Live Herbeleef de gemeenteraad van Kortrijk: vragen over personeel, bibliotheek en nieuwe moskee

09/05/16 om 15:41 - Bijgewerkt op 12/05/16 om 14:13

Maandagavond liep de raadszaal in Kortrijk opnieuw vol, voor de vijfde gemeenteraad van het jaar.

 • Wouter Vander Stricht

  TITEL

  INLEIDING

 • Axel Vandenheede

  Einde van de zitting

  Na enkele korte mondelinge vragen volgen nog een paar punten achter gesloten deuren, meteen het einde van de zitting na ruim 5,5 uur.

 • Axel Vandenheede

  Geruststellen

  Maarten Seynaeve, ex-VB: "Ik herhaal het tot vervelens toe. Ik maak nu deel uit van de N-VA en dus van de stadscoalitie. Ik volg dus hun doelstellingen. Maar laat me duidelijk zijn en u geruststellen: ik volg de ontwikkelingen samen met collega Isa Verschaete en eigenlijk samen met de hele N-VA-fractie op de voet. Over overlast, maar ook over de erkenning. Tot slot een laatste geruststelling: ik was op de eerste infovergadering en ik heb de bekommernissen van de buurtbewoners verstaan. En ik heb ook de antwoorden van de burgemeester gehoord. Er werden vanuit het publiek veel constructieve suggesties gedaan."

 • Axel Vandenheede

  Werkgroepen

  Schepen Kelly Detavernier: "De rol van de stad is beperkt. Tegelijk weten we dat het een gevoelig dossier is. Daarom hebben we de buurtbewoners en de vzw Attakwa laten overleggen. Er zijn al verschillende overlegmomenten geweest. Er was een infovergadering, nu zijn er werkgroepen opgericht. De volgende vergadering is in september gepland."

  "Net als in elk dossier vragen we om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Vanuit de tellingen kunnen we zien dat er voldoende parking is. De grote evenementen, Suiker- en Offerfeest, vinden trouwens in Kortrijk Xpo plaats."

  "Wat de erkenning betreft: die werd vorige keer inderdaad geweigerd. Een erkenning is noodzakelijk en is even belangrijk voor ons als voor de betrokken vzw. Zo zullen we de controle en transparantie kunnen waarborgen."

  "Wat tot slot de vraag naar de ex-Vlaams Belangers: ik kan niet in hun plaats antwoorden."

 • Axel Vandenheede

  Nieuwe moskee

  Vorig jaar al maakten stad Kortrijk en het bestuur van moskee Attakwa bekend dat er een nieuwe moskee komt in de gebouwen waar nu nog Bio-Planet (Brugsesteenweg) huist. Steve Vanneste vraagt een stand van zaken. "Wat is de rol van stad Kortrijk in dit dossier? Is er in kader van Kortrijk Spreekt al een overleg geweest met de buurt in een open vergadering? Hoe zal een vlotte mobiliteit in die buurt verzekerd worden en hoe zullen mogelijke parkeer-en geluidsoverlast vermeden worden?" Het onafhankelijk raadslid geeft mee dat de vorige vraag tot erkenning werd geweigerd wegens negatief advies van de staatsveiligheid. "Hoe zal de stad nagaan dat er geen radicale imams en geradicaliseerde personen hun toevlucht nemen tot de moskee? Zal een eventuele erkenning op de gemeenteraad geagendeerd worden? En staat iedereen binnen de huidige meerderheid, inclusief de 2 ex-Vlaams Belangers die nu als onafhankelijk raadslid zetelen en de meerderheid rechthouden, achter dit project?"

 • Axel Vandenheede

  Partners zijn weg

  Christine Depuydt: "Het is bedroevend dat er na vier jaar nog geen plan is. De CVO's zijn weg, net als het muziekcentrum. En dat waren in de vorige plannen de partners. Ik wil een plan. Ik wil u uitdagen om volgend jaar met een plan af te komen."

 • Axel Vandenheede

  Bibfilialen versterken

  Schepen An Vandersteene (N-VA): "We hebben elf filialen, het gemiddelde in centrumsteden is zes. We zullen de filialen versterken. De Lange Munte, de Drie Hofsteden en het filiaal in Aalbeke zullen we aanpakken. Wel is het jammer dat er in het verleden niet altijd werd gekozen om een filiaal in een oc onder te brengen."

  "We streven ernaar om van de bibliotheek een ontmoetingsplek te maken. Dat het gebouw niet in ons voordeel speelt, is een feit. We hebben afgesproken om deze legislatuur een goed plan te ontwikkelen naar de toekomst toe. Wat zijn de noden? Welke partners kunnen er bijkomen? Ik droom ervan dat er in de vogende legislatuur werk zal worden gemaakt van die plannen."

  Steve Vanneste (onafh.): "Bestaat de kans dat er een filiaal sluit deze legislatuur?"

  An Vandersteene: "We bestuderen voortdurend of de filialen goed draaien. Waar kan er geoptimaliseerd worden?"

 • Axel Vandenheede

  Toekomst van bibliotheek

  Christine Depuydt (CD&V) vraagt zich af hoe de toekomst van de Kortrijkse bibliotheek er uitziet. "Wat zal er met het gebouw gebeuren? En hoe ziet de werking er in de toekomst uit? Het gebouw in de Leiestraat oogt nog goed voor de bezoeker, maar is helaas versleten en uitgeleefd. Het is al van 2007 dat men weet dat er een nieuwe bibliotheek moet komen. De bouw van de bibliotheek (ontwerp Rex) op het Conservatoriumplein is er niet gekomen, men heeft het gebouw in de Leiestraat een facelift gegeven, maar men wist dat dit maximum tot 2018 zou meegaan. Wat na 2018 met dit uitgeleefd gebouw?"

  "Er is ook een groeiende groep kwetsbare burgers met hoge nood aan informatie en sturing om zich te kunnen handhaven in deze complexe en harde maatschappij. Willen we een inclusieve stad zijn, dan moet zeker ook door de bibliotheek op deze groep echt ingezet worden. Er wordt bezuinigd op het personeel. Er zijn al een aantal mensen met pensioen en de komende tijd gaan maar liefst nog minstens 6 mensen met pensioen. Een deel wordt niet vervangen terwijl het werk toeneemt en complexer wordt."

 • Axel Vandenheede

  Kleurloze jeugdherberg

  Matti Vandemaele (Groen) stelt dat de recent uitgevoerde dakenscan een beeld geeft van het stedelijk patrimonium. "De vraag stelt zich of de stad de ambitie heeft om het goede voorbeeld te geven en de analyse te laten uitmonden in actie. Want er is werk aan de winkel. Is er een (extra) analyse van de resultaten van de dakenscan met betrekking tot het stedelijk patrimonium? Zijn er plannen om bepaalde gebouwen aan te pakken? Is er een globaal plan van aanpak om het stedelijk patrimonium duurzamer te maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe bouwprojecten van onze stad niet meteen zorgen voor een slechte score? Kijk maar naar de nieuwe jeugdherberg die heel slecht scoort."

  Koen Byttebier, schepen van Facility: "We hebben een patrimoniumstudie die continu wordt geactualiseerd. Voor we grote aanpassingen doen, stellen we de vraag of het wel zinvol is, of we het nog veel zullen gebruiken... Dat is de reden waarom we het stadsarchief willen onderbrengen in het erfgoeddepot."

  "Bij bijna alle (ver)nieuw(d)e gebouwen is de kleur donkerblauw. Texture, oc Bellegem, sportcentra... Eigenaardig genoeg is de jeugdherberg 'kleurloos'. Daarover moet ik nog navraag doen. Er staat ook nog een aantal renovaties gepland en we zoeken naar de meest energiezuinige toestellen. Helaas zit in het woord duurzaam ook het woord duur, maar we proberen toch het maximale te doen."

 • Axel Vandenheede

  22/3: economische gevolgen?

  Open VLD-fractieleider Wouter Allijns wil van schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA) horen of de aanslagen van 22 maart een economische weerslag hadden op Kortrijk. "Een niet-onaanzienlijk deel van de Noord-Fransen komt graag naar onze stad winkelen. Zijn er na 22 maart minder dagtoeristen en shoppers die sinds de aanslagen naar onze stad komen? Is er een directe economische impact voor bijvoorbeeld onze hotels en winkels? Is daar al een analyse van?"

  Schepen Rudolf Scherpereel: "Dat is niet zo gemakkelijk te berekenen. Maar het is wel interessant. Er is wat betreft logiesheffing een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Let wel: we hebben vooral zakenmensen op bezoek."

  "Wat betreft parkingcijfers is er ook geen verschil. Kortom: de cijfers zijn niet onrustwekkend. De meest volledige cijfers van het kwartaal moeten we trouwens nog krijgen."

 • Axel Vandenheede

  Private gronden openstellen

  Matti Vandemaele (Groen) geeft aan dat zijn partij ervoor ijvert om voldoende kwaliteitsvolle groene, publieke en of speelruimtes in de stad te hebben. "De stad kan ze zelf creëren, maar het kan ook door particuliere spelers te ondersteunen in het gedeeltelijk en/of tijdelijk publiek maken van hun ruimte. In onze stad zijn er enorme hoeveelheden grond in particulier bezit die mits kleine aanpassingen vrij eenvoudig (gedeeltelijk) publiek kunnen worden gemaakt. Denk aan het kasteelpark Allaert in Aalbeke, de schooltuin Het Fort... De stad zou de potentiële aanbieders kunnen ondersteunen om deze praktische bezwaren weg te werken. Denkt de stad dat er door het stimuleren van particuliere spelers extra publieke ruimte gecreëerd kan worden? Wil de stad dit idee in de praktijk omzetten? Zou een dergelijk gedeeld gebruik / publiek gebruik een opstap kunnen zijn in het realiseren van de brede schoolambities?"

  Schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD): "Het groenbeleid bekijken we collegiaal. Dat gebeurt planologisch. We besteden altijd aandacht aan groen in grote projecten. Denk aan Vetex, Langwater. Aan de Barcosite ook, waar deze maand een tuin wordt geopend."

  "Bij private tuinen moet er een winwin zijn. Denk aan de Korenbloem die we in afspraak met de inrichtende macht kunnen openstellen voor een bepaald doel."

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "Er zijn al veel projecten opgesteld om private terreinen beter open te stellen. Leilekkerland is zo'n project, een collectieve moestuin op de tip van het Buda-eiland. Of aan de Lochting."

 • Axel Vandenheede

  Niet onder de indruk

  Stefaan De Clerck: "Ik denk dat er bij momenten een serieus probleem is geweest bij de communicatie. Er is nog steeds een bepaalde ontkenning. Maar goed. Ik had gedacht dat u iets ging zeggen over de rapporten. Investors in People was negatief. De grote bevragingsenquête, daar ben ik niet van onder de indruk. Er is geen benchmarking, het is niet extern. Al is het wel een goed initiatief geweest."

  "Wat nog niet is besproken: het gaat altijd over politieke aansturing. Voor veel personeelsleden is dat een andere manier van werken wat betreft beslissingen. Ik wil ervoor waarschuwen dat er daarin niet te ver mag worden gegaan. De onafhankelijkheid van de ambtenaar moet gerespecteerd worden. Tot slot: we gaan nu naar een tijdelijke HR-invulling. Ik pleit voor een stevig, nieuw organogram en niet voor interimsituaties."

  Arne Vandendriessche: "We proberen constant bij te sturen, stellen ons voortdurend in vraag. Ikzelf heb me ook de vraag gesteld of dat onderzoek wel relevant was. De personeelsleden waren echt oprecht, er werden trouwens een aantal negatieve punten aangehaald."

 • Eline Desmet

  Interim-manager HR

  "De directeur mens heeft dit project wat naar zich toe getrokken. Hij zal die verbeterpunten gaan verfijnen. Er zijn een twaalftal sessies op verschillende locaties waarbij we allerlei medewerkers samenbrengen met de bedoeling om drie postieve en drie negatieve punten voor te leggen en daarover te discussiëren."

  "Daarnaast zullen we een interim-manager HR aanwerven om aanpassingen aan het organogram te doen."

  "Tot slot wil ik nog een pluim geven aan Arne Vandendriessche. Dat hij mij opvolgt zal misschien meer vertrouwen geven aan Stefaan, want ik heb soms de indruk dat hij meer vertrouwen heeft in Arne dan in mij."

 • Eline Desmet

  Personeelsbeleid

  Schepen van Personeel Koen Byttebier (Open VLD) : "Onze visie op vlak van personeel verschilt van die van de vorige legislatuur : medewerkers nemen een meer ondersteunde houding aan in plaats van een sturende, daarnaast hanteren wij een andere stijl wat aanpassingen vergt van de medewerkers en tot slot zijn wij veeleisend, we leggen de lat hoog, we verwachten actiegerichtheid, dossierkennis en vooral klantgerichtheid."

  "Ik probeer in de mate van het mogelijke altijd een gesprek te hebben met medewerkers die beslissen om de stad te verlaten. Dat is telkens weer boeiend. De informatie die ik op die manier verkrijg probeer ik door te spelen aan de burgemeester en mijn collega's in het college."

  "Om een zicht te krijgen op de tevredenheid van de medewerkers hebben we een bevraging gedaan bij onze 804 medewerkers. Ongeveer 600 hebben deelgenomen aan die enquête, dat is 75 procent. We stellen vast dat heel veel mensen graag voor de stad werken en zich goed voelen in hun job. Ze zijn ook trots op hun job en op hun team. Hun opdracht is duidelijk en ze werken graag samen met de mensen van hun team."

 • Axel Vandenheede

  Personeelsbevraging

  Stefaan De Clerck (CD&V) doet een tussenkomst over het personeelsbeleid van stad Kortrijk. "Er is een structureel probleem bij de aansturing van het personeel dat zich niet gerespecteerd en geresponsabiliseerd voelt. Vroegere vragen en interpellaties in de gemeenteraad hebben blijkbaar niet tot een bijsturing geleid. Er vertrekken ambtenaren, er zijn zelfs al twee directeurs weg. Er zijn er veel die vervroegd met pensioen gaan... Heeft men in de stad al een kritische en professionele zelfreflectie georganiseerd? Zal er nu eindelijk een drastische reeks maatregelen genomen worden om het personeel te stimuleren in een betere aansturing en begeleiding? Hoe kan men de continuïteit van de publieke dienstverlening verzekeren?"

  Arne Vandendriessche (Open VLD) stelt aansluitend een vraag over het personeelsbeleid bij stad Kortrijk. Hij wil meer info over de recente personeelsbevraging bij stad Kortrijk. "Volgend jaar word ik schepen van Personeel. Ik ben mij reeds grondig aan het inwerken en heb verschillende medewerkers gesproken, onder wie de directeur Mens. Van hem heb ik vernomen dat er recent een grote personeelsbevraging werd gehouden. Ik kan dit enkel toejuichen. Meten is immers weten. Kan de schepen uitleg geven over deze bevraging? Wat zijn de voornaamste conclusies en actiepunten die hij ziet? Wat zijn de vervolgstappen?"

 • Eline Desmet

  Zone 30 Tarwelaan

  Carol Leleu (CD&V) : "Wij stellen ons de vraag waarom de zone 30 in de Tarwelaan wordt uitgebreid. Een gezin heeft een wijziging gevraagd en gekregen en daar stellen wij ons vragen bij. Waarom geen overleg met de rest van de straat en de buurt? Waarom geen controles?"

  Axel Weydts (SP.A) : "De vraag van dat ene gezin is misschien de aanleiding geweest, maar wij doen het vooral omdat men destijds vergeten is om in die kleine zijarm - de Tarwelaan - de zone 30 in te voeren. Wij gaan daar dus zeker niet over een nacht ijs."

 • Axel Vandenheede

  Overzicht

  Matti Vandemaele: "Ik wil echt aandringen op dat overzicht. Wat is er gepland? Wat is er al gerealiseerd? Het valt me ook op dat er een verschil is in procedures. Als het gaat om een verkaveling, dan kan er sneller gewerkt worden."

  "Het dossier Ghellinck gaat inderdaad een beetje vooruit. Ik hoop dat ook de andere dossiers vooruitgaan. Wat bedoelt u tot slot met versterking van buitenuit?"

  Schepen Herrewyn: "Bijna alle gronden in Ghellinck zijn aangekocht. Op Cruyskouter niet, daarvoor moet er nog een en ander gebeuren. Als men begint op Ghellinck met inrichtingswerken, dan kunnen bepaalde taken uitbesteed worden. Dat komt omdat de agenda van bepaalde mensen al redelijk vol zit. Die mogelijke uitbesteding bekijken we nu."

 • Eline Desmet

  46 hectare groen

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A) : "Wat betreft de realisatie van 46 hectare ter compensatie van LAR-zuid is die verdeeld in drie gebieden. Dat er geen realisaties zouden zijn op het terrein, dat het niet vooruit gaat, is gemakkelijk gezegd als je het werk achter de schermen niet ziet."

  "Op Ghellinck was er al een eerste boomplantactie en volgt er dit jaar nog een tweede. Het is de bedoeling te werken aan een definitief ontwerp om volgend jaar over te gaan tot verdere uitwerking van het terrein. We zijn daar heel actief bezig om deze legislatuur realisaties af te werken."

  "Op de Venning en de Cruyskouter moeten we een proces doorlopen en stappen nemen, dus dat vraagt meer tijd. Voorbereidingen zijn bezig. Het is onze ambitie om deze legislatuur nog tot realisaties te komen."

  "Naast die dossiers kijken we ook uit waar we nog extra groenzones in onze stad kunnen voorzien : denk aan het ecologisch park op Kortrijk Weide, Preshoekbos..."

  "Mij niet gelaten dat u telkens informeert naar de stand van zaken. Ik zal telkens antwoorden en een globaal overzicht trachten te bezorgen. Weet gewoon dat wij heel intens en hard bezig zijn met deze materie."

 • Axel Vandenheede

  Vijgenboom

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over LAR-Zuid. "Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groencompensatie zal onze fractie blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur."

  "In tegenstelling tot de realisatie van LAR-Zuid zelf stokt de goed-nieuws-show van de groencompensatie. De stad en haar inwoners hebben geen boodschap aan imaginaire groene ruimte maar willen realisaties zien. Het mag duidelijk zijn: voor Groen is het uitblijven van en natuur- en groenbeleid misschien wel de grootste ontgoocheling van de stadscoalite. Veel mooie woorden en nog meer communicatie maar in de feiten erg magere resultaten. Daarom geven we schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn en vijgenboom. De compensatie zal namelijk vijgen na Pasen zijn."

 • Eline Desmet

  Business plan

  Wout Maddens (Open VLD) : "Ik wil hiermee concluderen. Mits het nemen van een eerste stap en het onmiddellijk installeren van een stuurgroep moet het mogelijk zijn om tegen het einde van het jaar een afgewerkt business plan te kunnen voorleggen. Daarvoor vraag ik jullie steun."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!