Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen : pand Bruggestraat onder geschatte prijs

21/03/16 om 16:50 - Bijgewerkt om 22:04

Maandagavond kwam de gemeenteraad bijeen in het stadhuis van Menen. Op de agenda onder meer de verkoop van een pand in de Bruggestraat.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Angelique Declercq (SP.A-Groen): "Het stadsbestuur heeft beslist om het gebouw van de voormalige belastingen niet aan te kopen. Dat betekent dat het vredegerecht zal moeten verhuizen. Hebt u al een nieuwe locatie ?"

  Burgemeester Martine Fournier : "Neen. Het dossier is volop in behandeling."

  Angelique Declercq : "Ik vind het raar dat daar nog geen oplossing voor is."

  De burgemeester belooft zeker een oplossing in samenspraak met de bevoegde minister.

 • Mieke Verhelle

  "Vrijwilligers : iedereen gelijk ?"

  Caroline Garreyn (SP.A-Groen) : "We zijn verwonderd dat de receptie voor de vrijwilligers beperkt werd tot vijf personen per vereniging."

  Schepen Berenice Bogaerts : "We hebben in de stad geen ruimte alle vrijwilligers samen uit te nodigen op een locatie. Vandaar werd er gekozen om de uitnodiging te beperken. Het is zeker niet de bedoeling om mensen uit te sluiten. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel iedereen uitnodigen als de feestzaal in Park Ter Walle afgewerkt zal zijn."

 • Mieke Verhelle

  Goe gespeeld charter

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) vraagt wat er in het goed gespeeld charter staat.

  Griet Vanryckegem : "We willen inzetten op speelruimte voor kinderen en onderzoeken ook of we dat in het groen kunnen doen. Voor de omgeving van het Park Ter Walle willen we inzetten op een avontuurlijke inrichting. Spelen is geen overlast om het evenwicht te zoeken tussen lawaai en spelende kinderen. Kinderen moeten zich ook veilig kunnen verplaatsen in de stad. We faciliteren ook voldoende speelruimte. We bekijken de impact voor jongeren en kinderen in elke beleidsbeslissing. We willen ook de inspraak te verbeteren. We zijn gestart met de kindergemeenteraad, maar dat bleek moeilijk om kinderen van verschillende scholen op een locatie samen te brengen."

 • Mieke Verhelle

  PCB-metingen

  Philippe Mingels (SP.A-GRoen) over de meest recente cijfers van de PCB-metingen. "Op de website van de stad staan enkel de metingen van 2014 die een gunstige evolutie laat zien. Op café Santé bleek dat de cijfers van 2015 ongunstig zijn. Ik kan op de website van de stad die cijfers niet terugvinden."

  Schepen Mieke Syssauw : "Het verslag van het vorige Café Santé is inderdaad gepubliceerd met een vereenvoudigde toelichting van de resultaten. Er staat ook altijd een link naar de site met alle en de meest recente metingen en resultaten."

 • Mieke Verhelle

  Infogids

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) over de infogids: "De infogids moet beter gebruikt worden om de inwoners beter te informeren over openbaarheid van bestuur. Ik stel nog maar eens vast dat er heel wat informatie is over het Kortrijkse ziekenhuis en heel wat minder over het AZ Delta. Ik gaf hier al eerder al opmerkingen over."

  Burgemeester Martine Fournier : "Ik denk dat u al uw antwoord kreeg van de dienst. We hebben wel rekening gehouden met uw vraag om alle adviesraden op de website te plaatsen. Het klopt dat ze niet in de infogids staan omdat het volgens de dienst communicatie not done is om alle adviesraden op te nemen. Het leek ons niet de moeite om een nieuwe foto van de gemeenteraad te nemen, want er waren al enkele wissels. AZ Delta kreeg als eerste de kans om publi op te nemen, maar na hun negatief antwoord trok de ontwerper naar AZ Groeninge. We hebben wel uw opmerkingen meegenomen, maar we bespreken die en nemen ze niet blindelings over."

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "U gaf terecht aan dat er al enkele wissels geweest zijn, maar dat mag geen argument zijn om geen foto te geven van de raadsleden. Het is niet omdat een organisatie zoals AZ Delta er niet voor kiest om geen advertentie te plaatsen dat onze inwoners geen recht hebben op die informatie."

 • Mieke Verhelle

  Turteltaks kost Menen 25.000 euro

  Rudy Nuytten heeft nog een opmerking naar aanleiding van de zogenaamde Turteltaks. "Hoeveel zal deze taks extra kosten voor de stad? En hebt u dat meegerekend in het budget ? Zal de belastingbetaler daar iets van voelen ? "

  Schepen van Financiën Laurent Coppens : "Ik heb eens gerekend en het is niet zo evident om er een juist bedrag op te kleven. We hebben een 100-tal meterpunten in de stad - ik heb het dan niet over cultuurcentra en dergelijke. Daar is de minimumtaks altijd 100 euro. Daarnaast speelt ook het verbruik mee. Dan komen we uit op ongeveer 25.000 euro. Het is wel een vermoeden omdat er nu een discussie aan de gang is of de lagere overheden wel die taks moeten betalen."

  "Dat is budgettair nog niet meegenomen omdat er toen nog geen sprake van was. Onze burgers zullen daar niets van voelen, want de belastingen stijgen niet."

 • Mieke Verhelle

  Groene zone in Wervikstraat

  Rudy Nuytten heeft ook nog opmerkingen ontvangen over zwaar verkeer in de Wervikstraat. "Daar geldt een verbod voor zwaar verkeer, maar ik heb kunnen vaststellen dat het systeem niet waterdicht is. Ik vraag om de juiste signalisatie te plaatsen zodat de chauffeurs duidelijk weten waar ze aan toe zijn."

  Schepen Dirk Vanholme : "Er werd voorzien in signalisatie van zoneborden, maar die borden werden intussen vervangen door de huidige borden. We moeten de borden eigenlijk niet herhalen omdat alle toegangswegen door dergelijke borden zijn voorzien. Wij kunnen wel eens vragen aan de politie om te vragen het zwaar vervoer daar in de gaten te houden. Maar dat zal voor hen geen prioriteit zijn."

  Burgemeester Martine Fournier : "We hebben tijdens de politieraad gevraagd aan de politie om de controles op het zwaar vrachtverkeer in de kernen op te drijven. De korpschef heeft daarop positief geantwoord."

 • Mieke Verhelle

  Mobiliteit en communicatie

  Rudy Nuytten (Open Stad) : "Op 30 december 2015 verneem ik een klacht van een bewoner zich via de sociale media uitlaat over trillingen door werken in de Prins Regentstraat. De bevoegde diensten beloofden dat de man een antwoord zou krijgen. Dat hij dus nog geen antwoord kreeg stel ik hier de vraag: kreeg de man al een antwoord van de stad."

  Schepen Dirk Vanholme : "De bewoner kreeg op 5 januari antwoord dat zijn vraag goed werd ontvangen. Zijn vraag moest op het overlegcomité mobiliteit besproken worden. Dat gebeurde op 10 februari. Intussen werden de problemen opgelost. DOor te focussen op het probleem op zich, vergat ik inderdaad te antwoorden naar het raadslid."

 • Mieke Verhelle

  RUP Stationsomgeving Lauwe

  Schepen Mieke Syssauw stelt het ontwerp van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving Lauwe voor. "In uitvoering van het GRS van Menen wordt voor de stationsomgeving LAuwe drie deelplannen in een RUP opgemaakt. De drie deelplannen omvatten de site Novoblock-Bramier, site LAvaert en site Verschaeve. Het RUP heeft als doelstelling een kwaliteitsvolle inrichting van duurzame plaatselijke bedrijvigheid in buitengebied. Het RUP maakt het mogelijk voor kleine bedrijven om zich te vestigen meer aangepast aan de omgeving en beperkt van omvang. Het plan gaat nog 60 dagen in openbaar onderzoek. De Gecoro zal dan de bezwaren en opmerkingen bundelen en het plan komt dan terug naar de gemeenteraad."

  Nik De Clercq (N-VA) is tevreden met de oplossing.

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "De site Verschaeve betreft een natuurbeschermingsgebied en er wordt gebouwd tot op de landsgrens. In zo'n gebied moet er een buffer ingebouwd worden. De firma op de site Lavaert is de grote winnaar van het RUP. In het deelplan Bramier is Leiedal heel creatief met de eigen verordenende maatregelen. 'Deze zone is voorbehouden voor een groene buffer en op de groene buffer is een verhardingsverbod verboden', lees ik in de verordening. Er is een uitzondering : een fietspad snijdt de buffer in twee. Het is handig als je zelf de pen in handen hebt om uitzonderingen op je eigen verordening neer te pennen. Zoals het vandaag op papier staat, is dit geen goed plan. Alhoewel er wel positieve elementen in zitten. Er is ook onduidelijkheid over de KMO-zone aan de Bramier. Leiedal heeft hier bewezen op vlak van natuur nog veel te leren te hebben."

 • Mieke Verhelle

  Regio onder de scanner

  Schepen Griet Vanryckegem geeft uitleg over het project 'regio onder de scanner', een samenwerking van Zuid-West-Vlaamse gemeenten. "Het betreft een samenwerking om de kosten te drukken om een boekscanner in groep aan te kopen. Met het archief worden onder meer de bevolkingsboeken van Lauwe ingescand. Voor Menen wordt het budget voorzien op 5.165 euro en 440 euro voor opslagkost ICT."

 • Mieke Verhelle

  Voortaan 70 km per uur in beide richtingen van de N32

  Schepen Dirk Vanholme : "Met de plaatsing van de snelheidscamera's ter hoogte van het kruispunt van de N32 en de Moorselestraat werd waargenomen dat de snelheidsregime niet gelijkaardig is voor beide richtingen. Richting A19 geldt een regime van 90 km per uur, richting Frankrijk 70 km per uur. Vanaf 1 januari 2017 zal een regime van 70 km per uur worden ingesteld."

  Rudy Nuytten vraagt zich af of de snelheidscamera's dan wel werken. Schepen Dirk Vanholme weet dat de camera's in één richting werken. Rudy Nuytten vroeg nog welke richting, maar kreeg vooral gelach van de voltallige raad in plaats van een antwoord.

 • Mieke Verhelle

  Krommebeekstraat wordt voorrangsweg

  Schepen Dirk Vanholme : "Ter hoogte van de inrit parking van Condor Safety in de Krommebeekstraat is de weg 7,5 meter breed. Als er vrachtwagens geparkeerd staan tegenover de inrit is het voor opleggers quasi onmogelijk om de parking op en af te rijden. Er wordt een parkeerverbod ingesteld tegenover de firma over een lengte van 30 meter. De Krommebeekstraat wordt een voorrangsweg waar nu nog een voorrang van rechts geldt."

  Philippe Mingels vraagt om de 'missing link' van het fietspad door te trekken en mee te nemen in dit reglement.

 • Mieke Verhelle

  "Stop met je te verschuilen achter het masterplan"

  Philippe Mingels is blij om te horen dat de plataan de ruimte zal krijgen om te groeien. "Ik hoor u zeggen dat er in dit plan geen ruimte is voor compensatie. In dit dossier kun je inschrijven waar je zult compenseren. Je vraagt in je informatieboekje naar de burger om enkel bomen te rooien als er compensatie is. Je doet dus niet wat je wel aan de burger vraagt."

  Karl Debuck: "Ik vind het hallucinant dat er gealludeerd wordt naar het verleden en dat er anderzijds naar het masterplan wordt verwezen. Hoe lang zullen jullie zich nog achter dat masterplan verschuilen. Het zal nog zeker tien jaar duren vooraleer het uitgevoerd wordt. Doe wat nu nodig is."

  SP.A-Groen en Open Stad stemt tegen

 • Mieke Verhelle

  Heraanleg Leopoldplein

  "Naar aanleiding van de verhuizing van de politiediensten naar de verbouwde kazerne werd de vraag gesteld vanuit de politiezone Grensleie om de bestaande parking te optimaliseren zodat er extra parkeerplaatsen gecreëerd worden voor bezoekers en politiediensten", legt schepen Dirk Vanholme uit.

  Een eerste ontwerp werd door de coördinator erfgoedbeheer verworpen. Het nieuwe ontwerp is geraamd op 42.315,42 excl. btw.

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) "In het dossier staken twee plannen. Op het plein staan er 26 bomen en er zullen er 24 sneuvelen. Dat zou op zich geen probleem moeten zijn als er compensatie zou zijn. Men wil het 'historisch zicht' terugwinnen. Men zal de bomen vervangen door parkeerplaatsen. Ik vraag me af hoe je dan historisch zicht terugwint."

  "We lossen een probleem op dat er niet echt is. Integendeel we zullen een nieuw probleem creëren. In Lauwe staan er nu enkele bomen te sterven, de auto's staan nu voor het monument. We zitten in een logica van de jaren zestig toen koning auto alles veranderd heeft."

  "Wij kunnen dit absoluut niet goedkeuren."

  Virginie Breye (Nieuw) betreurt dat er geen parking voor amper 20 parkeerplaatsen kan aangelegd worden aan de achterkant van de kazerne omdat dat verkocht werd.

  "De compensatie van de bomen werd door de dienst erfgoed afgekeurd", legt Dirk Vanholme uit. "Op deze manier kunnen we de plataan die blijft de ruimte geven om te groeien. Als je het masterplan bekijkt, dan zullen er heel wat parkeerplaatsen in het centrum zullen verdwijnen. Het Leopoldplein kan al als de rand beschouwd worden. Ik kan u in dit plan geen compensatie van de bomen aanbieden, maar die compensatie komt er zeker in andere projecten."

 • Mieke Verhelle

  Inzaaien voetbalterreinen

  Schepen van Sport Eddy Lust: "Jaarlijks worden de stedelijke voetbalterreinen heringezaaid. De raming bedraagt zo'n 50.000 euro."

  Karl Debuck vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn om het rendement van Menen te onderzoeken. "Misschien zou het beter zijn om met de voetbalclubs rond tafel te zitten om te onderzoeken of ze niet beter op Ons Dorp gaan spelen."

  Schepen van Sport Eddy Lust : "We mogen toch niet vergeten dat Sporting Menen veel werk maakt van een goede jeugdwerking. Die jeugdwerking primeert voor mij op het aantal bezoekers."

 • Mieke Verhelle

  Retributiereglement uitleendienst jeugddienst aangepast

  Griet Vanryckegem legt uit waarom het retributiereglement voor de uitleendienst van de jeugddienst wordt aangepast. "Een boete bij beschadiging kan niet als retributie worden ingeschreven. Het vormt een sanctie of een boete. Het reglement moet in die zin worden aangepast."

  Angelique Declercq : "Soms gaat het op de gemeenteraad over gelijk krijgen. Ik krijg opnieuw gelijk dat er een correctie moet doorgevoerd worden door de hogere overheid. Los van onze visie, met ons amendement zou deze aanpassing niet nodig geweest zijn. Probeer in de toekomst eens het kind niet met het badwater weg te gooien."

 • Mieke Verhelle

  Nieuwe straatnamen

  Er werden namen voor twee nieuwe verkavelingen voorgesteld. Griet Vanryckegem : "Verkaveling Ambachtenstraat zou de naam Hof Gaston Boghemans krijgen, architect van vele gebouwen in Menen, onder meer de watertoren. De verkaveling Moorselestraat krijgt de naam Pronkwindestraat. Er zijn in die omgeving al vele straten eindigend op 'winde'."

 • Mieke Verhelle

  Meerdere subsidies voor integratieproject mogelijk

  Schepen van Integratie Renaat Vandenbulcke vraagt een aanpassing van het subsidiereglement integratie. "HEt is niet omdat je een integratiesubsidie kunt krijgen, dat je geen andere subsidie meer kan of mag krijgen. Dat willen we aanpassen dat er meerdere subsidieaanvragen voor een project mogelijk zijn."

 • Mieke Verhelle

  Wijziging subsidiereglement ouderenadviesraad

  Schepen Berenice Bogaert (CD&V) legt uit dat het nieuwe subsidiereglement tot stand kwam met alle aangesloten bonden. Het wordt unaniem goedgekeurd

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!