Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: oppositie sceptisch over nut hondenweide

26/10/15 om 14:49 - Bijgewerkt om 21:45

Op de agenda van de gemeenteraad van Diksmuide stond de goedkeuring van de aanleg van een hondenweide in de Beerstblotestraat. De oppositie reageerde bijzonder sceptisch en stelde zich vragen bij het nut ervan.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Nog geen afspraak met bisdom voor inrichten van urnenkerk in Lampernisse

  Jurgen Van Collie: "Ik wil graag zekerheid over de herbestemming van de kerk van Lampernisse. Er wordt gesproken over een urnenkerk. Maar kan dat wel voor de voltallige meerderheid? Blijkbaar is er nog geen afspraak gemaakt met het bisdom. Staan de neuzen van de meerderheidsleden nog altijd in dezelfde richting?"

  Schepen Martin Obin: "Er is inderdaad nog geen afspraak gemaakt met het bisdom voor het inrichten van een urnenkerk. Die vraag wordt deze week nog gesteld. Het is ook logisch dat we met alle betrokkenen ook tot een consensus komen. Daar zijn we mee bezig."

 • Tom Vandenabeele

  Inge Claeys: "Affiche borstkankercampagne lijkt meer op propaganda van de politiek"

  Inge Claeys (N-VA) komt terug op de affiche die aandacht vraagt voor de problematiek van borstkanker. "Met vier vrouwelijke politica van de meerderheid", aldus Inge Claeys. "Zijn er daarvoor dan geen vrouwen te vinden uit het verenigingsleven, de sport? Nu lijkt het eerder op propapanda van de politiek."

  Burgemeester Lies Laridon: "Dit hebben we niet zelf uitgevonden, het is nationaal verspreid. Bedoeling is dat mensen met enige bekendheid eraan mee doen. We hebben gekozen voor een beperkte groep."

  Katleen Winne (Idee2006): "Ik dacht dat de boodschap nog meer kracht had gehad als er mensen van boven de partijgrenzen heen op de affiche gingen staan."

 • Tom Vandenabeele

  Bert Laridon: "Cijfers kloppen niet"

  Bert Laridon (N-VA): "Ik ben het beetje beu dat er in de pers cijfers verschijnen over de parking op de Grote Markt die volgens mij niet kloppen. De uitbating van de parking wordt geraamd op 150.000 euro per jaar. Maar er zijn drie uitvoeringen. In de pers wordt altijd de luxueuze uitvoering voorgesteld. En dan die regenwaterbui van om de 500 jaar. Volgens het KMI gaat het om een regenbui die om de 20 jaar voor kan komen."

  Kurt Vanlerberghe: "Ik ben te zuinig in mijn cijfers. Met alle respect maar waarom moet ik een oppositielid meer vertrouwen dan een ingenieur van een studiebureau? Ik twijfel niet aan uw competentie. Je bent aan het zoeken naar alle mogelijke argumenten. Ik ga uit van de onafhankelijkheid van de studies. Ik heb twee studiebureaus die zeggen dat mijn cijfers correct zijn. De info die ik geef is objectief."

  Bert Laridon: "De parking onder de markt is onbetaalbaar, maar dan lezen we dat er misschien een zou komen op de site van het zwembad."

  Kurt Vanlerberghe: "Dat heb ik niet gezegd."

  Eric De Keyser (SP.A-Open): "Jullie willen via een gewestweg toegang geven tot de ondergrondse parking. De bevoegde minister voor gewestwegen is Ben Weyts. Hebben jullie hem gecontacteerd?"

  Bert Laridon: "Daar gaat het niet over."

 • Tom Vandenabeele

  Opstelling gemeenteraad

  Marc Deprez (Idee2006) heeft bedenkingen bij de opstelling van de huidige gemeenteraadszaal. "Iedereen moet elkaar in de ogen kunnen kijken. Vanuit dit oogpunt kan men het stemgedrag van de gemeenteraadsleden beter gadeslaan. Bovendien is het nooit aangenaam als men elkaar niet kan aankijken."

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Ik heb uw vraag niet begrepen. Ik denk dat dit een stelling is."

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez heeft vragen over een oud stort langs de Rapestraat in Woumen

  "Het waterpeil van de Blankaart zal worden verhoogd waarbij de omliggende weiden in de toekomst onder water zullen komen", aldus Marc Deprez. "Zouden er daardoor uit het voormalige stort aan de Rapestraat geen schadelijke stoffen kunnen vrijkomen? We stellen voor om te wachten met de verhoging van het waterpeil."

  Schepen Kurt Vanlerberghe: "De aanwezigheid van het stort is een oud zeer, want de Diksmuidse Actiegroep Milieuzorg (DAM) hield zich hier begin de jaren 80 ook mee bezig, toen bleek dat er illegaal zaken gedumpt werden. Er ging toen zelfs een plaatsbezoek door in aanwezigheid van Georges Mazijn, André Gysel en gedeputeerde Rosseel. Voor de petite histoire: de gedeputeerde schoot bij dit bezoek tot diep in de smurrie, waarbij de mensen van de DAM hem er met een touw moesten uittrekken en hij met een kapot kostuum huiswaarts kon trekken. Het spreekwoord 'diep in de shit zitten' is toen ontstaan. De oude stortplaats ligt in de onmiddellijke omgeving van het pompstation op de Stenensluisvaart. Het oppervlaktepeil in de omgeving zal bij waterpeilverhoging van fase II van het Raamakkoord naar schatting stijgen naar een gemiddeld peil van 2,69 TAW. Het perceel van de voormalige stortplaats ligt hoger dan 4 meter TAW. Er valt te verwachten dat het effect van de verhoging van het oppervlaktepeil weinig of geen verhoging van het grondwaterpeil zal hebben op het perceel van het voormalig stort. Indien er al een verhoging zal zijn, dan zal dit in ieder geval over maximaal gemiddeld een paar centimeter gaan. Hoogstwaarschijnlijk is er nu al een contact tussen het stort en het grondwater. Er wordt volgens de Vlaamse Landmaatschappij geen bijkomend risico verwacht door de waterpeilverhoging. Er zal evenmin een verhoging van de overstromingsfrequentie plaatsvinden, zodat er ook hier geen verhoogd risico is."

  "Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe diende op 19 oktober 2015 een parlementaire vraag in in verband met onder andere deze oude stortplaats en vroeg hierbij extra aandacht voor stortplaatsen in beschermde gebieden", aldus Kurt Vanlerberghe. "Ik hoop dan ook dat de Vlaamse overheid dit stort dan ook prioritair analyseert en hier de passende conclusies uit trekt. Ondertussen mag dit geen belemmering zijn voor de waterpeilverhoging in het Blankaartbekken in uitvoering van het in 2001 ondertekende Raamakkoord."

 • Tom Vandenabeele

  Financiële verdeelsleutel Hulpverleningszone Westhoek

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Voor 1 november moet er een akkoord zijn tussen de gemeenten van de brandweerzone Westhoek voor de financiële verdeelsleutel voor de Hulpverleningszone Westhoek. Anders neemt de gouverneur een beslissing. In zijn criteria houdt de gouverneur geen rekening met de tweedeverblijven en voor de kustregio is het belangrijk dat dat wel gebeurt."

  "Er komt een apart forfait voor de ambulancediensten."

  "Diksmuide zal zijn bijdrage zien dalen tot 6,46% in 2023."

  "Wat de onroerende goederen betreft, die houden de gemeenten in eigendom maar worden ter beschikking gesteld van de zone. De roerende goederen -de wagens - gaan over naar de zone."

 • Tom Vandenabeele

  Diksmuide vermindert aantal uren dat bibliotheek open is

  Schepen Karline Ramboer: "De nieuwe regeling stelt een vermindering van de openingsuren voor, ten voordele van de uitbouw van de digitale mogeiljkheden, de evolutie van het personeel in vrijetijdsperspectief en de nieuwe uitdagingen op het vlak van informeren, lees- en cultuureducatie. De zomerregeling wordt opgenomen in het nieuwe bibliotheekreglement dat vanaf 1 januari 2016 van kracht zou zijn."

  Volgens de nieuwe openingsuren zal de bibliotheek van maandag tot en met vrijdag open zijn van 10.30 tot 12 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag van 16 uur tot 19 uur. Op woensdagnamiddag is de bib open van 14 tot 19 uur. De bib is gesloten op donderdagnamiddag. Op zaterdag kunnen de leden in de bib van 9.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 15 uur.

  In Keiem en Pervijze is de bib open op donderdag van 16 uur tot 18.30 uur; in Leke op dinsdag van 16 uur tot 18.30 uur.

  "We moeten ook toegeven dat de huidige openingsuren dateren uit de tijd dat je voor elke bibliotheekhandeling ter plaatse moest gaan", aldus Karline Ramboer. "Met iets minder openingsuren kan er nog altijd een goede en kwalitatieve dienstverlening worden gegarandeerd. Het aantal openingsmomenten blijft wel gelijk."

  Bert Laridon (N-VA): "We kunnen gedeeltelijk volgen. Maar kan er zaterdagnamiddag toch niet worden geprobeerd om iets langer open te blijven?"

  Schepen Karline Ramboer: "We verminderen met 5,5 uur in totaal. De cijfers tonen aan dat na 15 uur de bezoekers niet talrijk zijn. Je kan ook nog altijd online verlengen, boeken kiezen, reserveren... Je moet maar in de bib meer zijn om je boeken in te leveren."

 • Tom Vandenabeele

  Nieuw algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

  Het nieuwe algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties wordt ter goedkeuring voorgelegd. "Het zal niet van toepassing zijn voor minderjarigen, niet voor gemengde inbreuken en niet voor overtredingen op het stilstaan en parkeren", aldus burgemeester Lies Laridon (CD&V).

 • Tom Vandenabeele

  Oppositie bijzonder sceptisch over plannen voor hondenloopweide

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "Ik ben zeer verheugd om de aankoop van een stuk grond voor een hondenweide te mogen aanleggen. Ik ben ervan overtuigd dat dit zowel voor de honden als hun baasjes een goede zaak is. Ook vanuit de hoek van de dierenartsen hoorde ik dat er nood was aan een afgebakend terrein. Ik had een aantal locaties op het oog. Maar dit perceel langs de Beerstblotestraat, net naast het perceel van de toekomstige randparking, kreeg mijn voorkeur. Deze locatie lijkt mij ideaal omdat ze centraal gelegen is, er veel parking is en er geen overlast zal zijn. Er komt een omheining. Naast grasland, bomen en struiken zouden we ook een kleine vijver willen aanleggen. Voor de baasjes komt er een zitbank. Het is een hondenlosloopweide en geen hondenpoepweide. Ik doe een oproep aan de baasjes om de weide proper te houden en de hondenpoep op te ruimen. De aanleg wordt voorzien in het voorjaar van 2016, na de aanleg van de randparking. De kostprijs bedraagt een grote 11.000 euro."

  Koen De Hantsetters (N-VA): "Een parking onder de Grote Markt is onbetaalbaar. Hoeveel zal dit alles in zijn geheel kosten? Wat met de inrichting en het onderhoud? Is er wel behoefte aan een dergelijke hondenweide? Als u dit geld liever besteedt aan de honden, dan hoop ik dat u dit goed hebt ingeschat. We vinden dat er andere noden zijn."

  Jurgen Van Collie (N-VA): "Gedragsbegeleiders vinden dat de stad beter in iets anders investeert. Een hondenweide is gevaarlijk voor hond en baasje. Het gebeurt meer dan eens dat loslopende honden elkaar aanvallen. De eigenaars weten niet wat te doen en panikeren. Als deskundigen geen vragende partij zijn, waarom het stadsbestuur dan wel? Het is een dure operatie. Die weide is de helft van het jaar behoorlijk drassig. Meer geschikt voor zeehonden dan voor gewone honden."

  Katleen Winne (Idee2006): "We vinden dat allemaal veel geld. We vragen ons ook af of dit een kerntaak van het bestuur is."

  Geert Debaillie (Idee2006): "Hondeneigenaars kunnen toch gewoon langs de straat wandelen? Dan moeten we die investering niet doen."

  Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "De meerderheid apprecieert dus meer een hondenweide dan een randparking? Het gaat waarschijnlijk om landbouwgrond? Waarom niet tussen de Tuinwijk en de spoorweg? Dat ligt in het midden van de stad."

  Schepen Karline Ramboer: "Ik zie er wel de noodzaak van in. Die is er gekomen op vraag van dierenartsen en na gesprekken met hondenliefhebbers. In een hondenlosloopweide kan een hond eens loslopen en ravotten. Hoeveel kost de inrichting. We hebben daar 5.000 euro voor voorzien maar het is niet zeker dat dat bedrag volledig zal worden opgebruikt. En Mieke, de randparking wordt toch voorzien? Mocht blijken dat de hondenweide geen succes is, dan kunnen we dat stuk grond nog altijd voor iets anders gebruiken."

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het is een zeer goede aankoop omdat het vlak naast de toekomstige randparking ligt. Mocht uitbreiding van de parking nodig zijn, dan kunnen we daar dat stuk grond voor gebruiken. Ik vind de prijs van deze grond spotgoedkoop."

 • Tom Vandenabeele

  Diksmuide koopt Oud Vlaanderen niet aan

  Diksmuide heeft de mogelijkheid om het recht op voorkoop uit te oefenen op Oud Vlaanderen. "We stellen voor om het voorkooprecht niet uit te voeren", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).

 • Tom Vandenabeele

  Plaatselijk verkeer in de Rousdammestraat

  Er wordt gevraagd om in de Rousdammestraat enkel plaatselijk verkeer toe te laten. Katleen Winne (Idee2006): "Het toeristisch verkeer wordt ook geweerd? Hoe zal men dat controleren?"

  Jurgen Van Collie (N-Va): "Er zijn ook nog andere straten die als sluipweg worden gebruikt. Ik denk dat we heel wat straten zullen moeten beperken tot plaatselijk verkeer."

  Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het bord is geplaatst maar men is vergeten om het politiereglement in de gemeenteraad te brengen. We willen onze politieke visie over Pervijze bevestigen. Er is een discussie geweest over de omleidingsweg van Pervijze. De Pervijzestraat is op dit ogenblik secundaire weg. Via de metingen werd vastgesteld dat de voertuigenfrequentie onvoldoende is om er een omleidingsweg aan te leggen. Op een ogenblik dat je de weg primair krijgt, moet je een omleidingsweg om het dorp leggen. Zo was het ook in Slijpe. We vinden dat het wenselijk is dat Pervijze een omleidingsweg krijgt. Met dit politiereglement willen we benadrukken dat de hoofdas naar Veurne via Pervijze gaat en niet via Roesdamme."

 • Tom Vandenabeele

  Plaatselijk verkeer in de Rousdammestraat

  Er wordt gevraagd om in de Rousdammestraat enkel plaatselijk verkeer toe te laten. Katleen Winne (Idee2006): "Het toeristisch verkeer wordt ook geweerd? Hoe zal men dat controleren?"

  Jurgen Van Collie (N-Va): "Er zijn ook nog andere straten die als sluipweg worden gebruikt. Ik denk dat we heel wat straten zullen moeten beperken tot plaatselijk verkeer."

  Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het bord is geplaatst maar men is vergeten om het politiereglement in de gemeenteraad te brengen. We willen onze politieke visie over Pervijze bevestigen. Er is een discussie geweest over de omleidingsweg van Pervijze. De Pervijzestraat is op dit ogenblik secundaire weg. Via de metingen werd vastgesteld dat de voertuigenfrequentie onvoldoende is om er een omleidingsweg aan te leggen. Op een ogenblik dat je de weg primair krijgt, moet je een omleidingsweg om het dorp leggen. Zo was het ook in Slijpe. We vinden dat het wenselijk is dat Pervijze een omleidingsweg krijgt. Met dit politiereglement willen we benadrukken dat de hoofdas naar Veurne via Pervijze gaat en niet via Roesdamme."

 • Tom Vandenabeele

  Martin Obin: "Voor 800.000 euro aan herstellingswerken aan kerken"

  Schepen Martin Obin: "We moeten vaak lang wachten op goedgekeurde subsidiedossiers. Vandaar dat er opeens heel wat werken tegelijk kunnen worden gerealiseerd. In 2016 wordt er voor 800.000 euro aan herstellingswerken aan kerken uitgevoerd."

 • Tom Vandenabeele

  Werken aan kerken Oudekapelle en Nieuwkapelle

  Martin Obin (CD&V): "Er is een subsidie aangevraagd voor werken aan de kerken van Oudekapelle en Nieuwkapelle. Omdat de budgetten waren voorzien in 2017 en 2018 en de werken moeten gebeuren binnen het jaar na de subsidie worden de werken verschoven naar 2016.

 • Tom Vandenabeele

  Agendapunten worden samengenomen

  De agendapunten 2 en 3 en 4 tot en met 17 over de kerkfabrieken worden samengenomen.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is begonnen

  Voorzitter Johan Alleyns opent de gemeenteraad van Diksmuide.

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez heeft bedenkingen bij huidige opstelling gemeenteraadszaal

  Wegens de verbouwingswerken aan het stadhuis vergadert de gemeenteraad al een poosje in dienstencentrum Ten Patershove. Om uit te testen welke opstelling de vergadering van de gemeenteraad in de vernieuwde Gotische Zaal best krijgt, worden de jongste maanden de verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd.

  Oppositieraadslid Marc Deprez (Idee2006) heeft bedenkingen bij de huidige opstelling van de gemeenteraadszaal. "Wij vinden dat iedereen, en dat impliceert publiek, persmedewerkers, gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeester, secretaris... elkaar in de ogen kan kijken", klinkt het. "Vanuit dit oogpunt kan men het stemgedrag van de gemeenteraadsleden beter gadeslaan, want dit lijkt op vandaag van vitaal belang, zowel bij de gemeenteraadsbeslissing als bij de daaropvolgende goedkeuring van het verslag. Bovendien is het nooit aangenaam, als men elkaar niet kan aankijken. Want de look, handelingen, gedrag van een gemeenteraadslid, schepen, burgemeester kunnen soms boekdelen spreken bij een tussenkomst."

  Een van de opstellingen van de vergadering van de gemeenteraad die de voorbije maanden werd uitgeprobeerd.

  Een van de opstellingen van de vergadering van de gemeenteraad die de voorbije maanden werd uitgeprobeerd. © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  N-VA wil lijst verenigingen die niet langer vrijgesteld worden van belasting op reclamedragers

  Ook oppositieraadslid Koen De Hantsetters (N-VA) heeft een bijgevoegd agendapunt. Hij wil een lijst van verenigingen die volgens het aangepast regelement van de belasting op reclamedragers niet langer in aanmerking komen voor vrijstelling. Ook wil hij weten hoe de rechtzetting in de prakijkt wordt uitgevoerd.

 • Tom Vandenabeele

  Vragen rond voormalig stort

  Oppositieraadslid Marc Deprez (Idee2006) wil een bijgevoegd agendapunt een vraag stellen over een voormalig stort langs de Rapestraat in Woumen, tussen de industriezone en het spaarbekken. "Vandaag is het een weide met een relatief groot verschil in reliëf", zegt Marc Deprez. "Het waterpeil van de Blankaart zal worden verhoogd, waarbij de omliggende weiden in de toekomst onder water zullen komen. Zouden er daardoor geen schadelijke stoffen kunnen vrijkomen? Is men zich daarvan bewust en zal het stadsbestuur daarvoor de nodige maatregelen treffen?"

  De Rapestraat en omgeving in Woumen.

  De Rapestraat en omgeving in Woumen. © Google

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!