Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: SAVE Charter wordt nog dit jaar ondertekend

18/10/16 om 14:10 - Bijgewerkt om 21:49

De gemeenteraadsleden van Izegem krijgen een beperkte agenda voorgeschoteld. Op vraag van oppositieraadslid Peter Defreyne (CD&V) wordt de ondertekening van het SAVE Charter besproken.

Herbeleef de gemeenteraad van Izegem: SAVE Charter wordt nog dit jaar ondertekend

© BENNY PROOT

 • Philippe Verhaest

  Dit was het!

  De zitting wordt gesloten. Tot volgende maand!

 • Philippe Verhaest

  Fietsenstalling NMBS kan wat netter

  Simon Vanderschaeve (Groen) heeft nog een vraag rond de netheid van de fietsenstalling aan het station. "Die waren bij vier van de vijf laatste controles van NMBS niet net genoeg."

  Schepen Kurt Grymonprez (SP.A): "Wij halen negentig procent op het volledige onderhoud van de stationsomgeving, maar de fietsenstalling is inderdaad wat minder. We zullen er wat meer aandacht aan besteden in de toekomst."

 • Philippe Verhaest

  SAVE Charter wordt nog dit jaar ondertekend door Izegem

  Op de gemeenteraad van 2 februari 2014 werd de vraag van Didier Vandeputte (SP.A) om werk te maken van het SAVE-charter (Samen Actief voor Veilig Verkeer) en de nodige stappen te zetten om dit charter te ondertekenen, unaniem goedgekeurd. "Dit is tot op vandaag nog niet ondertekend", stelt Peter Defreyne (CD&V).

  "Mijn vragen zijn dan ook de volgende : is de opgerichte werkgroep Save Charter in de voorbije twee jaar al samen gekomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waar zijn de verslagen daarvan te vinden?"

  "Werd door het schepencollege na meer dan twee jaar al een actieplan uitgewerkt dat aansluit op de doelstellingen van het Save Charter? Werden eventueel andere stappen ondernomen na de oprichting op 9 februari 2015 ? Waarom werd door het schepencollege in de voorbije twee jaar niet overgegaan tot effectieve ondertekening van het Charter? Is het schepencollege nog van plan over te gaan tot effectieve ondertekening van het Charter en welke timing voorziet men daarvoor ?"

  Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA): "Het Charter wordt nog dit jaar ondertekend. De werkgroep werd opgericht met onder andere vertegenwoordigers van de politiezone en van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Er was ook overleg met de scholen om tot een actieplan te komen. Agendaproblemen en ziekte van een aantal vertegenwoordigers zorgden voor vertraging, maar in de loop van de volgende weken wordt het actieplan gefinaliseerd en dan komt het op de agenda van de gemeenteraad van november of december. Voor het einde van dit jaar komt er dus een effectieve ondertekening van het SAVE Charter."

  Het SAVE Charter wordt nog dit jaar ondertekend.

  Het SAVE Charter wordt nog dit jaar ondertekend. © SAVE

 • Philippe Verhaest

  N-VA wil sluikstorten gericht aanpakken

  Dieter Vantournhout (N-VA) heeft nog een extra punt. "Het is jullie ook al wel opgemerkt over hoe afval onze stad kan ontsieren. Sluikstorten is niet te tolereren en moet met alle middelen worden bestreden", zegt hij. "N-VA Izegem wil samen met de inwoners een tandje bijsteken en werken aan een eerlijker beleid. Sluikstorten is een gedrag dat we moeten afkeuren. Bovendien is de netheid van het straatbeeld voor veel bezoekers van onze stad een belangrijk criterium bij het bepalen van onze aantrekkelijkheid."

  "Wij zien drie pistes die de Izegemnaar moet aanzetten om actief mee te werken aan een nette stad. Ten eerste moeten we voorstellen van onze inwoners stimuleren. Op vandaag leveren onze stadsdiensten al grote inspanningen om onze stad net te houden. De zwerfvuilacties zijn telkens een succes, maar toch merken we dat bepaalde plaatsen in Izegem een doorn in het oog zijn. We willen inwoners en verenigingen op een meer structurele manier activeren om mee te werken aan een nette stad. Concreet willen we de helpende handen extra motiveren door hen te belonen voor hun inspanningen. Hierbij denken we aan vergoedingen voor individuele acties via bonnen van lokale handelaars en voor verenigingen willen we een extra premie voorzien."

  Een tweede piste is om bezoekers én Izegemnaren te sensibiliseren. "Het net houden van de stad is een inspanning die niet zomaar gerealiseerd zal worden. We willen inwoners en bezoekers wijzen op het voordeel van een aantrekkelijke openbare ruimte. We hebben twee concrete voorstellen. Zorg voor een eyecatcher tijdens de zwerfvuilactie - enkele Herashekken tegen elkaar met afval als inhoud - en sensibiliseer met campagnebeelden op groot formaat. De campagne in Emelgem met 'prinsessen en baronnen' om overdreven snelheid aan te pakken, is een perfect voorbeeld. Doe hetzelfde op drukke plaatsen, pijnpunten of net opgeruimde buurten met een opvallend doek, voorzien van een goeie slogan."

  Een derde voorstel is om overtreders te sanctioneren. "Asociaal gedrag moet gestopt worden. Laat ons duidelijk communiceren over de sancties die aan sluikstorten verbonden zijn. We willen ook camera's inzetten om overtreders te betrappen. Die moeten we verborgen opstellen om de pakkans te verhogen. Dit leverde in Ieper al mooie resultaten op."

  Peter Defreyne (CD&V) treedt zijn N-VA-collega bij. "Een mooi voorstel, maar dit zal enkel slagen als ook het openbaar domein voldoende onderhouden wordt. Zorg daarom tegelijkertijd dat de problemen van vorig jaar op publiek terrein zich volgend jaar niet meer stellen."

  Filip Lombaert (Groen) is enthousiast en wil zelfs nog een stapje verder gaan. "Laat ons met de hele stad, met alle inwoners een grote kuis organiseren, volgend jaar. Zo krijgen we een kraaknette stad en verhogen we ook de verbondenheid."

  Geert Leenknecht (Open VLD) schaart zich ook achter het voorstel. "Maar breid dit ook uit naar de landelijke gebieden in onze stad. Bijvoorbeeld lege blikken kunnen gevaarlijk zijn voor landbouwdieren."

  Schepen van Milieu Nadia Staes (SP.A) wil nog repliceren op de opmerking van Peter Defreyne over het openbaar groen. "Volgend jaar kunnen we van bij de start met onze veegmachines en onkruidbestrijding met kokend water aan de slag gaan. We willen ook pleintjes heraanleggen en zullen ook de actie Propere Stad opnieuw opstarten, waarbij we mensen er op attent maken om de stoep voor hun eigen deur net te houden."

  "Wat het voorstel zelf betreft, dit is zeer waardevol. Onze stadsdiensten rapen nu al veel zwerfvuil en ledigen erg vaak de altijd volle openbare vuilnisemmers. En jammer genoeg betrappen we de vervuiler bijna nooit. Dat is een erg moeilijke zaak. We zullen de voorgestelde acties zeker bekijken. Nu al doen we elk voorjaar een zwerfvuilactie, waarbij we elk jaar een ander deel van Izegem opruimen. Hiervoor keren we nu al 100 euro per tien personen uit en per tien extra personen volgt nog een schijf van 50 euro. Achteraf voorzien we ook brood en soep. We werken ook al samen met IVIO voor de actie Let's do it in de vuilbak. Daarbij zijn de Chiromeisjes van Emelgem al in de prijzen gevallen."

 • Philippe Verhaest

  Lichte budgetwijziging in de pijplijn

  Het budget wordt opnieuw wat aangepast. "Zo is er nu 88.000 euro voorzien voor de verbinding tussen Eperon d'Or en het handelscentrum en is er 20.000 euro vrijgemaakt om alle zone 30-borden te vervangen. Om de integratie tussen stad en OCMW te bespoedigen, werd een consultancybedrijf aangesproken. Daarvoor hebben we 60.000 euro voor klaarliggen", legt financieschepen Tom Verbeke uit.

  Peter Defreyne (CD&V) zet nog een boompje op over de heraanleg van de Marktstraat. "Ik merk dat dit toch opnieuw naar het voorjaar van 2017 verplaatst wordt, ondanks eerdere beloftes om het nog dit najaar te doen. Er was zelfs een burgerparticipatiemoment georganiseerd. Nu moeten we toevallig ontdekken dat dit project opnieuw wordt opgeschoven. Ik zie daar ook geen reden voor. Realiseer nu toch eens wat al vele malen beloofd is."

  Filip Lombaert van Groen sluit zich aan bij de opmerking van Peter Defreyne. "Wat is de timing nu? Hetzelfde verhaal valt te noteren over het parkje aan de Sint-Tillokerk in de Meensestraat. Daar was ook een infomoment met de buurt, maar daar stopt het eveneens."

  Geert Leenknecht (Open VLD) is verbaasd dat de kwestie Marktstraat niet aan bod is gekomen in de commissie Financiën.

  Tom Verbeke benadrukt dat de budgetten vastliggen voor de heraanleg in 2016. "We zouden ze liever gisteren dan morgen aanleggen. Het klopt ook dat er een burgerparticipatiemoment is geweest in april. Ondertussen hebben we het pand op huisnummer 25 kunnen aankopen. Het compromis is op 24 augustus getekend, wat later is dan voorzien. Daardoor konden we de opmetingen pas op 25 augustus doen en het ontwerp van de Marktstraat hangt af van de aankoop van dit pand. Op 11 oktober zijn we volledig eigenaar geworden en kunnen we de plannen verder afhandelen."

  Schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A) vult nog aan dat de werken niet worden uitgesteld. "We hebben gewoon moeten wachten tot we de werken voor de parkeerhaven konden meenemen. Zo voorzien we maar één keer werken. We zullen zeker nog terugkoppelen naar de bewoners en handelaars van de straat om een nieuw plan voor te stellen."

  Schepen Lothar Feys (N-VA) weet nog te vertellen dat er een nieuw inspraakmoment voor het pleintje aan de Sint-Tillokerk volgt op 16 november.

 • Philippe Verhaest

  Leegstand aanpakken: wie met Prevenda in zee gaat, moet geen leegstandsbelasting meer betalen?

  De Marktstraat in Izegem wordt met veel leegstand geconfronteerd.

  De Marktstraat in Izegem wordt met veel leegstand geconfronteerd. © Streetview

  Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) meldt dathet belastingsreglement wijzigt op woningen en gebouwen die leeg staan of onafgewerkt zijn.

  "We zijn recent in zee gegaan met Prevenda om die panden creatief in te vullen. Als eigenaar van een dergelijk gebouw moet je een aantal maatregelen achter je hebben om mee te gaan in dit verhaal. Prevenda maakt een contract op met de eigenaar en neemt alle kosten voor haar rekening, behalve grote verbouwingswerken. Wel water, elektriciteit, verwarming, onroerende voorheffing."

  "Prevenda krijgt verder alle inkomsten, maar de eigenaar krijgt wel een vrijstelling op belasting op leegstand. Dit geldt in eerste instantie voor 12 maanden en kan nog eens met een jaar verlengd worden. De eigenaar kan in deze optiek geen 'bezetters' van zijn pand weigeren, tenzij er een gegronde reden is."

  Peter Defreyne (CD&V): "Wij steunen het voorstel, maar willen wel een amandement toevoegen. Prevenda is een erkend makelaar die samen met de eigenaars op zoek naar een tijdelijke invulling van een handelspand, maar het systeem kan enkel maar werken als Prevenda ook een samenwerking aangaat met de individuele eigenaar. Nu zijn er eigenaars die al een exclusieve overeenkomst hebben met een andere makelaar. Dit zorgt ervoor dat zij niet kunnen meestappen in het Prevenda-verhaal. Dit houdt in dat die eigenaars in kwestie geen gebruik kan maken van de vrijstelling op de leegstandsbelasting. Wij zouden dan ook graag een gelijkstelling zien voor mensen dit in deze situatie zitten. En kan ook de tekst van de voorgestelde vrijstelling wat vereenvoudigd worden?

  Tom Verbeke beaamt dat de doelstellingen gelijklopend kunnen zijn. "Maar zijn daarom nog niet dezelfde. Een groot verschil is dat Prevenda actief op zoek gaat binnen haar netwerk naar bepaalde invullingen. Creatieve start-ups, bijvoorbeeld. Met de bedoeling om die tijdelijke invulling te laten overlopen in een zaak met definitief karakter. Daarom zie ik geen reden om dit gelijk te stellen met wat een klassieke makelaar doet."

  Het punt werd uiteindelijk verdaagd.

 • Philippe Verhaest

  Izegem koopt straks energie goedkoper en op korte termijn aan

  De aankoop van gas en elektriciteit zou straks via het Vlaams Energiebedrijf verlopen. "Tot eind 2017 nemen we gas en elektriciteit af via lange termijncontracten", aldus schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). "Via het Vlaams Energiebedrijf kunnen we op korte termijn energie aankopen. Elke dag wordt er een prijs gevormd, waarop we kunnen intekenen. Dit zou 15,5 procent lager uitvallen dan wat er op de lange termijnmarkt wordt aangeboden."

  "Dit is echter niet het enige voordeel. Als aankoopcentrale mag het Vlaams Energiebedrijf geen winst maken. Daardoor is er geen winstbejag binnen de maatschappij. En na twaalf maanden kunnen we al uit het contract stappen, met een opzegtermijn van één maand. Gebeurt het omgekeerde, dan hebben we 18 maanden de tijd om een nieuw energieleverancier te zoeken."

  Tom Verbeke meldt ook nog dat we zeker zijn dat we 100 procent groene stroom afnemen.

  Filip Buyse (Vlaams Belang): "Laat me toe om uw manier van voorstellen creatief te noemen, meneer de schepen. U hebt het over een rendement van 15,5 procent, terwijl de VEB andere procenten vooropsteld op haar website. U bent ook gebonden om de marktprijs per uur te volgen, voor drie tot vier jaar lang. Dat zorgt voor een hoop instinkers. Wanneer is er bijvoorbeeld een piekverbruik? Wanneer kunnen we vastklikken op een prijs? Ik vrees dat we te veel zullen betalen. Het Vlaams Energiebedrijf werkt trouwens samen met Eandis, een instantie die geen energie mag verkopen..."

  Geert Leenknecht (Open VLD): "Zijn er garanties op papier dat die 100 procent groene stroom ook wel degelijk ook zo zal zijn? En waarom niet meer investeren in zonnepanelen?"

  Schepen Tom Verbeke (N-VA) heeft zijn antwoorden al klaar. "Die percentages lees ik in de juiste dossiers, daar twijfel ik dus niet aan. Wij zullen ook niet betalen per uur, maar er komt een gemiddelde per dag. Daarnaast hebben we op papier ook garantie voor 100 procent groene stroom. Na twaalf maanden maken we een evaluatie. Als ze dan de nodige garanties niet meer zouden kunnen leveren, zullen we onze conclusies trekken."

  Het voorstel werd uiteindelijk goedgekeurd. Enkel Filip Buyse van Vlaams Belang ging niet akkoord

 • Philippe Verhaest

  Aan topsnelheid

  We razen doorheen de agenda. Amper twintig minuten bezig en al elf van de 16 agendapunten afgewerkt. Nog een geluk dat de politiezone Riho geen flitspaal in het Meilief heeft opgesteld!

 • Philippe Verhaest

  Stand van Izegem in Bad Zwischenahn gewaarborgd

  Filip Buyse (Vlaams Belang) vraagt zich af hoe het voortbestaan van de Izegemse stand op de Bad Zwischahner Woche werdverzekerd.

  Bevoegde schepen Kurt Himpe (N-VA): "We hebben ons die vraag ook gesteld en konden meteen beroep doen op nieuwe vrijwilligers, aangevuld met enkele mensen van de technische dienst en het stadhuis. We hebben hen gevraagd om samen de doorstart te maken, na de problemen die er geweest zijn binnen het comité Externe Relaties. Er zijn in totaal zeven mensen van de stadsdiensten meegeweest en zij konden de partnerstad mee ontdekken. Dit jaar hebben we voor 9.000 euro verkocht. Na aftrek van de kosten maakten we nog 1.300 euro winst, wat mooi is. We zijn tevreden dat we de continuïteit hebben kunnen bewaren."

 • Philippe Verhaest

  Reglement projectsubsidies cultuur ondergaat wijziging

  Izegemse verenigingen kunnen een projectsubsidie aanvragen om hun culturele projecten of vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Het subsidiebedrag kan maximaal 20 procent van de bewezen kosten bedragen. "In het gewijzigde reglement is nu specifiek opgenomen dat het project op Izegems grondgebied moet plaatsvinden", zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "In de voorbije jaren werden met dit reglement enkele grote activiteiten ondersteund zoals de viering van 900 jaar Kachtemse kerk Sint-Jan de Doper, het jubileumconcert met Wim Opbrouck van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie, de musical Pinokkio van het koor van de Bosmolens en het herdenkingsconcert Herman Roelstraete."

  "Uit deze voorbeelden blijkt dat de projectsubsidie een meerwaarde heeft voor het culturele leven in onze stad. Daarom zullen we het reglement ook nog eens onder de aandacht brengen op de verenigingenraad en in Izine."

  Ook het reglement voor jubilerende cultuurverenigingen is aangepast. "Vroeger konden verenigingen een toelage van 100 euro aanvragen of een ondersteuning vragen voor een project met een duidelijke culturele meerwaarde, waarbij 10 procent van de kosten met een maximum van 300 euro subsidie kon verkregen worden."

  "Die laatste mogelijkheid viel samen met het reglement voor projectsubsidies. Daarom wordt die tweede mogelijkheid nu geschrapt en kunnen jubilerende cultuurverenigingen een aanvraag indienen voor een jubileumtoelage van 100 euro en als er ook nog specifieke projecten op touw gezet worden voor het jubileum het reglement projectsubsidies gebruiken."

 • Philippe Verhaest

  Izegemse bibliotheek breidt collectie boeken en strips uit

  De Izegemse bibliotheek kan de collectie boeken en strips opnieuw uitbreiden. De gemeenteraad keurde het dossier goed voor een totaalbedrag van 52.500 euro.

  "De overheidsopdracht voor de aankoop van de boeken en strips loopt eind 2016 af. Met het gunningsdossier schrijven we een nieuwe opdracht uit", zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA). "Zo kan zowel de collectie non-fictie, fictie, jeugdboeken en als de collectie strips geactualiseerd en uitgebreid worden. Opnieuw een grote investering in het aanbod van de Izegemse bibliotheek."

 • Philippe Verhaest

  Drie raadsleden zijn verontschuldigd

  Naast gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois (N-VA) zijn ook zijn partijgenoot Arne Allosserie en Vlaams Belang-gemeenteraadslid Stefaan Sintobin verontschuldigd. Het wordt dus ook qua aantal raadsleden een lightversie.

 • Philippe Verhaest

  We gaan van start

  We trappen de gemeenteraad af met de toelichting van het dossier rond de buitengewonde algemene vergadering van Infrax. Schepen Caroline Maertens wordt traditiegetrouw als afgevaardigde verkozen.

 • Philippe Verhaest

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Izegem

  Samenstelling gemeenteraad Izegem © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!