Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen : Karl Debuck : "Dit is een bestuur van stilstand" - Burgemeester bindt de strijd aan tegen sluikstorters

30/05/16 om 15:11 - Bijgewerkt om 23:17

Maandagavond komt de gemeenteraad bijeen. Op de agenda staan 29 punten. Er staat een herziening van het parkeerreglement op de agenda. Zo zal voortaan eenzelfde tarief gelden in heel Menen en verdwijnt de opsplitsing tussen de Barakken en Menen Centrum.

 • Mieke Verhelle

  Geld voor vluchtelingen

  Philippe Bille (N-VA) over de uitdagingen van de vluchtelingen die zich integreren. "Ik ben blij dat we hiervoor subsidies krijgen. Hoe zullen die middelen worden aangewend."

  Renaat Vandenbulcke (N-VA): "Aan Menen is 82.710 euro voorzien, maar dat bedrag is nog niet officieel bevestigd. We zullen met de verschillende betrokken overleggen om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten."

 • Mieke Verhelle

  Geen energie meer in steken

  Burgemeester Martine Fournier : "We hebben inderdaad de enquête afgevoerd. We hebben de factuur van de portkosten goedgekeurd. We gaan daar nu geen extra energie of kosten meer in steken in dat dossier. Ik had natuurlijk liever de 850 mensen die aangeschreven werden geïnformeerd over de resultaten van de enquête, maar die is mislukt door uw toedoen."

 • Mieke Verhelle

  Ontevredenheid over tevredenheidsenquête

  Philippe Mingels is ontevreden over de afhandeling van de tevredenheidenquête.

  "Tijdens de gemeenteraad van september 2015 heb ik 4 vragen gesteld over een tevredenheidenquête, die door dit bestuur aan 850 inwoners van deze stad was bezorgd. Daarop kregen ik 4 antwoorden. In repliek op het antwoord op mijn laatste vraag heb ik in deze vergadering aangetoond dat er een fundamenteel probleem was met die zogenaamde burgerpeiling en duidelijk gemaakt dat ze beter kon worden afgevoerd."

  "Dat leidde ter zitting tot zeer heftige reacties van de burgemeester die me ondermeer verweet een saboteur te zijn. Uiteindelijk werd dankzij een nieuwe vraagstelling over die tevredenheidenquête in de zitting van december 2015 duidelijk dat het stadsbestuur op mijn vraag was ingegaan. De enquête was in alle stilte afgevoerd. Om de burgemeester te citeren: 'de enquête is stopgezet en er zullen geen resultaten zijn.'"

  "Ik heb toen aangedrongen om de mensen die bevraagd zijn geweest te informeren over het feit dat hun bijdrage niet zou worden gehonoreerd. Ik heb toen zelfs gesuggereerd om dat ook via dezelfde kanalen te doen, die eerder werden gebruikt om die enquête publiek aan te kondigen. Ik heb toen ook aangedrongen op oprechte excuses. De burgemeester reageerde daarop bij herhaling met: 'ik heb akte genomen van uw vragen en opmerkingen'. Intussen weet ik dat het feit dat de burgemeester akte heeft genomen van mijn vragen, suggesties of opmerkingen niet noodzakelijk betekent dat er ook iets mee gebeurd. En dat is bij verschillende burgers in het verkeerde keelgat geschoten. Ze zijn ontevreden want ze worden tot vandaag door dit stadsbestuur feitelijk in het ongewisse gelaten. Er is bij hun en mijn weten geen enkele officiële communicatie vertrokken vanuit het stadhuis naar de 850 betrokkenen om hen te informeren over de stopzetting van de enquête. Dat is een keuze die ik betreur en die deze meerderheid typeert. Ik zou als oppositielid blij kunnen zijn met wat ik het gestuntel van dit college zou noemen maar dat ben ik niet. De Menenaars hebben recht op een eerlijk antwoord. Vandaar dat ik niet loslaat... vandaar deze bijkomende vraag: Heeft het stadsbestuur intussen al een factuur ontvangen mbt die tevredenheidenquête en wat is er mee gebeurd of wat zal er gebeuren wanneer dit stadsbestuur die factuur ontvangt?"

 • Mieke Verhelle

  Geen meldingen

  Schepen Mieke Syssauw : "Er werd nog geen enkele melding gedaan. Nu ik het weet zal de milieudienst optreden."

 • Mieke Verhelle

  Sluikstorten aan de Geluwebeek

  Philippe Mingels (SP.A-Groen): "Met mijn derde vraag sluit ik aan bij een vraag dat eerder al aan bod kwam : het dumpel van tuinafval in de bermen rond het waterbufferbekken/geboortebos nabij de Geluwebeek. Deze vraag betreft een probleem dat al even oud is als de wijk zelf, die uitgeeft op de het waterbufferbekken en het geboortebos langs de Geluwebeek."

  "Het betreft het storten van tuinafval in de bermen rond het waterbufferbekken annex geboortebos nabij de Geluwebeek. Het betreft weliswaar een kunstmatig maar toch uniek stukje groen dat sinds jaar en dag als niet alleen door wandelaars en natuurliefhebbers wordt bezocht maar ook last heeft van sluikstorters. Het gaat meestal om gemaaid gras. Feit is dat het een nefaste invloed heeft op de bermvegetatie; dat het zorgt voor geurhinder; en dat het storend is voor iedereen die de rust van dat gebiedje opzoekt."

  "Het probleem is dus al minstens 10 jaar oud. Verschillende buurtbewoners storen er zich terecht aan en hebben me er ook al verschillende keren op gewezen. Ik heb hen telkens aangeraden om melding te doen via het meldingspunt. Ik weet niet in hoeverre die mensen dat ook effectief doen maar feit is dat het probleem hardnekkig is en dat het stadsbestuur misschien beter eens actie onderneemt om het probleem grondig aan te pakken."

  "Het is een heel duidelijke boodschap voor de buurt."

 • Mieke Verhelle

  Opkuis van de border

  Schepen Dirk Vanholme: "Op bepaalde momenten moet je eens een ingreep doen voor groot onderhoud. De border was zodanig vervuild en onkruid was er al diep geworteld. Daarom is er beslist om dat helemaal op te kuisen en een nieuwe aanplant te doen. We moesten kiezen tussen een propere begraafplaats of een verwaarloosde border. Een bloemrijke omgeving is bij-vriendelijker, maar dat is geen verplichting."

  Philippe Mingels : "De VVOG is voorstander om begraafplaatsen eerder als tuinen te zien. Die border kon ook gefaseerd vervangen worden en een gedifersifieerder beplanting was ook mogelijk"

 • Mieke Verhelle

  Educatief programma uitwerken met de imkers

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "U insinueert dat dit jaar de Dag van het Park niet meer wordt georganiseerd in Menen. Het is al sinds 2006 geleden. Op de Facebook-pagina werd wel degelijk verwezen naar de Dag van het Park en de verborgen pareltjes."

  "Ik weet dat u het niet eens bent met het onderhoud van het openbaar groen, maar wij kunnen enkel vaststellen dat alles voort goed groeit en bloeit. Er wordt wel degelijk goed geïnvesteerd in het onderhoud van het groen."

  "We zijn inderdaad sinds dit jaar lid van het VVOG, maar dat betekent dat we niet op alle initiatieven intekenen."

  "HEt project met de imkers staat nog in de kinderschoenen. We gaan eerst kijken welke nuttige praktijken gebeuren in de Gavers, samen met die imkers. Er zijn dus nog geen bezoeken geweest omdat we een degelijk educatief programma willen uitwerken."

 • Mieke Verhelle

  "Graag aandacht voor de bijen"

  "De week van de bij 2016 loopt dit jaar van 30 mei tot 7 juni. De dag van het park is al voorbij. Die was gisteren", weet Philippe Mingels (SP.A-GRoen). "Ik kon daarover op de website of in de laatste edities van Leiedraad niks terugvinden. Dat er in Menen geen dag van het Park wordt georganiseerd, verwondert me niks. Al was het maar dat de bomen in het aloude Bois de Boulogne in deze legislatuur vakkundig werden herleid tot kapstokken en die op het Leopoldplein binnenkort de baan zullen moeten ruimen voor extra parkeerplaatsen. Ik begrijp dat het moeilijk is om een dag te organiseren rond een park dat er eigenlijk geen meer is of een plein dat er binnenkort geen meer zal zijn. Maar het verwondert me wel dat dit stadsbestuur de bijen vergeten is."

  "We hebben hier al het imkerproject in de Beekstraat zien passeren én goedgekeurd én- en dat heeft schepen Vanholme ons toch naar aanleiding van mijn mondelinge vraag over het openbaargroenbeleid tijdens de eerste zitting van 2016 meegegeven -Menen zou in 2016 eindelijk weer lid worden van de Vlaamse Vereniging van Openbaar Groen. Het VVOG - en dat kunnen zelfs niet-leden vaststellen op haar website - geldt als één van de belangrijkste promotoren van de week van de bij."

  "We weten allemaal - en dat was ook een onmiskenbare reden om die samenwerking met de imker in de Beekstraat op te zetten - dat bijen van levensbelang zijn voor de mens. 75% van onze voedingsgewassen hebben bijen nodig om tot een goede ontwikkeling te kunnen komen. Het gaat al lang niet meer alleen om de bijen zelf maar ook en vooral om het economisch belang dat bijen vandaag vertegenwoordigen. Daarom stel ik mij de vraag waarom we in Menen tijdens "de week van de bij" geen extra aandacht aan die beestjes besteden?"

  "In de marge van die ene pertinente vraag had ik ook graag geweten hoeveel klassen of groepen er dit jaar al een bezoek hebben gepland of gebracht aan de imkerij in de Beekstraat? Bij mijn weten - en dat heb ik uit de samenwerkingsovereenkomst van de stad met de imker - is de milieudienst van de stad het aanspreekpunt voor geleide bezoeken aan de imkerij en haar directe omgeving."

  "In de marge van diezelfde vraag had ik ook graag geweten waarom de stad inzake aanplanten van openbaar groen de richtlijnen van VVOG niet opvolgt. Als voorbeeld neem ik deze keer de kaalkap die in het voorjaar werd georganiseerd op de begraafplaats van Lauwe. In de lange borders, die de begraafplaats tot voor kort omzoomden, stonden ongeveer 10 verschillende soorten bloeiende heesters. Net die bloeiende heesters zijn van onschatbare waarde voor de bijenpopulaties die zich in die omgeving bevinden. Die bloemen leverden voedsel aan de bijen in de lente, de zomer en zelfs in de herfst. Die zeer diverse border is dit voorjaar helemaal geruimd en vervangen door rijen liguster en haagbeuk. Dat soort ingrepen is compleet in strijd met de richtlijnen van het VVOG. Ze zorgen er in elk geval niet voor dat onze bijenpopulatie er op vooruit zal gaan", besluit Philippe Mingels.

 • Mieke Verhelle

  Nog geen standpunt

  Schepen Mieke Syssauw : "Het citaat in de krant was geen reactie op de beslissing van de deputatie omdat wij die nog niet ontvangen hebben. De journalist in kwestie heeft een citaat gebruikt uit ons eerste ongunstig advies. Het college heeft momenteel dus nog geen standpunt ingenomen omdat we de motivering van de deputatie niet kennen."

  "Wat de industriezone betreft : het studiebureau onderzoekt nu vijf locaties en wij wachten het resultaat van het milieueffectenrapport af. Dus daar kunnen we geen standpunt innemen."

 • Mieke Verhelle

  Derde windturbine

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "De voorbije week werd mijn aandacht getrokken door een internetartikel waarin schepen van Ruimtelijke Ordening Mieke Syssauw werd geciteerd. Het artikel handelde over de goedkeuring van de provincie van de derde windmolen op derde windturbine op de site van 't Veer op het industrieterrein Grensland en het feit dat de stad zich niet kan vinden in de beslissing van de provincie."

  "Ik citeer Mieke Syssauw: 'We hebben geoordeeld dat de bewoners van onder meer de Lageweg al genoeg hinder ondervinden van de bedrijven op Grensland. Een extra windmolen zou de draagkracht overschrijden.' Einde citaat. Ik kan me vinden in de opmerking van de schepen. Het is inderdaad zo dat de bewoners in de directe omgeving van Grensland al decennialang hinder ondervinden van Grensland en dat hun draagkracht al even lang op de proef wordt gesteld. Het is goed dat dit schepencollege dat ook inziet."

  "Maar mag ik uit de opmerking van de schepen ook concluderen dat het stadsbestuur van Menen met betrekking tot de inrichting van Menen-West - bij mijn weten gaat dat over een bijkomende industriezone van 70ha in die onmiddellijke omgeving - eenzelfde standpunt zal innemen. Volgens mij heeft dat hardnekkig voornemen een ontegensprekelijke impact op de draagkracht van de bewoners. Aansluitend wil ik graag weten wat het stadsbestuur nu nog in petto heeft mbt de inplanting van die derde windmolen?"

 • Mieke Verhelle

  Communicatie ontbrak bij werken in de Kortrijkstraat

  We zijn aan de mondelinge vragen. Rudy Nuytten (Open Stad) heeft vragen over de werken aan de verhoogde perrons voor De Lijn in de Kortrijkstraat. "Hier doen ze er meer dan vier weken over om twee perrons aan te leggen. De bewoners werden afgesloten en zij werden daar niet over geïnformeerd. Fietsers meldden mij bovendien dat er een heel gevaarlijke situatie voor hen wordt gecreëerd."

  Ook Fatiha Habbaz (SP.A/Groen): "Een bord bij die werken is echt wel te weinig. Kunnen er bij volgende werken al meer en vroeger borden staan ? En het zou ook wel handig zijn dat de duur van de werken erop vermeld staan."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "De werken werden uitgevoerd voor de Lijn in opdracht van Wegen en Verkeer. Bij dezelfde werken in Rekkem hebben wij geen problemen ondervonden. Bij de huidige werken - die overigens maar drie weken duurden - verliep het heel vlot bij het eerste perron. Wij kregen ook geen enkele communicatie over de problemen bij het verdere verloop van de werken. De aannemer of Agentschap Wegen en Verkeer heeft nagelaten om ons op de hoogte te stellen. Als stad konden wij ons daar niet akkoord mee verklaren. Vanaf nu willen wij ook bij dergelijke kleinere werken een regelmatig overleg tijdens de werken."

  "Voor de fietsers hebben we geen noemenswaardige veranderingen ondervonden", geeft de schepen nog mee. "Het vooropgestelde signalisatieplan werd inderdaad niet gevolgd. We hebben dat zelf zo snel mogelijk proberen recht te trekken. In het vervolg gaan we zeker zorgen dat er voldoende grote borden zullen geplaatst worden."

  Burgemeester Martine Fournier benadrukt dat het bestuur ook vindt dat het niet kan dat dergelijke kleine werken zo lang duren. "De straat kon perfect in het weekend opgesteld worden en dat hebben we ook al duidelijk gemaakt aan Agentschap Wegen en Verkeer voor een volgend dossier."

 • Mieke Verhelle

  Ambassadrice stad Menen

  Schepen van Evenementen Laurent Coppens (CD&V) : "In het reglement voor de verkiezing van de stadsambassadrice zijn nieuwe deelnamevoorwaarden opgenomen. De leeftijd moet tussen de 17 en 27 jaar zijn. De kandidaten moeten in Groot-Menen wonen of een duidelijke link met Groot-Menen kunnen aantonen."

  "We hebben al zeven inschrijvingen en hopen dat ze blijven volhouden. Ik begin al te dromen van tien."

  Rudy Nuytten : "Met alle respect voor de verkiezing, maar is het echt nodig dat de gemeenteraad daar moet over oordelen ?"

  Intussen rijst ook weer de vraag of er geen mannen kunnen toegelaten worden tot de verkiezing. "De discussie hebben we ook al in de werkgroep gevoerd", vertelt schepen Laurent Coppens. "Dit jaar zal het nog niet van toepassing zijn, volgend jaar nemen we het weer in overweging."

 • Mieke Verhelle

  Geen glas op Grensrock

  Burgemeester Martine Fournier over Grensrock en de Sint-Jansbraderie. "Zoals elk jaar willen we een tijdelijke politieverordening voor het verbod op het gebruik van glas en het verbod op de verkoop van sterke alcoholische dranken na 18 uur."

 • Mieke Verhelle

  Grote Molenstraat in Lauwe

  Schepen Dirk Vanholme stelt het geschrankt parkeren voor in de Grote Molenstraat in Lauwe. "Wegens het smalle karakter van de straat en het zou ook de snelheid beperken."

  Jelle Janssens (SP.A-Groen) heeft zich van de situatie ter plaatse gaan vergewissen. "Er is een bezorgdheid van de bewoners dat het eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de straat niet wordt gerespecteerd."

 • Mieke Verhelle

  Openbare verlichting

  Schepen van Openbare Werken Dirk Vanholme stelt de werken voor de openbare verlichting voor. Er zijn elf werken voorzien, in totaal goed voro 99.825 euro.

 • Mieke Verhelle

  Frontzitmaaier

  De gemeenteraad gaat over tot de aankoop van een rotatieve frontzitmaaier. De kostprijs wordt op 30.250 euro geraamd.

 • Mieke Verhelle

  De Steiger

  Geen opmerkingen bij het verslag van cc De Steiger.

 • Mieke Verhelle

  Vaste benoeming gemeentelijk onderwijs

  Schepen Griet Vanryckegem legt uit dat er een bijkomende voorwaarde is voor de vaste benoeming in het gemeentelijk onderwijs. Zo kan de inrichtende macht eisen dat bij een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen, 240 effectief gepresteerd worden.

 • Mieke Verhelle

  Verplaatsbare camera tegen sluikstorten

  Burgemeester Martine Fournier : "Wij zijn binnen het college vaak enorm gefrustreerd over het sluikstorten. We willen een verplaatsbare camera in de stad inzetten om sluikstorten en vandalisme aan te pakken. De dienst Veiligheid en Samenleving van de stad zal in eerste lijn instaan voor het verwerken en bekijken van de beelden."

  Rudy Nuytten (Open Stad) : "Aan de reden van de inzet van de camera twijfel ik niet. Dat is een goede zaak. We mogen de bewoners echter geen zand in de ogen strooien, want dat zal het probleem niet volledig uit de weg gaan. Bovendien moeten we opmerkzaam zijn over

  Jelle Janssens (SP.A-Groen) : "De camera zou er best eens zijn met bewegingssensoren. Het bekijken van beelden, daar kruipt heel wat tijd in. Over het plaatsen van de pictogrammen 'hier is camerabewaking'. Jullie kiezen ervoor om heel breed in Menen die pictogrammen te plaatsen. Op de hotspots zet je ook beter - eventueel verplaatsbare - pictorgrammen. Ik weet niet of het haalbaar is, maar zeker het overwegen waard. Want die borden op zich hebben al een effect."

  "We werken hier al een tijdje mee binnen Mirom. Het is effectief een oplossing, maar geen langdurig effect", vertelt Sven Callewaert (CD&V). "Maar je kan er wel mensen mee beboeten."

  De burgemeester is geen voorstander om pictogrammen op hotspots plaatsen. "We zijn het punt van preventie voorbij. Nu moeten we overgaan tot repressie. We willen echt een statement maken, want we zijn het echt beu dat veel mensen gewoon hun vuil op straat deponeren. Ik hoop dat we nog meer camera's kunnen aankopen in de toekomst om nog meer overtreders te kunnen vatten. Spreek ook de mensen aan die iets op straat gooien, want het kost ons handenvol geld."

  "We hebben nu twee GAS-vaststellers, maar we zullen er nog twintig extra aanwerven. Om zo op heterdaad mensen te kunnen betrappen."

 • Mieke Verhelle

  Straalverbinding

  De burgemeester Martine Fournier vraagt om een gebruikovereenkomst goed te keuren voor het gebruik van het Belfort om antennes te plaatsen zodat de camerabeelden van o.a. Grensland en Stationsomgeving via een straalverbinding naar de politiekazerne op het Leopoldplein kunnen doorgestuurd worden.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!