Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt : over bewegwijzering, afvalwater en openbaarheid

12/05/16 om 10:30 - Bijgewerkt om 22:20

De raad sprak zich onder meer uit over de invoering van zone 30 in woonstraten in Schuiferskapelle, individuele installaties voor de behandeling van afvalwater en de aanstelling van een ontwerper voor de realisatie van een recreatieve zone in Kanegem.

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Mehuys minimaliseert 'foute borden' : "Was die heisa nodig ?"

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) reageert op de kritiek van CD&V. "Het dossier van de bewegwijzering dateert al van lang van voor mijn tijd, toen CD&V nog aan de macht was. Er moeten inderdaad nog enkele aanpassingen gebeuren. Het was duidelijk een storm in een glas water."

  "Was die commotie dan nodig ? Gebeurden er ongevallen ? Die borden stonden enkele dagen verkeerd. Was al die heisa nodig ? Nee, toch. Het is door CD&V een politieke soap geworden."

  "Ik neem mijn verantwoordelijkheid op", zegt schepen Guido Mehuys. "Er zijn fouten gebeurd. Maar dan moeten we ook de positieve punten opsommen, zoals de daling van het aantal gewonden en verkeersongevallen. We doen heel wat op het vlak van mobiliteit, meer zones dertig, verkeerstechnische ingrepen, camera's met nummerplaatherkenning."

  "Ik wilde niemand belachelijk maken", zegt Joris Uyttenhove (CD&V). "Het is de weergave van een beleid, dat strikter moet worden opgevolgd. Er zijn kansen verloren gegaan. En dat is jammer." "Jullie kunnen het bij elke tussenkomst niet laten om naar het verleden te verwijzen", zegt CD&V'er Christophe Capoen. "De toenmalige schepen van mobiliteit zit nu op de burgemeestersstoel."

  "Het gaat hier niet over schuld", zegt burgemeester Els De Rammelaere. "We zijn in het verleden inderdaad de baan opgegaan om een en ander te bekijken."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Tielt maakte zich belachelijk met plaatsing bewegwijzering"

  De CD&V-fractie is blij dat er eindelijk een bewegwijzering van de Tieltse parkeerhavens zou komen. Na ruim drie jaar aandringen door onze fractie en de alsmaar weer opgezette studies is de parkeerroute nu eindelijk een feit. Joris Uyttenhove : "Het blijft natuurlijk spijtig dat de plaatsing op een zeer ongelukkige wijze gebeurde. Tielt heeft zich toch vrij belachelijk gemaakt door de eerste zes van de zeven borden compleet verkeerd te plaatsen. Gelukkig werd er heel attent gereageerd op de signalen die door onze fractie werden gegeven en werden de fouten in een tweede zittijd recht gezet. "

  "Hier echter verwijzen naar een communicatiefout is wel ietwat te gemakkelijk. Indien dit inderdaad zo is, dan ligt dit volledig in de lijn van de moeilijke communicatie die op alle terreinen door het huidig beleid gevoerd wordt. De plaatsing mocht hier niet gebeurd zijn zonder de deskundige aanwezigheid van de bevoegde stadsdiensten."

  Nu het euvel hersteld is, willen wij toch wijzen op enkele aandachtspunten die wij ten zeerste betreuren:

  - Dat er aan de invalspoorten van de stad dergelijke grote borden werden voorzien is een positieve zaak. Het is echter zeer jammer dat dergelijke grote borden ook in de binnenstad geplaatst werden. Onze fractie heeft steeds voorgesteld om een kleiner formaat te gebruiken met een eigen lay-out. Hierdoor zouden de borden ook mooi uitkomen in het huidig bos van verkeersborden.

  - Enkele borden staan niet ideaal opgesteld omdat zij ofwel op een parkingplaats zelf werden opgesteld, waardoor weer een parkeerplaats sneuvelt of er werd nog geen rekening gehouden met vroeger aangebrachte verkeersborden, waardoor de bewegwijzering niet meer leesbaar is.

  - Door het kiezen van de neutrale blauw-wit lay-out heeft de stad een kans laten voorbijgaan om de bewegwijzering een eigen Tieltse huisstijl mee te geven. Het aanbrengen van een Tieltse logo, een hallentoren met de Europese sterren, het stadsschild... op een eigen gekozen kleurenachtergrond zou zeker in de binnenstad creatiever en attractiever geweest zijn", zegt Joris Uyttenhove.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Burgemeester Els De Rammelaere : "We voeren een open beleid"

  "Het wordt tijd dat u beseft dat u in de oppositie zit. De meerderheid beslist nu eenmaal", antwoordt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "Elk lid van de meerderheid heeft zijn of haar zeg, en doet dat waar dat mogelijk is. Het heeft geen zin om er elke keer op terug te keren."

  "De informatie wordt nu wel doorgespeeld aan alle raadsleden, elektronisch en digitaal. Beslissingen worden ook op de website geplaatst. Het inzagerecht is de bevoegdheid van de secretaris. Er wordt heel wat inzage verleend, met uitzondering van die twee gevallen."

  "Opener kunnen we niet zijn. Inzagerecht kadert in hun controlefunctie, en er is ook de geheimhoudingsplicht van de raadsleden. We geloven niet in sprookjes. Er is heel wat overleg met bewoners op infovergaderingen, ook met de adviesraden. We voeren wel een heel open beleid", reageert burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

  SP.A'er Vic Verbrugge : "Binnen deze coalitie hebben we alle kansen om ons dingen te doen. We krijgen voldoende informatie van onze schepenen. We krijgen alle mogelijkheden om bij te leren en mee te denken. Wie in de meerderheid zegt zijn mening niet in de gemeenteraad, maar op andere momenten. We kunnen ons ei kwijt."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V vraagt "grotere bestuurlijke openheid" van meerderheid

  Fractieleider Vincent Byttebier : "De CD&V-fractie kwam tijdens de huidige legislatuur al regelmatig met voorstellen om het huidig beleid wat opener te maken en kloeg al regelmatig het gesloten beleid van de huidige meerderheid aan. Al van bij de start van de bestuursperiode bleek duidelijk dat de huidige bestuursmeerderheid niet bereid was om een open beleid te voeren."

  Vincent Byttebier somt een aantal voorbeelden op : "De delegatie van de gemeenteraad naar het schepencollege werd, zowel wat betreft de uitgaven van het exploitatiebudget als het investeringsbudget sterk uitgebreid. In de vorige bestuursperiode werd de delegatie steeds beperkt tot 12.500 euro waardoor raadsleden wel inspraak hadden over belangrijke organisaties, aankopen, erelooncontracten, ..."

  "Het inzagerecht van de raadsleden werd zowel in het dossier van de verbreding van de Sint-Amandstraat als in het dossier 'PPS Stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat (collegesite)' geweigerd. In zijn brieven van 27 mei 2015 en 8 april 2016 wees de provinciegouverneur het stadsbestuur twee keer terecht voor het niet naleven van het inzagerecht en de openbaarheid van bestuur."

  "Het regelmatig onvolledig zijn van gemeenteraadsdossiers (zoals op de vorige gemeenteraad waarbij het schattingsverslag van het Aankoopcomité ontbrak bij de uitverkoop van de grond aan de Kapellestraat of het ontbreken van de overlegverslagen bij de dorpskernvernieuwing van Aarsele)."

  "Ook naar de inwoners van de stad is er een besloten beleid", zegt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "Ook de website van de stad Tielt brengt maar heel beperkt bestuurlijke informatie."

  De CD&V-fractie stelt daarom alvast voor om de notulen van de gemeenteraad, de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf en om de verslagen van de stedelijke adviesorganen en raden van bestuur op de website van de stad Tielt te plaatsen zodat iedereen die kan raadplegen en opvolgen."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  “Werken in de stad beter beveiligen”

  "Bij werken door de stad georganiseerd aan openbare gebouwen, straten of trottoirs, dienen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te worden zodat de weggebruiker (automobilist, fietser of de voetganger) in alle omstandigheden de openbare weg veilig kan betreden", vindt CD&V'er Hedwig Verdoodt.

  "Bij de herstellingswerken aan het dak van het Cultuurcentrum Gildhof stellen wij een onveilige situatie vast voor de voetganger. Een ganse tijd stond al een container opgesteld aan de voorkant van het CCG op het trottoir terwijl het de volledige breedte in beslag nam. Ook is de plaats waar de container staat niet op een veilige manier afgebakend en gezien het om dakwerken gaat, is de situatie niet ondenkbaar dat er iets uit de hoogte kan vallen. Beter is zich hier op alle mogelijke gevaren voor te bereiden."

  "De voetgangers die het CCG willen passeren, dienen zich hiervoor op de straat te begeven. Waarom geen voetgangerszone die afgebakend is met een dak ter beveiliging voor vallende voorwerpen?? Nergens een aanduiding die voetgangers verplicht om over te steken! De voetganger moet zich op de openbare weg/parkeerstrook begeven!"

  "Ook merken wij regelmatig op dat bij werken van o.a. nutsmaatschappijen de straat wordt opengebroken en dan weer wordt dichtgegooid na voltooiing van de werken. Vaak blijkt dan dat er later op deze plaatsen een wegverzakking optreedt, die opnieuw een gevaarlijke situatie oplevert."

  Volgens schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) werd voor de werken aan het Gildhof een veiligheidscoördinator aangesteld, die alles nauwlettend opvolgt. "Er was een vergunning voor de container. Er waren ook afspraken met De Lijn. De aannemer volgde echter niet alles perfect op. We maakten de nodige opmerkingen en stelden een pv van ingebrekestelling op. Een en ander kwam ook aan bod op werfvergaderingen. Bij tekortkomingen worden de betrokkenen daarop aangesproken."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Tielt steunt opleidingstraject voor zelfstandigen en KMO-medewerkers

  Door het voortdurend wijzigend winkellandschap is de nood aan opleiding groot. In samenwerking met Syntra Vlaanderen steunt het stadsbestuur een opleidingstraject voor Tieltse zelfstandigen en KMO-medewerkers. Er worden onder meer drie workshops georganiseerd.

  "We zijn verheugd dat zo'n initiatief wordt genomen", zegt CD&V'er Joris Uyttenhove. "Er zal voldoende variatie zijn, zodat we dit voorstel voluit steunen en graag goedkeuren."

  "Het gaat om uiteenlopende thema's", duidt schepen Bart Biebuyck (Open VLD). "Het is een goede zaak dat we hierop kunnen inspelen en onze zelfstandigen alle kansen geven."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V vindt dat projectzone in Kanegem ruimer moet zijn

  "De projectzone voor de ontwikkeling van de recreatieve zone in Kanegem moet veel ruimer worden gedefinieerd, tot aan de voetbalvelden", reageert CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze.

  "Er werd in de vorige legislatuur al heel wat werk verzet. Wij geloven ook in Tieltse architecten. Het is verkeerd om op vandaag zones te gaan uitsluiten."

  "Verenigingen waren voorstander van een kleiner projectgebied", aldus schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "Er wordt deels verder gewerkt op wat in het verleden naar voren werd gebracht. Dit is de eerste stap. De vraag van de verenigingen was duidelijk om rond de Sint-Bavostraat te gaan werken, en niet verder."

 • Lieven Vancoillie

  Realisatie van recreatieve zone in Kanegem

  Het stadsbestuur schrijft zich nu pas in voor een wedstrijd voor de aanstelling van een recreatieve zone in Kanegem. "Het was in 2013 prioritair, maar het komt pas in 2016 op de agenda", zegt CD&V'er Roos Tack. "Zo prioritair was dit blijkbaar niet. De realisatie is voor de volgende legislatuur en waarom werd er geen overleg gepleegd."

  "We zijn druk bezig met de herinrichting van de dorpskern van Aarsele", verdedigt schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) de vertraging. "Ondertussen werken we dit project voor Kanegem uit. Jaren geleden waren de vraagtekens veel groter, op vandaag is een en ander beter omschreven. Nu is het ideale moment om een stap vooruit te zetten, wat we dan ook doen. Het volledig project wordt nu bekeken om in de volgende legislatuur in uitvoering te gaan."

 • Lieven Vancoillie

  Onteigeningen voor volwaardig fietspad in de Neringenstraat

  Voor de herinrichting van de Neringenstraat, een dossier dat al jaren op de agenda staat, kreeg het stadsbestuur een subisidie van de Vlaamse overheid. Het stadsbestuur wenst met tussenkomst van het Fietsfonds een volwaardig fietspad aan te leggen. Het openbaar domein is op vandaag echter onvoldoende breed, zodat er onteigeningen nodig zijn en het rooilijnplan van de Neringenstraat wordt aangepast.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Groen licht voor herstel van landbouwwegen

  Door de slechte wegenis worden delen van de Karmstraat, de Bergstraat, de Meiekestraat en de Rijkegemkouterstraat deels heraangelegd.

  "Er wordt nu eindelijk toch werk gemaakt van het herstel van landbouwwegen", stelt CD&V'er Joris Vande Vyvere. "Er zijn echter nog heel wat wegen die wachten op een herstelling. Er zou een update van de inventaris moeten komen om te kijken wat er eerst noodzakelijk is om hersteld te worden. Ik begrijp wel niet wat de meerwaarde is van die intergemeentelijke samenwerking, met heel wat ongenoegen van bewoners. Nu komt Moorslede er ook bij."

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Binnen drie weken wordt de aanbesteding gelanceerd. We hopen de werken nog in het najaar te kunnen laten uitvoeren. Aan die samenwerking zijn er positieve en minder positieve kanten. Bij de vorige werken was er een te groot verloop van het ene werk naar het andere. Dat zullen we extra in het bestek beschrijven, zodat de uitvoering zone per zone moet gebeuren."

 • Lieven Vancoillie

  Gescheiden riolering in Bedevaartstraat en Dertig Zilverlingenstraat

  In de Bedevaarstraat en in de Dertig Zilverlingenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De bestaande riolering wordt opgebroken. De rijweg in de Dertig Zilverlingenstraat wordt heraangelegd in asfaltverharding.

  In het begin wordt de straat wat versmald, zodat er langs beide kanten een voetpad kan worden aangelegd. In de Bedevaartstraat wordt de wegenis eveneens hersteld in de bestaande toestand, maar de voetpaden worden iets breder aangelegd.

  "Het is positief dat het volledig wordt gefinancierd door Rio P", zegt CD&V'er Vincent Byttebier. "Het is jammer dat de wegenis hersteld wordt in de bestaande toestand. Pas later zal er dan beslist worden over een mogelijke herinrichting."

  "Het is een voorbeelddossier", zegt schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "Dit dossier moet vooruitgaan en maakt deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. De wegenis wordt hersteld, maar alle mogelijkheden blijven wel open als er zich later verkeerstechnische aanpassingen opdringen."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  De zitting wordt hernomen na korte schorsing

  Met het reglement in de hand geeft schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) toelichting over de wijzigingen. "Zo'n behandelingsinstallatie voor afvalwater kost ongeveer 7.500 euro. Rio P wil ze niet extra subsidiëren."

  "Kunnen die installaties dan niet worden aangepast, zodat ze toch kunnen worden overgenomen", vraagt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "Die bedragen moeten opnieuw worden bekeken. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de stad hierop winst maakt."

  "Uiteraard is het niet de bedoeling dat de stad hier financieel voordeel uit haalt", bevestigt schepen Veerle Vervaeke (Open VLD). "Het gaat om een gemiddelde richtprijs van 7.500 euro per individuele behandelingsinstallatie."

 • Lieven Vancoillie

  Onduidelijkheid over reglement : zitting wordt even geschorst

  In opdracht van de Vlaamse overheid moet de afvoer van afvalwater worden behandeld in een rioolwaterzuiveringsinstallatie of in een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA).

  Vlaanderen voorziet echter enkel nog in subsidies voor IBA's die collectief door rioolbeheerders worden geplaatst. Aan de eigenaars van de woning wordt een tussenkomst van 2.500 euro gevraagd. In het gebiedsdekkend uitvoeringsplan gaat het in een volgende fase om ruim 100 installaties.

  Fractieleider Vincent Byttebier (CD&V) : "Het huidige bestuur trok de premies voor die installaties in. Het zou maar billijk zijn dat er toch weer een tegemoetkoming komt, met terugwerkende kracht. We leggen dan ook een amendement ter stemming voor."

  Er blijkt onduidelijkheid over het voorgelegd reglement. Volgens Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) zit niet de juiste versie in het dossier. Om klaarheid te brengen moet burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) de zitting dan maar vijf minuten schorsen om secretaris Hendrik Vandenbruwane de mogelijkheid te geven om de juiste versie te gaan kopiëren.

 • Lieven Vancoillie

  CD&V en SP.A gaan met elkaar in de clinch

  Het verwijt van SP.A'er Simon Bekaert aan het adres van CD&V valt bij Joris Uyttenhove in het verkeerde keelgat. "Werd dan in het verleden nooit iets goed gedaan, ook in coalities met SP.A ? Je verwijst altijd naar dat verleden."

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) roept op tot hoffelijkheid. Ook Vic Verbrugge (SP.A) mengt zich in het debat en voelt de sfeer in de gemeenteraad aan als toen hij een kleuter op de speelplaats was.

  Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "Eerst de invoering van een zone 30 en dan pas de herinrichting. Dat is de kar voor het paard spannen. Dit is totaal onlogisch."

 • Lieven Vancoillie

  Trager in woonstraten in Schuiferskapelle

  Door geparkeerde wagens vinden zware landbouwvoertuigen vaak last om in het centrum van Schuiferskapelle manoeuvers veilig uit te voeren. In de onmiddellijke omgeving van de kruispunten van de Brouwerijstraat en de Henri D'Hontstraat en de Biermanstraat en Schuiferskapelle Dorp komt er een parkeerverbod.

  Nog in Schuiferkapelle wordt op vraag van bewoners en de dorpsraad een zone 30 ingevoerd in de woonstraten Kronkelbeekstraat, Hazepad, Drie Wilgen en de Brouwerijstraat. Dat moet de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers en in het bijzonder de schoolgaande jeugd verhogen.

  Op dit laatste punt onthoudt CD&V zich. "Er moet ook een passende herinrichting van de wegenis komen", stelt Klaas Carrette. "Met de dorpsraad werken we ook verder aan een verkeersarm dorp. Er zullen in de toekomst nog acties en voorstellen volgen om de verkeersleefbaarheid te verhogen."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "We beslissen eerst over die zone 30, later bekijken we verkeerstechnische ingrepen."

  "Jullie wensen dus nu geen invoering van de zone 30", merkte schepen Simon Bekaert (SP.A) op, als reactie op de onthouding van CD&V. "Een herinrichting en de invoering van zone 30 moeten hand in hand gaan."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V kaart "afbouw van dienstverlening van de Belbus" aan

  CD&V-raadslid Roos Tack gaat vanavond de "afbouw van de dienstverlening van de Belbus" aanklagen. "Enkele weken startte een pilootproject. Tielt Noord en Tielt Zuid worden nu als één gebied gezien. In de landelijke gebieden en de deelgemeenten wordt de dienstverlening dermate afgebouwd dat mensen nog slechts op beperkte uren kunnen worden afgehaald."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  Dit is de samenstelling van de gemeenteraad in Tielt.

  GF

  GF © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!