Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen : "Tevredenheidsenquête is niet representatief"

26/10/15 om 16:45 - Bijgewerkt om 20:57

Maandag kwamen de raadsleden van Menen bijeen. Vier van de 15 punten hadden betrekking op het budget of de meerjarenplanning van de kerkfabrieken. De raadsleden moesten ook de politieverordening over het drankverbod op de Kerstmarkt in Lauwe bespreken en het bestuur wilde ook bouwvergunningen digitaliseren. Philippe Mingels had nogal wat kritiek op de tevredenheidsenquête van het stadsbestuur.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Ontginning stortplaats

  De volgende vraag van Philippe Mingels (SP.A/Groen) gaat over het afgraven van stortplaatsen in Vlaanderen. "Het landfield mining heeft als doel het afval dat vroeger massaal werd gedumpt, te ontginnen en te recycleren. Behoort het Diefhondbos tot de 850 potentiële ontginningsgebieden."

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "Het Diefhondbos is geen eigendom van de stad, maar van de Mirom. Er wordt momenteel een inventaris opgemaakt van de stortplaatsen en de opmaak van die inventaris zal volgens Ovam twee jaar duren. We weten dus niet of het Diefhondbos op die lijst komt te staan."

 • Mieke Verhelle

  Tevredenheidsenquête

  Philippe Mingels : "Wat is de kostprijs van die tevredenheidsenquête en hoe werd bepaald wie de 850 aangeschrevenen zijn?"

  Burgemeester Martine Fournier : "De kostprijs bedraagt 1982 euro. Het onderzoeksbureau is Qurieus en deed al gelijkaardige oefeningen in Izegem. Het zijn inwoners die ouder zijn dan 15 jaar en ze worden gespreid op geslacht, leeftijd en deelgemeente. Nu al zijn er veel enquêtes teruggekomen. De resultaten worden in december meegedeeld."

  Philippe Mingels heeft antwoord gekregen op zijn vraag maar heeft toch nog enkele opmerkingen. "Ik maak mij zorgen over die enquête. Er zat een bijhorende brief die werd ondertekend door de stadssecretaris en de burgemeester. Er zijn 850 enveloppes verstuurd en de mensen kunnen de enquête schriftelijk of digitaal invullen. Eigen aan een enquête die initieel schriftelijk is, dat men zich beperkt tot een groep van 850 personen. Als je op deze manier werkt dan vrees ik dat die enquête niets waard is, want hoe gaat u vermijden dat mensen die enquête invullen die niet behoren tot die 850 personen? Eigenlijk kunnen zelfs niet-Menenaars die enquête invullen. Ik heb het zelf gedaan. Deze methodiek is absoluut niet wetenschappelijk. Het lijkt op propaganda voor de eigen partij."

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) : "Ik pik het niet dat u mij beschuldigt dat ik met stadsgeld een persoonlijke enquête zou voeren. Het is nu al de tweede keer op rij dat u mij persoonlijk aanvalt. Ik weiger dan ook hier antwoord op te geven."

 • Mieke Verhelle

  Hoevespeelcharter

  "Ik heb gezien dat het Goe Gespeeld-charter nog niet ondertekend is, hoe ver staat het daar mee ?" vraagt Kasper Vandecasteele nog.

  Schepen Griet Vanryckegem geeft toe dat dat nog moet bekeken worden en zal er meteen werk van maken.

 • Mieke Verhelle

  Vlottentocht

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) : "De vlottentocht kon niet doorgaan doordat het water te koud was. Kan er een alternatief voorzien worden voor de vlottentocht als het water te koud is ?"

  Schepen Griet Vanryckegem : "We hebben de jeugd zo snel mogelijk ingelicht. De jongeren op de jeugdraad suggereerden ook een alternatief of een andere periode. Een andere periode bleek moeilijk haalbaar. We kregen de vraag om het blijvend te organiseren en we zullen proberen met de jeugddienst om volgend jaar een alternatief uit te werken. Maar dat is een hele onderneming."

  "Vanaf welke temperatuur kan dat niet doorgaan en misschien ook bij inschrijvingen te melden dat het niet doorgaat bij te koude temperaturen. Bij Bloso zijn er 30 wetsuits beschikbaar, konden die niet van meetaf gereserveerd worden", vraagt Kasper nog.

  Griet : "Die temperaturen liggen rond 16 à 17 graden, maar we hebben hier te maken met kinderen die niet altijd even sportief zijn. Die wetsuits zijn voor volwassenen en zeker niet geschikt voor de kinderen die deelnemen aan de vlottentocht in Menen."

 • Mieke Verhelle

  Schade riolering Italiëstraat

  "Na acht maanden is er nog geen oplossing voor de schade aan de riolering in de Italiëstraat. Met alle geurhinder van dien", weet Herman Ponnet (SP.A/Groen).

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "Dat dossier heeft veel vertraging opgelopen. Sinds 9 oktober hebben we een akkoord en op 20 oktober was er een onderhoud met de technische dienst en Rioact en de Italiëstraat staat daarbij prioritair op de lijst. Rioact zal nu zo snel mogelijk die werken uitvoeren."

 • Mieke Verhelle

  Onderhoud begraafplaatsen

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) : "Er zijn al kleine aanpassingen gebeurd op vlak van onderhoud van de begraafplaatsen. Mits wat werk uit te besteden, zouden de mensen van de stadsdiensten daardoor meer tijd hebben om hun werk te doen."

  Dirk Vanholme (N-VA): "Onze mensen hebben inderdaad achterstand opgelopen. We zullen meer budgetten vrijmaken, door met kredieten te schuiven, om meer te kunnen samenwerken met de mensen van VeerkrachtIV."

  Bernice Bogaert maakt bekend dat er twee groenarbeiders worden aangeworven.

 • Mieke Verhelle

  Bouw sporthallen op schema

  Tommy Porte (Open VLD) vraagt naar de stand van zaken over de bouwdossiers van de sporthal van Lauwe en die van Vauban.

  Schepen Eddy Lust (Open VLD): "We hebben besloten om het project Vauban uit te stellen tot 2017. Voor de nieuwbouw in Lauwe lijkt alles volgens plan te verlopen."

  Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Er is een subsidie van 400.000 euro van de provincie goedgekeurd. We hebben het bestek opgemaakt tot het aanstellen van een architect. We zitten op schema en hopen daar zo snel mogelijk de eerste spadesteek in de grond te steken."

 • Mieke Verhelle

  W13 als Energiehuis

  Tom Vlaeminck (Open VLD) legt uit dat Menen de W13 voordraagt als Energiehuis voor het verstrekken van energieleningen voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 • Mieke Verhelle

  Slopen technische dienst

  Er wordt een gunning uitgeschreven voor de sloping van de schrijnwerkerij en de magazijnen van de gemeentelijke site technische dienst in de Yv. Serruysstraat. De kostprijs wordt op 20.633,91 euro geraamd.

 • Mieke Verhelle

  Dakbedekking GBS Lauwe

  Tom Vlaeminck : " Er zijn gebreken vastgesteld in het afdak van de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool in Lauwe meer bepaald ter hoogte van de lichtstraten. De opdracht wordt op een bedrag van 20.649 euro excl. btw geraamd."

 • Mieke Verhelle

  Bouwvergunningen digitaal

  Dirk Vanholme (N-VA) vertelt dat de stadsdiensten ruimtelijke ordening en milieu zich voorbereiden om de verwerking van de bouwvergunningen digitaal te laten verlopen. Dit kadert in 'Vlaanderen Radicaal Digitaal'.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Is die digitalisering voor iedereen een haalbare kaart ? Ik denk aan senioren en laag geletterden in onze stad. Ik heb op zich niets tegen digitalisering, maar op welke manier neemt het stadsbestuur initiatieven om mensen mee te nemen op de digitale trein?"

  Dirk Vanholme : "Specifiek in dit dossier: voor bouwaanvragen kunnen de mensen hun plan nog binnenbrengen en dan worden die digitaal ingebracht worden via onze diensten. De meeste bouwaanvragen komen natuurlijk via architecten en die zijn vragende partij tot digitalisering. De globale digitalisering van onze bewoners is niet evident, we moeten er ons bewust van zijn dat er altijd een groep van digitalisering verstoten zal blijven. In de bibliotheek blijven er computers beschikbaar."

  Angelique Declercq: "Ik blijf op mijn vraag zitten : welke is de algemene visie omtrent digitalisering van de bevolking? Het is niet omdat je een pc hebt, dat je er mee kan werken. Er zijn wel initiatieven in de dienstencentra, maar daar bereik je maar één doelgroep mee. Tegen 2020 moet iedereen met digitale middelen kunnen werken."

  Burgemeester Martine Fournier : "We zijn nog altijd een stadhuis met open deuren, hier kunnen altijd mensen nog terecht die er niet mee overweg kunnen. Doordat we de architecten al laten digitaliseren dan is er meer tijd voor die andere mensen."

  Angelique Declercq doet toch nog een oproep tot een algemeen beleid om de bewoners mee te nemen op de digitale trein.

 • Mieke Verhelle

  Permacultuur stopgezet

  Mieke Syssauw (Open VLD) heeft het over een wijziging van de beheersovereenkomst met de Imkerij De Beke. Ze wensen te stoppen met hun permacultuur.

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): "Wij staan positief tegenover het project maar stelden ons destijds al vragen bij de omkadering. Het project kwam van buitenuit. Die gebrek aan omkadering is wellicht de oorzaak dat het project niet doorgaat. Ik woon daar niet ver van uit de buurt en ik zag daar vooral een hoop organisch afval groeien. De site is vandaag min of meer opgeruimd. Er is wel nog altijd de gewoonte om daar organisch afval te dumpen. Ik hoop dat het stadsbestuur actie onderneemt om dat tegen te gaan."

  "De imker krijgt eigenlijk een volkstuin waarvoor hij vandaag niet betaalt. Er zijn daar ook andere volkstuinen. Op die manier geef je die man een voordeel in natura. Ik heb niets tegen de mensen op zich maar je zou beter die hele beekvallei bekijken zodat die mensen allemaal van die administratieve vereenvoudiging kunnen genieten."

  Mieke Syssauw : "Uw opmerking dat daar niets gebeurd is, vind ik een zware miskenning van het werk dat twee jonge mensen daar verricht hebben. Ze hebben weer zuurstof gegeven aan die vallei. Als een van de twee zegt dat hij verhuisd naar een andere streek en de andere jongere zegt dat hij er niet alleen voort mee kan gaan, dan moeten we daar begrip voor hebben. We zullen dat terrein op een natuurlijke manier proberen af te sluiten zodat daar geen afval meer gedumpt kan worden."

  "U zegt dat u niets tegen de imkers hebt, maar dat blijkt niet uit uw vraagstelling. Die imker gaat duidelijk een engagement aan en wij kijken er naar uit dat wij de eerste klassen daar op bezoek kunnen laten gaan. Er zijn inderdaad nog een paar volkstuintjes, die vroeger heel hip waren. Een beslissing van de vorige legislatuur bepaalde dat die tuintjes een uitdovend karakter moesten hebben. Ik vond het inderdaad nodig om dat volkstuintje mee in de beheersovereenkomst op te nemen."

  Philippe Mingels : "Ik wil die mensen zeker niet kwetsen, maar er is wel degelijk een verschil tussen een permacultuur en wat u verluchting van de grond noemt. Ik wil duidelijk stellen dat er een duidelijk gebrek aan omkadering was en dat de stad daar een unieke kans heeft laten liggen."

  "Volkstuintjes zijn wel degelijk hip. Misschien wel niet in Menen. Ik heb de site bezocht en ik kan niet uitmaken of het tuintje zoveel bijdraagt tot de bijencultuur omdat het seizoen voorbij is. Er staat in uw document geen enkele zin dat het volkstuintje aan de bijen gelinkt moet zijn. Laat ons dat er in zetten en dan kunnen we dat allemaal goedkeuren."

  De opmerking wordt er bijgevoegd en het punt wordt verdaagd.

 • Mieke Verhelle

  Kerst in Lauwe

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) : "Het betreft net als vorige jaren een verbod op sterke alcoholische dranken en het gebruik van glazen drankrecipiënten."

  Karl Debuck (Open Stad): "Of ze nu drank in glas of in bekers drinken, ze vechten toch."

 • Mieke Verhelle

  Arbeidsongevallen

  Angelique Declercq zou graag weten sinds 2011 was er een systematische daling van arbeidsongevallen van 29 tot 12 in 2013, maar in 2014 waren dat er weer 30.

  Berenice Bogaert : "Het heeft te maken met ongevallen bij mensen bij de brandweer, die nu niet meer bij het stadspersoneel wordt gerekend."

  "Maar het aantal is weer gestegen ?" vraagt Angelique Declercq.

  "Onze preventieadviseur doet het nodige om de nodige acties te ondernemen", legt Berenice Bogaert.

  De burgemeester benadrukt dat het om kleine ongevalletjes gaat.

 • Mieke Verhelle

  Grensoverschrijdende preventie

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) heeft een vraag over de gemeentelijke toelagen aan allerlei verenigingen. "We zien de toelage grensoverschrijvende preventie in 2013 300.000 euro ingeschreven staan en in 2014 niets meer."

  Martine Fournier : "Vroeger was dat voor de externe preventiedienst, nu zit dat rechtstreeks onder de stadsbestuur."

 • Mieke Verhelle

  Heraanleg Grote Markt

  Virginie Breye : "Ik heb gezien dat het stadsbestuur de bevolking bevraagt over de heraanleg van de Grote Markt en ik had graag geweten welke termijn daar op kleeft."

  Burgemeester Martine Fournier: "Dit heeft niet meteen met dit punt over de budgetwijziging te maken en is hier dus niet op zijn plaats. Dat zal in het budget van 2016 aan bod komen."

 • Mieke Verhelle

  Vragen rond pensioenen voor ambtenaren

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Wij gaan deze wijziging goedkeuren maar dat betekent niet dat we akkoord zijn met het algemene meerjarenplan."

  Karl Debuck (Open Stad) vraagt of er voldoende informatie is voor 55-plussers wat de mogelijkheden zijn om op pensioen te gaan. "Het is niet evident maar wel nuttig om die mensen die bijna einde loopbaan zijn de nodige informatie te verschaffen over de wettelijke bepalingen."

  Laurent Coppens (CD&V): "Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar wij hebben wel gegevens over die mogelijkheden. Dat is belangrijk op financieel en organisatorisch vlak. Wij moeten die tabellen inderdaad regelmatig wijzigen omdat de wetgeving nogal wijzigt. "

  Berenice Bogaert (CD&V) : "Onze personeelsdienst houdt dat goed in de gaten en schoolt zich regelmatig bij. Die mensen hebben wel een persoonlijke keuze, maar ze kunnen zeker bij onze personeelsdienst en bij de pensioendienst met al hun vragen terecht."

 • Mieke Verhelle

  Leninglast verminderd

  Schepen van Financiën Laurent Coppens (CD&V) legt uit dat in de budgetwijziging louter technische wijzigingen bevat. "Onze autofinancieringsmarge voor 2015 groter is dan de oorspronkelijke autofinancieringsmarge. Op die manier moeten we geen aanpassing doen van het meerjarenbudget."

  "Ik wil gerust punt per punt overlopen, maar ik begrijp dat het enthousiasme hiervoor niet zo groot is. Belangrijk is dat de personeelskost op hetzelfde niveau blijft. Daarnaast hebben we de leninglast kunnen verminderen door te onderhandelen met de bank. Het komt neer op 192.000 euro op jaarbasis."

 • Mieke Verhelle

  Protestantse Kerk

  De raad neemt kennis van de budgetten 2016 van de kerkfabrieken en stemt in met de budgetwijziging van de Protestantse Kerk in Menen.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!