Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen : Communicatie rond Leiemarathon liep mank

28/09/15 om 16:18 - Bijgewerkt om 21:23

KW.be versloeg live de gemeenteraadszitting in Menen. Op de agenda stonden elf punten waaronder de huurovereenkomst voor de RITO-site tussen stad Menen en Scholengroep Mandel en Leie.

 • Mieke Verhelle

  Toegankelijkheid begraafplaatsen

  Herman Ponnet vraagt hoe het staat met de toegankelijkheid van de begraafplaats in Lauwe.

  Schepen Berenice Bogaert (CD&V) heeft het dossier besproken in de toegankelijkheidsraad. "De dossier ligt nu bij de technische dienst. Het schepencollege beslist dan over de te nemen maatregelen en dan koppelen we terug naar de toegankelijkheidsraad."

 • Mieke Verhelle

  Informatie over de Paks-studie

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) vindt dat het stadsbestuur haar inwoners onvoldoende informeert over het Paks-onderzoek dat de gezondheid in Menen bestudeert. "Over het lopende onderzoek vind ik nergens iets terug."

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) : "Op de website en in de Leiedraad wordt erover gecommuniceerd. Ik zal u daar straks tonen waar het staat. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd van zodra die voorhanden zijn. Uw insinuatie dat wij de burgers zouden misleiden in onze communicatie vind ik ongepast."

 • Mieke Verhelle

  Communicatie tussen politiediensten

  Jelle Janssens: "Ik stel me vragen over hoe rigide of niet wordt opgetreden door de politie inzake de afsluiting. Want blijkbaar mochten voetgangers van de ene kant wel op het parcours, aan de andere kant niet."

  Burgemeester Martine Fournier : "We zullen dat in het volgende politiecollege zeker bespreken."

 • Mieke Verhelle

  Manke communicatie over de Leiemarathon

  Jelle Janssens : "De Alpro Leiemarathon zorgde voor een aantal mobiliteitsproblemen in Lauwe. Hoe komt het dat dit zo laat werd aangekondigd (pas drie dagen op voorhand) en de bereikbaarheid van bepaalde horecazaken niet werd gegarandeerd."

  Schepen van Evenementen Laurent Coppens (CD&V) : "Het is bij evenementen altijd dansen op een slappe koord om een evenwicht te bereiken. De Leiemarathon vond wel voor een stuk plaats op grondgebied Lauwe, maar werd georganiseerd door een Wevelgemse organisatie. Het is een beetje mank gelopen bij het schepencollege van Kortrijk om de toestemming te geven, wat heel laat gebeurde. De organisatie liep daardoor vertraging op."

  "In ideale omstandigheden zou de stad die communicatie moeten kunnen voeren. Maar als de stad dat in handen moet nemen, is dat in de praktijk onhaalbaar. Dus vragen wij dat de organisatoren dat zelf doen."

  "We stellen vast dat we dat beter moeten stroomlijnen. Verenigingen werken ook met vrijwilligers. Wij stellen voor om twee weken vooraf te verwittigen. Er wordt een luik toegevoegd aan het evenementenformulier om die communicatie te verzekeren. Op onze eigen website willen we dergelijke zaken prominenter in beeld brengen."

 • Mieke Verhelle

  Afschakelplan elektriciteit

  Nik De Clercq (N-VA) vraagt wat de impact is van het afschakelplan voor de gemeente.

  Burgemeester Martine Fournier : "Het klopt dat er een nieuw afschakelplan is, maar de kans daarop is heel klein. Er werden de voorbije maanden maatregelen genomen om de capaciteit te verhogen."

  "Het klopt dat Menen nu is opgenomen in het afschakelplan. Dat betekent dat er afschakeling zou kunnen zijn tussen 17 en 20 uur. Niet heel Menen zit in het plan, maar nu is nog niet duidelijk welke gebieden wel afgeschakeld kunnen worden."

 • Mieke Verhelle

  Wacht niet tot het te laat is !

  Schepen Dirk Vanholme : "De stad is begaan met de problematiek, maar gezien de onderhandelingen nog aan de gang zijn, lijkt het ons te vroeg om deze motie in te dienen."

  "Het is nu dat we die motie moeten steunen en niet als het te laat is", weet Rudy Nuytten (Open Stad).

  De voltallige oppositie steunt de motie, de meerderheid steunt de motie niet.

 • Mieke Verhelle

  Motie over De Lijn

  Gemeenteraadslid Angelique Declercq (SP.A/Groen) doet een voorstel van motie. Een motie aan de Vlaamse regering naar aanleiding van de besparingsplannen bij De Lijn.

  "We zijn bezorgd dat de besparingen ook voor onze stad grote gevolgen zullen hebben. We willen de Vlaamse regering vragen om de garantie op mobiliteit van inwoners in landelijke gebieden blijvend te verzekeren en ook in die gebieden te blijven streven naar een aantrekkelijk openbaar vervoer."

  "Anderzijds willen we de Vlaamse regering vragen om over het probleem van vervoersarmoede in landelijke gebieden de dialoog aan te gaan met de stadsbesturen, De Lijn, de NMBS, TreinTramBus en vertegenwoordigers van gebruikers."

  Het gemeenteraadslid vraagt de motie goed te keuren en over te maken aan de Vlaamse regering, de Vlaamse minister voor Mobiliteit, de streekparlementairen en De Lijn.

 • Mieke Verhelle

  Eindelijk evenwicht

  Griet Vanryckegem (N-VA) : "Het is een beetje jammer, Angelique, dat u niet op mijn uitnodiging bent ingegaan om het dossier te bespreken."

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) vindt het kort door de bocht omdat de uitnodiging te laat kwam.

  Griet Vanryckegem (N-VA) :"Ik vind dat we eindelijk wat evenwicht gebracht hebben, want vroeger moesten er in bepaalde lokalen wel en in andere niet betaald worden. Toen werd er pas met twee maten en gewichten werd gewerkt."

  "Het keukenmateriaal, het tellen, inventariseren... Er zit een correctie in om via die kleine vergoeding daar in tegemoet te komen. Bij de gemeentescholen Barthel en de Wonderwijzer hebben we gevraagd om ook keukenmateriaal ter beschikking te stellen aan de verenigingen. Maar dat moet nog bekeken worden. De fuiven worden overal wat duurder aangerekend dan een gewone activiteit. Dat schept meer overlast, meer afval. Er is meer opruimen achteraf nodig, dus vragen we daar wat meer voor."

 • Mieke Verhelle

  Commerciële tarieven voor bedrijven

  Schepen Griet Vanryckegem (N-VA) : "Er is inderdaad nog een weg te gaan om een online systeem te ontwikkelen. Bij die zalen zitten we met heel veel verschillende beheerders, waardoor het een immense oefening is om een eenvormig reglement te maken. Ik ben trots dat we een soort uniformiteit betracht hebben tussen Menen, Lauwe en Rekkem. De commerciële activiteiten hebben we er uit gehaald. Je hoeft niet bij een adviesraad zijn aangesloten om als vereniging beschouwd worden. De verenigingen mogen gebruik maken van de lokalen. Voor bedrijven mogen we wel commerciële tarieven rekenen."

 • Mieke Verhelle

  Geen eenvormigheid in het reglement

  Angelique Declercq (SP.A): "Het is al een bijna een jaar dat we hierover discussiëren. Er zijn een aantal zaken niet duidelijk voor mij. Veelvuldige gebruikers kunnen een korting voor het gebruik van een zaal krijgen. Wat is een veelvuldig gebruiker? Ik zou daar meer duidelijkheid over zien. Hoe zit het met repetitieruimte ? Wat keukenmateriaal in De Steiger betreft, wordt er 5 cent aangerekend, waardoor je de korting teniet doet. Waarom kan dat niet gratis ?"

  "Wat de zaal in de Zuidstraat betreft. Wat vroeger gratis ter beschikking werd gesteld, moet nu 100 euro worden betaald. De zaal is in ergere staat en we stellen ons daar wel vragen bij. Er is nog altijd onduidelijkheid over de keuken van Barthel. Algemeen kunnen we zeggen dat er nog steeds geen eenvormigheid is en dat er nog steeds geen gratis vergaderzalen zijn."

 • Mieke Verhelle

  Tarieven accommodatie aangepast

  Het gebruiksreglement voor de accommodatie, de gemeentelijke zalen, werd aangepast na evaluatie. Schepen Griet Vanryckegem legt uit dat de tarieven werden aangepast.

  Sven Callewaert (CD&V) is tevreden dat er geluisterd werd naar de gebruikers en dat het een verbetering is. "Is er mogelijkheid om via internet een zaal te boeken ? In het Dorpshuis krijgt een vereniging die 20 keer de zaal huurt, een korting krijgt van 50euro en zouden dat willen doorgetrokken zien naar de andere accommodatie."

 • Mieke Verhelle

  Provinciaal project voor landschapsontwikkeling

  Stad Menen wil meestappen in de samenwerkingsovereenkomst over de werking van het stadslandschap Leie en schelde. De provincie West-Vlaanderen wil de komende jaren met de Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten extra inzetten op het landschap in al zijn facetten. De overeenkomst heeft als doel soorten en biotopen te versterken door de inrichting en beheer van kleine landschapselementen, streekeducatie, de organisatie van evenementen en doordachte communicatie.

 • Mieke Verhelle

  Verkaveling in Rekkem

  Er werden drie bezwaarschriften ingediend tegen de verkaveling De Kemmeter ter hoogte van de Lauwestraat in Rekkem. Op de verkaveling komen vier loten voor woningen.

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) heeft op zich niets tegen de verkaveling. "Het betreft vier woningen die in het verlengde van een bestaande verkaveling ligt. In het dossier staat een opmerking dat iemand het goed vindt dat die vuile hoek opgekuist wordt. Maar moet daarom een beek verlegd worden of ingekapseld ? Let op met aanpalende percelen zodat je de toegang tot een waterloop onvoldoende vrijlaat voor onderhoud. Het is inderdaad een fout uit het verleden, maar trek hier lessen uit."

  Herman Ponnet (SP.A/Groen): "Heb ik goed gelezen dat er een nok van 12 meter is ? Ik begrijp dat de buren daar problemen mee hebben."

  Schepen Mieke Syssauw begrijpt de bezorgdheid : "Er is een beperking van de kroonlijst tot 6 meter."

 • Mieke Verhelle

  Gsm-muziekje

  Hilariteit in de raadszaal als de gsm van OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) zijn favoriete song laat horen. Het blijkt de Brabançonne te zijn.

 • Mieke Verhelle

  Standgeld op evenementen

  Karl Debuck (Open Stad) vraagt af of er met twee maten en gewichten wordt gewerkt. "Op evenementen zouden er blijkbaar verschillende tarieven gehanteerd worden."

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) : "U heeft het over evenementen en daar wordt inderdaad een standgeld gevraagd. De kerstmarkt in Lauwe bv zijn er andere tarieven als je op de Plaats of in de straat staat. We moeten daar inderdaad meer transparantie in geven."

 • Mieke Verhelle

  Bloemisten aanschrijven

  Burgemeester Fournier vertelt ook nog dat het aantal bloemisten aan de begraafplaatsen vermindert.

  Virginie Breye (Nieuw) vraagt zich af of de bloemisten van Menen kunnen aangeschreven worden om aan te bieden om aan de begraafplaatsen te verkopen.

 • Mieke Verhelle

  Ondergrond markt afgesleten

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) vraagt zich af of de meerderheid iets heeft tegen bloemen of tegen de handel.

  "In het begin van de legislatuur hebben we hier goedgekeurd dat de wekelijkse markt werd verplaatst. Ik heb toen mijn bezorgdheid geuit dat die ondergrond dat niet aankan. Nu blijkt dat de ondergrond inderdaad is afgesleten."

  Burgemeester Martine Fournier "Wij zijn zeker niet tegen bloemen of tegen handel. Maar we willen een duidelijke structuur te scheppen zodat niet de eerste die aankomt alle ruimte kan innemen."

  "Volgens mij is de grond van de markt nog altijd in dezelfde staat als twee jaar geleden", geeft de burgemeester nog mee.

 • Mieke Verhelle

  Handel aan begraafplaatsen

  De belasting op staangeld op ambulante handel aan begraafplaatsen wordt aangepast. "Het blijft 15 euro per dag. Maar vroeger werden geen afmetingen vastgesteld. Nu stellen we dat vast op 15 euro voor 5 strekkende meter", legt burgemeester Martine Fournier (CD&V) uit.

 • Mieke Verhelle

  Grond verkocht aan Gaselwest

  Stad Menen verkoopt een perceel grond voor de hernieuwing van een bestaande gascabine in de J.M. Sabbestraat. De gascabine wordt groter en moderner. De verkoopprijs werd bepaald op 300 euro voor 10m².

 • Mieke Verhelle

  Onthouden

  Blijkbaar heeft Philippe Mingels (SP.A/Groen) een gedateerd of onvolledig dossier. Daarom zal zijn fractie zich onthouden.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!