Live Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: vragen bij opvang vluchtelingen

21/09/15 om 15:24 - Bijgewerkt op 22/09/15 om 01:07

Na een deugddoende zomervakantie van bijna drie maanden, stond maandagavond om 19 uur de eerste gemeenteraad van het werkjaar op het programma. Daarin heel wat aandacht voor de meer dan 300 extra plaatsen die de stad wil voorzien voor asielzoekers.

 • Thomas Dubois

  Dat was het dan! Tot de volgende!

  Met de Kanunnik Duboisstraat sluiten we de openbare zitting af. Bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende gemeenteraad op maandag 19 oktober. Opnieuw live te volgen op kw.be.

 • Thomas Dubois

  Knip in de Kanunnik Duboisstraat blijft

  Tot slot van de openbare zitting vroeg Lieve Lombaert (N-VA) om de knip in de Kanunnik Duboisstraat ongedaan te maken. Die knip werd begin augustus ingevoerd en zorgt ervoor dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is in de Kanunnik Duboisstraat.

  Dat zorgde voor tweedracht in de KaDo-wijk, de wijk gevormd door de Kanunnik Duboisstraat en Domien Craccostraat. Naast voor-, zijn er ook heel wat tegenstanders van de knip.

  "De meting van het verkeer in deze straat geeft aan dat er tijdens de spitsuren geen grotere stijging van verkeer is dan in de andere straten", aldus Lieve Lombaert. "Ik stel dus voor dat de knip ongedaan gemaakt wordt. Dat er éénrichtingsverkeer komt in de Kanunnuik Duboisstraat zodat enkel de rijrichting van de Groenestraat naar de Oostnieuwkerksesteenweg toegelaten is. Dat er ween versmalling komt ter hoogte van de knip én dat er een evaluatie volgt na een jaar."

  De meerderheid keurde het punt niet goed. "We hebben hier de keuze gemaakt voor de zwakke weggebruiker, onder meer met een goed en veilig fietspad vanuit de wijk naar het centrum", aldus schepen Griet Coppé (CD&V). "We krijgen bovendien ook heel veel positieve reacties van mensen die blij zijn dat de straat opnieuw is zoals vroeger, toen de knip ook al een feit was. Volgens ons blijft het een goede beslissing en wie weet zelfs een voorbeeld voor veel andere wijken."

 • Thomas Dubois

  Madeliefjesplein in Roeselare

  Vanaf nu is er ook een Madeliefjesplein in Roeselare. Het gaat om een nieuwe verkaveling gelegen aan de Azalealaan waarbij een nieuw stuk wegenis komt.

  Gezien de nieuwe wegenis een doodlopende straat is met een middenplantsoen, wordt voor een pleinnaam gekozen. Het past in het kader van de bloemenstraten in de buurt en het kan een hulde zijn aan de gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het madeliefje stond destijsd symbool voor de Belgische gesneuvelde militairen.

 • Vincent Vanhoorne

  Leg je zwembroek klaar!

 • Thomas Dubois

  Kleine time check: het is middernacht

  Ter info. Voor de mensen die het nummer van de sprekende klok niet van buiten kennen! We zitten aan punt 15. Het einde nadert.

 • Vincent Vanhoorne

  Eerste aanzet voor bouw nieuw zwembad

  De stad Roeselare heeft een trajectbegeleider aangesteld die de bouw van een nieuw zwembad in een publiek-private samenwerking moet begeleiden. Uit de opgemaakte haalbaarheidsstudie blijkt dat een nieuw zwembad met een uitgebreid recreatief aanbod een potentie van minstens 150.000 recreatieve zwemmers heeft. De trajectbegeleider moet onder meer de haalbaarheid van het project nagaan.

  In het verder traject moet ook blijken of andere besturen in het project wensen mee te stappen. Als eerste fase wordt nu een kandidatuurstelling gepubliceerd. Consortia die geïnteresseerd zijn en aan de criteria voldoen, zullen in de tweede fase een lastenboek krijgen waarna ze een offerte kunnen opmaken en indienen.

 • Thomas Dubois

  Buitenschoolse opvang op site De Vlieger

  Momenteel zijn de werken in Gemeentelijke Basisschool De Vlieger volop aan de gang. Uitbreiding was meer dan nodig. De Vlieger was een van de eerste scholen waar ouders kampeerden in de hoop om hun kind in te schrijven. Op het gelijkvloers komen onder andere de kleuterafdeling en de eetzaal. Op de eerste verdieping vinden we de lokalen van het lager onderwijs. Ook de turnzaal bevindt zich op de eerste verdieping.

  Tijdens de werken blijven de kleuters les volgen in de Hoogstraat. De lagere afdeling is voor twee jaar, nog tot eind dit schooljaar, naar de gebouwen van STAP en Vedastus aan de Spilleboutdreef.

  Binnen het project is er ook ruimte voor de bouw van kinderdagverblijf De Speelvogel, met ingang in de Louis Leynstraat. De school en het kinderdagverblijf zullen bepaalde ruimtes delen.

  Op vraag van het Zorgbedrijf werd onderzocht in hoeverre er boven de vleugel van de kinderopvang, voorzien in de nieuwbouw van de school, een extra verdieping kan worden geplaatst voor voorschoolse opvang. Daar was al rekening mee gehouden in de oorspronkelijke plannen. "Op die manier zouden kinderen tot 12 jaar op dezelfde site naar een kinderdagverblijf kunnen gaan, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang kunnen genieten", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

  Het Zorgbedrijf engageert zich om, na het beëindigen van de bouwwerken, de extra verdieping te kopen aan de stad.

  "Heeft dit invloed op de timing van de werken?", vraagt Brecht Vermeulen (N-VA) zich af. "De bouwvergunning moet hiervoor eerst afgeleverd worden, dan pas kunnen we een uitspraak doen over de timing. Maar wat de school betreft, is en blijft het de bedoeling dat het volledige schoolgebeuren vanaf 1 september opnieuw in de Hoogstraat plaatsvindt."

 • Vincent Vanhoorne

  Aanpassing recyclageparken

 • Thomas Dubois

  Izegemsestraat wordt eindelijk aangepakt

  Met studiebureau Demey is er een ontwerper aangesteld voor de heraanleg van de Izegemsestraat vanaf de Zeger Maelfaitstraat tot de grens met Izegem. Belangrijk, want de straat is in bijzonder slechte staat met verschillende putten. De vraag om de straat aan te pakken leeft al vele jaren. De Izegemsestraat krijgt langs beide zijden fiets- en voetpaden. Ook de nodige riolerings- en nutswerken staan op het programma.

  Daarnaast zal ook de Zeger Maelfaitstraat doorgetrokken worden tot aan het spoorweg. Dat gaat gepaard met een wijziging van de voorrangsregels op het kruispunt van de Zeger Maelfaitstraat en de Izegemsestraat. Komende van Izegem zal de hoofdrichting in de Zeger Maelfaitstraat overgaan. Op die manier wil men zwaar verkeer uit het centrum van Rumbeke bannen.

  De werkzaamheden staan in 2016 en 2017 op het programma, een exacte timing is er nog niet. De kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro.

 • Thomas Dubois

  Slotwoord burgemeester Luc Martens: "Verantwoordelijkheid nemen"

  "Ik ben blij dat we dit debat sereen konden voeren", aldus burgemeester Luc Martens tot slot van het debat. "Wat heeft ons gedreven? Als bestuur moet je vooruitziend zijn, anders loop je verloren. Dat geldt ook voor deze problematiek. We mogen niet achter de feiten aanhollen."

  "Het mag geen excuus zijn om onze verantwoordelijkheid niet te nemen, met zin voor realiteit", stelt hij nog. "De mensen zijn hier en zullen al dan niet erkend worden. Dan is het de vraag: wat doen wij met die mensen?"

  "We zijn een stad met een grote sociale cohesie, zonder de bedoeling om afstand te nemen van elkaar. Een plaats waar alle lagen van de bevolking aan bod komen. En dat is ook in dit verhaal het geval."

 • Vincent Vanhoorne

  OCMW-voorzitter Geert Depondt (CD&V): "40 plaatsen niet van vandaag op morgen"

  Geert Depondt: "Eind vorig jaar was de bezetting van ons Lokaal Opvanginitiatief rond de 60 procent. Die situatie is op zeer korte termijn sterk gewijzigd. Wat wij nu voorstellen, is een antwoord op de vraag van de staatssecretaris naar vrijwillige uitbreiding van het LOI. Op dit ogenblik bedraagt de capaciteit 126 en wille we dit uitbreiden naar 166. Ofwel vangen we de asielzoekers professioneel op, ofwel ondergaan we de situatie van een spreidingsplan. Het is veel beter dat we daar zelf kunnen op inspelen. Geschikte woongelegenheden vinden is de grote uitdaging waar we nu voor staan."

  "300 mensen zijn op dit moment ingeschreven in het wachtregister in Roeselare, waarvan een 120-tal in het LOI. De anderen doen geen beroep op het LOI. Die 600 is gebaseerd op de verwachting van de staatssecretaris rond de toename van de instroom. Wij hebben ons op geen enkel ogenblik als stad of als OCMW geëngageerd om in het LOI 600 mensen op te vangen. In een eerste stap leggen we een uitbreiding voor van 40 opvangplaatsen aan het bestuursorgaan van het OCMW. Wij zullen aan Fedasil ook moeten vragen welk type politiek vluchteling we kunnen verwachten. We kunnen dan het type woning of kamer aanpassen aan de behoefte. Die 40 extra plaatsen zullen er niet van vandaag op morgen zijn, we moeten eerst de geschikte woningen vinden. Als men zou van plan zijn een collectieve opvang te organiseren in Roeselare, wensen wij daarover als lokaal bestuur ingelicht te worden."

 • Vincent Vanhoorne

  Standpunt Sp.a vluchtelingen

 • Vincent Vanhoorne

  Ria Vanzieleghem (CD&V): "Opvangcapaciteit moet beheersbaar blijven"

  Ria Vanzieleghem (CD&V): "Het is goed dat Roeselare niet lijdzaam toekijkt en het voortouw neemt om samen met vrijwilligers en professionele organisaties gerichte acties op touw te zetten. Een centraal punt voor hulpgoederen en mensen die willen ondersteunen is een goede aanzet. Als elk lokaal bestuur evenredig zou inzetten op opvang, zou de problematiek in ons land alvast een stuk minder groot zijn. De kinderen moeten aansluiting kunnen vinden bij het onderwijs en vrijetijdsinitiatieven. Asielbuddy's die professioneel ondersteund worden, zijn zeker een meerwaarde. Veel burgers hebben angst voor het onbekende. Het is onze opdracht om de burgers goed te informeren en ervoor te zorgen dat de opvangcapaciteit beheersbaar blijft en mensen te sensibiliseren."

 • Thomas Dubois

  Frederik Nuytten (SP.A): "Morele plicht om mensen op te vangen"

  "Laat ons niet vergeten dat we, nog niet zolang geleden, met een gelijkaardige situatie geconfronteerd werden. Bij de Balkanoorlog ging het zelfs om een nog groter aantal en toen hebben we ook geholpen. Deze mensen hebben hulp nodig en wij kunnen helpen. De omstandigheden zijn buitengewoon en dat moeten wij ook zijn bij onze hulp", aldus Frederik Nuytten (SP.A).

  "We laten niemand in de koude staan. Wat sommigen emo-politiek noemen, wil ik gerust een compliment noemen. Dat er beslissingen genomen worden op een onderwerp dat ons emotioneel raakt, lijkt mij geen probleem."

  "Dat er veel mensen aanwezig waren op de infoavond in ARhus, toont dat veel Roeselarenaars de intentie hebben om te helpen. Het is onze morele plicht om die mensen op te vangen, het tegendeel is schuldig verzuim."

 • Thomas Dubois

  Leen Sercu (Groen): “Trots op stad Roeselare”

  "Mensen die op de vlucht zijn voor geweld, wiens leven letterlijk en figuurlijk is stukgeschoten. Wij, onze generatie, weet niet wat het betekent", aldus Leen Sercu, fractieleider voor Groen. "Wij leven in een welvaartstaat en kunnen niet inschatten wat het is om alles achter te laten omwille van conflicten of onvoorstelbaar geweld. Daarom is het onze verdomde plicht om deze mensen te helpen. We zijn als Groen trots op de beslissing die de stad nam om hier de verantwoordelijkheid te nemen."

 • Vincent Vanhoorne

  Brecht Vermeulen (N-VA): “De grootste uitdaging moet nog komen”

  "Als voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in het federaal parlement ben ik elke dag met dit thema bezig", zegt Brecht Vermeulen (N-VA) "Er zijn 121 plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW in Roeselare. Waar komt dat cijfer van de huidige 315 vluchtelingen in onze stad dan vandaan? Wat is de situatie op vandaag in Roeselare? Fedasil noch het Rode Kruis zijn op dit moment op zoek naar kleinschalige opvangplaatsen. Het gaat telkens om enkele honderden vluchtelingen op één plaats. Er moeten in Vlaanderen 1.600 opvangplaatsen gecreëerd worden via de LOI's. Het bericht dat Roeselare 600 asielzoekers zou opvangen is fenomenaal veel meer in vergelijking met die 1.600 die verspreid over alle gemeenten gevraagd worden. Dat cijfer van 600 is dus geïnspireerd op een ideologische kleur, niet op de concrete vraag."

  "Uiteraard hebben wij geen bezwaar tegen het feit dat de stad een coördinerende rol opneemt in verzamelen van hulpgoederen. Maar niet-professionele mensen laten werken als asielbuddy vergroot de kans dat zij hun taak niet correct kunnen invullen. Je hebt vooral mensen nodig die professioneel geschoold zijn. Peterschap van burgers over een erkend vluchteling, is wel een goed idee. De aangekondigde 285 extra plaatsen om tot 600 te komen, blijken er vandaag plotseling 40 te zijn. Tegen die 40 extra plaatsen in het LOI hebben we uiteraard geen probleem. Een 'fare share' is immers evident, niet alleen in Europa maar ook in de Belgische gemeenten. In het LOI komen meestal mensen terecht die minstens drie maanden in procedure zitten of een grote kans op erkenning hebben."

  "Er is voor Roeselare een taak weggelegd in de opvang van asielzoekers, maar in het licht van de politiek van Fedasil is die eerder beperkt. De grote uitdaging zal erin bestaan om straks de erkende vluchtelingen te laten integreren in de stad. Dat zal een heel grote impact hebben op de stad. Het zal een druk leggen op de dienstverlening van het OCMW, onder andere een stijging van het aantal leefloners, meer cursussen Nederlands voor anderstaligen, extra woningen..."

 • Thomas Dubois

  Piet Delrue: "Kwaliteit moet gegarandeerd zijn"

 • Thomas Dubois

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Duidelijke terugkeerpolitiek moet"

  De Vlaams Belang-fractie is duidelijk: nog meer asielzoekers, dat is geen optie. "Maar laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: wij zijn helemaal niet blij dat er mensen in oorlogssituatie en angst leven. Ook wij zijn vaders en moeders, hebben kinderen, kleinkinderen, hebben gevoelens en willen voor iedereen het beste", aldus Immanuel De Reuse.

  "In tegenstelling tot de anderen, zijn wij er zeker van dat wat nu wordt voorgesteld als oplossing niet de juiste oplossing is. Die vluchtelingen zijn niet alleen op de vlucht voor de oorlog, ze zien het ook als een uitgelezen kans om elders een nieuw leven op te bouwen."

  "Wat het voorstel van de stad Roeselare betreft, zien we heel wat algemeenheden en onduidelijke voorstellen. Een dossier dat niet tijdig klaar is, een dossier zonder kostenplaatje. Er is geen draagvlak hiervoor. Financieel kost dit de stad heel wat centen, wat men ook moge zeggen."

  "De vluchtelingen komen naar hier, passen zich amper aan, maar behouden wel hun geloof en afkomst. Tegenstellingen van daar, komen ook naar hier... Hoe zullen we deze mensen, tegenstanders in Syrië en Irak, hier van elkaar scheiden?", stelt Immanuel.

  "Het mag ook geen asielmisbruik worden. We dienen een duidelijke terugkeerpolitiek te voeren. Ook lokaal. En hierin dient de burgemeester zijn rol te spelen."

  Immanuel De Reuse.

  Immanuel De Reuse. © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!