Live Herbeleef de Kortrijkse gemeenteraad: debat over samensmelting citymarketing en toerisme

11/04/16 om 16:04 - Bijgewerkt om 21:24

Maandagavond was er opnieuw gemeenteraad in Kortrijk. Met 23 agendapunten en drie interpellaties oogde de agenda naar Kortrijkse normen wat magertjes.

 • Axel Vandenheede

  Zitting afgelopen

  Na een aantal korte, mondelinge vragen is de zitting ten einde.

 • Eline Desmet

  Lijst van aanwezigen aub

  Matti Vandemaele (Groen) : "Wie is op 4 mei uitgenodigd? Kan ik die lijst krijgen?"

  Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Ik geef geen lijst, maar kan je vertellen dat het om drie groepen gebruikers gaat : 150 mensen die er komen aankopen, 30 à 40 boeren/telers die er producten aanbieden en 9 eigenaars van 11 boxen."

 • Eline Desmet

  Studie door derden?

  Steve Vanneste (onafh) : "Ik kreeg geen antwoord over mijn vraag over een compensatie voor de mensen die een box gekocht hebben."

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Moet er geen grondige studie door derden worden gedaan over de toekomst van de Groothandelsmarkt?"

  Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Ik herhaal : we hebben een overleg met de handelaars in mei. Of er een compensatie nodig/gewenst is, zien en horen we dan."

 • Axel Vandenheede

  Geen stervende zwaan

  Matti Vandemaele: "De suggestie van Marc Lemaitre is goed. De vraag is natuurlijk: als de vuilniswagens daar naartoe gaan en de Groothandelsmarkt trekt elders naartoe, dan is dat geen goede zaak voor de handelaars. Waarom wordt er geen ernstig traject gevolgd om de handelsfunctie daar te versterken? Dat wordt een moeilijk debat, maar dat is niet erg en loont de moeite. Daar wordt op vandaag stevig handel gedreven. Zeggen dat het om een stervende zwaan gaat, is daarom niet aan de orde."

 • Eline Desmet

  Optimalisering?

  Steve Vanneste (onafh.) : "Ik wil ook wel eens weten dat we impact is van het erfgoeddepot op die site? Concreet gaat het over elf boxen waarin werd geïnvesteerd : die mensen hebben toch wel recht op een compensatie."

  Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Wij beschikken niet over alle gegevens maar weet dat er inderdaad twee fases staan te gebeuren. De eerste fase is het bouwen van het erfgoeddepot. De werking van de Groothandelsmarkt kan intussen zonder problemen voortgezet worden. Na de bouw van het ergoeddepot komt het BOD-depot naar de Groothandelsmarkt. Maar er verandert niets voor het einde van 2018. Intussen wordt er een alternatieve locatie gezocht met de handelaars. We wensen wel degelijk de Groothandelsmarkt in Kortrijk te behouden."

  "Vandaag is gebleven dat de bouwwerken waarschijnlijk in augustus zullen aanvatten, maar we wachten nog op de bouwvergunning. Pas als we alle gegevens hebben kunnen we ingaan op de vragen van de handelaars. Concreet is een overleg vastgelegd op 4 mei."

  "Wat de functie en werking betreft, ik deel de mening van dhr. Lemaitre, met name dat we goed moeten nadenken over een optimalisering. Over het niet koosjer zijn van die handel, daar geef ik geen commentaar op."

 • Axel Vandenheede

  Functie herbekijken

  Marc Lemaitre (SP.A): "Ik wil een inbreng doen als ervaringdeskundige. Ik heb enkele jaren gewerkt met de Groothandelsmarkt. Moet die werking niet eens grondig werken herbekeken? De Groothandelsmarkt kan een onderdeel zijn van het commercieel weefsel van deze centrumstad. Er zijn heel wat handelszaken aangewezen op deze markt voor de aankoop van groenten en fruit. Bepaalde zaken zijn te klein om naar de veiling in Roeselare te gaan of de vroegmarkt in Brussel. De Groothandelsmarkt is de tussenschakel in zekere zin. Een andere functie kan zijn dat het een afzetmarkt is voor de lokale boer. Het is mijn overtuiging dat de Groothandelsmarkt een succes zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn, want ik denk dat dit niet meer zo is. Mijn voorstel zou zijn dat de stad eens grondig onderzoekt hoe de Groothandelsmarkt een nuttige tussenschakel kan zijn. Anders kan het een stervende zwaan worden."

 • Axel Vandenheede

  Groothandelsmarkt

  Matti Vandemaele (Groen) komt ook tussen over de Groothandelsmarkt in Heule. "Onlangs werd ik gecontacteerd door een aantal bezorgde handelaars van de Groothandelsmarkt in Heule. Zowel de handelaars met een vaste box als de 'losse' handelaars die jaarlijks een standplaats in de hal zelf huren zijn bezorgd. Waarom is geen communicatie naar de handelaars en eigenaars over de toekomstplannen van de site? Waarom is er geen inspraak (geweest/voorzien) van de handelaars en eigenaars over toekomst van de site? Waarom is er geen inspraak over de toekomst van de markt? En wanneer komt die er wel? Zal er door deze bestuursploeg nog een toekomstplan op tafel worden gelegd? Wanneer moeten de stadsdiensten weg uit het depot in Marke? Worden er ook alternatieven bekeken om dat depot naar toe te brengen? Of is de huidige Groothandelsmarkt de enige optie? Als de stad een nieuwe marktplaats zoekt voor de handelaars zonder vaste box en de handelaars in de boxen mogen blijven, waarom zoekt de stad dan geen andere plek om het depot Marke onder te brengen? Is dat niet eenvoudiger?"

 • Eline Desmet

  'Stad moet nu ingrijpen'

  Wout Maddens (Open VLD) : "Ik kan bevestigen dat er een aanvraag loopt voor een 'plan logisch attest' : dat is een manier om bestemmingen te wijzigen en uitbreidingen mogelijk te maken. Momenteel worden alle adviezen opgevraagd om ze daarna grondig te evalueren. Inhoudelijke uitspraken kan ik dus nog niet doen."

  "Ik kan bevestigen dat wij bij onze ambitie blijven om de open ruimte in het zuiden te behouden. Belangerijk daarbij is dat landbouw er de hoofdfunctie is en daarrond recreatief medegebruik mogelijk is. Het behoud van de open ruimte is niet hetzelfde als het volledig bouwvrij houden van de open ruimte."

  "Klopt het dat de firma niet in regel is met een aantal voorwaarden? Inderdaad in 2008 is een vergunning afgeleverd en is de voorwaarde met betrekking tot de groenbuffers niet gerespecteerd. De maatregelen nemen we mee in de evaluatie van de aanvraag."

  "Je suggereert dat de stad moet helpen bij het zoeken van een passende locatie : wel, dat is altijd onze houding. Ik omschrijf het als 'luisteren, informeren, ondezroeken, beslisseln, helpen war mogelijk...' dat is een houding in alle stedebouwkundige dossiers."

  Matti Vandemaele : "Wij zijn natuurlijk voorstander van echte open ruimte en niet van theoretische open ruimte."

  "Het lijkt ons logisch dat je los van de aanvraag zoals ze nu voorligt optreedt tegen die het niet naleven van het aanbrengen van groenschermen. De stad moet nu optreden! Ze moeten die groenschermen vandaag voorzien."

 • Axel Vandenheede

  Uitbreiding Beaucarne Kooigem

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over een mogelijke uitbreiding van de firma Beaucarne in Kooigem. "De plannen roepen bij ons enkele vragen op. Klopt het dat de firma op vandaag al niet in regel is door het niet aan leggen van de wettelijk verplichte groenschermen? Wat zal de stad doen om de firma Beaucarne toch te bewegen om te voldoen aan die verplichting? Is het een optie dat de stad - indien de plannen van het bedrijf niet door zouden kunnen gaan - het bedrijf zou kunnen helpen in het vinden van een nieuwe passende locatie?"

 • Axel Vandenheede

  Huisartsenwachtpost

  Cathy Matthieu (Groen) doet een voorstel om een overleg te organiseren tussen de huisartsen van Kortrijk en AZ Groeninge om huisartsenwachtposten te organiseren.

  Philippe De Coene (SP.A): "We vinden dat u dit hier terecht aankaart. Het eerste voordeel van zo'n wachtpost is de bereikbaarheid tijdens vakantieperiodes en in weekends. Ten tweede is er nu een oneigenlijk gebruik van spoeddiensten, terwijl dat soms niet nodig is. Voor wat de verhuizing betreft van de spoeddienst, dat is gepland voor het voorjaat van 2017. Het voorstel van u is al jaren geagendeerd en het voorwerp van bespreking tussen AZ Groeningen en de huisartsen. Wat is het probleem? Het staat veel op de agenda, maar er lukt iets niet. Voor deze gemeenteraad hebben we contact opgenomen met de huisartsenkring in Kortrijk. AZ Groeninge is daar alvast voorstander van. Het ziekenhuis heeft expliciet gevraagd om een apart lokaal te voorzien voor een huisartsenwachtpost. Daar werd niet op ingegaan. Binnen de huisartsenkring is er niet bepaald consensus over de organisatie van de nachtdiensten. Ze vindt dat de spoeddienst van AZ Groeninge daarvoor instaat."

  "We zijn sowieso bereid als stad om verder te bemiddelen in dit dossier. We zijn dus voorstander van een huisartsenwachtpost."

 • Eline Desmet

  Voortrekkersrol

  Matti Vandemaele (Groen) : "Mijn commentaar slaat absoluut niet op de werking van Imog, maar op de manier waarop de stad ermee omgaat. Ik zou graag een lijst krijgen, want ik ben het met je eens, het moet op alle fronten en planmatig. Ik zou graag een lijst krijgen van alles wat de stad op vandaag doet en plant om deze ambitie echt waar te maken."

  Jean De Bethune (CD&V) : "Ik ben blij dat je akkoord bent dat we serieus moeten nadenken over schaalvergroting, plan... Je zal ruimer moeten kijken dan alleen naar de gemeenten van Imog. Maar dat is inderdaad de juiste houding."

  "Klein detail : je zegt dat de consumptie moet verminderen. Maar sorry, het gaat niet ver de consumptie, het gaat over hoe we consumeren."

  "Waar het voor mij over gaat is dat je als centrumstad een voortrekkersrol moet innemen. Ik heb daar op vandaag weinig of niets van gemerkt in de intercommunale Imog. We moeten er dus absoluut van koers te veranderen.

  Bert Herrewyn (SP.A) : "Wij hebben gevraagd als stad Kortrijk om een werkgroep in het leven te roepen om de uitdagingen van Imog aan te gaan en de financiering gezond te houden. We nemen dus wel degelijk een voortrekkingsrol in."

 • Axel Vandenheede

  Schaalvergroting

  Jean de Bethune (CD&V): "Ik neem geen vrede met de uitleg van de schepen. 'De cijfers zijn beter dan ze lijken', stelt hij. Mijn voorstel zou zijn dat stad Kortrijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Imog is een van de betere, zelfs een van de beste die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Hoe zit het met de technologie? Ik meen te weten dat Imog wil investeren. Er is ook de schaalgrootte: Imog is gewoon te klein. Men moet aandacht hebben voor specialisatie. Waar blijft in godsnaam het initiatief van de stad om hierin een voortrekker te zijn? Ga verder met een serieus beleid in afval."

  Matti Vandemaele: "Ik vraag een plan. Met toffe projectjes gaan we het niet doen. Want dan hebben we er 1.000 nodig. Verder: het gaat niet alleen over de prijs van de afvalzak. Imog maakte de optelsom en het gaat om 1 miljoen euro die stad zou kunnen investeren. We moeten niet wachten tot de wetgeving er is om die 40 kilo per persoon aan te pakken. Er gebeuren zeker al fantastische dingen, maar dat is niet voldoende."

  Bert Herrewyn: "Wat betreft Imog: we geloven in schaalvergroting. Wat betreft restafval heeft Imog er te weinig om een rendabele afvalverbrandingsoven te hebben. Er is al onderzoek bezig om samen te werken met andere afvalintercommunales. Wat betreft specialisatie: Imog is er daar elke dag mee bezig. Wachten tot de wetgeving er is? We wachten niet, we zijn daar mee bezig. We doen al proefprojecten. Denk maar aan het pmd-project. Het restafvalcijfer moet gelijk blijven voor Vlaanderen en het is dankzij projecten als deze dat we dit kunnen realiseren. U opteert ervoor om containerparken betalend te maken, wij kiezen daar niet voor."

 • Eline Desmet

  Imog

  Matti Vandemaele (Groen) : "Het restafvalcijfer blijft stabiel, we slagen er met andere woorden niet in om het te doen dalen. Vreemd genoeg staat er in het Plan Nieuw Kortrijk ook geen enkele actie om het restafvalcijfer te doen dalen. Nochtans zijn de uitdagingen groot en moet de stad Kortrijk tegen 2022 zo'n 40 kg restafval per jaar per inwoner minder produceren. Als je weet dat het cijfer in 2015 op 190,4 kg ligt dan is een daling van 40 kg binnen de 6 jaar een zeer stevige ambitie. De vraag stelt zich dus wat de stad hiermee zal doen, of ze deze oefening doorschuift naar de volgende bestuursploeg?"

  "We verwachten van de stad een plan van aanpak om deze doelstellingen te realiseren. Een van de elementen om tot minder restafval te komen zou er kunnen in bestaan dat we vragen aan Imog om een proefproject op te zetten rond 'omgekeerd inzamelen'. Dat betekent dat we de redenering omdraaien. Afval dat gesorteerd wordt kunnen we ophalen aan de deur, voor niet-gesorteerd restafval moet je naar een ondergrondse collectieve container waar je per gewicht betaalt voor je restafval."

  "De uitdaging is niet min: 40 kg restaval per inwoner per jaar minder, het ons in regel stellen met de geldende en komende wetgeving, het toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt' en het differentiëren van het beleid binnenstad versus deelgemeenten."

  "Met Groen willen we actief meewerken aan een afvalbeleid dat ook resultaat kan voorleggen, keuzes maakt en de hete aardappel niet doorschuift. We kijken dan ook uit naar een stad met dezelfde ambities."

  Bert Herrewyn (SP.A) : "Het restafvalcijfer blijft inderdaad gelijk, op zich is dat al positief omdat de stad meer inwoners telt en er meer afvalproducerende activiteiten zijn : evenementen, toeristen... Dus ondanks meer evenementen, toeristen en inwoners is er minder afval per inwoner."

  "Belangrijk! Het nieuwe restafvalcijfer dat voorgesteld wordt is nog niet officieel, het maakt onderdeel uit van een nieuw Vlaams uitvoeringsplan. Dat nieuwe cijfer komt anders tot stand dan vandaag, met clusters. Kortrijk komt zo in een bepaalde categorie terecht. Het nieuwe cijfer is 151 kg, maar dat is het afval van inwoners én van kleine zelfstandigen. Nu wordt die berekening anders gemaakt."

  "Hoe kunnen we het afvalcijfer doen dalen? Preventie, ook bij bedrijven, want daar is nog veel winst de boeken. Hoe nog? Afvalophaling bij mensen thuis verbeteren : één concreet project is de pmd-ophaling. Resultaten daarvan zullen bepalend zijn voor uitvoering. Dat Kortrijk niet aan het project deelneemt, is omdat de proefsteden (bijvoorbeeld Waregem) gekozen werden."

  "Verder kunnen we nog meer inzetten op composteren en het houden van kippen. Die inspanningen - samen met betere selectieve inzamelingen bij bedrijven - moeten ervoor zorgen dat we onder die 151 kg geraken, ermee rekening houden dat het een optelsom zal zijn van de ophaling bij inwoners en kleine zelfstandigen."

  "Principe van 'vervuiler betaalt' : wij hebben keuze gemaakt om kostprijs voor vervuiler niet nog meer te verhogen. Mensen die het niet gemakkelijk hebben zijn - dat stellen we vast - net diegene die het meeste vervuilen. Dat is een beleidskeuze, je kan daar tegen zijn, maar wij kiezen er voor om prijs van de restafvalzak niet te doen stijgen. Ik stel vast dat jij daar dan wel voorstander van bent."

  "Het is ambitieus, dat klopt, maar heel belangrijk, het is nog geen definitieve beslissing. Komt die beslissing er, dan zijn er zeker nog inspanningen te leveren, bij de gezinnen en bij de bedrijven."

 • Axel Vandenheede

  Jaren vijftig

  Jean de Bethune (CD&V): "Ik heb aandachtig geluisterd en ik wil toch deze opmerking maken. De straatcomités die al vele jaren bestonden en die wij samenbrachten, zijn aan het verdwijnen. U belooft dat u als schepen van Economie tegen juni een beleidsplan zal voorleggen over het BID. U moet zich ervoor behoeden dat Kortrijk terugkeert naar de jaren vijftig. Het BID was een poging om te komen tot een geïntegreerd beleid inzake commerciële activiteiten. Door er citymarketing bij te betrekken, verdrinkt u voor een stuk de commerciële dynamiek. Ik pleit er dan ook voor om uw oor eens te luisteren te leggen bij handelaars en dit alles niet te laten verwateren."

 • Eline Desmet

  Bestaat het BID nog?

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "Enerzijds zeg je 'het BID is niet belangrijk', anderzijds zeg je dat het 'BID heeft een derde van het beslissingsrecht'. Komaan, werk aan een coherent verhaal waarin iedereen wil meestappen. Dat is de boodschap!"

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Bestaat het BID eigenlijk nog?"

  Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Daar komt in juni een antwoord op."

 • Axel Vandenheede

  Versplintering

  Stefaan De Clerck (CD&V): "Ik stel vast da we in een versplinterd gebeuren. Het BID bestaat dus niet meer, het budget wordt straat per straat verdeeld. Dat is niet goed. Bovendien: wat zijn de grote dossiers? Er staat daar niets over in in het jaaractieplan. Als je er één per jaar doet, moet je daar nu al bezig zijn. Ik zou willen weten welke grote evenementen de komende jaren zullen zijn die Kortrijk de nodige uitstraling zullen geven."

  Rudolf Scherpereel: "Het gaat zeker niet om een versplinterd gebeuren. Op een bepaald moment waren er veel straatcomités. Het vorige bestuur bracht alle comités samen. Dat ging goed, tot er geen geld meer was. Dan moest het BID plots alles zelf doen en bekostigen. Bepaalde straten, zoals de Wijngaardstraat en de Voorstraat, hebben uiteindelijk zelf opnieuw initiatief genomen. Dat is een goede zaak en we willen hen daarbij steunen via het project 'een euro voor een euro'. Wat de initiatieven voor 2016 betreft: ik nodig u uit om het jaaractieplan te lezen en er werd ook uitgebreid uitleg gegeven op de raad van bestuur waarop u aanwezig was."

  "Wat de koopzondagen betreft. Wij stellen vast dat een van de grote spelers, K in Kortrijk, niet elke koopzondag open kan zijn. Twee zondagen per jaar worden niet gedaan."

 • Eline Desmet

  "Alweer wachten"

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "Ik kan Catherine haar indicatoren-verhaal wel smaken. Voorts is het dus zo dat ik nog altijd geen antwoord krijg over dat ene budget. Ik moet alweer wachten?!"

  "Ik vind het zeer vreemd dat jullie niet vroeger hebben nagedacht over de verjaring van contracten met partners als K in Kortrijk en Decathlon."

  "Je spreekt over een richtingsverandering bij BID, dat het zich nu vooral richt op het ondersteunen van straatcomités, maar wie/wat is het BID dan nog?"

  "En wat met de koopzondagen en de animatie? Hoe ga je de handelaars motiveren om deel te nemen aan de koopzondagen?"

 • Axel Vandenheede

  255.000: niet over te zeggen

  Schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA): "Wat betreft het budget: een deel van die middelen komt uit een oude overeenkomst, waarbij een engagement werd gevraagd aan K in Kortrijk om mee te investeren. Ik kan dus niet over die 255.000 euro spreken die K investeert."

  "De relatie met het BID: we hebben drie instanties die zich richten naar de handelaars. Dat zijn het Handelsdistrict (K, de stad, de handelaars) in de kern van de stad, citymarketing en toerisme dat stadsbreed werkt en tot slot heb je het handelsoverleg."

  "Wat betreft het jaaractieplan zijn er inderdaad een aantal indicatoren. Maar er zijn nog andere indicatoren zoals de hotelbezetting en tellingen. Die info krijgen we pas een paar weken later en daarom is het moeilijk om daar rekening mee te houden."

 • Axel Vandenheede

  Jaaractieplan

  Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V komt tussen over het budget 2016 en het jaaractieplan van de vzw citymarketing en toerisme: "Ik mag na een maand al mijn vragen stellen over het budget en het jaaractieplan van de vzw citymarketing en toerisme. Opvallend is dat er veel geld, ruim 550.000 euro, in marketing wordt gestoken. Dat geld gaat voornamelijk naar de communicatiemachine, maar wat is het concrete doel dat jullie beogen? Ik wil een concreet antwoord."

  "Jullie spreken over één groot verhaal. Wat is dat verhaal? Hoe zullen jullie de aantrekkelijkheid van de stad verhogen? En nog een derde vraag: wat is de relatie met het Handelsdistrict (BID) en Feest In Kortrijk? Nog een bijkomende vraag: wat zal er gebeuren met het BID?"

  "De koopzondagen is echt uw stokpaardje, meneer Scherpereel. Je voorziet 82.000 voor koopzondagen. Hoe gaan jullie de animo krijgen in die koopzondagen, want die is er nu echt niet. We willen een plan dat spitsvondig is en waarin moedige keuzes worden gemaakt. Wat zal Kortrijk onderscheiden van bijvoorbeeld Brugge?"

 • Axel Vandenheede

  Vervangingen

  Een resem vervangingen in algemene vergaderingen en raden van bestuur passeren de revue.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!