Live Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : 635.000 euro voor renovatie dak Gildhof

14/04/16 om 10:06 - Bijgewerkt om 21:49

De raadsleden kwamen bijeen voor een uitgebreide agenda. Er kwam een uitgebreid hoofdstuk financiën aan bod. Zo kost de renovatie en asbestverwijdering van het dak van cultuurcentrum Gildhof ruim 635.000 euro. Deels om de stadskas te spijzen gaat de stad over tot de verkoop van gebouwen en gronden.

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere sluit de zitting af.

 • Lieven Vancoillie

  Slechte ontvangst voor mobiele netwerken in Schuiferskapelle

  Er zijn al langer problemen met de dekkingsgraad van mobiele netwerken in de dorpskom van Schuiferskapelle. CD&V'er Klaas Carrette legde een motie voor. "We vragen dat de bevoegde operatoren ter plaatse objectieve metingen uitvoeren en een aanvaardbare ontvangst waarborgen." Het onderwerp kwam eerder aan bod in de bewonersraad van Schuiferskapelle, waarna het schepencollege eind maart kennis nam van de problematiek. "Er ligt ook een petitie in de buurtwinkel in Schuiferskapelle."

  Begin april schreef het stadsbestuur vervolgens in het kader van deze problematiek een klachtenbrief naar het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en naar de operatoren Proximus, Base en Mobistar. "Het is nu wachten op een officieel schrijven van onder meer de operatoren", aldus bevoegd schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "Proximus nam al maatregelen, zonder veel effect op vandaag. Base en Mobistar beweren dat er geen probleem is." Een motie wordt ter ondertekening aan alle raadsleden voorgelegd.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  "Graag betere controle en onderhoud van speeltoestellen"

  CD&V-raadslid Hilde Decoene roept het stadsbestuur op om toestellen in de speeltuinen beter te controleren en te onderhouden. "Om de veiligheid te garanderen moeten kapotte speeltuigen onmiddellijk worden hersteld. Uiteindelijk is de uitbater, het stadsbestuur, verantwoordelijk. Die pinnen op de Poelbergsite werden intussen verwijderd."

  "Nu is er wel een goed opvolgsysteem", zegt schepen Margot Baekelandt (SP.A). "Dat gebeurt door de jeugddienst. Er is meer controle in de zomer dan in de winter. Iedereen kan ook een probleem melden. Dan gaan onze diensten ter plaatse om de nodige maatregelen te nemen."

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Waar is dat feestje ? Tielt steunt buurtfeesten financieel

  De stad ondersteunt laagdrempelige buurtactiviteiten voortaan ook financieel. "Dat komt de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in een buurt, straat of wijk ten goede." Afhankelijk van het aantal aangeschreven wooneenheden wordt een bedrag van 65 of 125 euro (meer dan 20 woongelegenheden) voorzien.

  Hilde Decoene (CD&V) : "Vroeger kregen buurtstraatcomités een subsidie uit de cultuurpot. De subsidie is niet nieuw, wel het reglement. Een goed initiatief vereist een goed budget. Wat als er straks 25 straten een aanvraag indienen ? Wie krijgt dan wel, wie geen subsidie ? Er is maar 1.250 euro voorzien. Er zitten nog wat hiaten in het reglement."

  "Het is moeilijk om daar een bedrag op te plaatsen", aldus schepen Guido Mehuys. "We kunnen dit bedrag aanpassen. We zullen zien waar we komen. En dat ook evalueren, indien nodig."

 • Lieven Vancoillie

  Nieuw subsidiereglement voor culturele verenigingen

  Tielt beschikt over een ruim verenigingsaanbod in de culturele sector. Jaarlijks wordt aan die verenigingen een werkingssubsidie uitbetaald (onder meer een basissubsidie, investeringssubsidie...). Dat reglement werd nu aangepast na een lange overlegronde met de culturele sector en positief geadviseerd op de stedelijke raad voor cultuurbeleid.

  "Het vorig reglement dateert van 2003", zegt cultuurschepen Guido Mehuys (SP.A). "Elke vereniging krijgt een basissubsidie, om onder meer de administratie te bekostigen. Daarnaast is er ook een investeringssubsidie. Het nieuwe reglement gaat in vanaf 2017, subsidies op basis van 2016."

  "We gaan in de toekomst nog meer inzetten op de samenwerking tussen verenigingen. In het verleden werden samenwerkingsverbanden zelfs gestraft. We willen multidisciplinair verenigingen beter laten samenwerken, zoals muziek met bijvoorbeeld ballet, sport... Dit reglement komt volledig uit de cultuursector zelf, onder het voorzitterschap van Wim Popelier. Er werd op die manier een groot draagvlak gecreëerd."

  "We zijn blij dat er een nieuw reglement is", aldus CD&V'er Hilde Decoene. "Er was overleg via de verschillende deelraden en met de opmerkingen werd vaak rekening gehouden. Er kwam een bijsturing en kwam er nieuw overleg. Positief is dat samenwerking wordt beloond. Waarom worden de verslagen van de adviesraden niet op de website van de stad gepubliceerd. Dat zou de openbaarheid ten goede komen. Het budget van 50.000 euro per jaar is echter aan de lage kant. Voor het project Tielt Koerst werd meer dan 70.000 euro gespendeerd."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Tielt subsidieert nu ook verenigingen die een eigen zwerfvuilactie houden

  Het huidige subsidiereglement voor het opruimen van zwerfvuil voldoet op een aantal punten niet. "Er wordt door de verenigingen een subsidie verkregen die niet in verhouding staat tot de inspanning. Deelname aan de zwerfvuilactie met enkele mensen volstaat om minstens 50 euro te ontvangen, waarbij het weinig uitmaakt met hoeveel personen men deelneemt en welke zone wordt opgeruimd. Verder zijn de zones niet eenduidig bekend en worden er doorheen het jaar weinig andere zones opgeruimd. En, het subsidiebedrag wordt op het einde van het jaar toegekend. Tot dat moment weten verenigingen niet welk bedrag ze zullen ontvangen."

  Dat subsidiereglement werd herwerkt. "Uitgangspunten zijn dat men naast de zwerfvuilactie van het stadsbestuur ook nog een eigen actie kan houden. Deze actie dient een knelpuntzone op te ruimen, die man kan kiezen uit jaarlijks vast te stellen lijst. De groepering die deelneemt aan de zwerfvuilactie van het stadsbestuur krijgt 50 euro subsidie, wie een eigen actie houdt ontvangt 100 euro."

  "Verenigingen konden vroeger meer verdienen (250 euro), nu duidelijk minder", zegt CD&V'er Vincent Byttebier. "Zwerfvuil opruimen zou automatisch moeten gebeuren", zegt schepen Margot Baekelandt (SP.A). "Er zou geen zwerfvuil mogen liggen", merkte Christophe Capoen (CD&V) op. Joris Uyttenhove (CD&V) gaf de Tieltse Automobielclub nog een pluim. "Na afloop werd alles mooi opgeruimd."

 • Lieven Vancoillie

  Keert stadsbestuur de lokale handelaars de rug toe ?

  Tielt treedt toe tot het intergemeentelijke samenwerkingsverband Creat, dat gezamenlijk aantal diensten en goederen zal aankopen.

  "Gemeenten gaan bovenlokaal over tot de aankoop van speficieke goederen en diensten. Zoals strooizout, kantoorbenodigdheden, schoonmaakproducten, brandstoffen,... Deze centrale organiseert een collectieve aankoop met verschillende gemeenten . Deze deelname kost meer dan 4.000 euro", zegt CD&V'er Joris Uyttenhove. "De stad keert de lokale handelaar de rug toe."

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) : "Het ene sluit het andere niet uit. We kunnen nu intekenen op raamovereenkomsten, maar dat betekent niet dat we niet langer bij Tieltse handelaars terecht kunnen. Voor grote projecten gaat het op vandaag bijvoorbeeld ook om veel administratie. Dat kan onder meer op korte termijn worden terugverdiend. We zetten wél verder in op lokale economie."

  "Het gaat inderdaad om een mogelijkheid", zegt schepen Bart Biebuyck (Open VLD). "Het gaat voornamelijk om goederen die we in onze stad niet kunnen aankopen. We hebben al heel wat gedaan voor de lokale economie. En dat blijven we ook doen. Lokale handelaars moeten absoluut geen schrik hebben. Het moet niet, we blijven onze lokale mensen graag zien. Als ze vragen hebben, onze deur staat wagenwijd open."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Fietspad op de voormalige spoorlijn Tielt-Meulebeke

  Het licht staat op groen voor de realisatie van een fietspad op de voormalige spoorlijn Tielt-Meulebeke, op het vak tussen de Sint-Amandstraat en de Abeelstraat. Dit traject is opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

  "Nu de bezettingsovereenkomst met de NMBS wordt goedgekeurd kan het stadsbestuur in samenwerking met het provinciebestuur het nodige doen voor de realisatie van het fietspad", zegt schepen Guido Mehuys (SP.A).

  "Dit past perfect in onze doelstelling : een fietsvriendelijke stad. We mogen dat traject gratis gebruiken, enkel de bodemattesten moeten we betalen." Daarna wordt het project ingediend bij de provincie om subsidies te krijgen. "Het komt in de omgeving van het ingekleurd stadsrandbos."

  Vincent Byttebier (CD&V) : "We keuren dit goed, maar de euforie is misplaatst. Dit dossier werd in de vorige legislatuur in gang gezet. Het gaat nog een tijd duren vooraleer het fietspad er effectief zal liggen. Het zal ook niet meer voor deze legislatuur zijn. Intussen kunnen ook andere dossier verder worden gestimuleerd."

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Waarom koop door Helpt Elkander, niet door Tieltse Bouwmaatschappij ?"

  CD&V-raadslid Luc Vannieuwenhuyze verwondert zich erover dat niet de Tieltse Bouwmaatschappij, maar wel Helpt Elkander de woningen in het centrum van Aarsele koopt. "Ik ben benieuwd naar het verslag en het moment van de besprekingen tussen het stadsbestuur en de Tieltse Bouwmaatschappij."

  "Er is veel onduidelijkheid bij de huidige huurders, onder meer over de huurprijs. Die huurprijs wordt bepaald door de hoogte van het inkomen. En wat met de toelatingsvoorwaarden ? Er blijken in dit dossier nog heel wat onduidelijkheden", aldus Luc Vannieuwenhuyze. "De schatting werd gevraagd door Helpt Elkander ? Normaal geeft de verkoper toch de opdracht, en niet de koper ?"

  "U bent ook aandeelhouder en zou enige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "De Tieltse Bouwmaatschappij had geen interesse, Helpt Elkander wel. De laatste infovergadering had inderdaad niet plaats. De bouwmaatschappij Helpt Elkander was niet met alles klaar. Als dat wel zo is, komt er verder overleg met de huurders."

  "Helpt Elkander heeft verschillende projecten in Aarsele", aldus schepen Simon Bekaert (SP.A), tevens voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij. "We doen ook inspanningen om daar verder voet aan de grond te krijgen. Historisch is het nu eenmaal zo dat Helpt Elkander daar heel wat verwezenlijkt heeft."

 • Lieven Vancoillie

  Twee woningen in Aarsele verkocht aan Helpt Elkander

  Het stadsbestuur gaat verder met de verkoop van eigen patrimonium : de meergezinswoning (10 woongelegenheden) aan de Jules Van Ooststraat 1 en een voormalig handelshuis aan de Vinktstraat 3 worden verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V wil van perceel in Kapellestraat randparking maken

  Door de slechte staat van het gebouw en de geplande verhuizing naar een nieuw (jeugd)complex naast het stedelijk zwembad stelt het stadsbestuur de woning aan de Ieperstraat 80, vroeger gebruikt door KSA Tielt, en een aanpalend perceel grond, te koop. "We focussen op de eerste plaats op onze kerntaken", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

  "Er is nog altijd geen oplossing voor de jeugdlokalen", zegt CD&V'er Vincent Byttebier. "Er is nog geen alternatief, geen plan. Dat pand bevindt zich op de lijst van waardevolle gebouwen. Het wordt geschat op 150.000 euro, wat toch heel weinig is. Een openbare verkoop is ook niet de meest goedkope vorm van verkoop."

  Ook een perceel grond in de Kapellestraat (vroeger terrein hondenclub, tennis- en basketterrein) wordt te koop aangeboden. De grond ligt dicht bij de Ringlaan en de atletiekpiste. Er zou een woonblok met 40 woongelegenheden worden opgetrokken.

  CD&V Tielt is niet opgezet met die plannen. "Er is geen visie op lange termijn. Deze site zou ideaal kunnen worden gebruikt om er parking van te maken : straks zijn er de werken op de Collegesite en ook de parking aan de Europahal staat altijd vol. Deze randparking zou niet ver van het centrum liggen en kan via een voetgangersdoorsteek achter de gebouwen worden bereikt", zegt CD&V'er Vincent Byttebier.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Vooruitgeschoven investeringsbedragen voor dakrenovatie Gildhof

  Als gevolg van de asbestproblematiek van het cultuurcentrum Gildhof schuift het stadsbestuur investeringsbudgetten vooruit in de tijd. "De budgetwijziging resulteert voor het dienstjaar 2016 in een daling van het resultaat op kasbasis met ruim 524.000 euro, waarvan 310.000 euro te wijten is aan het vooruitbrengen van bepaalde investeringskredieten van de volgende jaren naar 2016. De autofinancieringsmarge wijzigt niet", licht burgemeester Els De Rammelaere toe.

  De renovatie van het dak van cultuurcentrum Gildhof kost circa 635.000 euro. Daarmee zijn alle centen die voorzien waren voor de renovatie in één keer opgebruikt. Dit jaar worden ook nog kapotte zetels vernieuwd. Of er in deze legislatuur verder nog andere renovatiewerken zijn gepland, is nog niet bekend.

  Fractieleider Vincent Byttebier (CD&V) : "Het gaat vooral om het vooruitschuiven van investeringsbedragen uit de volgende jaren. Benieuwd hoe dan de komende jaren bepaalde projecten zullen worden gefinancierd. We keuren deze budgetwijziging dan ook niet goed."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Jolien Dewitte (Open VLD) neemt ontslag, Joke Parmentier (N-VA) legt de eed af

  Open VLD'er Jolien Dewitte liet eerder weten naar Gent te verhuizen en moet daardoor ontslag nemen als gemeenteraadslid. Ze wordt op de kartellijst N-VA&Open VLD opgevolgd door Joke Parmentier (N-VA), die in handen van voorzitter-burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) de eed aflegt.

  Later neemt Joke Parmentier ontslag uit de OCMW-raad, waar ze zal opgevolgd worden door N-VA-partijgenoot Alain Dhont. In het bijzonder comité van het OCMW wordt Joke vervangen door Grietje Goossens, Alain Dhont komt dan in het vast bureau van de OCMW-raad.

  Foto RDC

  Foto RDC © Foto RDC

 • Lieven Vancoillie

  Joke Parmentier (N-VA) legt de eed als nieuw raadslid af

  Door de verhuizing van Jolien Dewitte naar Gent moet de Open VLD-politica ontslag uit de raad nemen. Ze wordt op de kartellijst N-VA&Open VLD opgevolgd door N-VA'er Joke Parmentier, die ook in de OCMW-raad zetelt.

  Op vandaag is Joke Parmentier penningmeester van de lokale N-VA-afdeling, ondervoorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij en ondervoorzitter van de raad van bestuur van cultuurcentrum Gildhof. Ze werkt in de verzekeringssector.

  "De voorbije jaren werd heel wat ingezet om onze stad weer financieel gezond te maken. Die ingeslagen weg moeten we verder bewandelen", aldus Joke Parmentier, die in de vrije tijd geniet van de goeie dingen in het leven : het thuis gezellig maken, een weekendje weg, afspreken met familie en vrienden...

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de gemeenteraad van Tielt eruit.

  GF

  GF © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!