Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen: discussie over jaarrekening

29/05/17 om 16:34 - Bijgewerkt om 21:42

Vanavond vindt in het stadhuis van Menen de maandelijkse gemeenteraad plaats. Er staan 19 agendapunten op de agenda, onder meer over de jaarrekening 2016 en de samenwerking tussen stad Menen en intercommunale Leiedal in verband met de stadskernvernieuwing. Daarna kunnen raadsleden ook nog interpelleren.

Herbeleef de gemeenteraad van Menen: discussie over jaarrekening

© WO

 • Stefaan Lernout

  Einde van de zitting

  De samenvatting kan je nalezen in de weekbode van 2 juni.

 • Stefaan Lernout

  parkeerbeleid onder de loep

  Virginie Breye (Nieuw) haalt het artikel rond Parkeerbeleid in de stad aan uit onze krant van vorige week, waarbij er blijkbaar nogal wat mensen tevreden zijn over het parkeerbeleid. Eigenaardig vindt ze, want ik hoor wel andere stemmen.

  "De opmerkingen komen van de geïnterviewde personen", zegt schepen Dirk Vanholme (N-VA). We hebben wel een bespreking gehad met "Shop en Beleef" en die waren positief. Vooral met betrekking tot het gratis half uur. Er is geen stijging van het aantal retributies sinds oktober 2016.

  "Parkeren zorgt voor heel wat frustraties, zegt raadslid Breyne". Steeds haastig kijken wanneer je ticket verloopt. Het zorgt ervoor dat mensen niet meer naar de stad komen." Gratis parkeren kan niet meer, antwoordt de schepen. Je zal bezoekers hebben die de parkeerplaatsen de hele dag innemen. Zoals gezegd zijn de handelaars tevreden."

 • Stefaan Lernout

  “Schrap parkeerplaatsen in Ieperstraat”

  Schrap de publieke parkeerplaatsen in de Ieperstraat ter hoogte van de inrit naar 't Withof - tegenover de Colruyt." De auto's die daar geparkeerd staan zijn volgens Philippe Mingels (SP.A/Groen) geen auto's die gebruik maken van het publiek karakter waarvoor deze parkeerplaatsen dienen en hinderen fietsers en uitrijdende wagens.

  "Die parkeerplaatsen liggen er al een aantal jaar", antwoordt schepen Dirk Vanholme (N-VA). "Voorlopig behouden we die parkeerplaatsen, maar er is een nieuwbouw aan 't Withof waar privé parkeerplaatsen voorzien zijn. Wanneer die er komt kunnen we opnieuw evalueren of die publieke parkeerplaatsen nog nodig zijn.

 • Stefaan Lernout

  Het belang van de bij…

  Reeds herhaaldelijk onderstreepte Philippe Mingels (SP.A/Groen) het belang van de bijen voor de samenleving. Deze week is het de week van de bij, hij vraagt zich dan ook af wat de acties zijn die dit stadsbestuur in het kader van de week van de bij 2017 op stapel heeft staan?

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) zegt dat er vanuit het stadsbestuur geen acties gepland zijn wel samenwerking met de provincie. Zoals het uitdelen van zakjes met bloemmengsel zaad. Het bjienproject in de Beekstraat is nog niet geëvalueerd, blijkbaar zijn er wat jongeren geïnteresseerd. Daar hebben we echter geen zicht op.

  Bijen zijn ook belangrijk voor de landbouw, besluit Philippe Mingels

 • Stefaan Lernout

  Promofilmpje

  Het filmpje dat stad Menen op de regionale zender en via sociale media heeft gepost om de stad te promoten kan bijval genieten bij Philippe Mingels (SP.A/Groen). Hij is vooral gecharmeerd door de insteek dat Menen gepromoot wordt als een fietsstad, hoewel hij de promofilm op dat vlak volledig ongeloofwaardig vindt. Hij vraagt zich af wat de bedoeling precies is, wat het budget is en of er nog dergelijke filmpjes komen.

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) vindt dat het filmpje wel geloofwaardig is, dat er al heel wat promotie - ook naar de jeugd toe via sociale media - is gebeurd. Dat Menen ook iets te bieden heeft buiten de schooluren

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) vindt dat je met bekende namen zoals Frederic Van Lierde heel wat meer herkenbaarheid krijgt. We kregen ook opmerkingen van mensen uit Lauwe en Rekkem dat ze hun omgeving niet herkennen in dit filmpje.

 • Stefaan Lernout

  Monument voor de gesneuvelden in Lauwe

  Het monument voor de gesneuvelden op Lauweplaats blijft Philippe Mingels (SP.A/Groen)

  Zorgen baren. Hij vraagt zich of er al een datum is voor de herstelling van het monument.

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA). Voor wat we zelf kunnen uitvoeren werd het materiaal reeds aangekocht. Er werd ook contact opgenomen met een steenkapper die zal bekijken wat er dient te gebeuren. We kunnen nog geen planning bezorgen.

 • Stefaan Lernout

  nieuwe code infrastructuurwerken

  De VVSG stelde een nieuwe code voor infrastructuurwerken en nutswerken langs gemeentewegen op. Deze nieuwe code moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of trottoirs na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) is tevreden met deze nieuwe code. "Het is een goed werkstuk, hopelijk wordt dit ook goed uitgewerkt."

 • Stefaan Lernout

  VErderzetting van de zitting

  Na een klein half uurtje komt de meerderheid terug de zaal binnen

  Burgemeester Martine Fournier antwoordt dat deze overeenkomst reeds goedgekeurd werd door het bestuur van Leiedal, wij vragen dan ook aan de gemeenteraad dit goed te keuren.

  "En dus een blanco cheque goed te keuren?", vraag Caroline Garreyn (SP.A/Groen) ?

  "Wij geven geen blanco cheque", aldus de burgemeeser. Alle verwervingen worden door het college goedgekeurd.

  Het de bedoeling om alles goed te overwegen en niet lukraak verwervingen te doen. We gaan heel goed overwogen beslissingen nemen, zowel wij als het bestuur van Leiedal.

  De gemeenteraad is altijd vrij om vragen te stellen. Wij geven verdere uitleg later deze week aan de stuurgroep waarop u ook welkom bent."

  Het amendement wordt niet goedgekeurd, de overeenkomst wel.

 • Stefaan Lernout

  schorsing van de zitting

  De voorzitter schorst de zitting ter bespreking van het ingediende amendement

 • Stefaan Lernout

  Amendement SP.A/Groen fractie : "dit is een blanco cheque"

  De oppositie dient amendement in bij monde van Caroline Garreyn (SP.A/Groen)

  Eerst herinnert ze de meerderheid eraan dat deze herhaaldelijk erop wees dat de oorzaak en het initiatief van de onteigeningen bij W&Z ligt. "Stad Menen diende enkel te zorgen voor de communicatie - en was zelf geen initiatiefnemer. Zo werd telkens geantwoord op onze talrijke vragen in de voorbije gemeenteraden. Nu staat er zwart op wit dat het stadsbestuur de coördinerende rol vervult.

  We hebben er geen probleem mee dat er een samenwerking is met Leiedal. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst die hier voorligt gaat wel heel ver, u besteedt de volledige stadskernvernieuwing uit aan Leiedal. Die kan panden aanwerven zonder dat de gemeenteraad dient tussen te komen, enkel CBS en bestuur van Leiedal dient zijn goedkeuring te geven. De gemeenteraad wordt hier compleet buitenspel gezet. Bovendien blijkt dat de stad Menen garant staat voor alle leningen en interesten. Dus alle risico's liggen bij de stad Menen, ttz U legt die bij de volgende legislatuur.

  Verder in de overeenkomst staat te lezen dat minstens 2 keer per jaar financieel verslag wordt uitgebracht bij CBS. Dus weer niet bij de gemeenteraad. Is dit wel wettelijk? De private partners in dit project worden beter beschermd dan de stad Menen. Het aangaan van een overeenkomst tot 2022 - dus naar de volgende bestuur toe - lijkt ons ook niet een geschikte beslissing. U geeft uw partners niets minder dan een blanco cheque.

  Als de tekst niet wordt aangepast dan dienen wij klacht in bij de provinciegouverneur.

 • Stefaan Lernout

  Samenwerkingsovereenkomst met Leiedal over Leiewerken

  "Leiedal en stad Menen werken samen in het voorbereiden van de infrastructuurwerken n.a.v. de verbreding van de Leie", legt burgemeester Martine Fournier (CD&V) uit.

  "De stad Menen geeft opdracht aan Leiedal om samen met de stad de stadskernvernieuwing te realiseren complementair aan de infrastructuurwerken van Waterwegen & Zeekanaal in het kader van de Leiewerken Menen. Leiedal houdt de Stad menen van alle ondernomen acties en stappen op de hoogte en pleegt waar nodig overleg. Binnen deze opdracht dient de visie uit het masterplan Menen stap voor stap verder tot ontwikkeling?gebracht te worden.

  Leiedal treedt op als bouwheer en coördinator voor de realisatie van de stadskernvernieuwing.?Dit houdt onder meer in de aankoop van gronden en panden, het overleg organiseren met de?betrokken eigenaars, het coördineren en het opvolgen van infrastructuurdossiers, het opvolgen van de private initiatieven....?

  De samenwerking vangt aan bij ondertekening van de overeenkomst, en zou gelden tot 31.12.2022".

  Virginie Breye (Nieuw) deelt de zorg van de SP.A/Groen fractie, zal het kanaal er wel ooit komen.

  Rudy Nuytten (Open Stad) stelt dezelfde vraag, vooral nu de burgemeester van Le Havre de nieuwe premier is. Nu zien we dat de kat op de koord komt, er zullen door stad menen onteigeningen gebeuren d.m.v. Leiedal. De Menense bevolking wordt hier buiten spel gezet. Ook wij kunnen ons niet vinden in deze samenwerkingsovereenkomst.

  De burgemeester antwoordt dat het klopt dat er nogal wat aandacht gegeven werd in de media aan de nieuwe premier die tegen het kanaal was. De nieuwe franse regering is echter Europees getint. Je kan moeilijk tegelijk tegen en voor Europa zijn. Een burgemeester dient andere belangen dan een premier.

 • Stefaan Lernout

  Nieuw contract voor aankoop van Elektriciteit en Aardgas

  Het vorige met Luminus (Elektriciteit) en Eni (gas) loop af op 31 december. Elektriciteit en gas zal niet langer aangekocht worden door Eandis maar wel via het VEB (Vlaams Energie Bedrjif) als vergunde energieleverancier. Er dient dus geen aanbesteding meer te gebeuren.

  Op 31 december 2017 loopt het huidige contract voor leveren elektriciteit (Luminus) en aardgas (Eni) ten einde en dienen we opnieuw de markt op te gaan.?Tot voorheen konden steden en gemeenten bij Eandis terecht die voor hen een samenaankoop organiseerde. Aangezien Eandis nu hierin zelf geen ondersteuning meer biedt, stelden ze het VEB voor. Het VEB koopt energie aan op de korte termijnmarkt: de energie wordt pas 1 dag op voorhand aangekocht aan de dag- en uurprijs van dat moment, en het is 100% groene stroom. Momenteel zijn er al 143 deelnemende gemeenten.

 • Stefaan Lernout

  resultaatrekening 2016 afgesloten met positief saldo

  De jaarrekening 2016 omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting bij de financiële nota en een aantal bijlagen. De resultatenrekening 2016 sluit af met een totaal aan opbrengsten van 41.589.909,69 euro en een totaal aan kosten van 37.575.249,59 euro. Dat maakt een positief saldo van 4.014.660,10 euro.

  "De vooropgestelde financiële ontvangsten benaderen de realiteit bijzonder goed. En dat is een prestatie", vindt schepen Laurent Coppens (CD&V). "Er zijn uiteindelijk 40,6 miljoen inkomsten, we hadden die geraamd op 40,5 miljoen euro. Wat springt eruit? 137.000 euro inkomsten uit parkeren en relatief veel belasting op het reclamedrukwerk. Qua personeel blijven we binnen de vooropgestelde uitgaven, we zitten 200.000 euro erboven wat te maken heeft met de indexering.

  Bij de financiële uitgaven zijn de interestlasten iets lager dan gebudgetteerd. We lenen iets minder, en de rentevoeten zijn ook historisch laag. Er zijn relatief weinig grote werken uitgevoerd die gepland waren in 2016, zoals het belfort en de rioleringswerken in Rekkem die in een later stadium worden uitgevoerd. De autofinancieringsmarge is bijgevolg ook positief, wat maakt dat we extra kunnen gaan lenen en dus andere investeringen maken die niet op de planning staan gaan uitvoeren.

  Tommy Porte van Open VLD is tevreden met het geleverde werk, maar merkt op dat er toch nog kan geknabbeld worden aan de - nog steeds aanzienlijke -verschillen tussen gebudgetteerde en werkelijke werkingsuitgaven. Vele kleine kredieten blijven onbenut, wat maakt dat er veel marge is - ieder jaar opnieuw. "U gaf al aan dat er minder lucht begroot wordt, maar toch nog teveel lucht naar onze mening. Er kan nu meer verschoven worden binnen de rekeningen van verschillende diensten, wat maakt dat er minder dient begroot te worden op de verschillende posten."

  Raadslid Nic Declercq (N-VA) wenst namens zijn fractie de financieel beheerder en dienst te bedanken voor het geleverde werk. De fractie blijft aandringen op de opbouw ven een reserve bij de volgende budgetwijzigingen.

  Ook de oppositie erkent het positief resultaat, het is positief dat de schuld afgebouwd wordt en dat dat voor iedere inwoner ten goede komt. Dat heeft ook te maken met het inhouden of niet maken van uitgaven. Toch in de eerste 4 jaar van de legislatuur. Het lijkt erop dat 2017 en 2018 de jaren van de grote aankondigingen worden", besluit Angelique Declercq (SP.A/Groen).

  "Schuld afbouw" is een goede zaak,",vindt Virginie Breye (Nieuw). Er werd nog niet boven de stand geleefd. Maar gelet op de grote uitdagingen van de komende jaren moeten we waakzaam blijven, het masterplan blijft belangrijk - het is niet de bedoeling om op jullie lauweren te rusten."

  "Er komen nog grote financiële uitdagingen, denk maar aan de Leiewerken. het is belangrijk daarmee rekening te houden en een buffer te voorzien", besluit schepen Coppens

 • Stefaan Lernout

  kerkfabrieken

  De Rekeningen van de verschillende kerkfabrieken werden ingediend door het centraal kerkbestuur voor advies door de gemeenteraad.

  "Hoe ver staat het nu met het kerkenplan?" vraagt Angelique Declercq (SP.A/Groen) - ook Rudy Nuytten (Open Stad) sluit zich aan bij de vraag die al een aantal keer aan bod kwam. Schepen Laurent Coppens (CD&V) antwoordt dat windstilte niet altijd wil zeggen dat er niet gewerkt wordt. "Voor eind juli organiseren wij een aantal bijeenkomsten met mensen die we aangesproken hebben, ook bij Leiedal zitten ze niet stil - binnenkort zal het resultaat van dit alles naar voor gebracht worden

 • Stefaan Lernout

  ruilhandel van aandelen tussen Huisvestingsmaatschappijen

  De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier?uitwerken om tot een nieuwe huisvestingsmaatschappij te komen zodat het patrimonium op grondgebied Menen, Lauwe en Rekkem vervat zit in één grote huisvestingsmaatschappij.

  De betreffende aandelen van CVBA Ons Dorp worden door stad Kortrijk overgedragen aan stad Menen en OCMW Menen. Die van CVBA Goedkope woning door OCMW Menen en stad Menen aan stad Kortrijk. Dit betekent dat vanaf 29 juni 2017 Eigen Haard is Goud Waard ophoudt te bestaan en volledig opgenomen wordt in CVBA Ons Dorp en CVBA Goedkope Woning.

  Ook de oppositie bij monde van Sofie Pringels (SP.A/Groen) is tevreden over deze fusie

 • Stefaan Lernout

  "Airport Wevelgem-Kortrijk kost de stad niks"

  "Ik had graag geweten wat de meerwaarde is van deze Intercommunale. En wat kost het ons? Er zijn zovele andere luchthavens in de buurt. In Rijsel om er maar één te noemen. Bovendien is er geluidsoverlast gezien die tussen 2 dorpskernen ligt.", zegt Rudy Nuytten (Open Stad)

  Sinds 2 jaar betalen we geen euro meer antwoordt schepen Eddy Lust (Open VLD). De overname zou al moeten gebeurd zijn door de NV. Er zijn echter nog een aantal moeilijkheden, de luchthaven moet europees gecertifieerd zijn. Er is nog steeds een groot belang voor het bedrijfsleven, ook voor onze ondernemers."

  Kan wel kloppen zegt Rudy Nuytten (Open Stad), maar het aantal vluchten gaat naar beneden. Zo bewijzen alle statistische cijfers. Er is het probleem van het navigatiesysteem zodat er niet mag gevlogen worden bij slecht weer.

  Eddy Lust (Open VLD) repliceert dat de certificering er zal zijn - hopelijk eind 2017 - dan zal de dienstverlening opgenomen worden door Belgocontrol. De cijfers van 2017 die u noemt zijn niet representatief gezien de luchthaven door de niet certificering niet op volle toeren draait. En nog eens "het kost de stad niks".

 • Stefaan Lernout

  Algemene vergadering Gaselwest

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) legt uit dat de stad momenteel niet ingaat op de optie om de warmtenetten over te dragen aan Gaselwest, maar wel wil kijken naar de markt om eventuele andere aanbieders te consulteren.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) is tevreden dat de stad niet ingaat op het voorstel, de CO2 is een belangrijke component van de warmteuitstoot. Dus benutting van de warmte is cruciaal. Dus lijkt het ons beter om zowel aan publieke en private partners de mogelijkheid dit net uit te bouwen en het beheer in eigen huis te houden

 • Stefaan Lernout

  Algemene vergadering Mirom

  De eerste 8 punten van de gemeenteraad betreffen uitnodigingen op diverse algemene vergaderingen : Mirom, De Watergroep, Psilon, Figga, Airport Kortirjk-Wevelgem en de Zuid West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij.

  Behandeling Asbest, blijkbaar keren sommige bezoekers van het containerpark terug met hun asbest naar huis omdat die niet in de gewenste zakken kan. Philippe Mingels (SP.A/Groen) vraagt of de behandeling van de storting van dit afval ook ergens op de agenda komt van Mirom

 • Axel Vandenheede

  Leiedal

  De stad Menen geeft opdracht aan Leiedal om met de stad de stadskernvernieuwing te realiseren, complementair aan de infrastructuurwerken van Waterwegen & Zeekanaal in het kader van de Leiewerken Menen. Leiedal houdt stad Menen van alle ondernomen acties en stappen op de hoogte en pleegt waar nodig overleg. Leiedal treedt op als bouwheer en als coördinator voor de realisatie van de stadskernvernieuwing.

 • Axel Vandenheede

  Jaarrekening 2016

  De jaarrekening 2016 omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting bij de financiële nota en een aantal bijlagen. De resultatenrekening 2016 sluit af met een totaal aan opbrengsten van 41.589.909,69 euro en een totaal aan kosten van 37.575.249,59 euro. Dat maakt een positief saldo van 4.014.660,10 euro.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!