Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen

30/11/15 om 16:43 - Bijgewerkt om 22:55

Maandagaavond kwam de gemeenteraad van Menen bijeen. Op de agenda stonden 29 punten. De raadsleden moesten een beslissing nemen over de verkaveling 't Appelke in de Moorselestraat.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Tevredenheidsenquête

  Volgens Philippe Mingels zal hij zijn kortste vraag ooit stellen. "In de gemeenteraad van oktober kwam ik tussen over de tevredenheidsenquête en ik zou heel graag de resultaten kennen."

  Burgemeester Martine Fournier: "Als u de notulen van het schepencollege zou lezen, dan zou u weten dat de enquête werd stopgezet."

  Philippe Mingels: "Ik zou ook willen weten of de kostprijs van 1.982 euro ook daadwerkelijk zal worden betaald en of de stad stappen zal ondernemen tegen de firma."

  Burgemeester Martine Fournier : "Ik neem akte van uw vragen en opmerkingen."

 • Mieke Verhelle

  Philippe Mingels heeft ook nog een vraag over de spreiding van de opvang van vluchtelingen. "In augustus antwoordde de OCMW-voorzitter dat Menen meer dan voldoende deed voor de opvang van vluchtelingen in vergelijking met omliggende gemeenten. Het is nu al duidelijk dat alle steden en gemeenten een extra inspanning zullen moeten leveren. Heeft u al een zicht op hoeveel vluchtelingen in Menen zullen moeten worden opgevangen ?"

  OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke : "Neen."

  Philippe Mingels vraagt nog of Menen bereid is om extra mensen op te vangen of dat de gemeente zal kiezen voor een financiële sanctie ?"

  De OCMW-voorzitter kan daar nog niet op antwoorden omdat hij nog geen cijfers heeft.

 • Mieke Verhelle

  Info over Paks-studie

  In de gemeenteraad van september kwam Philippe Mingels tussen over het gebrek aan informatie over de PAKS-studie. "De burgemeester zwaaide toen met de infokrant met de belofte dat meer informatie zou volgen. Meer informatie is er nog niet gekomen. Daarom herhaal ik mijn vraag: waar blijft de informatie over de Paks-studie."

  Mieke Syssauw : "De informatie staat intussen op onze website. Waarschijnlijk is het er maar op gekomen nadat u uw vraag hebt ingediend. Wij moeten ons verlaten op de informatie die we krijgen van de Vlaamse Overheid. Want het is een studie van de Vlaamse overheid."

 • Mieke Verhelle

  Infobord op monument

  Philippe Mingels : "Op het Vander Merschplein staat een monnument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Een monument van de hand van Yvonne Serruys. Op het monument staat al ettelijke jaren een bord dat onleesbaar geworden is. Enkel 'ontdek Menen op je gsm' is nog te lezen. Ik vraag het college om het betreffende bordje te verwijderen en het monument weer recht aan te doen. Indien er een nieuw infobordje moet komen, vraag ik om dat niet op het monument of ernaast te plaatsen."

  Schepen Laurent Coppens : "U heeft een punt. Het is niet de eerste keer dat we die opmerking kregen dat het beter naast het monument staat. Waarom is het nog niet verwijderd ? Omdat het gekoppeld is aan de vraag, moeten we dat systeem voor info op de gsm nog in voege houden ? Moeten we niet eventueel met een app werken ? Voor de militaire begraafplaats Menen Wald zijn die mensen al aan het kijken om met een app te werken. Ook vanuit de dienst Toerisme zijn we daarmee bezig."

 • Mieke Verhelle

  Franse controle op Belgisch grondgebied

  Jelle Janssens (SP.A/Groen): "In Krant van West-Vlaanderen lazen we dat Franse agenten actief waren op Meens grondgebied. Ook de voorbije week kon worden vastgesteld dat voertuigen op Belgisch grondgebied door Franse politie werden gecontroleerd. De burgemeester gaf in hetzelfde artikel aan verrast te zijn door dit Frans politioneel initiatief en stelde dat zij noch PZ Grensleie op de hoogte werd gebracht. Hoe verklaart de burgemeester dat zij noch PZ Grensleie werd ingelicht? Hoe verklaart de burgemeester dat PZ Grensleie niet de regie van de Franse politie heeft overgenomen op Belgisch grondgebied? Hoe lang is de Franse politie van plan controles te blijven uitvoeren op Belgisch grondgebied? Welke conclusies trekt de burgemeester uit dit ogenschijnlijk unilateraal Frans politiemanoeuvre met betrekking tot de Frans-Belgische politiesamenwerking en het Verdrag van Doornik II?"

  Burgemeester Martine Fournier : "Wat de controles op de snelweg betreft, daar waren we van op de hoogte en de federale politie heeft patrouilles ingezet. Het klopt dat er op een zaterdagochtend Franse controles gebeurden op Belgisch grondgebied. Frankrijk heeft op een bepaald moment beslist om alle grenzen te controleren, niet enkel in Menen; We waren 'not amused'. Ondertussen zijn er regelmatige contacten tussen de korpschef vvan Tourcoing en onze korpschef. De politie van Tourcoing heeft 270 manschappen extra gekregen van de nationale politie om het stukje tussen Moeskroen en Rekkem alleen al te controleren. Het zou drie maanden duren. Het heeft inderdaad nadelige gevolgen voor de middenstand op de Barakken."

  "HEt is niet correct dat ze op Belgisch grondgebied controleren; Het kan een goed voorbeeld zijn om mee te nemen in de akkoorden van Doornik. Er zijn nu ook gemengde patrouilles. De korpschef heeft een project gestart voor een samenwerking met de korpschef van Tourcoing."

  "De laatste jaren hebben wij meer dan 500.000 euro geïnvesteerd in camera's en op die manier is er ook controle."

 • Mieke Verhelle

  Weg afgesloten voor fietsers

  Rudy Nuytten (Open Stad) merkte dat Wervik de doorgang in de Koekuitstraat in Geluwe heeft afgesloten. "Fietsers moeten nu een omweg maken van zo'n 600 meter. Niet voor iedereen zo evident. Volgens Wervik gebeurde dat om de verkeersveiligheid te verhogen."

  Schpen Dirk Vanholme: "De lokale politiezone van Grensleie heeft geen cijfers over de ongevallen in die straat. In 2011 vroeg AWV om alle kleinere wegen die aansluiten op de N58 af te sluiten. Wervik heeft besloten om de weg drastisch af te sluiten. De fietsers kunnen gebruik maken van de fietstunnel. Stad Menen kan voorzien in signalisatie 'verboden voor fietsers, bromfietsers'. HEt afsluiten langs de kant van Menen is onmogelijk omdat een bedrijf de toegangsweg nodig heeft."

  Rudy Nuytten vraagt zich af of dit geen voorbode is van een ruimer project waarover morgen een infovergadering is.

 • Mieke Verhelle

  Anouschka Decaluwe ( N-VA) heeft vragen over de sluitingsuren van de tabakswinkels en nachtwinkels.

  Volgens schepen Eddy Lust (Open VLD) zijn er 34 tabakswinkels en twaalf met een laatavondopening. En er zijn voldoende controles met sluitingen tot gevolg.

 • Mieke Verhelle

  Motie onontvankelijk verklaard

  De voorzitter legt de ontvankelijkheid van de motie ter stemming omdat het een bovengemeentelijke materie betreft. "Nochtans kwam dit al in andere gemeenten ter stemming", weerlegt Rudy Nuytten (Open Stad). "Ik ga ervan uit dat democratie werkt van onder naar boven. We proberen van onderuit ons standpunt te bepalen vanuit de gemeenteraad."

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) steunt Rudy Nuytten omdat het ook in andere gemeenten op de agenda gekomen is. Het kan niet dat je dat hier tegenhoudt"

  Meerderheid tegen oppositie wordt het punt niet ontvankelijk gestemd.

 • Mieke Verhelle

  SP.A/Groen stemt tegen aanpassing verbeteringspremie

  SP.A/Groen stemt tegen de aanpassing van het verbeteringspremie omdat volgens Sofie Pringels de valkuil van de perimeter nog niet is weggewerkt. De premies worden immers maar toegekend aan de woningen die in die perimeter liggen.

 • Mieke Verhelle

  Aanpassing verbeteringspremie huurwoningen

  De gemeentelijke huisvestingspremies worden met een jaar verlengd. Anderzijds wijzigt de verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen. Het verkrijgen van de premie is gekoppeld aan de kwaliteit van de huurwoning volgens de Vlaamse Wooncode. De totale kostprijs van alle bouwonderdelen bedraatgt minimum 3.000 euro. In het huidig reglement is geen sprake van alle bouwonderdelen en impliceert dit dat men per bouwonderdeel een premie kan krijgen. Er stond in het reglement dat tussen de eerste en volgende aanvraag een periode van tien jaar dient te zitten. Dat wordt vervangen door 'voor eenzelfde woning kan de premie om de vijf jaar aangevraagd worden'.

 • Mieke Verhelle

  LAR-Zuid

  Er werden vier bezwaarschriften ingediend tegen de ontwikkeling van LAR-Zuid, waarvan een gezamenlijk bezwaar van buurtbewoners. Een werd weer ingetrokken.

  Philippe Mingels : "Hier gaan we niet mee. Ik stel vast dat de bezwaarschriften van de omwonenden niet au sérieux worden genomen. Volgens de deskundige is er geen link tussen LAR-Zuid en LAR Noord. Ik begin mijn buik vol te krijgen met dergelijke argumenten die van de pot gerukt zijn. Hier wordt het bufferbekken buiten het gebied gelegd. We hebben te maken met een heel beperkte groene buffer tegenover een gebouw dat 26 meter hoog zal zijn."

 • Mieke Verhelle

  Verkeersdrukte

  Philippe Mingels vraagt nog antwoord op zijn vraag over de verkeersdrukte die er komt met een bijkomende, toekomstige verkaveling. "De druk op de Moorselestraat wordt altijd maar groter en die druk is nu al bijzonder groot. Wat kan er gebeuren om de Moorselestraat nog leefbaar te houden voor wonen en leven te maken ?"

  Schepen Mieke Syssauw: "Langs de ene kant is het terrein begrensd door de beek, aan de andere kant door de spoorweg. Dat betekent inderdaad dat het verkeer via de Moorselestraat moet. De Kromebeekstraat is trouwens als prioritair ingericht om de Moorselestraat te ontlasten."

 • Mieke Verhelle

  Verkaveling 't Appelke

  Er komt een nieuwe verkaveling aan de Moorselestraat. De verkaveling ligt achter 't Appelke en krijgt dan ook die naam. HEt betreft een perceel van 34 loten met 24 woningen in halfopen bebouwing en 10 met een beperkte nevensfunctie. Er werden twee bezwaarschriften ingediend.

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) : "Uit de plannen is er te merken dat er geen visie is op verkavelingen in Menen. De dichtheid is hier ruim, dus spelen we eigenlijk met de ruimte. Volgens de wettelijke bepalingen kunnen er twee woningen meer worden gebouwd. Er wordt veel van die ruimte ingenomen door bestrating. Daar tegenover staat dat er heel weinig open groene ruimte is. Er zijn al doorsteken voorzien naar nieuwe toekomstige verkavelingen. Je kan dat zien als vooruitstrevend bestuur maar ik mis een visie op de volledige omgeving. Was het niet beter geweest om een volledige verkeersstudie te maken met het zicht op toekomstige verkavelingen ? We zijn daar in dat gebied de laatste groene ruimtes aan het inpalmen. En we doen dat niet op de beste manier. De invulling van het groen is ook niet ideaal. Waarom geen appelbomen in die verkaveling plaatsen ?"

  Schepen Mieke Syssauw (open VLD) : "Het gaat hier om woongebied en wij hebben geen juridisch beletsel om die aanvraag tegen te gaan. Het is zeker niet zo dat er geen visie is over het aansnijden van woongebieden. We zijn nu bezig met een studie over vraag en aanbod van woongebieden. Wij hebben met de ontwikkelaar het voortraject doorlopen en wij ervoor geijverd om voldoende ruimte voor buffering te voorzien."

 • Mieke Verhelle

  Beheersovereenkomst imkerij De Beke

  HEt punt komt weer op de agenda met de gevraagde wijzigingen uit de vorige zitting. Philippe Mingels merkt op dat het terrein nog niet volledig opgekuist is. Hij vraagt ook om een deel van de Beekvallei op te ruimen. "Daar liggen nog ruïnes van kleine bouwwerken die er toch slordig bij liggen. Ik wil ook de tip geven om daar bijenhotels te plaatsen. Mensen die in de sociale economie bezig zijn, kunnen daar iets mooi van maken."

 • Mieke Verhelle

  Verkeersveilig West-Vlaanderen

  Het gemeentebestuur wil participeren in de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, een vzw opgericht op initiatief van de gouverneur en de provincie. Het doel is om de verkeersveiligheid te verhogen.

  Menen wil jaarlijks een subsidie geven van 125 euro en de mandatarissen hebben de kans om ten persoonlijke titel toe te treden.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Een gemeente kan een van de projecten van de vzw sponsoren vanaf 500 euro. Daarbij kom je als gemeente ook in beeld. De gemeente wil nu 125 euro subsidie geven, een schaambrokje bijna. We vinden het een nobel initiatief, maar ik vraag me af waarom net dit project en geen ander project. Zijn er objectieve criteria om te beslissen welke projecten wel of niet gesteund worden."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) vindt het een waardevol initiatief om in te participeren met een subsidie. "We hebben geen 500 euro willen sponsoren uit financiële overwegingen."

 • Mieke Verhelle

  Parkeerverbod vrachtwagens

  De firma Decospan vroeg om borden te plaatsen aan de overkant van de firma om het parkeren van vrachtwagens tegenover de firma tegen te gaan.

 • Mieke Verhelle

  Zwaar verkeer weren

  In de Kortrijkstraat ter hoogte van de N32 richting Wevelgem komt er een bord C23 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' '+7,5t' om zo de overlast van zwaar verkeer uit het centrum van Wevelgem te mijden.

 • Mieke Verhelle

  Betonverval in cc De Steiger

  Aan de bouwstructuur van cc De Steiger is betonverval vastgesteld. Er wordt een offerte uitgeschreven om een studiebureau aan te stellen.

 • Mieke Verhelle

  GBS Rekkem

  Angelique Declercq vraagt zich af waarom geen maatwerkbedrijven de kans kregen voor de verbouwingen voor GBS Rekkem. Voor die tweede fase werd gekozen om te werken met sociale inschakelingsondernemingen. Schepen Tom Vlaeminck : "Gelet op de tijdsdruk hebben we ervoor gekozen om dezelfde gunningsvoorwaarden toe te passen als in de eerste fase."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!