeerplekken schrappen. In de plaats willen we de een extra groenzone aanleggen. Daarvoor moet de bestaande bovengrondse parking er sneuvelen, maar dat is geen probleem. Er komt immers 100 meter verder een nieuwe ondergrondse parking. De auto's kunnen op die plek dus uit het straatbeeld verdwijnen. Een tweede reden om net op die plek iets te doen is de relatief lage kost om snel kwaliteitsvolle groene ruimte te creëren. Er staan op die plek immers al hoogstammige bomen. Een derde reden is de vraag vanuit de buurt. Er is op die plek onvoldoende publiek groen. Zeker voor de oudere inwoners die er op die plek ten overvloede zijn stellen we vast dat de dichtstbijzijnde groene plekken (Buda-beach en Asridpark) al vrij ver weg zijn, zeker voor mensen met een verminderde mobiliteit. Zonder twijfel zou deze nieuwe groen zone door de omliggende bewoners vaak gebruikt worden."

  Schepen Axel Weydts: "Het idee is constructief, maar dan eerst moet de parking Budabrug klaar zijn (zomer 2016). We moeten ook zien of de capaciteit van de parking zal volstaan. We willen dat ook doen in overleg met de bewoners en de handelaars. Maar ik wil niet meedoen in een opbod. We gaan nu al 860 bovengrondse parkeerplaatsen schrappen. De keuze voor groen bovengronds is dus duidelijk. Wat betreft de ouderen: zij parkeren niet zo graag ondergronds. Ze moeten ook afgezet worden aan hun huis. Vandaag gaan we niet in uw vraag, we nemen ze wel in overweging."

  Schepen Herrewyn: "We moeten niet wachten op de Dam. We hebben ook effectief meer ambities voor meer groen. Denk maar aan de Houtmarkt, Overleie, het Buda-eiland. De komende jaren zien wij ook nog kansen: de stationsomgeving, Kortrijk Weide of de site Sint-Vincentius. Tot slot hebben we de ambitie om groene accenten aan te brengen aan de R36, zodat de boulevard rond onze binnenstand groener oogt."

  Matti Vandemaele: "Hoe kun je nu opbieden tegen één fietsstraat, tegen twee bomen? Er is wel degelijk capaciteit om dit soort oefeningen te maken. Je kunt ook perfect aan serviceflats afzetplaatsen voorzien, gekoppeld aan groen. Er is gewoon restcapaciteit, maar er is gewoon geen goesting."

  Axel Weydts: "We hebben wel degelijk goesting. Er zullen voor het eerst in Kortrijk 860 plaatsen bovengronds verdwijnen. 860 is heel veel, wij doen niet mee aan het opbod, want dan worden het er 960, enzovoort."

 • Axel Vandenheede

  Gelijkwaardige uitbouw kerstsfeer in deelgemeenten

  Patrick Jolie (CD&V): "De voorbije jaren heeft het stadsbestuur geïnvesteerd in een goede sfeer tijdens de kerstperiode: extra aankleding, een kerstmarkt... Vorig jaar kwam de kerstparade zelfs langs. Dat is allemaal in het stadscentrum. Voor de deelgemeenten is er vroeger door de stad al geïnvesteerd in kerstverlichting en kerstdecoratie. De laatste jaren zijn het in de deelgemeenten soms de wijkcomités maar meestal de handelaars en de verenigingen die bijkomende en nieuwe initiatieven nemen als het om kerstsfeer gaat. Ze nemen ook de financiering op zich. Ik wil vragen om ook hen de kans te geven om mee te doen aan de kerstsfeeracties zoals in het stadscentrum en om opnieuw te investeren in kerstdecoratie voor de deelgemeenten. En waarom kan de mobiele animatie niet op goed gekozen momenten plaatsvinden in deelwijken en deelgemeenten?"

  Schepen Scherpereel: "Wat kerstverlichting betreft in het centrum, dat is expliciet de opdracht van het Handelsdistrict. Wat de deelgemeenten betreft: de handelscomités staan in voor het ophangen van de kerstverlichting. Daarvoor wordt een budget van 1.250 euro per deelgemeente voorzien. Maar tot nu toe deed geen enkele organisatie een beroep op deze tegemoetkoming. We hebben intussen een groepsaankoop voor kerstbomen te initiëren ism FIK en BID. Verschillende deelgemeenten gingen hierop in. Ik denk tot slot dat kerstanimatie in de deelgemeenten weinig zin heeft, want daar doen de meeste mensen hun inkopen niet."

 • Eline Desmet

  Hersamenstelling van gemeentelijke vzw's en agb's

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "De gemeenteraad beslist dat de mandaten in alle gemeentelijke vzw's en autonome gemeentebedrijven (agb's) worden teruggetrokken als ze toegekend werden aan gemeenteraadsleden die tot een fractie die ophield te bestaan. Die mandaten worden opnieuw toegewezen via het evenredige systeem dat bij het begin van de legislatuur wordt gehanteerd. In Kortrijk zijn de enige twee vertegenwoordigers van Vlaams Belang eerst onafhankelijk geworden, om dan toe te treden tot N-VA. De fractie Vlaams Belang kan dus niet meer vertegenwoordigd worden bij gebrek aan leden en moet er dus een herverdeling gebeuren."

  "Wat betreft de vervanging van twee bestuurders (Catherine Waelkens, N-VA, en Steve Vanneste, ex-N-VA) en een lid van de algemene vergadering (voorzitter Steve Vanneste) van de vzw Stedelijke Musea: op verzoek van N-VA werden twee nieuwe vertegenwoordigers voorgedragen (Piet Lombaerts en Jorgen Deman, beiden N-VA). CD&V stelde daar vraagtekens bij, maar de motie werd weggestemd. Het ingewonnen juridisch advies van de meerderheid geeft CD&V echter gelijk. Meer zelfs: er wordt aan toegevoegd dat het mandaat aan CD&V moet worden toegekend?"

 • Axel Vandenheede

  Maaltijdcheques

  Steve Vanneste: "Parko heeft de waarde van een maaltijdcheque opgetrokken van 4,40 euro naar 7 euro. Het college heeft zich daartegen niet verweerd en ik deel hun mening. Zullen het personeel van de stad, OCMW en de andere agb's ook van een dergelijke verhoging kunnen genieten? Een bijkomende vraag: wat gebeurt er met de vergoeding van de raadsleden die niet aanwezig zijn? Kunnen deze vergoedingen gebruikt worden voor die verhoging?"

  Lieven Libeer: "Ik deel de mening van Steve en ijver ook voor een verhoging. Maar ik ga een stapje verder. Ik stel voor dat de maaltijdcheque vanaf januari niet 7 euro is, maar een uur euro meer. Dus 8 euro. Ik pleit bovendien voor de uitbetaling van ecocheques aan al het personeel."

  Schepen van Personeel Koen Byttebier: "Op die algemene verhoging kan ik niet met ja of nee antwoorden. We hebben daar geen budget voor voorzien. Als we dit zouden kunnen doen via een alternatieve financiering, dan zouden we daar zeker op ingaan. Bovendien is dit vakbondsmaterie. Wat Parko betreft, moet de voorzitter van Parko daar een antwoord op geven. En als we de presentiegelden van de afwezige raadsleden gebruiken voor een verhoging, dan nog hebben we 99 procent andere middelen nodig."

  Axel Weydts, voorzitter Parko: "Wat betreft de verhoging: Parko moest dit kunnen betalen en dat kon. Het directiecomité heeft daarover beslist. Ook de raad van bestuur had zich daarover moeten uitspreken, dus daar is een fout gebeurd. Maar dat is meteen rechtgezet."

  Steve Vanneste: "Het blijft jammer dat er een verschil is tussen Parko en stad Kortrijk."

  Lieven Libeer: "Je kunt geen twee snelheden hanteren voor de 'mensen die bij 't stad werken'. Dat gaat niet. Het zou logisch zijn om het personeel financieel te ondersteunen. Het gaat om een klein bedrag."

  Koen Byttebier: "Het gaat niet om een klein bedrag. We bekijken het en dat duurt. Ik zal u dus ook komende maand geen antwoord kunnen geven."

 • Axel Vandenheede

  Al vijf uur zitting

 • Eline Desmet

  Zwembad : een huzarenstukje

  Marc Lemaitre (SP.A) : "Ik stel vast Patrick Jolie de slaagkansen van het project in twijfel trekt. Als in juni 2018 het nieuwe zwemparadijs op Kortrijk Weide de deuren opent, zal dat echter een echt huzarenstukje kunnen worden genoemd. Dit dossier betreft een goed uitgebalanceerde publiek-private samenwerking : betaalbaar voor de stad en financieel haalbaar voor de partner. Het dossier verzoent recreatie met sporteisen en vergroot en verbetert het aanbod van zwemwater voor scholen en clubs. Ik wens de schepen heel veel succes met de voortgang van dit dossier."

  Steve Vanneste (onafhankelijke raadslid) : "Wat als de partner failliet gaat?"

  An Vandersteene (N-VA) : "Als de partner failliet gaat, wordt de stad eigenaar van het zwembad. Maar we gaan ervanuit dat dat niet zal gebeuren."

  "Verder heb ik van alles gehoord. Ik zal proberen om op een aantal zaken te reageren. Ik zal beginnen met zeggen dat dit een van de mooiste en meest gewaagde projecten is van deze legislatuur."

  "Verder : de infrastructuur van het Magdalena- en het Mimosazwembad is verouderd, versleten. Dan, of je het nu gelooft of niet, we zijn niet van plan om de Abdijkaai te sluiten."

  "Het zwembad in Zwevegem wordt gebruikt door de hele omgeving : Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Waregem... We hebben de moeite gedaan om de regio te overtuigen om in dit verhaal mee te stappen. Uiteindelijk bleek dat enkel Zwevegem met Kortrijk wilde samenwerken."

  "Het nieuwe zwembad zal 1.150 m² groot zijn. Zowel de eigen clubs als de baantjeszwemmers zullen er altijd terecht kunnen. Hebben we alles in Kortrijk? Neen. Daarom ook de samenwerking met Zwevegem. Duikers zullen daar terecht kunnen in een duiktank van 3 meter."

  Patrick Jolie (CD&V) : "Ik heb nog twee opmerkingen : het doorschuiven van de factuur naar scholen en sportclubs en de uitbating van het zwembad Abdijkaai en Lagaeplein."

 • Axel Vandenheede

  Nieuw zwembad - Kortrijkzanen denken mee

  Vraag op Twitter: komt er nu een subtropisch zwembad in Kortrijk?

 • Axel Vandenheede

  Zwembad

  Patrick Jolie (CD&V) komt tussen over het nieuw te bouwen zwembad. "In de vorige legislatuur werd een actualisering gemaakt op de lange termijnvisie van de zwemwatergebonden activiteiten en accommodaties. Dit resulteerde in een masterplan. Op initiatief van Stefaan Bral werd toen de piste ontwikkeld om in een PPS een nieuw groot recreatief zwembad te bouwen in Kortrijk. De nieuwe coalitie heeft dit masterplan verder uitgewerkt, we zijn daar blij om, en gaan mee in de procedure met een voorafgaande marktconsultatie. Maar er worden ook andere keuzes gemaakt, keuzes waar we als CD&V heel veel vraagtekens en uitroeptekens bij plaatsen."

  "Het Magdalenazwembad en Mimosazwembad verdwijnen, in Zwevegem verdwijnt de helft van het zwemwater (25-meterbad in plaats van 50-meterbad). Er komt een belevingsbad, maar niet iedereen is geïnteresseerd in veel gespetter. Wat met het openluchtzwembad? De bezoekerscijfers gaan in een mooie zomer al met een derde naar beneden. De reden van de beperkte openingsperiode wordt door de ambtenaren bevestigd. Maar de opportuniteit die de nieuwe locatie van Kortrijk Weide aanbiedt laat men liggen."

  "Wat prijzen betreft? Een individuele bezoeker betaalt 2 euro , nu zal dat snel 5-6 euro worden. Sportclubs betalen nu niets, straks betalen ze per baan. Scholen zullen 1,5 euro betalen, nu is dat 0,7 euro. "

  " De voorbije jaren is er door vzw Sportplus gestreefd naar een spreiding van wellnessvoorzieningen in alle zwembaden van de stad. Mooi verdeeld en complementair en dit aan zeer democratische prijzen. Nu zal men alles op één plaats aanbieden aan commerciële tarieven. Een zelfde redenering gaat op voor het leren zwemmen. Nu in handen van vrijwillige lesgevers of sportplus, maar nu aan commerciële partner uitbesteed."

  "In dezelfde filosofie gaat men verder: men besteedt vanaf de start van de exploitatie van het nieuwe zwembad alles uit aan de nieuwe exploitant en drie jaar later zal men dat dan even bekijken hoe het loopt. Ik pleit voor een goed overleg en samenwerking met een duidelijke impact van de stad. Laat ons naar elkaar toegroeien, laat ons afspreken en afstemmen, laat ons de gemeenschapsfuncties bewaken. Daarom ons voorstel: bestaande zwembaden blijven in eigen beheer, worden uitgebaat in overleg met het nieuwe consortium, zoek naar optimalisatie van de exploitatie en in de volgende legislatuur zal men kijken of de samenwerking moet omgezet worden in een uitbesteding."

  "De keuze om samen te gaan met Zwevegem biedt tal van opportuniteiten, een echte win-win. Maar in plaats van een economisch voordeel creëert men een blok aan het been. Het wordt zelfs aangehaald als excuus om nu ook de Kortrijkse sportclubs te doen betalen. "

 • Eline Desmet

  Beeldbank vs VIAA

  Filip Santy (CD&V) : "Hoe verhoudt het contract van het Vlaams instituut voor Archivering (VIAA) dat vandaag voorligt zich tot het contract van de Beeldbank? Zullen die twee instanties niet in elkaars vaarwater zitten?"

  An Vandersteene (N-VA) : "Sowieso blijven de twee systemen naast elkaar bestaan. VIAA is een databank en is er enkel voor het onderwijs, de bibliotheken en de wetenschappelijke instellingen. De Beeldbank is er voor alle Kortrijkzanen. De twee instellingen werken naast elkaar, maar zeker ook samen."

 • Eline Desmet

  Samenwerkingsovereenkomst Zwevegemsestraat

  Matti Vandemaele (Groen) : "We zijn heel erg blij met de ontwikkelingen in de Zwevegemsestraat : Palacehof, cinéPalace die kan blijven... Maar, weet dat er binnenkort marktconforme prijzen gehanteerd worden voor de gebruik van dat pand. Cinépalace kan dan wel een beroep doen op subsidies van de stad, maar in het eerste jaar zal het moeten instaan voor de prefinanciering. Ik vermoed dat de schepenen cinéPalace daar wel bij zullen helpen?"

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Ik vind het goed dat dit project vooruitgaat. Alleen vraag ik me af wat jullie visie is op de beluiken. Want, door het aanpakken van die regio raak je automatisch ook aan de beluiken. Het zou dus spijtig zijn om de beluiken niet in dit verhaal op te nemen. Ik pleit er dus voor om nog een stap verder te gaan."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD) : "De toestand van de beluiken is wel degelijk bekeken. Maar, na overleg met de bewoners is gebleken dat zij de beslotenheid van de beluiken willen behouden. Wel kunnen we op visueel vlak nog enkele inspanningen doen, bijvoorbeeld door de gevels uniform aan te pakken. Maar ik zou zeker en vast de beslotenheid van de beluiken niet opheffen."

 • Axel Vandenheede

  Retailmanager bij SOK

  Hannelore Vanhoenacker: "Projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten in verband met de overheveling van personeelsleden naar het SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk), daar zijn we tegen. De autonome gemeentebedrijven zijn niet de vehikels die de lasten moeten dragen voor personeelskosten."

  Matti Vandemaele: "Het SOK wordt als lapmiddel gebruikt om iemand in dienst te kunnen houden via een hoger barema. Waarom zouden we iemand die al werkt voor de stad op een andere payroll zetten om dan te detacheren naar de stad? Het SOK verdient ook beter: het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk wijkt zo almaar meer af van zijn kerntaken. We geloven ook in een integrale aanpak wat betreft de revitalisering van de binnenstad. Hier draait het om handel, handel, handel. Ook aspecten als wonen, werken, leven moeten meegenomen worden, net als het mobiliteitsvraagstuk."

  Wout Maddens: "Het SOK heeft de uitdrukkelijke opdracht om zich te ontfermen over de commerciële revitalisering van de stad. In het verleden deden we al onder meer passantentellingen. Het SOK wil blijven sturen en in die zin is het ondergeschikt waar de retailmanager precies werkt. In de feiten zal die dame trouwens niet werken voor het SOK, maar ons integendeel de weg moeten wijzen. Het is trouwens een goede zaak om goede personeelsleden uit te wisselen. Twee jaar geleden hoorden we op de gemeenteraad dat gevreesd werd dat het SOK opgedoekt zou worden, nu vreest men dat het te veel taken heeft."

  Matti Vandemaele: "Het blijft een vreemde constructie. Ik zou graag horen dat jullie zeggen dat het niet de ambitie om het personeelsbeleid van de stad uit te hollen."

  Stefaan De Clerck, CD&V: "Als er detacheren staat, dan werkt de retailmanager voor de stad."

  Pieter Soens, CD&V: "In de overeenkomst staar er zelfs uitlenen. Duidelijk kan niet."

  Vincent Van Quickenborne: "De overeenkomst stelt duidelijk dat de persoon in het ondernemerscentrum gehuisvest zal zijn.

  Piet Lombaerts, gemeenteraadsvoorzitter: "In plaats van detacheren en uitlenen zal het woord huisvesten gezet worden."

  Stefaan De Clerck stipt aan dat er nog meer aangepast dient te worden aan de overeenkomst en pleit ervoor dat het contract herschreven wordt. Op de volgende gemeenteraad komt het agendapunt over de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst tussen stad en SOK met betrekking tot het retailmanagement opnieuw ter sprake.

 • Eline Desmet

  Verkoop van stadseigendommen

  Matti Vandemaele, fractieleider Groen : "We zouden het goed vinden mocht de stad zoveel mogelijk gronden en gebouwen binnen het patrimonium houden."

  Christine Depuydt, gemeenteraadslid (CD&V) : "Bij het einde van de vorige legislatuur waren er heel veel financiële reserves, die zijn volgens wat ik hoor van Catherine Waelkens opgebruikt. Er zijn intussen ook al heel veel gebouwen verdwenen. Ik besluit dat er vanalles wordt verkocht, dat het geld wordt opgebruikt en dat de stad verarmt."

  Schepen Koen Byttebier (Open VLD) : "De opmerking van Matti verbaast me. Op het vlak van duurzaamheid hebben we namelijk vaak dezelfde mening. De nieuwe eigenaar kan een opmerkelijke meerwaarde opleveren aan het gebouw in kwestie. Van alle gebouwen is al van bij aanvang bekend dat ze in een verkoopdosier zouden terechtkomen. Het is niet zo dat dat geld in een grote pot komt, want een aantal dossiers is aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld de verkoop van Van De Wiele is gekoppeld aan de verhuizing van het debot. Ten tweede is het zo dat wat betreft Broel 4 een koppeling is voorzien aan de verdere ontwikkeling van Broel 6. Dat geld gaat dus niet op in consumptie. Wij gaan dus ook verder met deze strategie."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!