Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: oppositie stapt op

21/03/16 om 12:06 - Bijgewerkt om 21:36

De gemeenteraad van Oostende kwam op maandag 21 maart om 19 uur bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan 31 punten in openbare zitting en vijf interpellaties. De zitting werd abrupt onderbroken na een hevige discussie tussen de oppositie en voorzitter Bart Tommelein over het reglement van de gemeenteraad en het al of niet voortzetten van het debat. Daardoor werden de laatste drie interpellaties niet afgewerkt.

 • Hannes Hosten

  Oppositie verlaat raadzaal, zitting afgesloten

  De oppositie kan zich niet vinden in het standpunt van Bart Tommelein en verlaat de zitting. De voorzitter stelt vast dat de interpellanten niet meer aanwezig zijn, dat de interpellaties dus niet kunnen plaatsvinden en dat de openbare zitting is afgesloten.

 • Hannes Hosten

  Bart Tommelein "Mij uitschelden voor dicator, dat gaat te ver"

  De zitting wordt hervat. Bart Tommelein: "Ik ben al heel lang voorzitter en pas altijd heel consequent toe dat een gemeenteraadslid die het woord neemt, zich moet richten tot mij of tot de gemeenteraad in het algemeen. Als een gemeenteraadslid van de meerderheid het woord neemt, dan is dat voor mij ook de gemeenteraad. Als van op de banken van het schepencollege niet meer het woord wordt gevraagd, maar gemeenteraadsleden onder elkaar doorgaan, dan kan je blijven discussiëren. Wie beslist wanneer een discussie is afgerond? De voorzitter, daarom zit ik hier. Je kan voorstellen indienen om het reglement te veranderen, maar ik ben het beu om hier elke maand opnieuw dezelfde discussie te voeren. Nooit zal ik iemand uit het college het woord laten nemen en dan de gemeenteraad niet laten antwoorden. Persoonlijke toespelingen, mij uitschelden voor dictator, mijnheer De Vriendt, dat gaat te ver. U weet beter, mijnheer De Vriendt. U voert hier een toneelstuk op waarvan ik het mij al beklaag dat ik vind dat dit openbaar moet worden uitgezonden."

 • Gillian Lowyck

  Zitting geschorst

  De zitting is geschorst nadat Wouter De Vriendt (Groen) Bart Tommelein (Open VLD) een dictator heeft genoemd. De gemeenteraadsvoorzitter wilde overgaan naar de volgende interpellatie.

 • Hannes Hosten

  John Crombez: "Als de krachttermen elkaar opvolgen, stelt het inhoudelijk niet veel voor"

  John Crombez (SP.A): "Als de krachttermen elkaar opvolgen, zegt men soms, stelt het inhoudelijk niet veel voor. Als je als stad of gemeente zoiets overweegt, ga je naar de bevoegde administratie om te vragen of dit in lijn is met de begrotingsregels. Dat is hier gebeurd en het antwoord was dat dit in regel is. Ze weten dat omdat andere steden en gemeenten dat al hebben gedaan op verschillende manieren, ook steden en gemeenten waar jullie besturen. Als hogere overheden alsmaar meer druk leggen op de steden en gemeenten, dan moeten die wel andere middelen zoeken. Als de schulden van 120 naar 80 miljoen euro zakken, leg mij dan eens uit waarom dat een slechte operatie is? Wat wij doen is schuldafbouw, niet het uitgeven van geld dat er niet is."

 • Gillian Lowyck

  "Politiek is dit een schande"

  Wouter De Vriendt (Groen): "U zegt dat 25 miljoen euro - de opbrengt van die verkoop - niet ingeschreven staat in 2016? U heeft al vele keren gezegd dat dit wel zo is. Politiek is dit een schande, en denken op korte termijn. Waar is Oostende in hemelsnaam bezig?"

  "De gouverneur geeft een waardeoordeel. En dat is dus kritiek op uw manier van werken."

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Gouverneur vindt dat we info moeten geven als punt op de agenda komt"

  Johan Vande Lanotte: "Begin december zijn we met deze operatie naar de toezichthoudende overheid geweest, de administratie binnenlands bestuur van de Vlaamse overheid. Die had geen bezwaren tegen deze operatie, als we de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid bij de goedkeuring maar de nodige informatie gaven. Na de goedkeuring door het kabinet van minister Homans is objectie gemaakt tegen deze operatie, waarmee ze haar eigen administratie tegensprak. We hebben de minister erop gewezen dat het toezicht niet met twee maten en twee gewichten mag werken, want meer twijfelachtige operaties in andere steden worden wel goedgekeurd."

  "Toen de brief binnenkwam, heb ik de gouverneur gebeld om te vragen wat me te doen staat. Als het college de transactie op de agenda van de gemeenteraad plaatst, moet aan de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid alle nuttige informatie ter beschikking worden gesteld. Dat is wat hij gezegd heeft en dat zullen we ook doen."

 • Gillian Lowyck

  Björn Anseeuw: "Waarom veegt u eigenlijk uw voeten aan alles wat goed bestuur is?"

  Björn Anseeuw (N-VA): "Eind vorig jaar bleek dat de stad haar schulden niet langer zou kunnen afbetalen vanaf 2016. Dat had alles te maken met het financieel evenwicht dat de stad verplicht moet bewaren en het socialistische beleid van de voorbije 20 jaar."

  "U heeft dus beslist om een deel van uw schulden te herschikken, lees: door te schuiven naar de toekomst. Dat alleen al kost de Oostendenaar 2.2 miljoen euro extra. En de tweede kunstgreep: de verkoop van de opbrengsten van aandelen, de opbrengsten die u nog niet hebt."

  "Het moet gezegd dat deze meerderheid consequent blijft kiezen voor de weg in het rood, ook al hebben ze al twee decennia bewezen dat we met dat rode beleid richting financiële afgrond gaan. We hebben ons in december dan ook al verzet tegen deze manier van werken."

  "Nu zegt ook de gouverneur dat dit geen manier van werken is. De gouverneur heeft dit gezegd in een brief van 8 februari. Waarom is deze brief niet door het CBS besproken? De gouverneur dreigt ermee om deze stad onder curatele te plaatsen wegens uw wanbeleid maar u vindt dat zelfs niet belangrijk genoeg om te bespreken in het schepencollege."

  "De gouverneur heeft u opgedragen het meerjarenplan op zo'n manier aan te passen, zodat er eindelijk wel voldoende informatie in wordt opgenomen. Waarom legt u dat feestelijk naast u neer? Waarom veegt u eigenlijk uw voeten aan alles wat goed bestuur is?"

 • Hannes Hosten

  Wouter De Vriendt over vragen gouverneur bij stadsbudget 2016

  Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over de vragen van de gouverneur bij de Oostendse begroting, meer bepaald de constructie waarbij de toekomstige opbrengsten van de Eandis-aandelen verkocht wordt. Wij krijgen jaarlijks een dividend van 3 miljoen euro, 5%. De meerderheid wil die toekomstige aandelen voor een aantal jaren verkopen en daarvoor 50 miljoen euro krijgen, waarvan 25 miljoen is ingechreven in 2016, 20 miljoen in 2017 en 5 miljoen in 2018. Dan zijn we die jaarlijkse opbrengst kwijt. Kortetermijnpolitiek op zijn best. De gouverneur zegt dat dit stadsbestuur de raadsleden daarover onvoldoende heeft geïnformeerd bij de stemming. Als kritiek kan dat tellen. Kan u ons nu de informatie bezorgen waarop wij recht hebben? Is al geweten wie dit zal kopen? U had in december gezegd dat er in maart duidelijkheid zou zijn, en het is maart."

 • Gillian Lowyck

  Parkeren in het Hazegras

 • Hannes Hosten

  John Crombez: "Uw Vlaamse regering beschermde poldergraslanden niet"

  John Crombez (SP.A) reageert: "Er is ondertussen een Vlaamse regering die toegelaten heeft dat een groot stuk kustpolders niet beschermd wordt - die van u. Bovendien gaat het hier over een fietspad aan de rand van een poldergrasland. Dat is iets anders dan het scheuren - ploegen - van historische poldergraslanden. U keurt in het Vlaams Parlement met uw meerderheid een besluit goed waardoor polderlandschappen gescheurd kunnen worden en verwijt dan deze meerderheid dat wij een fietspad aanleggen aan de rand van poldergraslanden. Je moet maar durven."

 • Gillian Lowyck

  N-VA over het fiestpad aan de Steense Dijk

  Björn Anseeuw (N-VA) komt tussen over het fietspad aan de Steensedijk. "Dit lijkt ons geen slecht idee. Maar we hebben toch vragen: waarom is de hoogdringendheid nodig?"

  "De delen die nu worden onteigend: daarvan zijn er nu sinds november 2015 beschermd als historisch permanent grasland. Het verwondert me dat u wil onteigenen en een stuk wil omploegen voor een fietspad. Ik kan er maar van uit gaan dat u niet op de hoogte was van deze beslissing van de Vlaamse Regering. In 2014 pleitte collega John Crombez nog voor de bescherming van de kustpolders."

 • Hannes Hosten

  Wisselbeker Kurt Claeys

  "We zijn hier getuige geworden van de start van de wisselbeker Kurt Claeys voor het mooiste antwoord naast de kwestie"Björn Anseeuw
 • Hannes Hosten

  Kurt Claeys: "Niet correct dat stad niets doet voor jonge gezinnen"

  Kurt Claeys: "Het stoort mij een beetje dat zelfs in recent goedgekeurde verkavelingen 200 woningen bijgekomen zijn, voornamelijk voor jonge gezinnen. Het is gewoon niet correct dat de stad niets doet voor jonge gezinnen. De hoogbouwnota? We zijn daarmee gestart en gingen daarvoor te rade bij vijf Nederlandse steden die voorbeelden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. We zjin daarmee bezig met het Stadsatelier en zullen binnenkort met een hoogbouwnota naar buiten komen."

 • Gillian Lowyck

  Felicitaties van Bart Bronders

  Oud-schepen Bart Bronders (SP.A) feliciteert de schepen Kurt Claeys (Open VLD). "Ik ben het er mee eens dat we niet alles zo strikt moeten regelen."

 • Hannes Hosten

  Werner Verbiest: "Ik begrijp het echt niet"

  Werner Verbiest (N-VA): "Mijnheer de schepen, ik begrijp het echt niet. De wijk Hazegras is aan vernieuwing toe en we moeten een belangrijke beslissing nemen. Waarom is het studiebureau opeens veranderd van 1,2 parkeerplaatsen per woongelegenheid naar 0,75? Het Vlaamse gemiddelde is 1,2. Leg me dat eens uit? Dat kan echt niet."

 • Gillian Lowyck

  "Onder het mom van vrijheid laten we Oostende verknoeien"

  Wouter De Vriendt (Groen): "De coalitie doet hier zijn goesting en legt adviezen naast zich neer. Dat is een keuze. En u doet dat onder het mom van vrijheid voor de bouwpromotoren. In het verleden heeft dat aanleiding gegeven tot misbaksels als het Nieuw Helmond, het feit dat Oostendenaars geen betaalbare woningen meer vinden... De fouten van de geschiedenis blijven zich opstapelen."

  "We maken hier een vergissing. Onder het mom van vrijheid laten we Oostende verknoeien. Het is hoog tijd dat er vernieuwing komt op vlak van bouwbeleid."

 • Hannes Hosten

  Kurt Claeys: "Wij hebben gekozen om bouwpromotoren vrijheid te geven"

  Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "Ik denk dat jullie het niet goed begrepen hebben. Wij hebben de keuze gemaakt om de bouwpromotoren vrijheid te geven. Als je in je rup of je btw gaat opleggen dat je tien bouwlagen moet hebben, 12 m diep, zo hoog en zo breed... Dan zijn wij het ontwerp al aan het maken. Dat willen we niet. De provincie laat ook niet graag de regels los, wil ook niet vernieuwend zijn, en dat blijkt inderdaad uit hun advies. Maar het is een keuze die wij gemaakt hebben, die wij verdedigen en waar ik 100 % achter sta. We zorgen dat er vrijheid is, dat er iets ontworpen kan worden."

  "Op advies van de GECORO leggen we 30% groen op. Maar dan is mijn vraag: wat is groen? In een stedelijke context, is een vijver groen? Is een zandbak groen? Het rup legt een kader vast, maar uiteindelijk moet er nog altijd een vergunning worden afgeleverd. Dan zullen we nagaan of alles correct is."

  "Wat het parkeren betreft: 238 parkeerplaatsen op het openbaar domein verdwijnen, maar er zijn verschillende andere projecten waar we één parkeergarage per woongelegenheid oplegden en daar is leegstand in de parkeergarages. Daarom zijn we hier naar 0,75 gegaan. Sommige mensen hebben ook geen wagen."

 • Gillian Lowyck

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang): "Waarom negeert u de opmerkingen?"

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) komt ook tussen over het Hazegras: "We stellen vast dat er zich in het huidige RUP heel wat onduidelijkheden voldoen: erfgoed, mobiliteit, bouwhoogte... Graag uw visie en de reden voor het negeren van de diverse opmerkingen."

 • Hannes Hosten

  Werner Verbiest: "Oostende is stad geworden waar bouwpromotoren het voor het zeggen hebben"

  Ook Werner Verbiest (N-VA) komt tussen over het rup Hazegras. "Wij herhalen nog eens ons standpunt. De stad doet uitschijnen dat door de bouw van een parkeergarage van 700 plaatsen op grond van de NMBS het parkeerprobleem is aangepakt. Maar in totaal zijn er door het hele project een verlies van 238 parkeerplaatsen, zelfs al komen die 700 erbij. Daarbij wordt nog geen rekening gehouden met het feit dat niet alle plaatsen op de NMBS-parking openbaar zullen zijn. De realiteit is dus dat er veel meer dan 238 plaatsen verdwijnen. Wij vinden het op zich positief dat er parkeerplaatsen worden ingeruild voor kwalitatieve buitenruimte, maar niet in deze grootte-orde en zeker niet met de extra woningen die er nog bijkomen. De parkeerdruk zal verhogen, er komt veel meer parkeerzoekend verkeer... Welke maatregelen zijn daaromtrent getroffen? De nieuwe realisaties moeten zelf instaan voor een interne parkeerregeling. Dit is voor de leefbaarheid van de wijk een slecht rup. Welke milderende maatregelen voor het parkeerprobleem heeft de stad nu genomen? Ik zal het u zeggen: enkel milderende maatregelen voor de bouwheren. Oostende is een stad geworden waar de bouwpromotoren het voor het zeggen hebben. Kijk naar het politiekantoor, waar de bouwpromotoren bepalen waar er gebouwd kan worden. En wat is hier de rol van het Stadsatelier geweest?"

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!