Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge : "Anonieme brief met als titel: Burgemeestertje zot"

30/11/15 om 16:25 - Bijgewerkt om 23:58

Vanavond maandag om 20 uur komt de Poperingse gemeenteraad bijeen voor de behandeling van een agenda met 41 punten. Open VLD zal interpelleren over het concessiedossier rond de bouw van een cafetaria/bowling bij het in aanbouw zijnde zwembad. Zondag vond nog een openwerfdag plaats in het zwembad.

 • Jeroen Laseure

  De boeken toe

  Door de uitvoerige bespreking van het zwembadproject in de gemeenteraad is de bestuursvergadering van AGB De Kouter al na drie minuten afgelopen. De boeken toe en tot de volgende gemeenteraad op 21 december!

 • Jeroen Laseure

  Nog raad van bestuur van AGB De Kouter

  Voor de gemeenteraadsleden zit de avond er nog niet op. Zij hebben nog bestuursvergadering van AGB De Kouter over het nieuwe zwembad. De leden van Open VLD nemen echter niet deel uit protest, voor hen zit het erop.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad zit erop

  Na ruim drie uur en drie kwartier zit de gemeenteraad erop. Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes heeft nog een mededeling: "De volgende gemeenteraadszitting van 21 december zal beginnen om 19.30 in plaats van 20 uur, omdat die traditioneel iets langer duurt. Al wat het vanavond ook al vrij laat..."

 • Jeroen Laseure

  Logiestaks

  Laatste vraag is ook voor Sabien Lahaye-Battheu. "Een vraag over de logiestaks. Zal u het dossier herbekijken en een alternatief voorstel doen, schepen Vanlerberghe?"

  Schepen Vanlerberghe: "Dat klopt en komt op december op de gemeenteraad."

 • Jeroen Laseure

  "Controles op parkeerverbod"

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Er is tijdelijk parkeerverbod als er werken worden uitgevoerd. Op dit moment zijn er op het centrum veel van zulke parkeerplaatsen. Worden buurtbewoner daarvan op de hoogte gebracht en is die duur niet te lang?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Ik ben geen bouwingenieur, dus een bouwimpact inschatten is heel moeilijk voor ons. Meestal vraagt men een periode te kort aan en volgen er verlengingen. In alle machtigingen waar het relevant is, vragen wij altijd dat de aannemer een bewonersbrief zou opmaken. Wij controleren dat ook en oefenen controles uit op het terrein. Als er geen werken aan de gang zijn, kan onze ambtenaar bij controle de parkeerplaatsen opnieuw vrijmaken."

 • Jeroen Laseure

  "Deed stad apotheek sluiten?"

  Chantal Vanzieleghem (CD&V) "Apotheek op de hoek van de Deken De Bollaan is opnieuw gesloten. Waarom is die opnieuw gesloten? De stad zou er iets mee te maken hebben volgens sommigen. Kan de burgemeester hierop reageren?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Wij hebben hier helemaal niets mee te maken. Ik heb een anonieme brief ontvangen met als titel: burgemeestertje zot. Dat is niet fijn om te lezen in een dossier waar we niet in mee te maken hebben. Er is een arrest van de Raad van State, 22 bladzijden dicht, waarin de stad Poperinge niet vermeld wordt als betrokken partij of op andere wijze. Dit is een bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid. Juridisch of administratief hebben we hier geen enkele bevoegdheid in."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Nog drie vragen!

 • Jeroen Laseure

  Terreurdreiging

  Het laatste aanvullend agendapunt is voor Jean-Marie Blondeel (N-VA). "Welke maatregelen neemt het stadsbestuur om de veiligheid van de Poperingenaar te garanderen bij evenementen naar aanleiding van de terreurdreiging?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "De beste houding die we kunnen aannemen in deze moeilijke omstandigheden is zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven en zo stil en rustig mogelijk blijven. Dat is de beste garantie voor de veiligheid van de Poperingenaar en de bevolking in het algemeen. Deze terreurproblematiek wordt sterk federaal aangestuurd en spelregels zijn dat de communicatie federaal wordt aangestuurd. Vanuit de federale regering hebben we nog zo goed als geen richtlijnen gekregen. Dat betekent niet dat we in improvisatie zullen vallen. Er zijn wel specifieke maatregelen voor de hulpdiensten inzake identificatie enzovoort. Voor de scholen heeft de minister van Onderwijs een brief gestuurd naar de scholen zelf. Vanuit de politiezone zijn er ook richtlijnen meegegeven aan de politiemensen zelf. Die richtlijnen zijn echter vertrouwelijk uit veiligheidsoverwegingen."

 • Jeroen Laseure

  "Adviesraad toerisme"

  Charlotte de Wit-Vyvey (N-VA) vraagt om een adviesraad voor toerisme op te richten. "We stellen vast dat de toerismesector te weinig betrokken wordt bij beleidsbeslissingen van het stadsbestuur van Poperinge. Met de oprichting van deze adviesraad vragen we meer transparantie rond het toerismebeleid."

  Schepen Vanlerberghe mag opnieuw optreden. "De oprichting van de adviesraad staat in het strategisch meerjarenplan die we tegen het eind van de legislatuur willen volbrengen. Als die er komt, is het dus de verdienste van de meerderheid. Het komt er wel van, we hebben alleen nog een beetje tijd nodig. Het feit dat er nog geen overlegorgaan is, bewijst ook dat er goed overleg is tussen de sector en de stad. Er zijn heel veel initiatieven: weekend van het volkscafé, zomerzoektochten... We werken nauw samen met de sector, maar ook het inspraakorgaan komt er."

 • Jeroen Laseure

  "Recht in de spiegel kijken"

  Schepen Vanlerberghe heeft nog een slotwoord: "We zijn inderdaad met een eenzijdig document gestart, maar alles in het voordeel van het AGB is bij de laatste versies geschrapt geweest. Minstens 3/4de van de dode tijden is ook te wijten aan de andere partner, niet aan ons. Zij hebben ook nooit aangedrongen om de onderhandelingen te bespoedigen. Dat ik de zaken verkeerd heb aangepakt... Iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar ik weet dat de mensen aan de onderhandelingstafel van ons recht in de spiegel mogen kijken."

 • Jeroen Laseure

  "Onderhandelingen fout ingeschat"

  Sabien Lahaye-Battheu wil graag nog antwoorden: "We kunnen niet anders dan besluiten dat de schepen de onderhandelingen verkeerd heeft ingeschat. Daar heb ik problemen mee. Wij hoorden bij de andere partner dat vooral de grote tussenposes ervoor zorgden dat de onderhandelingen mislukt zijn. Het kan er bij mij niet in dat er ook geen verslagen zijn opgemaakt in dergelijk dossier. Deze raad van bestuur van het AGB krijgt ook nu maar uitleg over de onderhandelingen. Dat u niet de reflex hebt om even naar de raad van bestuur te gaan, kan er niet in. Wij gaan dan ook straks geen deel uitmaken van de raad van bestuur van het AGB De kouter."

  Geert Ganne (N-VA): "U geeft toe dat u bij de onderhandelingen praktisch uw broek hebt afgestoken. Ik heb geen ervaring met zulke onderhandelingen, maar bij zulke toegevingen moet u toch iets op papier zetten..."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Collega's, jullie waren beter eens vlieg geweest in de vergaderzaal. De sfeer en het gevoel op het einde van de vergadering was van dat het wel in orde zou komen. Ik was daar zelf getuige van. De tegenpartij was ook wars van papier, dus met verslagen ben je niet veel. Op het laatste hebben we ons uiterste best gedaan, waren jullie erbij geweest, jullie hadden hetzelfde gevoel gehad. We wisten ook pas net voor de raad van bestuur van het AGB dat de onderhandelingen definitief afgesprongen zijn."

 • Jeroen Laseure

  "Afgesloten hoofdstuk"

  "Is de piste Isobowl nu een definitief afgesloten hoofdstuk? Wat mij betreft wel. Een juridische procedure wegens precontractuele fout behoort theoretisch gezien wel tot de mogelijkheden. De uitkomst van een dergelijke procedure is echter moeilijk te voorspellen. Hebben we extra bezoekers voorzien omwille van de cafetaria? Neen. Wel is het zo dat we er altijd rekening mee gehouden hebben dat er een cafetaria zou zijn het sport- en recreatiebad. En er dus zo snel als mogelijk een vooruitzicht op een cafetaria behoeft. Deze situatie sleept het best niet te lang aan. De opening van het zwembad komt echter niet in bedwang. We hebben pech dat we voor liggen op schema, twee tot drie maanden. De tijd om een oplossing te zoeken is dus korter geworden. Die pech is een goede zaak, maar we zullen nu een nieuwe oproep lanceren met als einddatum eind januari. We hopen dat er nu nieuwe kandidaten zijn. Het zwembad is in verre staat van afwerking - niet van ontbinding. We zullen een oplossing moeten zoeken voor het sanitair in de bezoekerszone. Een compensatie lijkt me niet aan de orde. Wat ten slotte als er geen kandidaten zich aanbieden?Zoals ik al zei, is het niet wenselijk dat de periode zonder cafetaria lang duurt. Tegen eind 2016 is dit probleem opgelost en het is aangewezen om een private partner te zoeken. Als er geen kandidaten zijn op de nieuwe oproep, dan lijkt een scenario waarbij het AGB toch als bouwheer dient op te treden, onafwendbaar en in concessie te geven, met verlies wellicht. Het is echter te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele kostprijs. Veel zal afhangen van het gewenste bouwprogramma."

 • Jeroen Laseure

  "Beperkte kosten"

  "Over de kosten van de bowling kan ik kort zijn. Er werden geen kosten gemaakt in functie van de te verwachten bowling, behalve de kosten voor juridische bijstand tijdens de onderhandelingen met de NV Isobowl. Voor het AGB zijn de gevolgen op bouwtechnisch vlak eerder beperkt. Afhankelijk van wat er nu verder gebeurt in het dossier van de cafetaria zal dit een iets andere afwerking vragen van de achtermuur die nu gemaakt is als binnenbuur. Die zal wellicht een buitenmuur moeten worden, maar deze meerkost werd nog niet exact berekend. Het zal wellicht beperkt blijven tot enkele tienduizenden euro's."

 • Jeroen Laseure

  "AGB geen impact op afhaken"

  Schepen Vanlerberghe gaat verder met zijn betoog: "Op de vraag wat de nu precieze reden is van het afhaken van de NV Isobowl, moet ik het antwoord schuldig blijven. In de laatste mondelinge communicatie werd gesproken over de rijrichting in de Bruggestraat, de vrees voor klachten van buren over lawaaioverlast op de parking, de invoering van de witte kassa en mogelijke personeelsproblemen met impact op openingsuren door de verplichte registratie van het personeel. Allemaal zaken die ofwel van het begin zo waren of waar het AGB geen impact op heeft..."

  "Het vierde struikelblok waar u het over had mevrouw Battheu, betrof het feit dat het AGB wilde werken met een recht van opstal, en niet bereid was tot verkoop van de grond. Het directiecomité heeft van bij het eerste gesprek duidelijk gemaakt dat hierover niet kon onderhandeld worden, vermits dit een substantiële wijziging zou behelsen van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde procedure, en we bijgevolg ingevolge de wetgeving op de overheidsopdrachten de volledige procedure zouden moeten overdoen. Juridisch kon die toegeving dus niet verantwoord worden. Hierbij hebben we altijd gesteld dat we dit ook principieel niet wilden. Het leek en lijkt ons immers totaal onverantwoord om op de zwembadsite een centraal stuk grond te verkopen."

 • Jeroen Laseure

  "Onderhandelingsstrategie"

  "Eind augustus had hun architect aangegeven dat Isobowl zich wilde terugtrekken uit het project. We waren toen bezig over de laatste punten en komma's. We dachten dat het ging om een onderhandelingsstrategie om ons met de rug tegen de muur te zetten. Dit vermoeden werd minstens bevestigd omdat onmiddellijk na de mail van de architect telefonisch contact opgenomen werd met de vertegenwoordigers van de NV Isobowl, die toen wel degelijk beloofden dat er verder zou gepraat worden. Uiteindelijke lukte het pas op 14 oktober om samen te zitten. Pas op 19 november hebben we een definitieve afzegging gekregen van NV Isobowl per brief, maar in oktober heb ik al gezegd dat de onderhandelingen in moeilijk vaarwater zaten."

 • Jeroen Laseure

  "Talrijke toegevingen gedaan"

  "Er werden door het AGB heel wat inspanningen gedaan om de NV Isobowl tegemoet te komen. Zo heeft het directiecomité toegegeven om meer vrijheid te krijgen over de uitbating van de cafetaria, we gaven toe aan het feit dat er 18 in plaats van 16 banen zouden komen. Daardoor zou de verbindingsweg tussen de parking aan de achterzijde van het zwembad en de parking kant Heilig-Hartstraat versmald worden. Isobowl zou een elektriciteitscabine gratis mogen huren, ter waarde van 35.000 euro... Tot slot werd door het directiecomité in laatste instantie nog een mondeling voorstel gedaan via de burgemeester om de concessievergoeding te laten zakken tot een eerder symbolisch bedrag. We hebben ons zeer soepel en constructief opgesteld. Dat ondanks de talrijke toegevingen er uiteindelijk niet is kunnen overgegaan worden tot het ondertekenen van een contract, kan ook het directiecomité enkel maar betreuren."

 • Jeroen Laseure

  "Geen sterke onderhandelingspositie"

  "De tijdslijn leert dat vanaf het voorjaar van 2015 regelmatig overleg gepleegd werd. Dat één en ander uiteindelijk toch nog meer dan 6 maanden aansleepte, heeft ons inziens in belangrijke mate te maken met het feit dat door de NV Isobowl regelmatig om uitstel werd verzocht. Zo diende een afsluitende vergadering die oorspronkelijk gepland was voor juli 2015 pas kon doorgaanop 14 oktober jongstleden. Tegelijk werden de geplande onderhandelingsvergaderingen langs de zijde van de NV Isobowl niet optimaal benut. Vaak verschenen zij weinig voorbereid aan de onderhandelingstafel waardoor wij weinig vooruitgang konden boeken en zelf nieuwe ontwerpen moesten voorleggen in de hoop dat ons voorstel voor hen aanvaardbaar zou zijn. We hebben meermaals geprobeerd om een deadline stellen voor de ondertekening van het contract. Helaas zat het AGB door het feit dat er maar één inschrijver was nooit in een positie die een harde opstelling mogelijk maakte. De dynamiek van de onderhandelingen lag daardoor in hoofdzaak in handen van de NV Isobowl. De gesprekken verliepen altijd moeizaam en eerder chaotisch. Daardoor hebben we weinig verslagen opgemaakt."

 • Jeroen Laseure

  "Draad opnemen"

  Schepen Vanlerberghe: "Pas op 24 juni 2014 wisten we dat de bowling vergund zou kunnen worden krachtens de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Sint-Janskerk. Toen werd beslist dat de werken aan het sport- en recreatiebad in september van 2014 zouden opstarten. In augustus 2014 werd de draad van de onderhandelingen terug opgenomen. Opnieuw in de wetenschap dat er nog voldoende tijd was, vermits de bouw van het sport- en recreatiebad zou duren tot augustus 2016 en we dus pas in het najaar van 2015 tot een definitief akkoord te komen om de garantie te hebben dat zwembad en bowling gelijktijdig zouden kunnen openen."

 • Jeroen Laseure

  "Lange onderhandelingen"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe mag antwoorden op een totaal van 30 vragen. "Ik zal uitvoerig antwoorden om een globaal beeld te geven op dit dossier. "Als we dan naar de tijdslijn kijken, dan moeten we om één en ander goed te kunnen begrijpen, weten dat er bij de onderhandelingen rekening moest gehouden worden met vier andere lopende procedures: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Janskerk, de Design and Buildopdracht voor de bouw van het sport- en recreatiebad, de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning voor het sport- en recreatiebad. Op die manier zouden we in den beginne al onze partners kennen. Dat was in december 2011. Op dit moment doorkruist de procedure van het RUP Sint-Janskerk het project voor het sport- en recreatiebad. Hierdoor liep de start van de uitvoering van het sport- en recreatiebad vertraging op. Het leek ons toen niet verstandig om de onderhandelingen te finaliseren zonder de absolute zekerheid te hebben dat er in de toekomst ook een juridische basis zou zijn om voor het bowlingproject ook alle nodige vergunningen af te leveren. Met andere woorden, de onderhandelingen werden op een laag pitje gezet tot op het ogenblik dat het RUP van kracht zou zijn én voor het sport- en recreatiebad alle vergunningen binnen zouden zijn. De private investeerder was daar ook voorstander van. Voor andere projecten hadden ze zes maanden nodig, dus we hadden nog tijd."

 • Jeroen Laseure

  "Wat is het alternatief?

  Geert Ganne (N-VA) heeft ook vragen bij het zwembadproject. "Mijn vragen zijn bijna dezelfde als van collega Lahaye-Battheu. Waarop is het dossier afgesprongen? Wat is het alternatief?"

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!