Live HERBELEEF de gemeenteraad van Menen : site Tyber stap dichter bij realisatie

26/09/16 om 16:46 - Bijgewerkt om 21:30

Op de agenda van de gemeenteraad staat onder meer de aanpassing van het parkeerreglement met de invoering van een parkeerkaart voor aannemers. De volgende stappen worden gezet voor de realisatie van de site Tyber en de stationsomgeving in Lauwe.

HERBELEEF de gemeenteraad van Menen : site Tyber stap dichter bij realisatie

© GF

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Christophe Maertens

  Wat met onteigeningen Leiewerken?

  Virginie Breye (Nieuw): "Is er al meer duidelijkheid over de onteigeningen die op stapel staan in het kader van de Leiewerken. Het blijft wachten op de resultaten van het onderzoek."

  Burgemeester Fournier : "Wel, mijn antwoord is even kort als uw vraag, ik kan geen antwoord op geven. We zijn zeer aanvankelijk van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). Laten we hopen dat het niet lang meer zal duren en dat we zo vlug mogelijk nieuws krijgen, zodat de mensen kunnen worden ingelicht."

  "We hebben heel wat vragen. Welke goederen moeten we nog aankopen? Ook het blijven motiveren van personeel is een probleem. Bepaalde werkgevers zijn zelf niet meer gemotiveerd. Ook iemand die een project heeft en naar de bank ging om geld te vragen, kan niet verder."

  "Ook wij zijn een beetje gefrustreerd. Ik begrijp het probleem. Laat ons hopen dat het snel gaat. Het gaat om de juiste communicatie naar de juiste mensen. De communicatie moet honderd procent correct zijn, je kan het niet maken dat er fouten insluipen. Ook wij willen verder met ons masterplan dat daar ook aan gekoppeld is. Zolang het plan niet compleet is, kunnen we niet verder", reageert burgemeester Martine Fournier.

 • Mieke Verhelle

  Philippe Mingels: "Geen autoluwe zondag is een gemiste kans"

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) heeft nog een vraag. "Op 15 september kreeg ik vanuit het stadshuis een mailtje : 'Het is bijna zo ver, op 22 september is het carfree day'. Ik weet niet hoeveel personeelsleden die dag de hun auto had thuisgelaten. Ik wens de initiatiefnemers te feliciteren. Naar aanleiding van de strapdag werden enkele leerlingen van Barthel gevolgd die met de fiets naar school trokken, terwijl ze normaal met de auto werden gebracht. Ik wens de schooldirecties te feliciteren met hun initiatieven. Hun enthousiasme staat in schril contrast met dat van het schepencollege dat op 18 september niet deelnam aan de Autovrije Zondag."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "Gezien de herhaling van uw vraag zou je denken dat Menen een uitzondering is. Slecht 40 van de 307 nemen deel aan de Autoluwe Zondag. Zo uitzonderlijk is Menen niet. Er worden heel wat evenementen georganiseerd waarbij de stad autovrij is : de Wieltjesfeesten, rommelmarkten... In Rekkem heb je de Breughelfeesten en in Lauwe is het centrum autovrij tijdens Summer@Lauwe. Op 18 september was het centrum van Lauwe trouwens autovrij naar aanleiding van de Golden Classic. We ondersteunen de strapdag en organiseerden dit jaar de carfree day. Het niet deelnemen aan de autoloze zondag betekent neit dat we niet bezig zijn met mobiliteit."

  "De grote meerderheid van de steden doet niet mee, dus schaart u zich achter de grote meerderheid", aldus Philippe Mingels. "Menen heeft echter een voorbeeldfunctie. U kunt niet ontkennen dat Menen een mobiliteitsprobleem heeft en een autoloze zondag is het ideale moment om te experimenteren met mobiliteit. Op die manier kun je een oefening maken die je anders nooit kunt maken."

  Schepen Dirk Vanholme : "Menen heeft een mobiliteitsprobleem. Het probleem in Wevelgem is op dit moment groter dan in Wevelgem. Dan stelt u voor om te experimenteren op een zondag. In de binnenstad is het dan op zijn kalmst. Daarmee kun je toch geen conclusie trekken op een moment dat het kalm is. U kaart terecht het grensprobleem aan, maar bij autoluwe zondag zouden de Fransen aan de grens niet weten wat er aan de hand is."

 • Christophe Maertens

  Waternavel moest eerder worden verwijderd

  Philippe Mingels (SP.a - Groen): "Het stadsbestuur moest 100.000 euro vrijmaken om de waternavel uit de oude Leiearm te verwijderen. Waarom zo lang gewacht en waarop op deze manier verwijderen? "

  Mieke Syssauw: "Tot in 2014 werd eens per jaar door de stadsdiensten in samenwerking met de brandweer de plant verwijderd. We wisten niet of die bestrijding wel efficiënt was. De milieuambtenaar heeft bekeken hoe de plant best wordt bestreden. Het blijkt dat het massaal weghalen van de plant en een nabehandeling de beste oplossing is. Er werd gesuggereerd om de snuitkever of de graskarper in te zetten, maar dat leek ons niet de beste oplossing. Een exoot bestrijden met een exoot is niet de oplossing. Die zullen immers ook de inheemse planten doen verdwijnen. De enige optie was met een professionele aannemer te werken. Hij gaat met grote kraan de plant uithalen en dan voor de nabehandeling zorgen."

  "Blij dat je niet inzet op de graskarper of snuitkever", aldus Mingels. "Ik ben echter niet volledig gelukkig met de situatie van vandaag. Was het wel een goede zaak om zolang te wachten? Ik heb ook mijn voelhorens uitgestoken, iedereen is het er over eens dat het geen interessante zaak was om te wachten tot in september. Ideaal is te wachten tot de nachten koud zijn, want in warme nachten is groei van de plant heel erg sterk. Nu zijn er verschillende diersoorten die klappen hebben gekregen, bijvoorbeeld het palingbestand. Moment en manier zou aanleiding kunnen zijn tot klachten. Ik heb ook foto's van waternavel die is opgemerkt in Wevelgem. We zijn ons probleem mogelijks een stukje aan het exporteren. We hadden het eerder moeten doen. De plant groeit immers nog."

 • Mieke Verhelle

  Geen geld bij Optima-bank

  We zijn aanbeland bij de vragenronde.

  Rudy Nuytten (Open Stad): "Ondertussen weet iedereen hoe het met de Optima-bank vergaan is. Mijn vraag is of de stad Menen, met uitbreiding ook OCMW, kerkfabrieken en dergelijke, geld heeft staan bij de Optima-bank."

  Schepen van Financiën Laurent Coppens: "Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast."

  Vanuit de raadsleden komt de opmerking dat het porseleinwinkel moet zijn.

  Op het antwoord "Toch niet, ik heb het opgezocht" van de schepen ontstaat een lachsalvo bij zijn collega's.

  "Om op uw vraag te antwoorden : neen, niet bij de stad, OCMW, cultuurcentrum of politiezone. Trouwens, wij parkeren geld nooit voor lange termijn", besluit schepen Laurent Coppens.

 • Christophe Maertens

  Open aanbestedingen bezinningsruimte begraafplaats Rekkem

  Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Dit punt is al eerder voorgekomen en we stelden toen een gesloten aanbesteding voor. We moeten het echter over een ander boeg gooien, want het gaf niet het verhoopte resultaat. De architect gaf aan te gaan voor een open aanbesteding. De gunningsprocedure staat nu open voor elke geïnteresseerde kandidaat. Die kunnen inschrijven voor één perceel, voor meerdere of alle percelen. "

  Angelique Declercq (SP.a -Groen) : "Dit dossier ligt mij nauw aan het hart en het is wel jammer dat de aanbesteding moet worden hernomen. Iedereen heeft nu evenveel kansen, maar ik ben toch wat bezorgd. Ik vrees een beetje dat de deur kan worden opgezet voor aannemers die het niet zo nauw nemen met arbeidsvoorwaarden. We hebben toch een voorbeeldfunctie als stad, ik vraag alert te zijn."

  "Het kan niet door de beugel dat werken worden uitgevoerd waarbij de wetgeving niet wordt nageleefd. Ik denk dat we alert moeten zijn en het is evident dat de wetgeving moet gerespecteerd worden", aldus schepen Vlaeminck.

 • Mieke Verhelle

  Stuurgroep moet één grote sociale huisvestingsmaatschappij oprichten

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Tegen 2019 moet elke sociale huisvestingsmaatschappij een minimale schaalgrootte van 1000 sociale woningen in een al dan niet aangesloten werkingsgebied hebben. De stad wil tot een nieuwe huisvestingsmaatschappij komen zodat het patrimonium op grondgebied Menen, Lauwe en Rekkem vervat zit in één grote huisvestingsmaatschappij."

  "Het doel is beter te kunnen inspelen op de noden van de sociale woonmarkt vanuit de kennis van de Meense, Lauwse, Rekkemse en regionale woonmarkt. Centraal daarbij staat de dienstverlening aan de specifieke doelgroep van sociale huurders voorop."

  "Er wordt een stuurgroep opgericht met als opdracht de opmaak van eenplan van aanpakom finaal één nieuwe, sociale huisvestingsmaatschappij op te richten. Volgende partners zouden actief betrokken worden binnen de stuurgroep: Ons Dorp, vertegenwoordigd door haar directeur en voorzitter; Eigen Haard is Goud Waard, vertegenwoordigd door haar directeur en voorzitter; Stad Menen en OCMW Menen, vertegenwoordigd door drie vertegenwoordigers en de dienst huisvesting van de Stad Menen."

  "De uitwerking van dit plan van aanpak wordt in een strikt tijdschema gegoten en telkens teruggekoppeld aan de diverse raden van bestuur en het schepencollege. De finaliteit van de stuurgroep moet tegen januari 2017 afgerond zijn, met de bedoeling dit in gemeente- en OCMW-raad van februari 2017 te laten goedkeuren en in de diverse Algemene Vergaderingen van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen van mei 2017."

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) : "Wij vinden het positief dat een sociale huisvestingsmaatschappij wordt opgericht, maar we vragen wel of er een vertegenwoordiging kan van de oppositie in die stuurgroep."

  Tom Vlaeminck : "Het project dient inderdaad een groot draagvlak te hebben. We kunnen instemmen om één lid van de oppositie in de stuurgroep op te nemen."

 • Mieke Verhelle

  Schoolreglement gemeentelijke scholen goedgekeurd

  Schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA) stelt de brochures en het schoolreglement van Barthel en de Wonderwijzer voor.

  Caroline Garreyn (SP.A-Groen) : "Ik vraag mij af of het schooljaar in Barthel en Wonderwijzer pas op 1 oktober begint. Het getuigt van weinig respect voor deze gemeenteraad dat op de websites van die gemeentescholen wel die schoolreglementen al staan voor dat wij het moeten goedkeuren."

  De schepen respecteert de vakantie van de schoolbesturen. "Ik heb veel respect voor de gemeenteraad, maar ook voor de schoolraden, ouderraden, directies.... Al die raden moeten hun goedkeuring geven. Als we dat voor september al willen goedkeuren, dan kunnen al die mensen hun werk niet goed doen. Het is praktisch gewoon niet haalbaar voor de onderwijswereld."

  Caroline Garreyn : "Bij mijn weten - en ik maak deel uit van dergelijke raden - komt dat altijd in januari, februari op de agenda. Als dat daar niet gebeurt, dan zit er iets grondig fout."

 • Christophe Maertens

  Openbaar onderzoek site Tyber

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "We deden een aanvraag tot het bouwen van bedrijfsgebouwen voor kleine en middelgrote ondernemingen op de site gelegen aan de Ieperstraat. Het gaat over het bouwen van bedrijfsgebouwen voor kleine en middelgrote ondernemingen met wegen en parkeerplaatsen. Het bestaand leegstaand industriegebouw moet plaats maken voor een nieuw project met KMO-gebouwen." Het terrein ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum van Menen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Aan de site wordt een in- en uitrit voorzien aan de Ieperstraat.

  Jelle Janssens (SP.a - Groen) zegt dat zijn fractie zich zal onthouden. "De reconversie van de site is een goede zaak, maar er duiken enkele problemen op. Vooral rond de wegeniswerken achteraan de site. We hebben een aantal bedenkingen. De aannemer voorziet een middenstrook om gemakkelijk in en uit te rijden. Maar hoe zit het met fietsers en voetgangers? Kunnen die de N8 veilig oversteken? Ook vrezen we voor sluipverkeer."

  Rudi Nuytten (Open Stad): "Ook wij maken opmerkingen ivm de verkeersdruk. Hetkruispunt aan de N58, zal dat niet volledig verzadigd raken? Wordt daar iets aan gedaan? Gaat de Ieperstraat nog leefbaar zijn voor de buren? Er moet uiteraard wel iets gebeuren, maar we moeten rekening houden met een aantal punten."

  Mieke Syssauw: "Het is zo dat de ontwikkeling van de site wel invloed zal hebben op het verkeer, maar we moeten inderdaad waakzaam zijn. In het mobiliteitsonderzoek heeft men pronostieken gemaakt en heeft men gewezen op de al zwaar belaste N58. De ingrepen die gepland zijn, zullen doorgaan. In het ontwerp is er ook sprake van het vlot in- en uitrijden. Die verkeersstromen moeten op eigen terrein ingevuld worden. Ook in Ieperstraat wordt rekening gehouden met fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling om niet op de site zelf, maar ook in de omgeving alles zo verkeersveilig te maken, ook voor zwakke weggebruiker. Aan de achterzijde is het absoluut niet de bedoeling om daar gemotoriseerd verkeer toe te laten. De site zal ook zorgen voor een paar honderd jobs, wat wel een goed punt is voor de stad. "

  "Oversteekplaats? Hoe juist zal men dit voorzien?", vraagt Janssens zich af. "Er is een plaats voorzien in het ontwerp", aldus schepen Vanholme.

 • Mieke Verhelle

  Gebruiksovereenkomsten met harmonieën en fotoclub vernieuwd

  De gebruiksovereenkomsten met diverse verenigingen worden vernieuwd voor de komende negen jaar. Schepen Griet Vanryckegem (N-VA): "De overeenkomsten zijn al met de verenigingen zijn al doorgesproken. Zo maakt Harmonie De Bie gebruik van de voormalige bibliotheek in de Moeskroenstraat in Rekkem. De harmonie betaalt 600 euro, nutsvoorzieningen inbegrepen."

  "De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia mag de lokalen in het gemeentehuis in Lauwe gebruiken voor 450 euro, nutsvoorzieningen inbegrepen. Zij gebruiken de zaal waar de trouwplechtigheden plaatsvinden en de zolder. Fotoclub Digitaal Zien Lauwe gebruikt lokalen op de gelijksvloerse verdieping in het Lauwse gemeentehuis voor 200 euro. Het gebruik van de ruimte is niet exclusief voor de Harmonie en de Fotoclub, want het gebouw doet ook dienst als gemeentehuis."

  De gebruiksovereenkomsten gaan in op 1 januari 2017 en gelden tot 31 december 2025.

 • Mieke Verhelle

  Verkavelingswijziging in de Buurtweg

  In de Buurtweg wordt een verkaveling aangepast. "Het betreft een perceel dat paalt aan een ander perceel", weet schepen Mieke Syssauw. "De oude verkaveling bestond uit drie loten. Lot twee wordt opgesplitst tot twee ruime loten." Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Christophe Maertens

  Nieuwe verkaveling

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "Op 19 april 2016 werd de verkavelingsaanvraag ingediend tot het verkavelen van percelen ter hoogte van de Buurtweg in Menen en dat voor acht halfopen woningen. Het perceel ligt in het midden van een residentiële woonomgeving. De verkaveling betekent een invulling van resterend stuk grond binnen een ontwikkelde woonomgeving. Aan het terrein moet een nieuwe aan te leggen weg komen. Via een aan te leggen verbinding komt er een aansluiting op het wandelpad van het achterliggend park en de omliggende verkaveling. Op het einde van de verkaveling is er een buffergracht voorzien en er is voldoende parking."

  Herman Ponnet (SP.a - Groen): "We zijn blij dat we eens een verkaveling zien voorzien van serieuze stukjes grond, dank u wel daarvoor."

 • Mieke Verhelle

  RUP stationsomgeving Lauwe aangepast

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "Het ontwerp voor het RUP Stationsomgeving kwam op 21 maart al op de gemeenteraad. Er zijn daarop 18 bezwaren en drie adviezen ingediend. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) heeft advies uitgebracht over alle opmerkingen en bezwaren en het dossier aangepast."

  Philippe MIngels (SP.A-Groen) : "Ik meen mij te herinneren dat we in maart hebben tegengestemd. Het was een triest dossier hoewel het opgevolgd werd door mensen die er dagdagelijks mee bezig zijn. Ik heb de aanbevelingen van de Gecoro gelezen en ik moet hen feliciteren. Ze hebben geprobeerd om van een kreupel dossier een recht te maken. Het blijft echter een kreupel dossier. Met alle respect voor de Gecoro, die zijn werk heeft gedaan. Wat niet kan gezegd worden over de mensen die het oorspronkelijk dossier hebben gemaakt, kan gezegd worden. U moet zich afvragen of u wel met de juiste partner in zee bent gegaan. We willen het niet op onze naam hebben dat we dergelijk krakkemikkig hebben mee goedgekeurd."

  Schepen Mieke Syssauw : "U zwaait met kritiek maar ik vermoed dat u de essentie uit het oog verliest. Er zijn twee zogenaamde paarse grote gebieden in Lauwe die nu ingekleurd zijn voor milieubelastende industrie. Voor twee van de drie sites hebben we als beleid ervoor gekozen om dat anders in te kleuren. Er is in Lauwe heel veel nood aan ruimte voor dergelijke bedrijvigheid. De site Schonekeer en Bramier zijn sites bij uitstek die lichte bedrijvigheid aankunnen. Het RUP is voor Lauwe een zeer belangrijk dossier en voor de natuur zijn maximale waarborgen ingevuld."

  Philippe Mingels : "Ik volg uw redenering compleet. Die milieubelastende bedrijventerreinen moeten eruit. Maar ik wil het signaal geven dat een krakkemikkig dossier een krakkemikkig dossier blijft. U zwijgt strategisch over de site Lavaert waar bosuitbreiding vermindert. Wij kunnen onze goedkeuring niet geven, ook al zijn we ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren met die sites."

  Schepen Mieke Syssauw: "De bestemming van de site Lavaert wijzigt niet. Bedrijven als Lavaert hebben ook hun bestaansrecht en dergelijke bedrijven hebben de nodige ruimte nodig. Het project van het Preshoekbos komt niet in het gedrang. Alles blijft daar in balans."

 • Christophe Maertens

  Heraanleg schoolomgeving J&M Sabbestraat

  De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst goed af te sluiten tussen de Stad Menen en de Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer. Het voorwerp van de overeenkomst is het ondernemen van samengevoegde opdrachten, zoals de heraanleg van een deel van de J&M Sabbestraat in Menen. Het gaat om een structureel onderhoud en de heraanleg van de schoolomgeving van de aanliggende basisschool Sint-Jan. De ontwerpopdracht wordt geraamd op 54.000 euro.

  Herman Ponnet (SP.a): "Ik heb vroeger eens gevraagd naar fietspaden en waterafvoer in de straat ter hoogte van de schoolomgeving. U hebt toen beloofd dat het in orde zou komen?"

  "Dat komt in orde", aldus de schepen.

 • Mieke Verhelle

  Fiets- en wandelpad naar GBS in Rekkem kost 15 procent meer dan verwacht

  Schepen van Openbare Werken Dirk Vanholme : "Tijdens de werken voor de aanleg van de fietsverbinding naar de GBS Moeskroenstraat tussen de garagestraat bereikbaar vanuit de Sint-Niklaasdreef naar de nieuwe ingang van de GBS werd vastgesteld dat iets meer grondwerk nodig was. Hierdoor en door de weinige beweegruimte van de kranen moesten de boordstenen steviger vastgezet worden. Daardoor was er een meerkost van 3.075 euro exclusief BTW of 14,65 % meer dan de oorspronkelijk gegunde waarde."

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "Ik begin mij vragen te stellen over het huiswerk van u schepen of uw dienst. Zo stel ik mij ook vragen bij de aanleg van de parkeerplaatsen aan het Leopoldplein waar de lantaarnpalen te midden de parkeerplaatsen blijven staan. Ik hoop dat de meerwerken voor het Leopoldplein niet excessief zijn zodat ook dat terugkomt naar de gemeenteraad. Ik vraag u om uw werk ernstig uit te voeren."

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) : "Het is al de tweede keer dat we hier een budget overschrijden. Kan er niet van bij het begin voldoende budget ingeschat worden ? Dit creëert extra administratief werk. De diensten moeten een extra dossier opstellen en dat kost ook geld."

  Schepen Vanholme : "De aanpalende hoeve werd verkocht. De nieuwe eigenaar heeft meteen een nieuwe omheining geplaatst waardoor de manoeuvreerruimte beperkt werd. Wat betreft het budget, dit is voor het eerst dat ik een overschrijding van het budget heb."

  Schepen van Financiën Laurent Coppens (CD&V) : "We ramen de budgetten op een eerlijke manier. In de voorbije vier jaar hebben we nog maar zelden de raming overschreden. Ik kan ze zeker op mijn een hand tellen. Het is zeker niet de bedoeling van het college om lagere prijzen in te schatten."

  Philippe Mingels : "Als je met de toenmalige eigenaar afspraken had gemaakt, dan zat je nu niet met de gebakken peren. Als die afspraken niet kunnen gemaakt worden, dan moet je op zoek naar een alternatief."

 • Christophe Maertens

  Verbetering van parkeerplan

  De gemeenteraad keurde in de zitting van 30 mei een vernieuwd parkeerbeleid goed, met een eenmaking van het parkeertarief, uitbreiding van de zones met bewonerskaarten, gratis parkeren voor een half uur, ...Intussen verleende ook de hogere overheid haar uitdrukkelijke goedkeuring van dit reglement. Ter verbetering van het reglement werd voorgesteld om alle modaliteiten rond parkeren naar het retributiereglement te brengen. Van de verbetering wordt gebruikt gemaakt om de betalende zone Bruggestraat-Donkerstraat samen te voegen met de betalende zone Esplanadestraat, met mogelijkheid tot bewonerskaarten in die zone. Het schepencollege keurde ook de invoering van de aannemerskaart goed. De kaart laat aannemers toe die werken uitvoeren in Menen toe een werfwagen te plaatsen in een betalende of blauwe zone.

  "In laatste gemeenteraad uitten we al ons ongenoegen. Het plan krijgt een ferme buis. Ondanks goedkeuring moet het plan aangepast worden", aldus Caroline Garreyn (SP.a-Groen). "Het plan blijft een compromis van persoonlijke vragen van drie coalitiepartners. Er werd geen grondige verkeersstudie gemaakt, er is geen zicht op de effecten dat het plan zal teweegbrengen. Verkeer is zoals olie en olie loopt uit. Wat mij ook tegen de borst stoot, is het niet aanhoren van de bewoners, terwijl dat werd beloofd. Ik blijf het herhalen, de verkeersoverlast op de Barakken wordt niet veroorzaakt door de inwoners zelf. Jullie willen de oude wijken doen heropleven, maar tegelijk belasten jullie gezinnen door een gebruik van een tweede wagen te beperken. De invoering van het plan is voorzien over vier dagen. Zal iedere inwoner die in aanmerking komt voorzien zijn van een bewonerskaart? Weet dat het parkeerbedrijf op dinsdag gesloten is, wat het nog een dag minder maakt." Garreyn vraagt zich ook af of het voorziene gedoogbeleid nog van tel is. "Ik denk dat je best concrete afspraken maakt."

  Virginie Breyne (Nieuw): "Ik hoop dat het allemaal nog eens zal herzien worden. Mijn stokpaardje is overal Blauwe Zone. We hebben nood aan een eenvoudig doorzichtig systeem. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met een bewonerskaart in de Moeskroenstraat parkeren. Ik hoop dat huiswerk wordt overgedaan."

  "Het plan is geen compromis van verschillende partijen", weet schepen Dirk Vanholme (N-VA) "We hebben klachten gehoord en hebben klachten besproken, sommige zijn in uitvoering, andere niet. Het plan is een compromis. Heel wat inwoners zijn gehoord geweest, we kijken naar veiligheid en ook de handelaars komen aan bod. De bewonerskaarten zijn voorzien, er zijn al heel wat mensen die hun bewonerskaart hebben aangevraagd, het is niet zo dat we achter de feiten lopen."

 • Mieke Verhelle

  Subsidie van 58.500 euro voor strijd tegen radicalisering

  Burgemeester Martine Fournier : "We krijgen voor een tweede jaar een projectsubsidie van 58.500 euro voor de strijd tegen de radicalisering. De bevoegde ambtenaar zal in een volgende gemeenteraad toelichting geven."

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) : "We hebben de informatie gekregen, maar het subsidiedossier is niet volledig. Daarin staan zaken niet in die wel door Binnenlandse Zaken wordt gevraagd. We gaan de subsidie wel goedkeuren omdat het een goede zaak is voor Menen. Ik ben heel blij over de samenwerking met Noord-Frankrijk. Ik zie nu dat er gesproken wordt over radicalisering en polarisering. Dat is een heel nieuw element. Wij juichen dit toe. Radicalisering is het proces van een individu of groep. Polarisering gaat over een wij-zij-verhaal. Mijn vraag is : van waar komt dat element van polarisering."

  Burgemeester Martine Fournier : "Het is heel moeilijk om nu te zeggen wat het einddoel is. We bekijken dossier per dossier. Er zijn bepaalde feiten die zich al voorgedaan hebben, waarvan we denken dat het om radicalisering ging terwijl het gewoon over vandalisme ging. Omgekeerd ook. Alles zit vaak in diverse dossiers verweven. Polarisering is een problematiek die belangrijk is. We sturen constant bij net omdat het een heel moeilijke problematiek is. Met de budgetten die we krijgen en de persoon die we aangesteld hebben, zijn we goed bezig. We kunnen de maatschappelijke problemen beter in kaart brengen, waardoor we uiteindelijk een beter beleid kunnen voeren."

 • Christophe Maertens

  SP.a verlaat de zitting

  Gemeenteraadslid Angelique Declerc (SP.a) vraagt het punt twee te verdagen naar een volgende zitting. De SP.a/Groen-fractie verlaat de zitting omdat ze onvoldoende informatie kregen over de integratie OCMW-stad. "Al eerste vijf fases doorlopen en komen tot uitvoering van het plan. We vragen de goedkeuring van de samenwerking via Jobpunt", weet burgemeester Fournier. Op 30 juni 2015 werd door de gemeenteraad voor de 'inkanting OCMW-stad' gekozen om de procedure tot aanstelling van een consultant via Jobpunt te laten verlopen.

 • Mieke Verhelle

  Overhaaste beslissing over Eandis

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) heeft opmerkingen over de financiële participatie van een Chinese groep die aandelen van Eandis wil kopen. "Ik kan enkel voor mijn fractie spreken dat we het agendapunt in de vorige gemeenteraad te snel en lichtzinnig hebben laten passeren. IK wil me verontschuldigen dat we overhaast te werk zijn gegaan. Toen hadden we nog niet dezelfde informatie als vandaag. Ik vraag niet om terug te keren op de beslissing. Ik vraag wel om in de toekomst op een andere manier met dergelijke dossiers om te gaan en de tijd te nemen om dergelijke beslissingen goed te kunnen nemen."

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  De gemeenteraad in een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Menen

  Samenstelling gemeenteraad Menen © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!