Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide : Voormalige site Vandezande wordt woonzone

22/06/15 om 15:27 - Bijgewerkt om 22:02

Maandagavond vond in het dienstencentrum Ten Patershove in Diksmuide de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie plaats. Op de agenda o.a. de herbestemming van de voormalige site Vandezande in Kaaskerke naar een woonzone.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De openbare zitting van de gemeenteraad is afgelopen. De raadsleden evalueren nu de proefopstelling.

 • Tom Vandenabeele

  Motorhomeparking in agrarisch gebied?

  Marc Deprez (Idee2006) wou naar aanleiding van twee aanvragen voor een motorhomeparking in agrarisch gebied vragen wat de criteria zijn. "Idee2006 is voorstander van een motorhomeparking, bijvoorbeeld als bijkomend inkomen voor landbouwers", aldus Marc Deprez. "De motorhomeparking moet wel een degelijk groenscherm krijgen wegens de impact op het landschap."

  "Een motorhomeparking is normaal niet in overeenstemming met de voorschriften in het bestemmingsplan", aldus schepen Bieke Moerman (SP.A-Open). "Toch zijn er afwijkingen mogelijk. Er kan worden vergund voor zover de impact beperkt is. Landbouw moet de hoofdbestemming blijven. Er kan een tijdelijke vergunning worden afgeleverd, of bijvoorbeeld voor een specifieke periode. Dan volgt een procedure, worden adviezen aangevraagd... De motorhomeparking moet passen in het landschap en mag niet zichtbaar zijn, er moet een groenscherm worden aangeplant. Een minicamping moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: maximum 15 plaatsen en enkel van 1 april tot 30 september. De motorhomecamping mag de agrarische functie niet in het gedrang brengen en moet dicht bij de woning komen, niet verspreid in het landschap, dus. Er wordt gecontroleerd wat de mobiliteitshinder en geliuidshinder is. Als alles gunstig is, levert het stadsbestuur een vergunning af voor een periode van 3 jaar."

 • Tom Vandenabeele

  "Jeugdherberg in een kerk?"

  "Een jeugdherberg? Met een begraafplaats rond de kerk?" Raadslid Marc Deprez (Idee2006) vindt het een eigenaardig voorstel.

  "Het zijn denkpistes", zegt schepen Martin Obin.

 • Tom Vandenabeele

  Vragen over bedrag voor studie rond herbestemming kerkgebouwen

  Koen De Hantsetters (N-AV) heeft vragen bij het bedrag voor de studie rond de herbestemming van kerkgebouwen. "Hoe zit het er trouwens mee?"

  Schepen Martin Obin (CD&V: "De studies werden opgemaakt voor Lampernisse en Oudekapelle. Lampernisse is zo goed als rond. Met Oudekapelle staan we iets minder ver. Het is moeilijker om een invulling te geven aan dat kerkgebouw. We hadden gedacht aan een erfgoeddepot. We kijken nu of het mogelijk is om andere invullingen te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan een jeugdherberg. Het studiebureau werkt het verder uit."

 • Tom Vandenabeele

  "We zitten op niveau"

  Kurt Vanlerberghe besluit: "We zitten op niveau. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig. We moeten wel blijven opletten welke uitgaven we doen."

 • Tom Vandenabeele

  Schepen Kurt Vanlerberghe: "Enorme meevaller in budgetherziening 2015"

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Nieuwe investeringen zijn de gronden sportpark: +169.000 euro; de ondertunneling van de voetweg onder de spoorweg bij Heernisse: 21.000 euro; de aankoop van een tweedehands mobiel podium: voor de goedkope prijs van 21.000 euro op de kop kunnen tikken; herbestemmingsstudies kerkgebouwen 20.000 euro; de gronden voor het fietspad langs de Rousdammestraat: +42.450 euro; de stapelplaats voor de technische dienst: +50.000 euro; voor het stadhuis en dienst toerisme: +50.000 euro; de grond voor het wandelpad tussen de Lepel- en Boterpotstraat: 7.395 euro; de update voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:: 33.500 euro; en tenslotte een enorme meevaller: de investeringssubsidie Infrax West voor sleufherstel die niet was meegerekend, brengt ons de aangename som van 667.000 euro."

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006: "Diksmuideling betaalt zich blauw aan belastingen"

  "De Diksmuideling betaalt zich blauw aan belastingen", vindt Marc Deprez (Idee2006).

  "Niet waar", vindt schepen Kurt Vanlerberghe (SP.-A-Open). "We gaan in de toekomst eens de vergelijking maken met andere gemeenten in de Westhoek, en in ons kanton. We zitten met een hogere onroerende voorheffing, maar als je het totale plaatje bekijkt, blijven we in het gelid lopen."

  "We zullen zien", aldus Marc Deprez.

 • Tom Vandenabeele

  Investeringen

  Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "De belangrijkste investeringen in 2014: stadhuis en toerisme: 2,5 miljoen euro; heraanleg voetpaden: 654.000 euro; fietspaden: 1,3 miljoen euro; investeringen in kader van herdenking WO I: 907.000 euro; diverse wegeniswerken: 367.000 euro; aankoop gronden begraafplaats Woumen: 68.000 euro; kleinhandelszone Esenweg: 122.000 euro; parking Beerstbloote: 12.000 euro."

 • Tom Vandenabeele

  Jaarrekening 2014

  Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) geeft een overzicht van de jaarrekening van 2014: "De onroerende voorheffing blijft een topper, gevolg van de bouwwoede in Diksmuide en de stabiele woningmarkt. De personenbelasting zie je ook stijgen. De verkeersbelasting is dalend. De lokale belastingen zijn een weinig gestegen. We hebben een aantal sturende belastingen, bijvoorbeeld op leegstand, verkrotting, enz. en die hebben een uitdovend karakter. Bij de financiële opbrengsten - de dividenden - zien we een dalende trend. Voor wat dat betreft, hou ik voor de komende jaren een beetje mijn hart vast. De exploitatieopbrengsten, bijvoorbeeld de zwembadgelden, zijn hoger door indexeringen, de inkomsten van de Tuin van de Eeuwigheid, de Baloise Tour..."

  "De werkingsuitgaven stijgen beperkt. Opvallend vind ik dat de personeelsuitgaven die vroeger 4 à 5% stegen in 2014 gedaald zijn. Dat heeft te maken met het feit dat een aantal gepensioneerden niet allemaal vervangen zijn. De vacatures die we aanvankelijk voor ogen hadden, zijn ook niet allemaal ingevuld. Een stad als Diksmuide heeft het alsmaar moeilijker om competent personeel aan te werven, o.a. door concurrentie met de privésector."

  "De toegestane werkingssubsidies zijn flink omhoog gegaan, o.a. door WO I. Die zijn dus eenmalig. De kerkfabrieken zie je flink dalen. De kerkelijke overheid heeft de tering naar de nering gezet. De politiezone stijgt, maar de uitgaven worden in de gaten gehouden. De werkingssubsidie aan het OCMW is enorm toegenomen. Dat is vertekend door de compensatie van de historische overschotten in de toelage 2012-2013. We gaan het OCMW niet op zwart zaad zetten maar gaan niet onnodig werkingssubsidies toekennen."

  "De schulduitgaven volgen de normale evolutie."

 • Tom Vandenabeele

  Nieuw voorstel

  Voorzitter Johan Allyns: "We zullen de motie nog eens aanpassen. We stellen voor om het budget ontwikkelingssamenwerking te verhogen en dat we ook aan de federale en de Europese overheid vragen die budgetten te verhogen. Er wordt geen bedrag opgeplakt."

  De motie wordt uiteindelijk goedgekeurd.

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006 terug

  Idee2006 had zich uit de raadzaal teruggetrokken en is nu terug.

 • Tom Vandenabeele

  Overleg over motievoorstel

  De verschillende fracties overleggen elk afzonderlijk over het motievoorstel.

 • Tom Vandenabeele

  Gemeenteraad is geschorst

  Jan Van Acker (Idee2006) vroeg en kreeg de schorsing van de gemeenteraad voor overleg over het motievoorstel.

 • Tom Vandenabeele

  Motie verhogen budget voor ontwikkelingssamenwerking

  Marc Deprez (Idee2006) stelt in een motie voor om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen. "Het gaat over mensen in ellende en nood. We worden geconfronteerd met de beelden van bootvluchtelingen. Ik wil een breed draagvlak. We stellen voor om de vorige keer voorgestelde motie goed te keuren. Om andere gemeenten en steden aan te zetten hun budget voor ontwikkelingssamenwerking te behouden en eventueel te verhogen."

  Raadslid Jürgen Van Collie (N-VA): "we wensen de focus liever te leggen op het resultaat dat we met die steun behalen dan ons vast te pinnen op het bedrag. Op lokaal niveau kunnen we zeker initiatieven nemen voor ontwikkelingssteun, maar ook hier zijn we geen voorstander om enkel te focussen op het bedrag. Het is voor ons belangrijk om projecten te steunen die een vooruitgang bieden voor de lokale bevolking. Dit voorstel lijkt ons zeer ambitieus in tijden van budgettaire krapte bij de lokale besturen. Daarom zal onze fractie zich onthouden. Bij een tegenstem worden we verweten dat we asociaal zijn. Dit is zeker niet het geval en als partij vinden we ontwikkelingssteun zeker nuttig, maar de mate van steun uitgedrukt in een percentage zegt zeker niet alles."

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "Het is zeker niet de bedoeling om een politiek spelletje te spelen. Ik vind dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van Diksmuide is. Vandaar dat in mijn motievoorstel de vraag naar de federale overheid zit."

  Jan Van Acker (Idee2006): "Ik vind het van weinig fijngevoeligheid getuigen om in een motie die goed was enkele elementen te steken om kritiek te leveren op de federale regering. Ik vraag een voorlopige schorsing om te overleggen."

 • Tom Vandenabeele

  Verkoop pastorie Leke

  Ook de verkoop van de pastorie van Leke wordt goedgekeurd.

 • Tom Vandenabeele

  Verkoop woning en schoolgebouw Oostkerke

  De gemeenteraad keurt de verkoop van een woning en het schoolgebouw van Oostkerke goed.

 • Tom Vandenabeele

  Compacte telescopische knikwiellader versus verreiker

  Schepen Martin Obin (CD&V) stelt voor om een compacte telescopische knikwiellader te kopen voor de stedelijke technische dienst en het stedelijk containerpark in Diksmuide. De kostenraming voor de levering bedraagt 85.000 euro, btw inbegrepen.

  Geert Debaillie (Idee2006): "Een knikwiellader is veel gevaarlijker om mee te werken dan een verreiker. In Diksmuide zijn er veel verkopers van verreikers. Waarom kies je voor een andere machine?"

  "Het is een keuze", aldus Martin Obin. "Een verreiker veiliger dan een knikwiellader? Dat weet ik niet. Je hebt veel meer zicht links en rechts, is handiger, ieder voertuig moet je gebruiken volgens de veiligheidsvoorschriften. Met een vrachtwagen kan je ook omkeren. Er zijn trouwens veel meer knikwielladers op bedrijven."

 • Tom Vandenabeele

  Fietspad langs de N355 Nieuwpoortstraat

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) wil dat er een fietspad wordt gerealiseerd langs de N355 Nieuwpoortstraat tussen Pervijze en Ramskapelle.

  "Er is toch de Frontzate?" merkt de oppositie op.

  "De Frontzate wordt niet geasfalteerd", aldus Kurt Vanlerberghe. "Vandaar het voorstel om een fietsroutenetwerk te verleggen en vrijliggende fietspaden aan te leggen langs de Nieuwpoortstraat."

 • Tom Vandenabeele

  RUP voor Kasteel Ter Heyde Vladslo

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open) "'Voor het instandhouden van de erfgoedwaarden van het Kasteel Hof ter Heyde in Vladslo wordt er een RUP Ter Heyde Vladslo opgemaakt."

  Katleen Winne (Idee2006): "Wie initieert dit project eigenlijk? In welke mate zal de site toegankelijk zijn voor het publiek?"

  Bieke Moerman: "Als stadsbestuur zijn we overtuigd van de meerwaarde. De gebouwen staan op de inventaris. Ze zijn erg mooi maar zien er vervallen uit. We steunen het engagement van de eigenaar om te investeren en de gebouwen te restaureren. Er liep een kerkwegel over het domein en we hebben de mogelijkheid overwogen om die weer toegankelijk te maken. Maar de kerkwegel is helaas afgeschaft."

  Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "De eigenaar gaf in het verleden ook al geregeld de toestemming voor wandelingen doorheen het park. De verstandhouding met de eigenaar is zeer goed."

 • Tom Vandenabeele

  N-VA onthoudt zich

  N-VA onthoudt zich in het agendapunt over de voormalige site Vandezande.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!